Les vins du Tour de France, 20. etappe: Longjumeau > Paris Champs-Élysées. Grand finale — Champagne!

Det er en ting som er sik­kert når det gjel­der Tour de Fran­ce: Touren ender i Paris. I alle fall vil­le det være en sen­sa­sjon, revo­lu­sjon og skan­da­le på en gang om man skul­le fin­ne på å end­re det­te. Så den sis­te delen av min vin-tour kun­ne jeg star­te på før de and­re etap­pe­ne var kjent.

At det måt­te bli champag­ne til sis­te­etap­pen var også tem­me­lig klart. Men jeg viss­te ikke da at man også kom til å leg­ge inn to Champag­ne-etap­per på årets tour, fjer­de etap­pe til Reims og fem­te etap­pe fra Eper­nay. Men noe tåler å gjen­tas — blant annet Paris og champagne.

Men også i dag tar vi et blikk på etap­pe­ne som skal syk­les. Når det­te leg­ges ut gjen­står tre etap­per: En helt flat etap­pe fra Salies-de-Béarn til Bor­deaux, en tempo­etap­pe i Medoc og alt­så den­ne sis­te etap­pen inn til Paris og Champs-Élysé­es.

Det kjem­pes om fire trøy­er i Tour de Fran­ce. De gule går til den som har best tid sam­men­lagt og den hvi­te går til den ryt­ter under 25 år (født før 1. janu­ar 1985) som har best tid sam­men­lagt. Det må skje et alvor­lig uhell om den ikke skal gå til Andy Schelck. Dis­se to er enk­le å for­stå. Men det deles også ut to peong­trøy­er: den grøn­ne og den rød­prik­ke­te. Det er den grøn­ne som omta­les som poengtrøyen.

Den rød­prik­ke­te trøy­en, klatre­trøy­en, ble avgjort i går. Det gjen­står ingen top­per. Den gikk til  Antho­ny Char­teau. Det gis poeng til den som er først over kate­go­ri­ser­te top­per, fler desto vans­ke­li­ge­re top­pen er. De bes­te klat­rer­ne under årets tour har uten tvil vært Andy Schleck og Alber­to Con­ta­dor. Men de har ikke prio­ri­tert klatrekonkurransen.

Til den grøn­ne trøy­en gis poeng for bes­te plas­se­rin­ger. Først og fremst gjel­der plas­se­ring i mål, men det deles også ut poeng for mel­lom­sprin­ter. Det gis flest poeng på de fla­te etap­pe­ne: 25 ryt­te­re får poeng, 35 til beste­mann. På mode­ra­te fjell­e­tap­per får 20 ryt­te­re poeng, 25 til beste­mann, og på de har­de fjell­e­tap­pe­ne gis poeng til de 15 bes­te, 20 til beste­mann. Om de har sam­me tid i mål eller om 15. mann lig­ger 20 minut­ter bak vin­ne­ren, spil­le­re ingen rol­le. Det er plas­se­ring, ikke tid som tel­ler. Også for pro­lo­gen og tempo­etap­pen gis det poeng til de 10 bes­te, 15 til bestemann.

I prak­sis har sprin­ter­ne en for­del i kam­pen om den grøn­ne trøy­en. Det er på de typis­ke spurt­etap­pe­ne at det deles ut flest poeng. Luft­mot­stan­den gjør at det er mye tyng­re å syk­le ale­ne enn i et felt, så det er ikke lett å ryk­ke fra fel­tet. Og i en masse­spurt er det bare de ras­kes­te og gales­te som kla­rer å kas­te seg de nød­ven­di­ge meter­ne foran. Så len­ge fel­tet kom­mer sam­men til mål får alle sam­me tid, så de som har ambi­sjo­ner om sam­men­lagt­sei­er vil ikke risi­ke­re­re noe ved å kjem­pe om sei­e­ren i spurten.

