Les vins du Tour de France, 7. etappe. Tournus > Station des Rousses. Fra Bourgogne til fjellet

Thor Hus­hovd beholdt den grøn­ne trøya, Edvald Boa­sson Hagen kom på tredje­plass på gårs­da­gens champagne­etap­pe, og Mark Caven­dish tap­te ytter­li­ge­re ter­reng i for­hold til Thor Hus­hovd. Det var et reslutat som gjør av vi godt kan ta for oss av mål­by­ens goder. Caven­dish må slå Hus­hovd i sli­ke spur­ter som det var i dag om han skal kun­ne stå på podi­et i Paris. Jeg kan ikke akku­rat si at Mark Caven­dish vokser i mine øyne når han, for å låne ord av Kurt Asle Arve­sen, “opp­fø­rer seg som en bort­skjemt dritt­unge”.

Tema for fransk TVs nett­av­stem­ming i går var om Thor Hus­hovd vil­le behol­de den grøn­ne trøy­en helt til Paris. 68% men­te ja. Vi får håpe fler­tal­let har rett.

Gårs­da­gens var mer enn godt nok til at vi kun­ne ta for oss av mål­by­ens goder. Jeg fikk ikke tak i “Blanc de noirs”, men valg­te en champag­ne med mel­lom 80 og 90% Pinot Noir, så det var ikke så langt unna. Det var i grun­nen en bekref­tel­se på det jeg viss­te fra før, blant annet etter å ha smakt Godmé Blanc de Noirs Grand Cru Brut som var mitt for­slag til i går, at champag­ne bør ha noe av den frisk­he­ten som Char­don­nay bidrar med. Men jeg synes det er inter­es­sant å sma­ke viner med helt ulik stil, slik at man opp­da­ger at det slett ikke er like­gyl­dig hva slags champag­ne man vel­ger. En “Blanc de blancs” lig­ger klar til den etap­pen de skal syk­le i dag. Da blir det den mot­sat­te ytter­lig­het i champagnestil.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 7. etap­pe. Tour­nus > Sta­tion des Rous­ses. Fra Bourgog­ne til fjel­let

Les vins du Tour de France, 6. etappe: Montargis > Gueugnon — Saken er biff

Vi lig­ger litt foran syk­lis­te­ne for at de som vil ha egne­de drå­per skal kun­ne gjø­re nød­ven­di­ge for­be­re­del­ser. Men selv om gårs­da­gens etap­pe var den sis­te øl-etap­pen, måt­te det bli champag­ne etter Thor Hus­hovds etappe­sei­er og grøn­ne trøye. Så får vi håpe det blir god grunn til å nyte champag­ne også i dag, når syk­lis­te­ne skal inn i Champagne.

Til alle damer som synes det er på tide å kom­me over fra øl til vin, så skul­le jeg gjer­ne ha visst om den­ne før vi gikk løs på ølet: Women are bet­ter beer tas­ters than men, skri­ver den engels­ke tab­lo­i­den The Sun. Selv om The Sun ikke akku­rat er noen kva­li­tets­avis, så vil jeg tro at øl er noe de kan.

Men vi skal vide­re. Dagens etap­pe, eller egent­lig etap­pen i over­imor­gen, går fra Mon­tar­gis til Gue­ug­non. For turist­in­for­ma­sjon viser jeg igjen til TdF Tou­rist Guide. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 6. etap­pe: Mon­tar­gis > Gue­ug­non — Saken er biff

Andorra

Jeg har all­tid vært fasci­nert av de små lillep­ut­sta­te­ne som på en eller annen mer­ke­lig måte har over­levd inne­klemt mel­lom de sto­re. I Euro­pa har de sto­re sta­ter jevn­lig vært i krig med hver­and­re i hundre­vis av år og gren­se­ne har blitt flyt­tet man­ge gan­ger. Man skul­le tro at lillep­ut­sta­te­ne var blitt val­set ned uten at stor­mak­te­ne kna­pt mer­ket det. Men noen har alt­så over­levd. Andor­ra er en av dem.

Andor­ra lig­ger i Pyre­ne­ene og har kna­pt 84.000 inn­byg­ge­re. Det er mer enn det dob­belte av vår EØS-part­ner Lich­ten­stein (som har 35.000). I are­al er Andor­ra nes­ten tre gan­ger så stort. Så om vi i Nor­ge tar EØS-sam­ar­bei­det alvor­lig bør vi ikke smi­le alt for over­bæ­ren­de til et land som Andorra.

