Les vins du Tour de France, 15. etappe: Pamiers > Bagnères-de-Luchon. Varme bad, men lite vin

Siden net­tet hos oss for tiden er usta­bilt, vel­ger jeg å leg­ge ut den­ne nå (selv om den egent­lig skul­le ha ven­tet til i mor­gen tid­lig) 15. etap­pe star­ter i Pamiers og ender i Bag­nè­res-de-Luchon.

På den­ne etap­pen er man ikke i nær­he­ten av noen vin­om­rå­der. Så kan­skje bør man star­te dagen med musikk frem­for vin den­ne gan­gen (eller nyte noe av den vinen man måt­te ha igjen fra i går sam­men med musikk).

For turist­in­for­ma­sjon viser jeg igjen til TdF Tou­rist Guide.

Start­byen Pamiers er føde­ste­det for den frans­ke kom­po­nis­ten Gab­ri­el Fauré. Hans mest kjen­te verk er hans Requiem. Men det blir kan­skje litt vold­somt å star­te dagen med en døds­mes­se før syk­lis­te­ne skal inn i fjel­le­ne. Så hans orkes­ter­suite Mas­ques et berga­mas­ques kan være et bed­re alter­na­tiv. Det er musikk som er skre­vet for å min­ne om aris­to­kra­ti­ets fête galan­te, som pas­ser bed­re når man skal lene seg til­ba­ke og se på at and­re folk sli­ter på sykkel.

Depar­te­men­tet Ariè­ge har ikke så vel­dig mye å by på vin­mes­sig eller gastro­no­misk. Man får nyte natu­ren, og kan­skje er friskt vann det drik­ke som pas­ser best til det­te. Kan­skje kan man også reflek­te­re litt over dis­trik­ter, kom­mu­ner, osv. Vi har lett for å tro at avsi­des byg­der er noe vel­dig norsk. Men i fjell­om­rå­de­ne i Frank­ri­ke og and­re land i Euro­pa er for­hol­de­ne små og avstan­de­ne kan være lan­ge. Frank­ri­ke har ca 36.000 kom­mu­ner. Av dis­se har ca 20.000 fær­re enn 500 inn­byg­ge­re. Den mins­te kom­mu­nen i Ariè­ge er Sen­conac. Det er litt spri­ken­de infor­ma­sjon om hvor man­ge inn­byg­ge­re kom­mu­nen har. Noen ste­der står det 8 inn­byg­ge­re, and­re ste­der 5. Uan­sett gjel­der at “smått er godt”, eller i alle fall smått.

Når man er i mål kan man ta et varmt bad. Bag­nè­re-de-Luchon er kjent for sine var­me kil­der og spa. Så får man hel­ler nyte et glass av noe som er dyr­ket et styk­ke unna. Man får enten ta med fra Limoux, eller hen­te noe fra områ­der vi kom­mer til senere.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email