Les vins du Tour de France, 18. etappe: Salies-de-Béarn > Bordeaux. Biff med béarnaise og rød bordeaux

I dag har syk­lis­te­ne sin hvile­dag. Gårs­da­gens etap­pe var mer­ke­lig. Akku­rat da jeg had­de avskre­vet Lance Arm­strongs mulig­he­ter for etappe­sei­er, slår han til og lyk­kes nes­ten. Det var vir­ke­lig gam­le­gut­tas dag, med Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau i brudd og Chris­tophe Moreau var først over Tour­malet. Om noen had­de sat­set pen­ger på at Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau skul­le være med å spur­te om sei­e­ren på den­ne etap­pen, vil­le ha fått gode odds. Men at gam­le­gut­ta skul­le kla­re å slå ung­dom­men i en spurt, det had­de vel vært for sen­sa­sjo­nelt. Skjønt ung­dom — av de ni som spur­tet om sei­e­ren var det bare to som var under 30. Det er visst best ikke å mene noe om hva som vil skje på den nes­te etap­pen (men jeg kla­rer nep­pe å la det være).

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 18. etap­pe: Salies-de-Béarn > Bor­deaux. Biff med béar­nai­se og rød bor­deaux

Trening og den gode følelsen

Jeg har en run­de på ca 9,6 km jeg gjer­ne plei­er å løpe når jeg er i Frank­ri­ke. Som det kje­de­li­ge vane­men­nes­ket jeg er har jeg en tendens til å løpe de sam­me run­de­ne om og om igjen. Den har der­med kom­met til å bli en slags test­løy­pe hvor jeg måler even­tu­ell frem­gang (og til­bake­gang, når det måt­te kom­me). I dag had­de jeg for førs­te gang på vel­dig len­ge (siden en tid­li­ge­re peri­ode da for­men var bed­re) “den gode følel­sen” da jeg løp min run­de. Når jeg kom­mer ned igjen i sep­tem­ber løper jeg den på nytt et par gan­ger, og vil for­hå­pent­lig­vis kun­ne gle­de meg over mer fremtang.

Con­ti­nue read­ing Tre­ning og den gode følel­sen