Les vins du Tour de France, 15. etappe: Pamiers > Bagnères-de-Luchon. Varme bad, men lite vin

Siden net­tet hos oss for tiden er usta­bilt, vel­ger jeg å leg­ge ut den­ne nå (selv om den egent­lig skul­le ha ven­tet til i mor­gen tid­lig) 15. etap­pe star­ter i Pamiers og ender i Bag­nè­res-de-Luchon.

På den­ne etap­pen er man ikke i nær­he­ten av noen vin­om­rå­der. Så kan­skje bør man star­te dagen med musikk frem­for vin den­ne gan­gen (eller nyte noe av den vinen man måt­te ha igjen fra i går sam­men med musikk).

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 15. etap­pe: Pamiers > Bag­nè­res-de-Luchon. Var­me bad, men lite vin

Les vins du Tour de France, 14. etappe: Revel > Ax‑3 Domaines. Med vind og musserende vin inn i Pyreneene

Nett­verks­pro­ble­mer har gjort at dagens blogg­inn­legg er for­sin­ket. Jeg hol­der Fran­ce Tele­com mis­tenkt for å ha solgt mer enn de har kapa­si­tet til å leve­re, og at det rak­ner når ferie­tra­fik­ken for alvor set­ter inn.

I går fikk syk­kel være syk­kel. Vi var på ope­ra i det gam­le, romers­ke tea­te­ret i Oran­ge og så Tos­ca. Det er et 2000 år gam­melt tea­ter, 9000 til­hø­re­re og ikke en høy­ta­ler (bort­sett fra til å gi beskje­der). Det er fan­tas­tisk akus­tikk. Den men­nes­ke­li­ge stem­me er magisk, i alle fall med så gode san­ge­re. Ingen høy­ta­ler kan for­mid­le det­te — og det er noe av magi­en i ope­ra. Livet er mer enn syk­kel. Og for så vidt gjel­der vin går den minst like godt sam­men med musikk som med sykkel.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 14. etap­pe: Revel > Ax‑3 Domai­nes. Med vind og mus­se­ren­de vin inn i Pyre­ne­ene