Les vins du Tour de France, 18. etappe: Salies-de-Béarn > Bordeaux. Biff med béarnaise og rød bordeaux

I dag har syk­lis­te­ne sin hvile­dag. Gårs­da­gens etap­pe var mer­ke­lig. Akku­rat da jeg had­de avskre­vet Lance Arm­strongs mulig­he­ter for etappe­sei­er, slår han til og lyk­kes nes­ten. Det var vir­ke­lig gam­le­gut­tas dag, med Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau i brudd og Chris­tophe Moreau var først over Tour­malet. Om noen had­de sat­set pen­ger på at Lance Arm­strong og Chris­tophe Moreau skul­le være med å spur­te om sei­e­ren på den­ne etap­pen, vil­le ha fått gode odds. Men at gam­le­gut­ta skul­le kla­re å slå ung­dom­men i en spurt, det had­de vel vært for sen­sa­sjo­nelt. Skjønt ung­dom — av de ni som spur­tet om sei­e­ren var det bare to som var under 30. Det er visst best ikke å mene noe om hva som vil skje på den nes­te etap­pen (men jeg kla­rer nep­pe å la det være).

Thor Hus­hovd ryk­ket fra fra hoved­fel­tet på vei­en opp mot Tour­malet. Rik­tig­nok ble han tatt igjen og hek­tet av mot top­pen, men tok det greit igjen ned­over. Til fransk TV sa han at de ikke var noe rykk, men mer et spørs­mål om å fin­ne sin egen ryt­men uten å bry seg om hva de and­re gjor­de. Men hvem had­de ven­tet at Thor Hus­hovd skul­le sit­te i hoved­fel­tet etter Tour­malet og Aubis­que og spur­te inn til 10. plass på den etap­pen? Jeg had­de ven­tet kamp om den gule trøy­en, men der skjed­de det ikke noe. Men at den grøn­ne trøy­en skul­le skif­te skuld­re etter den­ne etap­pen, det had­de jeg ikke trodd.

De har en etap­pe igjen i fjel­le­ne, men vi er nede på fla­te­ne. Jeg benyt­ter syk­lis­te­nes hvile­dag til å rei­se fra Frank­ri­ke hjem til Nor­ge, og får der­for avslut­nin­gen av touren for­mid­let av våre ven­ner i TV2. Jeg må inn­røm­me at det ikke er helt til­fel­dig at jeg valg­te akku­rat den­ne dagen som hjem­reise­dag, når jeg uan­sett skul­le hjem den­ne uken.

I det­te kanal­skif­tet er det fris­ten­de å sni­ke inn noen kom­men­ta­rer om TV-dek­nin­gen. Jeg synes at TV2 gjør en utmer­ket jobb, og deres dek­ning av Tour de Fran­ce har en stor del av æren for den øken­de inter­es­sen for syk­kel­sport i Nor­ge — og til at folk fra man­ge land lurer på om det kan være noen folk igjen i Nor­ge når de ser hvor man­ge nord­menn det er langs vei­ene i Tour de Fran­ce. Noen liker tyde­lig­vis ikke alle Johan Kag­ge­stads nok­så tek­nis­ke kom­men­ta­rer, men jeg har sans for dem. Kan­skje for­di jeg er litt nerdete.

Jeg synes at tre­ne­re ofte er de bes­te eks­pert­kom­men­ta­to­re­ne. En utøver behø­ver ikke kun­ne for­kla­re hva han gjør, bare han gjør det ret­te og gjør det godt. Det kan godt hen­de at Mark Caven­dish ikke er i stand til å for­kla­re hva han gjør når han spur­ter. Men hans tre­ner må kun­ne se hva han gjør, hva som fun­ge­rer, hva som ikke fun­ge­rer og hvor­for, og han må kun­ne for­mid­le det­te til utøve­ren på en måte som er to the point og sam­ti­dig inspi­re­ren­de. Caven­dish’ tre­ner behø­ver ikke være en god spur­ter, ikke en gang syk­list. Men han må kun­ne se hva og hvor­for, og han må kun­ne for­mid­le det­te. Ellers kan han ikke fun­ge­re som tre­ner. Det er selv­føl­ge­lig utøve­re også som blir gode på det­te, men det er også nok av eksemp­ler på de som ikke kla­rer den­ne rol­len på en god måte. Johann Kag­ge­stad får ha meg unn­skyldt, men den bes­te eks­pert­kom­men­ta­to­ren jeg har sett og hørt er Finn Aamodt, som dog ikke har kom­men­tert sykkel.