Pyre­ne­ene er en bratt bar­rie­re mel­lom Den ibe­ris­ke halv­øy og det kon­ti­nen­ta­le Euro­pa. Det er Afri­ka som pres­ser på og sky­ver Ibe­ria foran seg. Den afri­kans­ke og den euro­pe­is­ke kon­ti­nen­tal­pla­ten kol­li­de­rer, og i sår­sonen rei­ser Pyre­ne­ene seg. Det er en rela­tivt ung fjell­kje­de som fort­satt vokser. Det er akku­rat det sam­me som skjer litt len­ger øst, der Ita­lia pres­ses mot Euro­pa og Alpe­ne har dan­net seg i kollisjonssonen.

Con­ti­nue read­ing Andor­ra

Les vins du Tour de France, 5. etappe: Épernay > Montargis. Exit Champagne

Syk­lis­te­ne slik­ker sine sår, og skal i dag syk­le på bro­stein det sis­te styk­ket inn mot Aren­berg Por­te du Hainaut. Det­te er kjen­te vei­er for de som har syk­let Paris-Rou­baix. For and­re, som David Zab­ri­si­ke, vil visst det å syk­le på slikt under­lag bli en helt ny erfa­ring. Vi får bare håpe at de kon­kur­re­rer i dag og at det ikke blir en ny nøy­tra­li­sert etap­pe for­di noen ikke behers­ker underlaget.

Gårs­da­gens nøy­tra­li­se­ring var en gave­pak­ke til Mark Caven­dish, som var hek­tet av i bak­ke­ne før alle vel­te­ne, og som der­for had­de vært sjanse­løs til å ta poeng på den etap­pen. Er det noen som ikke for­tje­ner gave­pak­ker, så er det Mark Caven­dish, som med sin styg­ge kjø­ring i Sveits rundt for­år­sa­ket en velt som ska­det fle­re syk­lis­ter, om som blant annet bidro til at  Tom Boonen og Hein­rich Haus­s­ler måt­te trek­ke seg fra åre­tes Tour de Fran­ce. At nøy­tra­li­se­rin­gen sær­lig gikk ut over Tor Hus­hovd, som kun­ne ha styr­ket sin posi­sjon i kam­pen om den grøn­ne trøya, gjor­de det ikke noe bedre.

Men nok om det. Vi over­la­ter vans­ke­lig under­lag til and­re og går over til vin. Champag­ne er nep­pe det ryt­ter­ne vil ten­ke mest på i dag, men vi kan fort­set­te der vi slapp i går.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 5. etap­pe: Éper­nay > Mon­tar­gis. Exit Champag­ne

Les vins du Tour de France, 4. Etappe: Cambrai > Reims. Champagnegalopp

Den­ne seri­en skul­le hand­le om vin. Men til nå har det bare blitt øl, vann og noen oste­bi­ter. Når vi omsi­der kan gå løs på vinen skjer med med et smell og med bra­vur. 4. etap­pe star­ter i Cam­brai og ender i Champagne­ho­ved­sta­den Reims. Ryt­ter­ne skal rik­tig­nok gjen­nom en gans­ke kupert etap­pe til Spa og en bro­steinds­av­slut­ning mot Aren­berg Por­te du Hainaut før de star­ter på den førs­te champagne­etap­pen, men vi kan i alle fall star­te våre for­be­re­del­ser. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Rob­bie McEwen tvit­ret etter sin fjerde­plass på førs­te etap­pe at han ikke var kom­met til Tour de Fran­ce for å få fjerde­plas­ser, men at det nå hand­ler om å over­le­ve de to nes­te etap­pe­ne før han igjen ser sin sjan­se på etap­pen til Reims. Men det var kan­skje ikke champag­nen han først og fremst tenk­te på.

Cam­brai er en flamsk by i Frank­ri­ke. Selv om den syd­ligs­te delen av Bel­gia er den fransk­ta­len­de delen Val­lo­nia, så strek­ker Flan­dern seg ned til den frans­ke gren­sen i vest. Hvis man vil kan man star­te dagen med en øl, en Blan­che de Cam­brai fra bryg­ge­ri­et La Choulet­te. Men når det gjel­der drik­ke til dagens etap­pe vel­ger jeg å gå rett til mål.

