Les vins du Tour de France, 11. etappe: Sisteron > Bourg-lès-Valence. Fra Alpene til Rhône

Den etap­pen de skal syk­le i dag, den 9., er knall­hard og inter­es­sant. Alber­to Con­ta­dor må ta ini­tia­ti­vet og angri­pe, mens de and­re kan vok­te og even­tu­elt sva­re på det han måt­te fore­ta seg. Men da det er 32 km fra den sis­te top­pen til mål er det ikke sik­kert den vil gi de sto­re utsla­ge­ne i for­hol­det mel­lom sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne. Man skal ha en gans­ke stor ledel­se på Col de la Madelei­ne for å være trygg på at den ikke blir kjørt inn før mål. Da kan et rykk kom­me til å kos­te mer enn det sma­ker. Men noen kan møte veg­gen opp mot de har­de top­pe­ne og bli hek­tet av, selv om det nep­pe skjer blant de aller bes­te. Ikke over­ras­ken­de mel­der Radio­s­hack at de fra nå av kjø­rer for Levi Leip­hei­mer.

Etap­pen star­ter med 25 km utfor­kjø­ring, og i bun­nen er det en sprint. Nok en gang håper jeg at Tor Hus­hovd skal vise seg fram som den utfor­kjø­re­ren han er, og tryg­ge den grøn­ne trøy­en ved å ta seks poeng her. I fjor vis­te han at han kan klat­re bed­re enn han van­lig­vis viser i Tour de Fran­ce, om han bare har noe å klat­re for. Å klat­re for å avan­se­re fra 126. til 84. plass er ikke noe poeng for en som sam­ler poeng og ikke sam­men­lagt­tid. Men å klat­re over tre top­per for kan­skje å ta noen poeng på den and­re mel­lom­sprin­ten er kan­skje ikke så lurt. Ellers er det spen­nen­de å se om alle, sær­lig av sprin­ter­ne, kom­mer i mål innen­for tids­gren­sen. Et spen­nings­mo­ment er f.eks. hvor langt tid det går før Petacchi bry­ter.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 11. etap­pe: Sis­te­ron > Bourg-lès-Valen­ce. Fra Alpe­ne til Rhô­ne