Sykkelveier i Oslo. Mener byrådslederen alvor denne gangen?

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land tar i et inter­vju med Øst­kant­avi­sa selv­kri­tikk på at Oslo er kom­met alt­for kort i syk­kel­sats­nin­gen. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med ham på det punktet.

Nå vars­ler han at hoved­syk­kel­vei­net­tet bør stå fer­dig innen 2–3 år. Jeg vil gjer­ne tro det han sier. Men his­to­ri­en om syk­kel­vei­ut­byg­ging i Nor­ge gene­relt og Oslo spe­si­elt er 33 år med brut­te løf­ter og pla­ner som ikke har blitt gjen­nom­ført. Der­for er føl­gen­de spørs­mål ikke til å unn­gå: Er det noen grunn til at vi skal tro på den poli­tis­ke ledel­se den­ne gan­gen, eller er det bare en ny run­de med løf­ter som den poli­tis­ke ledel­se ikke har til hen­sikt å holde?

Jeg skal spo­re av litt. I en kom­men­tar til en av som­mer­ens mening­må­lin­ger hvor Høy­re var lan­dets størs­te par­ti kom parti­sek­re­tær Ray­mond Johan­sen (A) med van­li­ge polti­ker­floskler om belast­nin­gen ved å ha ansvar, og at poli­ti­ker­ne ikke får opp­slut­ning for det de har gjort, men for det de lover å gjø­re. Jeg tror han tar feil. Det jeg sær­lig hus­ker Ray­mond Johan­sen for er at hel­ler ikke han som sam­ferd­sels­by­råd (da repre­sen­ter­te han SV) gjor­de noe av betyd­ning for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling i Oslo. Spe­si­elt hus­ker jeg hvor­dan hele Cort Adlers gt ble gravd opp og lagt på nytt for å byg­ge trikke­skin­ner til Aker Bryg­ge. I min nai­vi­tet tok jeg det som en selv­føl­ge at man vil­le sør­ge for syk­kel­felt sam­ti­dig, når man gjor­de et så omfat­ten­de arbeid. Men Ray­mond Johan­sen og det AP/SV-byrå­det han var en del av var tyde­lig­vis ikke mer opp­tatt av syk­kel enn H/FrP-byrå­de­ne er og har vært. Resul­ta­tet ble at noen av de syk­kel­felt som tross alt fan­tes ble borte i den­ne utbyg­gin­gen. Du blås­te din og dine par­ti­ers tro­ver­dig på slikt, Raymond.

Den poli­ti­ker som har lovet mye, men ikke leve­rer når han er i posi­sjon, han taper opp­slut­ning. Da under­mi­ne­rer ved­kom­men­de nok en gang sin tro­ver­dig­het, og vi tror selv­føl­ge­lig ikke på nye løf­ter når de ikke har brydd seg om å opp­fyl­le det de tid­li­ge­re har lovet.

Her er vi til­ba­ke til Oslos mang­len­de syk­kel­sat­sing. Når vi ikke tror sær­lig mye på bed­ring av for­hol­de­ne for syk­lis­ter så skyl­des ikke det man­gel på løf­ter. Når tid­li­ge­re løf­ter ikke er opp­fylt tror vi ikke len­ger på de nye. Tid­li­ge­re sam­ferd­sels­by­råd, Peter N Myh­re,  send­te 21. april 2005 ut en presse­mel­ding hvor han sa at Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Det­te kun­ne vi lese i pressemeldingen:

Byrå­det frem­mer egen sak om Oslos syk­kel­stra­te­gi. Målet er å full­fø­re hoved­syk­kel­vei­net­tet og sør­ge for at Oslo blir Nor­ges bes­te by for syklister.

Byrå­det mener det må til­rette­leg­ges i størst mulig grad for bruk av syk­kel i byen. Selv om Oslo har en lang vin­ter, og de aller fles­te der­for bare syk­ler i som­mer­halv­året er det vik­tig for byrå­det at folk bru­ker syk­ke­len til rekrea­sjon og transport.

For at det­te skal være tryg­gest mulig, og sam­ti­dig være attrak­tivt, set­ter byrå­det som mål å full­fø­re hovedsykkelveinettet.

