Oslo: Syklistene glemt — igjen

I Oslo har man opp­rus­tet den lil­le stub­ben av Hol­bergs gt mel­lom St. Olavs gt og Wer­ge­lands­vei­en (rett foran Kunst­aka­de­mi­et).

Det kan sies mye posi­tivt om pro­sjek­tet. Man har fjer­net skjem­men­de gate­par­ke­ring og Nord­ra­aks plass er ikke len­ger like inne­låst av tra­fikk. Det har tid­li­ge­re vært sagt at plas­se­rin­gen av Nord­raak-sta­tu­en er umu­si­kalsk, og man kan vel si at den har blitt litt mer musi­kalsk når man har fått fjer­net en del biler.

Det er også anlagt syk­kel­sti i Wer­ge­lands­vei­en. Det for­tje­ner de ansvar­li­ge også ros for.

Con­ti­nue read­ing Oslo: Syk­lis­te­ne glemt — igjen