Les vins du Tour de France, 11. etappe: Sisteron > Bourg-lès-Valence. Fra Alpene til Rhône

Den etap­pen de skal syk­le i dag, den 9., er knall­hard og inter­es­sant. Alber­to Con­ta­dor må ta ini­tia­ti­vet og angri­pe, mens de and­re kan vok­te og even­tu­elt sva­re på det han måt­te fore­ta seg. Men da det er 32 km fra den sis­te top­pen til mål er det ikke sik­kert den vil gi de sto­re utsla­ge­ne i for­hol­det mel­lom sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne. Man skal ha en gans­ke stor ledel­se på Col de la Madelei­ne for å være trygg på at den ikke blir kjørt inn før mål. Da kan et rykk kom­me til å kos­te mer enn det sma­ker. Men noen kan møte veg­gen opp mot de har­de top­pe­ne og bli hek­tet av, selv om det nep­pe skjer blant de aller bes­te. Ikke over­ras­ken­de mel­der Radio­s­hack at de fra nå av kjø­rer for Levi Leip­hei­mer.

Etap­pen star­ter med 25 km utfor­kjø­ring, og i bun­nen er det en sprint. Nok en gang håper jeg at Tor Hus­hovd skal vise seg fram som den utfor­kjø­re­ren han er, og tryg­ge den grøn­ne trøy­en ved å ta seks poeng her. I fjor vis­te han at han kan klat­re bed­re enn han van­lig­vis viser i Tour de Fran­ce, om han bare har noe å klat­re for. Å klat­re for å avan­se­re fra 126. til 84. plass er ikke noe poeng for en som sam­ler poeng og ikke sam­men­lagt­tid. Men å klat­re over tre top­per for kan­skje å ta noen poeng på den and­re mel­lom­sprin­ten er kan­skje ikke så lurt. Ellers er det spen­nen­de å se om alle, sær­lig av sprin­ter­ne, kom­mer i mål innen­for tids­gren­sen. Et spen­nings­mo­ment er f.eks. hvor langt tid det går før Petacchi bry­ter.

Jeg bruk­te syk­lis­te­nes hvile­dag bl.a. til å lete etter litt mer vin fra det områ­det det nå er inne i, Savoie. Utbyt­tet ble en flas­ke  Cru Apre­mont. Det er på man­ge måter inter­es­sant å være i et vin­pro­du­se­ren­de områ­de. Vi har fle­re gode vin­hand­le­re som har mye inter­es­sant vin fra regio­nen. Men skal vi ha vin fra and­re, og ikke spe­si­elt kjen­te regio­ner, da blir til­bu­det tem­me­lig begren­set. Hvis man er i Cham­bé­ry, der mor­gen­da­gens etap­pe star­ter, da skal det­te i føl­ge mine kil­der være et utmer­ket sted for kjøp av viner fra Savoie:

Cave des Halles
17, rue Jean-Pierre-Veyrat
73000 Chanbéry

Men jeg er i Lan­gue­doc, og her er til­bu­det av Savoie-vin begrenset.

Vi skal imid­ler­tid en dag len­ger fram i tid, til 11. etap­pe som går fra Sis­te­ron til Bourg-lès-Valen­ce. Det­te er igjen en etap­pe hvor vi kan reg­ne med en masse­spurt. Det blir nep­pe end­rin­ger i for­hol­det mel­lom sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne. Men for de som kjem­per om den grøn­ne trøy­en er det­te en inter­es­sant etappe.

Turist­in­for­ma­sjon for etap­pen fin­ner du på TdF Tou­rist Guide.

Etappe 11

Min vin for den­ne etap­pen. Kan­skje sup­ple­rer jeg med litt Rhône-vin

Nå kom­mer syk­lis­te­ne ut av alpe­ne. Etter en tredje­ka­te­go­ri klat­ring kom­mer syk­lis­te­ne ned i Drô­me­da­len. Etter 80 km kom­mer ryt­ter­ne til Luc-en-Diois, hvor vin­om­rå­de­ne begyn­ner. De fei­rer Bacchus’ drå­per med etap­pens førs­te sprint i Montlaur-en-Diois. De er nå i vin­re­gio­nen Châ­til­lon-en-diois. Områ­de­ne her lig­ger i le for kal­de vin­der fra nord. Det lages her røde, hvi­te og roséviner.

Oppe i dal­si­den på vest­si­den, eller høyre­si­den som franks­menn liker å kal­le det (i for­hold til den ret­ning elven ren­ner), lig­ger områ­det Coteaux-de-Die, hvor det pro­du­se­res hvitvin.

Når man pas­se­rer lands­byen Moliè­res-Glan­daz, etter 94 km, begyn­ner det størs­te vin­om­rå­det i den­ne dalen, Clair­et­te-de-Die. Ryt­ter­ne mar­ke­rer det­te med å ha mat­sta­sjon når de kom­mer til Die, seks kilo­me­ter inn i områ­det. Men de får nep­pe ser­vert vin. I Clair­et­te-de-Die lages to mus­se­ren­de viner, Clair­et­te-de-Die og Cré­mant-de-Die.  Clair­et­te-de-Die er laget av dru­en Mus­cat, som van­lig­vis for­bin­des med søt vin. Jeg må bare erkjen­ne jeg ikke helt har fått tak i for­skjel­len mel­lom dis­se to vine­ne. Her må jeg styr­ke empirien.