Tour de Fran­ce 2010 — The Batt­le of Cam­brai. En film av Finn-Erik og Nils. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 4. Etap­pe: Cam­brai > Reims. Champagne­ga­lopp

Les vins du Tour de France, 3. etappe: Wanze — Arenberg Porte du Hainaut. Med øl for en dronning

Fabi­an Can­cel­la­ra har opp­skrifts­mes­sig vun­net pro­lo­gen og ryt­ter­ne skal leg­ge ut på en etap­pe mer pre­get av vind enn vin. Men vi lig­ger foran og skal se på tred­je etap­pe, som star­ter i Wan­ze, fort­satt i Val­lo­nia i Bel­gia. Den­ne dagen krys­ser ryt­ter­ne gren­sen til Frank­ri­ke og ender i Aren­berg Por­te du Hainaut. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 3. etap­pe: Wan­ze — Aren­berg Por­te du Hainaut. Med øl for en dron­ning

Les vins du Tour de France, 2. etappe, Brussel — Spa: På vannvogna.

I dag star­ter alvo­ret for syk­lis­te­ne med pro­log i Rot­ter­dam. Men de som vil ha hol­landsk øl og kan­skje litt gene­ver har for­hå­pent­lig­vis gjort sine for­be­re­del­ser. Vi er i brudd og har alle­re­de kom­met til and­re etap­pe, som går fra Brus­sel til Spa. For turist­in­for­ma­sjon om ste­de­ne langs dagens etap­pe, se TdF Tou­rist Guide.

I dag får vi hol­de oss til det helse­brin­gen­de: Vann. I alle fall får vi avslut­te med det­te. Og etap­pen går tross alt på en man­dag, så det er kan­skje like greit å ta det litt pent.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 2. etap­pe, Brus­sel — Spa: På vann­vog­na.

Les vins du Tour de France. 1. etappe, Rotterdam — Brussel: Mens mannen var ute etter øl

Den førs­te ordent­li­ge etap­pen, etter pro­lo­gen, går fra Rot­ter­dam til Brus­sel. Neder­land kan ikke by på mye når det gjel­der vin, men vind har de mer en nok av, noe ryt­ter­ne sik­kert kom­mer til å mer­ke på den­ne etappen.

For turist­in­for­ma­sjon om ste­de­ne langs etap­pen, se TdF Tou­rist Guide.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 1. etap­pe, Rot­ter­dam — Brus­sel: Mens man­nen var ute etter øl

Les vins du Tour de France: Prolog — nederlandsk øl og en liten genever

Grand depart 2010 er en 8 km pro­log i Rot­ter­dam. Neder­land pro­du­se­rer ikke vin — i alle fall ikke vin som er i van­lig salg. Så rent vin­mes­sig blir det­te ingen “Grand depart”. Det må i ste­det hand­le om øl. Jeg må her i stor grad støt­te meg til eks­tern eks­per­ti­se, først og fremst Euro­pean Beer Guide, med deres over­sikt over neder­lansk øl, neder­lands­ke bryg­ge­ri­er fra A til H, og fra I til Z. De har også en pub-guide for Rot­ter­dam, om du skul­le være på ste­det. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Neder­lands nabo i sør, Bel­gia, er ver­dens kan­skje mest spen­nen­de øl-land. Det skal vi kom­me til­ba­ke til. Neder­land er dess­ver­re hel­ler kje­de­lig. Det sto­re bryg­ge­ri­et Heine­ken er totalt domi­ne­ren­de, med sitt kom­mer­si­el­le og tem­me­lig uin­ter­es­san­te øl. Heine­ken er et øl man hel­ler bør bru­ke litt ener­gi på å unn­gå, enn på å fin­ne fram til. Men om du sit­ter hjem­me og Heine­ken er det enes­te neder­lands­ke ølet du får tak i, så er det i alle fall en viss trøst i at Heine­ken ikke (med unn­tak for UK) har star­tet med lisens­pro­duk­sjon. Det Heine­ken ølet du kjø­per i alle land (bort­sett fra UK) er bryg­get i Neder­land, litt uten­for Amster­dam. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce: Pro­log — neder­landsk øl og en liten gene­ver