Man kom­mer like­vel ikke bort fra at fransk TV sat­ser langt stør­re res­sur­ser på Tour de Fran­ce enn hva TV2 gjør — natur­lig nok. De har sin kom­men­ta­tor Thier­ry Adam med eks­pert­kom­men­ta­tor Lau­rent Fig­non i bok­sen, og Jean-René God­art ved mål­stre­ken. I til­legg har de Jean-Paul Olli­vi­er, som har som opp­ga­ve å for­tel­le om sever­dig­he­te­ne og å pre­sen­te­re et dag­lig inn­slag om syk­kel­his­to­rie. Han må være his­to­ri­ker. De har to kom­men­ta­to­rer på motor­syk­kel som føl­ger fel­tet, gjer­ne en foran og en bak, men det kom­mer litt an på hvor­dan etap­pen utvik­ler seg. Det er Lau­rent Jala­bert og Lau­rent Bel­let. Man kan lure på om folk som heter Lau­rent har en slags første­rett til å kom­men­te­re syk­kel på fransk TV. Noen gan­ger intro­du­se­res det med at de set­ter over til … et les trois Lau­rents. De to på motor­syk­kel har også med hver sin fot­graf — på en annen motor­syk­kel. Så når noe skjer kal­ler man opp en Lau­rent, som kan for­tel­le det som ikke er så lett å se på en moni­tor (som er det kom­men­ta­to­re­ne i bok­sen ser). Da Kurt Asle Arve­sen brakk krave­be­net i fjor kun­ne en av repor­ter­ne på motor­syk­kel kjø­re opp til lege­bi­len og snak­ke med legen, som kun­ne gi oss den dår­li­ge nyhe­ten at han trod­de det var brudd (og som dess­ver­re vis­te seg å ha rett i den saken). Den mel­din­gen fra legen fikk nep­pe fol­ke­ne i TV2 med seg.

Fransk TV har også som en repor­ter, Phi­lip­pe Lafon, i bilen til sports­di­rek­tø­ren for et av lage­ne (det varie­rer selv­føl­ge­lig fra dag til dag hvil­ket lag det­te er), og for­mid­ler på den måten i bok­sta­ve­lig for­stand rap­por­te­re fra innsiden.

Selv syk­kel­en­tu­si­as­ter må inn­røm­me at det ikke er spen­nen­de hele tiden. Når et brudd er etab­lert, men hoved­fel­tet har kon­troll og vet at de vil kun­ne kjø­re det inn før mål, da er det begren­set hvor spen­nen­de det kan bli. Da vil de som har fler folk kun­ne variere inn­hol­det mer enn om sam­me per­son må hol­de det gåen­de hele tiden.

Ende­lig har de Gérard Holtz, som åpen­bart er en legen­de i fransk sports­jour­na­lis­tikk. Selv om éga­li­té (lik­het) er et av de tre orde­ne i det frans­ke nasjo­nal­mot­to­et, så er det også gans­ke så tyde­lig at noen er like­re enn and­re. Blant sports­jour­na­lis­ter er Gérard Holtz den likes­te av alle, i alle fall i Frank­ri­ke. Mens and­re ven­ter i “mixed zone” ven­ter Gérard Holtz i avluk­ket bak podi­et. Om jeg har for­stått det rett så er det­te de offi­si­el­le inter­vju­ene, men det er fransk TV som lager dem og som sen­der dem direk­te. Om Alber­to Con­ta­dor ikke har lyst til å sva­re på om han opp­tråd­te usports­lig i for­hold til Andy Schleck og om den gule trøy­en har fått noen flek­ker, så slip­per han ikke unna i sto­len til Gérard Holtz. Det nyt­ter ikke med et “ingen kom­men­tar” eller bare å gå vide­re til nes­te TV-sel­skap. Før start er det én repor­ter som får gå fram og til­ba­ke foran ryt­ter­ne og små­pra­te med noen av dem mens de ven­ter på star­ten: Gérard Holtz.