Ved Crest kom­mer man ut av den­ne vin­da­len og tra­se­en svin­ger nord­over. De sis­te fem mile­ne må man kla­re seg uten klas­si­fi­sert vin. Vil man ha lokal, klas­si­fi­sert vin i Valen­ce må man krys­se Rhô­nen og hen­te vinen i Cor­nas eller Saint-Péray. Det er ikke dumt å for­sø­ke det­te. Da får man en utmer­ket vin som ikke er like kjent som de noe mer syd­li­ge (og nord­li­ge) Rhône-vinene.

Le mas­sif des Arlet­tes stik­ker fram nord for Cor­nas og skjer­mer områ­de for den kal­de Mistral­vin­den fra nord. Områ­det lig­ger nær­mest i et syd­vendt amfi, slik at det her blir var­me­re enn and­re ste­der i områ­det. Det var­me mikro­kli­ma­et i Cor­nas gjør at dru­ene van­lig­vis høs­tes en uke tid­li­ge­re enn i Hermi­ta­ge (som vi kom­mer til i mor­gen), som lig­ger bare 15 km len­ger nord, også i en syd­vendt skrå­ning. Her pro­du­se­res en kraf­tig rødvin av Syrah-dru­er. Den har blitt beteg­net som en land­sens slek­ning av Hermi­ta­ge. Mens det i and­re Rhô­ne-appe­la­tio­ner kan bru­kes fle­re dru­er, og også bru­kes en liten del hvi­te dru­er i rødvin, er Cor­nas-vine­ne laget på 100% Syrah. Det er en vin som i ung utga­ve kan ha gans­ke skar­pe tan­ni­ner, så den bør få noe tid før den drik­kes. Vin­mono­po­let har for tiden 11 Cor­nas-viner som kos­ter fra 260 til 510 kr pr flas­ke. Jeg kjen­ner dem ikke godt nok til frem­heve noen spesielle.

Klikk på bil­det for å bestil­le fra Amazon.fr

Om man skal tro Le Figa­ros bok om viner fra Val­lée du Rhô­ne, så er Domai­ne du Tun­nel en pro­du­sent i Cor­nas som man all­tid kan sto­le på, og Domai­ne Augus­te Cla­pe en pro­du­sent for de sto­re anled­nin­ger. I føl­ge den sam­me boken er det­te tre ste­der i mål­byen Valen­ce med godt utvalg av regio­nal vin:

La Cave de Pic (hører til Mai­son Pic, se nedenfor)
2, place Aristide-Briand
26000 Valence

La Bou­ti­que Laurent
30, rue Emile-Augier
26000 Valence

Les Bouteil­les
8, rue Vernoux
26000 Valence

I Saint-Péray lages hvi­te viner, både stil­le og mus­se­ren­de. De lages på dru­ene Mar­san­ne og Rou­san­ne. Vin­mono­po­let har for tiden ingen viner fra Saint-Péray.

I områ­det rundt og sær­lig syd for Valen­ce dyr­kes mye frukt, først og fremst fers­ken. Så hvis man vil ha alter­na­ti­ver til dru­er for å kla­re “fem om dagen”, kan noen fersk­ner pas­se godt nå.

Etter 11 etap­per har man kan­skje for­tjent å nyte livet en liten stund, i alle fall om man ikke skal syk­le en ny etap­pe dagen etter. I Valen­ce har man hotel­let og tre­stjer­nes­res­tau­ran­ten Mai­son Pic. Det­te er den enes­te res­tau­ran­ten med tre stjer­ner som har kvinn­lig sjef, Anne Sop­hie Pic. Jeg had­de gle­den av å spi­se der tid­li­ge­re i som­mer. Både res­tau­ran­ten og hotel­let kan trygt anbe­fa­les. Men bil­lig er det ikke, så det er ste­det for de litt stør­re anled­nin­ger hvis man ikke har et vel­dig roms­lig res­tau­rant­bud­sjett. TV2s syk­kel­kom­men­ta­tor, Chris­ti­an Paasche, er svært glad i Crê­me bru­lée og prø­ver gjer­ne å få med seg en del sli­ke des­ser­ter under touren. Men i år har han kom­met litt bak­på, og har bare ruk­ket tre så langt i touren. Han bur­de ta turen inn­om for å prø­ve den Fois-gras crê­me bru­lée med grape­frukt­mous­se som vi fikk ser­vert som for­rett. Men de som skal kom­men­te­re et omrei­sen­de Tour de Fran­ce sir­kus har lan­ge dager. Så det blir nep­pe tid til den­ne type utskei­el­ser for dem.

Vin­kart for Côte du Rhô­ne (klikk på bil­det for å bestil­le fra Amazon.fr)

Jeg har kjøpt inn en Clair­et­te-de-Die og en Cor­nas til dagens etap­pe. Men da jeg gjor­de de inn­kjø­pe­ne tenk­te jeg ikke på av vi den­ne dagen tar en liten pau­se fra Tour de Fran­ce for å være kul­tu­rel­le. Vi skal se ope­ra­en Tos­ca i det gam­le romers­ke tea­te­ret i Oran­ge. Oran­ge er ikke så langt fra etap­pens mål­by, Valen­ce, men langt nok til at vi ikke vil se noe til syk­lis­te­ne. Men vi har bestilt bord på Au Petit Patio før ope­ra­en, som så vidt vi har klart å brin­ge på det rene er den bes­te res­tau­ran­ten i Oran­ge. De bør kun­ne by på god vin fra området.

Vi så La Tra­via­ta i Oran­ge fjor, og det var en stor opp­le­vel­se som ga mer­smak. Så ope­ra i Oran­ge kom­mer til å være et gans­ke fast som­mer­inn­slag for oss i åre­ne som kommer.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email