Doping

Tour de Fran­ce er over. Det har ikke vært posi­ti­ve doping­prø­ver under touren. Syk­kel­spor­ten ser omsi­der ut til å ris­te av seg doping­spø­kel­set, selv om kam­pen mot doping slett ikke er over.

Det inter­na­sjo­na­le syk­kel­for­bun­det, UCI, har ikke noen ære­rik his­to­rie i for­hold til doping.  De vis­te len­ge liten vil­je. I 2007 had­de UCI ikke en gang infor­mert laget Rabobank og hel­ler ikke Tour de Fran­ce at Michael Ras­mus­sen had­de unn­latt å opp­ly­se om hvor han opp­holdt seg og unn­dratt seg doping­kon­troll. Så kort tid før et ritt skul­le det etter UCIs egne reg­ler ha med­ført startnekt, selv om det ikke ble like­stilt med posi­tiv doping­prø­ve. Men de vars­let ikke og lot ham star­te. UCI kom med noen utta­lel­ser om at det vil­le være en for streng rea­sjon å nek­te ham start — alt­så at det vil­le være for strengt å føl­ge UCIs egne reg­ler som var helt kla­re på det punk­tet. Det var Rabobank som selv kas­tet han ut av rit­tet og laget mens han had­de den gule leder­trøy­en. Men det ser ut som om UCI har skjer­pet seg. Con­ti­nue read­ing Doping