Fransk TV har også en sen­ding, Vil­la­ge départ, fra start­byen før dagens etap­pe. Det er sånn pas­se inter­es­sant, med loka­le hel­ter, loka­le artis­ter og pre­sen­ta­sjon av loka­le spe­sia­li­te­ter, osv. Men også det ledes av en Lau­rent: Lau­rent Luyat.

Den av TV2-repor­ter­ne jeg først og fremst sav­ner når jeg ser fransk TV er Dag Otto Lau­rit­zen. Han kjen­ner mil­jø­et, kan syk­kel, og er respek­tert og godt likt blant syk­lis­ter. Men han er ikke med først og fremst som syk­kel­eks­pert, men for­di han er en så god repor­ter. Når jeg leter opp klipp hos TV2 er det stort sett Dag Ottos repor­ta­sjer jeg leter etter. Men nok om TV.

18. etap­pe går fra Salies-de-Béarn til Bor­deaux. Det er slutt på fjell. Ryt­ter­ne krys­ser Aqui­tai­ne-bas­sen­get. Det er flatt. Jeg vil tro at vind kan bli en utfor­ding også på den­ne etap­pen. Jeg kjen­ner ikke de loka­le vær­for­hol­de­ne i det­te områ­det. Men Bis­caya­buk­ten har all­tid vært kjent som et vær­hardt områ­de, og da vil jeg tro at flat­lan­det innen­for også mer­ker det­te været.

Vin­mes­sig er ikke Aqui­tai­ne-bas­sen­get så inter­es­sant. Men vi kan star­te med litt vin, og vi ender i det som må være ver­dens mest kjen­te vin­by. Under­veis kan vi pluk­ke med noen østers fra Bas­sin d’A­ra­chon og ta dem sam­men med en god vin fra Bordeaux.

For turist­in­for­ma­sjon viser jeg igjen til TdF Tou­rist Guide. Per­fekt timet kom det også i går en over­sikt fra Via­Michelin om hva man bør gjø­re i Bor­deaux (by) til fots eller på syk­kel: Bor­deaux — more ali­ve than ever!

Béarn er mer kjent for saus enn for vin: Béar­nai­se. Men det fin­nes også vin fra Béarn. Vin­ge­o­gra­fi­en her er litt for­vir­ren­de, for en del av AOC Béarn kom­mer fra akku­rat sam­me områ­de som Juran­con, en annen er det sam­me som Madi­ra­nais (som vi ikke skal inn­om den­ne gan­gen). Men det er til dels and­re dru­er og en annen vin­stil. Den tred­je delen lig­ger like uten­for dagens start­by, Salies-de-Béarn.

Om jeg har for­stått det rett er AOC Béarn et stør­re områ­de som også omfat­ter de tre and­re som er nevnt, og at dis­se tre må reg­nes som regio­ner på et høy­ere klas­si­fi­se­rings­nivå. Men her er jeg usikker.

Etap­pen går over Aqui­tai­ne-bas­sen­get. Vin­mes­sig er det ikke så inter­es­sant. Men man kan pluk­ke med noen østers fra Bas­sin d’A­ra­chon og ta dem sam­men med en god hvit­vin fra Bordeaux.

Vin­kart for Bor­deaux. (Klikk på bil­det for å bestil­le fra Amazon.fr)

Etap­pen kom­mer inn i Bor­deaux fra sør, litt øst for selve byen Bor­deaux. Syk­lis­te­ne kom­mer inn i områ­det Gra­ves. Bor­deaux er mest kjent for sine rødvi­ner. Men det pro­du­se­res også hvit­vin og noen av de bes­te hvi­te bor­deaux­vi­ne­ne kom­mer nett­opp fra Gra­ves. Det er viner som i hoved­sak er laget på Sau­vig­non blanc. Vine­ne tåler lag­ring og bør lag­res, gjer­ne 10 år sier eks­per­ti­sen. Det å tes­te eks­per­ti­sens råd kan i sli­ke sam­men­hen­ger være en prø­vel­se både for tål­mo­dig­het og lom­me­bok. Det kos­ter å ha lig­gen­de vin for de nes­te 10 åre­ne, i påven­te av at de skal bli modne.

