Les vins du Tour de France, 19. etappe: Bordeaux > Pauillac. Medoc — det beste fra Bordeaux

I dag skal mye avgjø­res. Ryt­ter­ne har hatt sin sis­te hvile­dag og skal for sis­te gang i den­ne touren sloss med fjel­le­ne. Klatre­trøy­en avgjø­res i dag — det deles ikke ut fle­re klatre­po­eng etter dagens etap­pe. Men også i sam­men­dra­get må det nå skje noe — og nå er det Andy Schelck som må angri­pe. Han bør ha en ledel­se før den etap­pen vi skal se nær­me­re på, og den ledel­sen må han skaf­fe seg i fjel­le­ne. Vel­o­News har spurt fle­re hvor stor ledel­se Andy Schleck tren­ger, og de fles­te mener mel­lom 1min og 1:30. Selv mener Andy Schleck at han tren­ger et minutt, mens Alber­to Con­ta­dor ikke vil gi no klart svar.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 19. etap­pe: Bor­deaux > Pau­il­lac. Medoc — det bes­te fra Bor­deaux