Oslo: Syklistene glemt — igjen

I Oslo har man opp­rus­tet den lil­le stub­ben av Hol­bergs gt mel­lom St. Olavs gt og Wer­ge­lands­vei­en (rett foran Kunst­aka­de­mi­et).

Det kan sies mye posi­tivt om pro­sjek­tet. Man har fjer­net skjem­men­de gate­par­ke­ring og Nord­ra­aks plass er ikke len­ger like inne­låst av tra­fikk. Det har tid­li­ge­re vært sagt at plas­se­rin­gen av Nord­raak-sta­tu­en er umu­si­kalsk, og man kan vel si at den har blitt litt mer musi­kalsk når man har fått fjer­net en del biler.

Det er også anlagt syk­kel­sti i Wer­ge­lands­vei­en. Det for­tje­ner de ansvar­li­ge også ros for.

Men sam­ti­dig er det­te et klart eksem­pel på hva som er galt i Oslos plan­leg­ging: Syk­kel­vei­er og syk­kel­sti­er er noe eks­tra­or­di­nært. Når man dri­ver by- og trans­port­plan­leg­ging mer gene­relt, da glem­mer man syk­le­ne. Jeg kan for så vidt min­ne om at da Plan- og byg­nings­eta­ten send­te ut sine visjo­ner for et frem­ti­dig Oslo var ikke syk­kel eller syk­lis­ter nevnt en enes­te gang.

Gans­ke man­ge syk­ler gjen­nom Slotts­par­ken, fort­set­ter Hol­bergs gt foran Kunst­aka­de­mi­et og vide­re enten Hol­bergs gt for­bi SAS-hotel­let, eller øst­over i St Olavs gt. Det er rett lin­je fra Slotts­par­ken, via den opp­rus­te­de stub­ben foran Kunst­aka­de­mi­et og vide­re for­bi SAS-hotellet.

Men nå har man gjort den lite frem­kom­me­lig for syk­lis­ter ved at det er en høy for­taus­kant mot Wergelandsveien.

Noen meter neden­for, der det er et (dumt plas­sert) fot­gjen­ger­felt, der har man laget ned­sen­ket kant. I prak­sis betyr det at man som syk­list gjer­ne svin­ger ned­om den ned­sen­ke­de kan­ten ved fot­gjen­ger­fel­tet, hvor det er gans­ke trangt.

Had­de plan­leg­ger­ne tenkt på syk­lis­ter vil­le det ha vært ned­sen­ket kant der det som fort­satt ser ut som en slags vei kom­mer ut i Wer­ge­lands­vei­en. Man had­de også mer­ket krys­sin­gen i Wer­ge­lands­vei­en på en slik måte at det er tyde­lig at syk­lis­ter krys­ser mot Slottsparken.

Også mot St. Olavs gt er det ned­sen­ket kant ved fot­gjen­ger­fel­tet, uten til­rette­leg­ging for syk­kel. Her er det ikke like klø­ne­te som mot Wer­ge­lands­vei­en, så det er ikke et like stort prak­tisk problem.

Jeg har tid­li­ge­re sagt at Oslo ikke mang­ler plass, men poli­tisk vil­je. I det­te til­fel­let vel­ger jeg å tro at det egent­lig ikke er et spørs­mål om uvil­je — skjønt jeg vet ikke. Det frem­står som en form for tanke­løs­het — men en tanke­løs­het som er vel­dig illust­re­ren­de for pro­ble­met i Oslo.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har sagt at Oslo har kom­met alt for kort i sin syk­kel­sat­sing (om det fin­nes noe som for­tje­ner beteg­nel­sen syk­kel­sat­sing i Oslo). Det­te er et av litt for man­ge eksemp­ler på hvor­for. Det er bare én ting å si til Sti­an Ber­ger Røs­land: Sørg for at det­te gjø­res på nytt slik at fei­len ret­tes opp, og sørg for frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter.

Print Friendly, PDF & Email