Byrå­det går inn for 10 ”syk­kel­bud” i sin stra­te­gi for å opp­nå fle­re syklister:

* Hoved­syk­kel­vei­net­tet fullføres
* Etab­le­rin­gen av det sekun­dæ­re syk­kel- og hoved­tur­vei­nett videreføres
* Hel­het­lig skil­ting og veioppmerking
* Økt drift og ved­li­ke­hold av sykkelanlegg
* Utbed­ring av tra­fikk­far­li­ge punkt, kryss og strekninger
30 km/t i sen­trum videreføres
* Til­rette­leg­ging for syk­ling mot enveiskjøring
* Utvi­det sykkelparkeringstilbud
* Bysyk­kel­ord­nin­gen videreføres
* Fle­re infor­ma­sjons- og profileringstiltak

- I løpet av en peri­ode fra 2005 – 2015 øns­ker vi å ha over 250 km med syk­kel­vei i Oslo, i til­legg har vi 30 km/t i hele sen­trum for å ta hen­syn til syk­lis­ter. Den­ne sats­nin­gen vil føre til at fle­re vel­ger syk­ke­len, det sun­ne og miljø­venn­li­ge alter­na­ti­vet, sier byråd for mil­jø og sam­ferd­sel Peter N. Myhre.”

Vi har ikke sett mye resul­ta­ter av det­te. Det er i alle fall ikke vans­ke­lig å være enig med Sti­an Ber­ger Røs­land når han sier: “Vi har man­ge gode pla­ner med de mang­ler sluttføring.” 

Det gir en betin­get grunn til opti­mis­me at Sti­an Ber­ger Røs­land fak­tisk ser ut som en syk­list på bil­det som led­sa­ger inter­vju­et i Øst­kant­avi­sa. På bil­det som føl­ger Peter N Myh­res presse­mel­ding ser han mer ut som en per­son som har fått utdelt en rekvi­sitt han bare kjen­ner fra bil­der og av omta­le. Han lig­ner ikke mye på en syklist.

Aften­pos­ten kun­ne i okot­ber 2008 mel­de føl­gen­de: “Fem kilo­me­ter syk­kel­vei på tre år”. Utbyg­gings­tak­ten skal visst­nok ha økt slik at man inne­væ­ren­de år byg­ger hele 4,6 km syk­kel­vei. Men Oslo blir ikke syk­kel­by når man hol­der på slik.

Pro­ble­met i Oslo er ver­ken man­gel på pen­ger eller man­gel på plass. Det som til nå har mang­let er poli­tisk vil­je. Jeg tror ærlig talt ikke at de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne har hatt noen inten­sjo­ner om å gjen­nom­føre sine løf­ter om til­rette­leg­ging for syk­kel, de har bare snak­ket sine syk­len­de vel­ge­re etter munnen.

Sti­an Ber­ger Røs­land må vise vil­je og gjen­nom­fø­rings­evne om han ikke bare skal hav­ne på den syk­kel­po­li­tis­ke skrap­haug som nok en polit­ker som snak­ket, men ikke gjor­de noe. Det poli­ti­ker­ne må inn­se, men som de til nå ikke har vil­let ta kon­se­kven­sen av, er at hvis man skal ryd­de plass til syk­lis­ter må man ta plass fra bile­ne. Det vil føre til hyl og skrik fra billob­by­en, det vet vi. Og under­lig nok synes i alle fall deler av han­delstan­den fort­satt å tro at biler som er for­søp­let av par­ker­te biler frem­mer han­de­len, så de har hatt en lei tendens til å støt­te billob­by­en. Den poli­ti­ker som vil gjø­re noe må instil­le seg på å stå imot billobbyen.

Det vil ta noe tid å rea­li­se­re syk­kel­pla­ne­ne. Men noen vik­ti­ge til­tak bør kun­ne gjen­nom­fø­res gans­ke raskt. Jeg har tid­li­ge­re pekt på det idio­tis­ke og far­li­ge i at syk­kel­felt bare for­svin­ner foran kryss i bl.a. Col­lets gt og Ulle­våls­vei­en for å gi plass til en eks­tra kjøre­fil for bile­ne inn mot krys­set (det er dess­ver­re man­ge fle­re eksemp­ler). Stort tyde­li­ge­re kan man ikke vise at bile­ne er prio­ri­tert og at syk­lis­ter må vike når bile­ne vil ha plas­sen. I for­bin­del­se med ved­ta­ke­len­s­en av Hand­lings­plan for syk­kel 2006–2009 ved­tok bysty­ret følgende:

Bysty­ret ber byrå­det raskt gjen­nom­føre til­tak som bed­rer syk­lis­te­nes frem­kom­me­lig­het på ste­der der bort­fall av syk­kel­vei rett før rund­kjø­rin­ger og vei­kryss i dag ska­per far­li­ge for­hold for syklister.”

Pla­nen skul­le vært gjen­nom­ført innen utan­gen av 2009, og det nevn­te til­tak skul­le etter ved­ta­ket vært gjen­nom­før raskt. Vi er nå drøyt halv­veis i 2010, men det er fort­satt ikke gjen­nom­ført. Det­te er til­tak som ikke kre­ver noen form for utbyg­ging. Det kre­ver et ved­tak, alt­så vil­je, og ommer­king av vei­en. Det er ingen grunn til å ven­te med det, herr byårdsleder.