De mode­ra­te fjell­e­tap­pe­ne vil ofte vin­nes av ryt­te­re som ikke kon­kur­re­rer om den grøn­ne trøy­en. Hvis et brudd hol­der til mål, og det er gjer­ne på sli­ke etap­per et brudd får gå, så er som regel ikke noen av kan­di­da­te­ne til gul, grønn eller hvit trøye med i det brud­det. Hoved­fel­tet kon­trol­le­rer brud­det. Hvis det sit­ter noen trøye­kan­di­da­ter i brud­det vil ikke lage­ne til deres kon­kur­ren­ter til­la­te at brud­det får gå, og kjø­rer det inn. Hvis brud­det er “ufar­lig” kan det hen­de det får gå — og en “roul­eur” kan sam­le noen poeng. Av sam­me grunn vil ofte poen­ge­ne fra mel­lom­sprin­te­ne gå til de som sit­ter i brudd, ikke til de som kon­kur­re­rer om poengtrøyen.

På de har­de fjell­e­tap­pe­ne er de som kon­kur­re­rer om poeng­trøy­en som regel gans­ke sjanse­løse. Men det deles ut poeng der også, og der­for kun­ne Thor Hus­hovd kap­re noen poeng på 16. etap­pen og gjen­vin­ne trøy­en. Det gis også plas­se­rings­po­eng på lør­da­gens tempo­etap­pe, men de som kon­kur­re­rer om poeng­trøy­en har nep­pe noe å hen­te der — og sat­ser der­for hel­ler på å spa­re kref­ter til den sis­te fina­len. På tempo­etap­pen kom­mer sla­get til å stå mel­lom de som slåss om tid sam­men­lagt, samt tempo­spe­sia­lis­ter som vil vin­ne etap­pen. Kan­skje kan Edvald Boa­sson Hagen vise seg fram.

Erik Zabel er den som har vun­net flest poeng­trøy­er i Tour de Fran­ce (seks). Han var ikke nød­ven­dig­vis den ras­kes­te, men den smar­tes­te. Og han satt gjer­ne med over fjell der and­re sprin­te­re falt av — og tok poeng på sam­me måten som Thor Hus­hovd gjør nå.

Den etap­pen de syk­ler i dag er padde­flat, så her blir det nok masse­spurt. Så får vi se hvem som har kref­ter igjen etter fjel­le­ne. Thor Hus­hovds ledel­se på fire poeng er på ingen måte betryg­gen­de, men den end­li­ge avgjø­rel­sen fal­ler nok ikke på den­ne etap­pen. Han må slå Petacchi i minst en av de gjen­væ­ren­de spur­te­ne og han må ikke hav­ne for langt bak Mark Caven­dish om han skal behol­de trøyen.

Det ende­li­ge sla­get om den grøn­ne trøy­en kom­mer nok til å stå på den sis­te etap­pen, som vi nå skal se på.

20. og sis­te etap­pe star­ter i Long­jumeau og ender i Paris Champs-Élysé­es. Long­jumeau lig­ger like uten­for Paris, omtrent ved enden av rulle­ba­nen på Orly fly­plass (i mot­satt ende i for­hold til ter­mi­na­len). Det er en kort etap­pe, bare 102,5km.

champagne_toastI Paris pro­du­se­res det ikke vin. Det vil si, det pro­du­se­res litt vin på Mon­tmar­tre. Men det pro­du­se­res bare ca 1.700 flas­ker i året (á 0,5 l) og de er ikke i van­lig salg. Man kan kjø­pe dem under den årli­ge vin­fes­ti­va­len Fête des Ven­dan­ges de Mon­tmar­tre (okto­ber). Vinen skal min­ne om Beau­jo­lais Nouveau og kos­te ca 40€ pr flas­ke. Den er nep­pe verdt pri­sen. Jeg kan ikke ten­ke meg at det er noen grunn til å lete etter vin fra Mon­tmar­tre for å mar­ke­re avslut­nin­gen av Tour de Fran­ce med mind­re man er vel­dig glad i kurio­si­te­ter eller har et svært roman­tisk for­hold til Mon­tmar­tre. Vi får hel­ler dra kna­pt 150 km i ret­ning øst-nord­øst, til ste­det som leve­rer vin for å fei­re de sto­re aneld­nin­ger: Til Champagne!