Ryt­ter­ne skal syk­le rett gjen­nom vin­mar­ken i den delen av Gra­ves som heter Leo­g­nan i Pes­sac-Leo­g­nan. I områ­de­ne hvor de sto­re viner pro­du­se­res er man pre­sis i geo­gra­fi­en. Dess­ver­re er ikke Vin­mono­po­let så pre­si­se i sine lis­ter. Der står alle vine­ne stort sett  bare som “Bor­deaux”, noe som gjør det litt vans­ke­lig å fin­ne fram.

Tra­se­en går omtrent over vin­mar­ken til Ch. Carbon­ni­eux, en av de gode hvit­vins­pro­du­sen­te­ne. Vin­mono­po­let kan til­by årgang 2005 til 530 kr pr flas­ke. And­re hvit­vi­ner fra Gra­ves som er til­gjen­ge­lig på Vin­mono­po­let er Ch. cou­hins-Lurton 2006 til 310 kr, Ch. latour-Mar­til­lac 1996 til 432 kr og Ch. tour Leo­g­nan 2006 til 200 kr.

Områ­det pro­du­se­re også rødvin. Ch. Carbon­ni­eux pro­du­se­rer også god rødvin, men den er i øye­blik­ket ikke til­gjen­ge­lig på Vin­mono­po­let. Ch. Haut-Bail­ly er en annen vin fra det­te områ­de. Vi er her i et av de bed­re Bor­deaux-områ­de­ne, så det er ikke noen bil­lig vin. 545 kr skal de ha for en 2007, 650 kr for 2006, og 830 kr for 2005. Skal du vir­ke­lig slå på stor­trom­ma og sma­ke det yppers­te det­te områ­det har å by på av rødvin kan du kjø­pe Ch Haut-Brion, men syk­lis­te­ne pas­se­rer ikke det­te slot­tet. Vin­mono­po­let har den for tiden ikke inne, men regn med en pris rundt 2.500 kr for en flas­ke om den skul­le duk­ke opp.

Vil du ha en vin til des­ser­ten må du ta en liten avstik­ker øst­over fra Gra­ves, til områ­de­ne Bar­sac og Sau­ter­nes. Sau­ter­nes er det yppers­te man kan få av des­sert­vin, og Ch d’Y­quem er det yppers­te av det yppers­te. I øye­blik­ket er den ikke til­gjen­ge­lig på Vin­mono­po­let, men de har inn­til nylig hatt 1997 til 2.700 kr pr flas­ke. Det gir i alle fall en antyd­ning om pris­ni­vå­et. Man kan få Ch. Sudriaut 2001 til drøyt 1.200 kr. Den fin­nes også i årgang 2005 til 723 kr, 2003 til 629 kr, 1999 til 499 kr og 2000 til 461 kr. Selv har jeg ved noen anled­nin­ger kjøpt Ch. Gui­raud, som er til­gjeng­lig i årgang 1999 til 524 kr.

Etap­pen ender i Borde­uax by. På and­re siden av byen lig­ger Medoc. Men dit skal vi i morgen.

Ret­ten for dagens etap­pe bør bli biff med bér­nai­se og en god Bor­deaux-vin, selv om det ikke akku­rat er noen som­mer­mat. For­ret­ten kan være østers, helst fra Bas­sin d’A­ra­chon med en hvit bor­deaux, og til des­sert kan man vel­ge noe som står godt til sauternes.

Vinatlas

Hvis man vil stu­de­re i detalj frans­ke (klas­si­fi­ser­te) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Men det dek­ker bare Frank­ri­ke og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email