23. april 2008 ble føl­gen­de enstem­mig ved­tatt i bysty­ret:

Det etab­le­res egne sam­men­hen­gen­de skil­te­de syk­kel­trasé­er gjen­nom sen­trum, både i nord/­sør-ret­ning og øst/vest-ret­ning for å føl­ge opp inten­sjo­ne­ne i hoved­syk­kel­vei­nett­pla­nen. Syk­kel­trasé­ene skal ikke blan­des med øvrig tra­fikk. Det etab­le­res tyde­li­ge trasé­er for alle tra­fi­kant­grup­per i de sam­me gate­lø­pe­ne slik at syk­kel­felt, gang­felt, kol­lek­tiv­felt og bil­tra­fikk­årer tyde­lig skil­les fra hverandre.”

Da det ble mer kon­kret, fei­get byråds­par­ti­ene ut, slik de har hatt en lei tendens til å gjø­re i saker som gjel­der syk­kel. Føl­gen­de ble der­for ved­tatt mot de to byråds­par­ti­enes stemmer:

Føl­gen­de hoved­trasé­er for syk­kel i nord/­sør- og øst/vest-ret­ning vur­de­res særskilt:
— I øst/vest-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Wer­ge­lands­vei­en – Kris­ti­an IVs gate – Gren­sen – Kirkeristen.
— I nord/­sør-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Anker­brua – Torg­gata – Kirkegata.

Syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata skal forlenges/fullføres fram til Rådhusplassen.

Syk­kel­vei­en øst­fra som nå ender på Lil­le­tor­get må for­len­ges slik at den knyt­tes sam­men med syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata. Byrå­det ori­en­te­rer Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en om hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, for­trinns­vis før eller sam­ti­dig med at Jern­bane­tor­get kol­lek­tiv­knute­punkt blir tatt i bruk.”

Noe av det­te kan gjen­nom­fø­res enkelt. Til nå har byråds­par­ti­ene prio­ri­tert gate­par­ke­ring frem­for syk­kel­vei­er. De nøy­er seg ikke med å ha par­ke­ring på en side av gaten. På beg­ge sider har byråds­par­ti­ene vil­let ha par­ke­ring. Da blir det selv­føl­ge­lig ikke plass til syk­ler i til­legg til de par­ker­te bile­ne. Det er enkelt å fjer­ne gate­par­ke­ring og omre­gu­le­re til syk­kel­vei. Det kre­ver ikke stort av bygge­ar­bei­der, det kre­ver bare vil­je fra poli­ti­ker­ne. Og i Oslos til­fel­le kre­ver det bare at byrå­det fak­tisk er vil­lig til å gjen­nom­føre bysty­rets ved­tak, og ikke hele tiden sabo­te­re det som fak­tisk er ved­tatt på det­te området.

Vi må aksep­te­re at det som fak­tisk kre­ver utbyg­ging tar noe tid. Men de til­tak som er nevnt for å sik­re syk­kel­felt inn mot (og gjen­nom) kryss, samt i alle fall en nord-sør kor­ri­dor gjen­nom sen­trum, det kan gjen­nom­fø­res uten anleggs­ar­bei­der av betyd­ning. Det er alle­re­de ved­tatt i bysty­ret, så det er bare å gå i gang. Det er sli­ke enk­le, men vik­ti­ge til­tak hvor syk­lis­ter må prio­ri­te­res foran bilis­ter som vil være tes­ten på om Sti­an Ber­ger Røs­land fak­tisk har vil­je og evne til å gjen­nom­føre det­te, eller om også han er inn­holds­løs prat­ma­ker som kjø­rer fra sine løfter.

Det er kom­mune­valg høs­ten 2011. Det betyr at Sti­an Ber­ger Røs­land har omtrent et år på seg til å vise vil­je til hand­ling og evne til gjen­nom­fø­ring. Vi må se syn­li­ge resul­ta­ter innen den tid, selv om det ikke er rea­lis­tisk å ven­te at alt skal kun­ne være gjen­nom­ført innen den tid.

Vi håper, men har vel egent­lig slut­tet å tro.

I til­legg til å gjen­nom­føre ved­tat­te pla­ner, må Oslo gjen­nom­gå og revi­de­re sin syk­kel­plan (men ikke slik at arbei­det med det som alt er ved­tatt stop­per opp). Dagens plan er pre­get av å være gam­mel og er alt for lite ambi­siøs om Oslo vir­ke­lig skal kun­ne bli en syk­kel­by. I en syk­kel­by er det ikke slik at man må lete etter syk­kel­vei­er og leg­ge opp syk­kel­ru­ten etter dis­se — selv om det med­fø­rer bety­de­li­ge omvei­er. Man vel­ger kor­tes­te vei og tar det som en selv­føl­ge at det er til­rette­lagt for syk­ling i de gater som er aktuelle.

Print Friendly, PDF & Email