Nå har vi alle­re­de vært i Champag­ne og den for­ut­se­en­de sik­ret seg kan­skje noen flas­ker alle­re­de da for å ha til avslut­nin­gen. Når man fei­rer med champag­ne drik­kes den ikke som ape­ri­tif og den føl­ges ikke av mat. Hvil­ken champag­ne jeg vil­le ha valgt kom­mer i noen grad an på været. Hvis det er varmt og fin som­mer kan en frisk “blanc de blancs” være fris­ten­de. Da vil jeg min­ne om Die­bolt-Val­lois Blanc des Blancs Brut, som jeg kom­men­ter­te til 5. etap­pe. Men til sli­ke anled­nin­ger pas­ser også en stan­dard­champag­ne utmer­ket. Men jeg vil­le valgt en som går mot det let­te og ele­gan­te, som f.eks. Louis Roe­de­rer eller Ruinart.

Aften­pos­ten kun­ne tid­li­ge­re den­ne uken mel­de at nors­ke jord­bær nå er på sitt bes­te. Så kan­skje kan man mar­ke­re avslut­nin­gen av Tour de Fran­ce med champag­ne og nors­ke jord­bær. I såfall vil­le nok jeg ha valgt en halv­tørr champag­ne. Men skal jeg være helt ærlig vil­le jeg ha gått uten­for Frank­ri­ke for å fin­ne en vin til jord­bær. En ita­li­ensk Mos­cato d’Asti eller enda bed­re en Bra­chet­to d’Acqui pas­ser etter min smak vel så godt til jord­bær. Til avslut­nin­gen av Tour de Fran­ce vil­le jeg nok da vel­ge å drop­pe jord­bæ­re­ne og behol­de champag­nen — eller ta dem hver for seg.

Champag­ne er mus­se­ren­de vin laget i områ­det Champag­ne. Men om champag­ne er den mest kjen­te og selve dron­nin­gen blant mus­se­ren­de viner, så er den ikke den enes­te. Og som vi har lært i løpet av touren: Det var ikke i Champag­ne de først star­tet med pro­duk­sjon av slik vin. Die, Gail­lac og Limoux pro­du­ser­te alle slik vin len­ge før DOM Peri­g­non først sat­te sin fot i Champag­ne i 1668. Mye mus­se­ren­de vin kan med ret­te kal­les champagne­et­ter­lig­nin­ger, men det gjel­der ikke de nevn­te viner. Hvem som først laget slik vin blir de nok ikke helt eni­ge om — fle­re vil gjer­ne hev­de at det var i deres områ­de. Men her blir champag­nen etter­lig­nin­gen — selv om man­ge vil mene at den for lengst har over­gått originalen.

Noen sier til og med at den førs­te mus­se­ren­de vinen ble proud­sert i Eng­land av en viss Chris­to­pher Mer­ret. Men i og med at han ble født nes­ten hund­re år etter at slik vin­pro­duk­sjon er doku­men­tert i Limoux, tror jeg ikke sær­lig mye på den ver­sjo­nen av historien.

Kan­skje kom­mer vi inn­om and­re mus­se­ren­de viner når vi skal føl­ge frem­ti­di­ge utga­ver av Tour de Fran­ce. Det kom­mer an på hva slags trasé­er man velger.

Men om Paris ikke er ste­det for vin­pro­duk­sjon, så er det et utmer­ket sted å kjø­pe vin. Den som vil ha det kjen­te og det dyre fin­ner mye hos Fau­chon24–26 place de la Madelei­ne. Der fin­ner man også mye annet godt. Men det er ikke dit man går om man har et litt stramt bud­sjett. Og det er mer inter­es­sant å lete etter god­bi­ter and­re ste­der. Bladet La revue du Vin de Fran­ce nev­ner i sis­te num­mer noen vin­hand­le­re (cavis­tes) i Paris. Jeg kjen­ner dem ikke annet enn gjen­nom den­ne omta­len, men kan­skje stik­ker jeg inn­om noen av dem nes­te gang jeg er i Paris. De som nev­nes er:

Le Vin en Tête
30, rue des Batignolles
75017 Paris
www.levinentete.fr

Cave de l’Insolite
30, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris

La Vinia
3, bou­le­vard de la Madeleine
75001 Paris
www.lavinia.fr

La Der­niè­re Goutte
6, rue Bourbon-le-Château
75006 Paris
www.ladernieregoutte.net

