Les vins du Tour de France, 17. etappe: Pau > Col du Tourmalet. Ta med drikke fra start

Jeg lik­te ikke at Andy Schleck mis­tet den gule trøy­en på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer, og man kan set­te et stort spørs­måls­tegn ved Alber­to Con­ta­dors angrep når noe slikt skjer. Alber­to Con­ta­dor er uten tvil en av ver­dens aller bes­te syk­lis­ter, men jeg har ald­ri være noen Con­ta­dor-fan. I går vis­te Alber­to Con­ta­dor oss for­skjel­len mel­lom det å være best og det å være størst. Han demon­strer­te også hvor­for han ald­ri har vært blant mine favo­rit­ter. Han blir ikke noe mer popu­lær hos meg etter det­te, og jeg har inn­trykk av at jeg ikke er ale­ne om å mene akku­rat det. Skjønt, og det­te hen­ges på rett før det­te pub­li­se­res, Alber­to Con­ta­dor ret­ter opp en del av inn­tryk­ket i den­ne video­en. Alle gjør feil, og det står rese­pekt av å inn­røm­me og bekla­ge det på den­ne måten.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 17. etap­pe: Pau > Col du Tour­malet. Ta med drik­ke fra start