Sykkeljåleri?

Bjørn Faar­lund har vært på ferie i Amster­dam og har sett hvor­dan folk syk­ler. Under over­skrif­ten Syk­kel­kos begyn­ner han slik:

Etter noen dager på ferie i Amster­dam har jeg fått en syk­kel-åpen­ba­ring. En syk­kel er en del av hver­da­gen, og slik skal den se ut også. Den tren­ger et baga­sje­brett, og ikke fancy far­ger. Den tren­ger en støt­te for å kun­ne set­te den uten­for job­ben, og ikke dekk som kan tåle en fjell­tur. For hvor man­ge av oss har egent­lig brukt syk­ke­len til noe mer dra­ma­tisk enn å for­se­re dår­li­ge nors­ke vei­er og sti­er? I Amster­dam syk­ler alle, enten du er pyn­tet til fest, i dress på vei til job­ben, eller skal til butik­ken med barn foran og bak.”

Syk­ke­len er en del av hver­da­gen for man­ge. Men hvil­ken hver­dag? Far­ge­ne er en ting — men tren­ger vi vir­ke­lig et baga­sje­brett? Jeg har baga­sje­brett på mine hver­dags­syk­ler. Men tren­ger jeg egent­lig det? Det enes­te jeg bru­ker baga­sje­bret­tet til er av og til å hen­ge på en syk­kel­ves­ke — men van­lig­vis bru­ker jeg hel­ler en ryggsekk.

Con­ti­nue read­ing Syk­keljå­le­ri?