Caves Augé
116, bou­le­vard Haussman
75008 Paris
www.cavesauge.com

bladets nett­si­der nev­nes i tillegg

Cave Bal­t­hazar
16, rue Jules Guesde
75014 Paris
www.cavebalthazar.com

La Revue du Vin de Fran­ce har også en kate­go­ri som de kal­ler Les Caves à Man­ger, alt­så vin­hand­le­re hvor man kan spi­se. Jeg har ikke besøkt noen av dis­se. Men det ser ut til å være ste­det hvis man vel­ger vinen først og så vil ha noe å spi­se til vinen. Det høres abso­lutt ut til å være ste­der verdt å besø­ke. Det­te er ste­de­ne som nevnes:

Le Ver­re Volé
67, rue de Lancry
75010 Paris
www.leverrevole.fr

Cave de l’Os à Moelle
181, rue de Lourmel
75015 Paris

Cha­peau Melon
92, rue Rébeval
75019 Paris

Les Papil­les
30, rue Gay-Lussac
75005 Paris
www.lespapillesparis.fr

La Crè­me­rie
9, rue des Quatre-vents
75006 Paris
lacremerie.fr

Juve­ni­le’s
47, rue de Richelieu
75001 Paris

Den sis­te sies å være den enes­te baren i Paris hvor man ser­ve­rer hag­gis, om noen skul­le være inter­es­sert i å spi­se det når de besø­ker Paris. Om jeg besø­ker den­ne baren er det nok ikke for å spi­se haggis.

Når vi nev­ner alle dis­se vin­hand­ler­ne, så er det også verdt å nev­net at vår egen Vin­mono­po­let kan­skje er ver­dens mest vel­as­sor­ter­te vin­hand­ler, med ca 13.000 artik­ler i sine lis­ter. Selv om jeg prin­si­pi­elt ikke er til­hen­ger av mono­pol, så vil­le det vært tra­gisk om det skul­le for­svin­ne og bli erstat­tet av et kje­de­lig REMA-utvalg av vin, solgt i butik­ker uten noen varekunnskap.

Tour de Fran­ce har ikke laget en egen Tou­rist Guide for sis­te etap­pen, slik de har gjort for alle de tid­li­ge­re etap­pe­ne. Kan­skje er det for mye å vel­ge i, kan­skje er Paris mer enn kjent nok, og kan­skje fin­nes det nok. Jeg skal hel­ler ikke gi meg i kast med en turist­guide for Paris. Men jeg vil nev­ne tre nett­ste­der som det kan være verdt å se nær­me­re på. De to førs­te er blog­ger skre­vet av nord­menn, bosatt i Paris.

Erik Aas­heim er free­lance jour­na­list bosatt i Paris. Så vidt jeg vet arbei­der han mest for NRK og Dagens Nærings­liv. Hans man­ge utmer­ke­de repor­ta­sjer fra Frank­ri­ke og Paris er til­gjen­ge­lig på hans blogg iFran­ce Repor­tingifrance.wordpress.com. Her fin­ner man også tips om res­tau­ran­ter og annet som er nyt­tig å vite om Paris.

Mor­ten Josef­sen er dok­tor­grads­stu­dent i finans, bosatt i Paris. Han kal­ler sin blogg Tanke­løse Plukk, men det han skri­ver er slett ikke tanke­løst. Du fin­ner den på http://josefsen.org. Hans blogg lig­ner på min i den for­stand at det er en blan­ding av fag og alt annet som måt­te inter­es­se­re blog­ge­ren, så som Paris, turist, moro, osv.  Se også inn­om sek­sjo­nen plukk.josefsen.org, med kor­te inn­legg, betrakt­nin­ger og bil­led­blog­ger — bl.a. om å syk­le i Paris. (Det mang­ler en hen­vis­ning til den­ne fra for­si­den, Morten.)

