Sykkelveier i Oslo. Mener byrådslederen alvor denne gangen?

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land tar i et inter­vju med Øst­kant­avi­sa selv­kri­tikk på at Oslo er kom­met alt­for kort i syk­kel­sats­nin­gen. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med ham på det punktet.

Nå vars­ler han at hoved­syk­kel­vei­net­tet bør stå fer­dig innen 2–3 år. Jeg vil gjer­ne tro det han sier. Men his­to­ri­en om syk­kel­vei­ut­byg­ging i Nor­ge gene­relt og Oslo spe­si­elt er 33 år med brut­te løf­ter og pla­ner som ikke har blitt gjen­nom­ført. Der­for er føl­gen­de spørs­mål ikke til å unn­gå: Er det noen grunn til at vi skal tro på den poli­tis­ke ledel­se den­ne gan­gen, eller er det bare en ny run­de med løf­ter som den poli­tis­ke ledel­se ikke har til hen­sikt å holde?

Jeg skal spo­re av litt. I en kom­men­tar til en av som­mer­ens mening­må­lin­ger hvor Høy­re var lan­dets størs­te par­ti kom parti­sek­re­tær Ray­mond Johan­sen (A) med van­li­ge polti­ker­floskler om belast­nin­gen ved å ha ansvar, og at poli­ti­ker­ne ikke får opp­slut­ning for det de har gjort, men for det de lover å gjø­re. Jeg tror han tar feil. Det jeg sær­lig hus­ker Ray­mond Johan­sen for er at hel­ler ikke han som sam­ferd­sels­by­råd (da repre­sen­ter­te han SV) gjor­de noe av betyd­ning for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling i Oslo. Spe­si­elt hus­ker jeg hvor­dan hele Cort Adlers gt ble gravd opp og lagt på nytt for å byg­ge trikke­skin­ner til Aker Bryg­ge. I min nai­vi­tet tok jeg det som en selv­føl­ge at man vil­le sør­ge for syk­kel­felt sam­ti­dig, når man gjor­de et så omfat­ten­de arbeid. Men Ray­mond Johan­sen og det AP/SV-byrå­det han var en del av var tyde­lig­vis ikke mer opp­tatt av syk­kel enn H/FrP-byrå­de­ne er og har vært. Resul­ta­tet ble at noen av de syk­kel­felt som tross alt fan­tes ble borte i den­ne utbyg­gin­gen. Du blås­te din og dine par­ti­ers tro­ver­dig på slikt, Raymond.

Den poli­ti­ker som har lovet mye, men ikke leve­rer når han er i posi­sjon, han taper opp­slut­ning. Da under­mi­ne­rer ved­kom­men­de nok en gang sin tro­ver­dig­het, og vi tror selv­føl­ge­lig ikke på nye løf­ter når de ikke har brydd seg om å opp­fyl­le det de tid­li­ge­re har lovet.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­er i Oslo. Mener byråds­le­de­ren alvor den­ne gan­gen?