Ende­lig vil jeg nev­ne nett­ste­det til Réu­nion des Musé­es Natio­naux, www.rmn.fr.  Her fin­ner man over­sikt over utstil­lin­ger m.m. Men det vik­tigs­te er at man kan kjø­pe bil­let­ter på for­hånd (og skri­ve dem ut fra net­tet). Til popu­læ­re utstil­lin­ger kan det være lan­ge køer. Kjø­per man bil­lett på for­hånd kan man f.eks. kjø­pe bil­lett med inn­gangs­tid mel­lom 10.30 og 11.00, og kan da gå for­bi de uten bil­lett som står i lang kø og blir sure­re og sure­re etter hvert som de ser and­re bare gå for­bi hele køen. Har man ikke vært til­strek­ke­lig for­ut­se­en­de og alle­re­de er i Paris, kan man også kjø­pe bil­let­ter hos Fnac og en del and­re ste­der. Man får mer ut av tiden på den måten. Jeg har også på en nett­side nevnt noen ste­der jeg all­tid plei­er å stik­ke inn­om når jeg er i Paris.

Jeg vil også anbe­fa­le Atlas des Pari­si­ens.  Det­te er hva man kan kal­le et his­to­risk demo­gra­fisk atlas. Det for­tel­ler om hvem som bor i de uli­ke byde­le­ne og hvem som bod­de der tid­li­ge­re, hvor fin­ner man uli­ke yrkes­grup­per, etnis­ke grup­per, osv. Det er vir­ke­lig en inter­es­sant kul­tur­his­to­rie om Paris. Jeg har lett etter til­sva­ren­de atlas for and­re stor­byer, men dess­ver­re uten å fin­ne noe som ligner.

Og der­med var det slutt for den­ne gan­gen. Men det kom­mer nye etap­per med nye viner i 2011. Og skul­le Seter­par­ti­ets Kjer­sti Top­pe eller and­re mørke­kvin­ner og ‑menn mot for­mod­ning få gjen­nom­slag for sitt for­slag om å for­by vintes­ter, så har jeg tenkt å leg­ge til grunn at det ikke gjel­der for sli­ke som meg. Jeg vil hel­ler ikke la poli­ti­ke­re eller and­re bestem­me hva jeg skal få lov til å skri­ve om.

De som vil gjen­opp­le­ve noe kan se Le Tour Will Ari­se — TDF Gran­de Fina­le Music Video, laget av Finn-Erik og Nils for TV2.

Le Tour Will Ari­se — TDF Gran­de Fina­le Music Video from Finn-Erik & Nils on Vimeo.

Det vi så langt vet er at Tour de Fran­ce 2011 vil star­te fra Pas­sa­ge du Gois ved Atlan­ter­havs­kys­ten, like syd for utlø­pet av Loire lør­dag 2. juli. Førs­te etap­pe vil være en van­lig etap­pe, alt­så ingen pro­log i 2011, og den vil ende i Mont des Alou­et­tes. Der­et­ter vil det være 23km lag­tem­po rundt Les Ess­arts. Tred­je etap­pe star­ter i Olon­ne-sur-Mer ute ved kys­ten, men hvor den etap­pen ender er ennå ikke offent­lig­gjort. Men etter tra­di­sjo­nen skal man inn i Pyre­ne­ene før Alpe­ne det året.

Vin­mes­sig betyr det at vi i begyn­nel­sen vil hol­de oss i Ven­dée, litt syd for de mer kjen­te appe­la­tio­ne­ne i ned­re Loire, som Mus­ca­det og Anjou, og vest for Sau­mur og Poi­tou. Hvor­dan jeg vil leg­ge det opp kom­mer an på hvor man fort­set­ter. Men det skal vans­ke­lig gjø­res å unn­gå enten de stør­re Loire-appe­la­tio­ne­ne i nord og vest, eller Cog­nac i sør når man skal vide­re fra Olon­ne-sur-Mer. Kan­skje svin­ger de også inn­om tegne­se­rie­byen Angou­lem.

Og selv om det ikke er offi­si­elt annon­sert ennå, vet vi nok også at det hele ender på Champs Elyssé­es i Paris 24. juli 2011. Vi vet ikke hvor sis­te etap­pen vil star­te, men det er i grun­nen mind­re inter­es­sant. Det blir nok champag­ne da også.

Jeg har alle­re­de begynt å gle­de meg, både til vinen og til touren.

Vi tas­tes i juli 2011.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email