Kirkeveiringen — en sykkeltur.

Lør­dag for en uke siden var jeg ute på en rolig syk­kel­tur og benyt­tet anled­nin­gen til å prø­ve litt av det som skal være syk­kel­tra­se­er i Oslo, men som i stor grad fal­ler i kate­go­ri­en “ikke til­rette­lagt for syk­kel”. Å lage sli­ke er vir­ke­lig å under­stre­ke at i Oslo sat­ses det lite. “Bil­vei ikke til­rette­lagt for bil”, kun­ne noen ten­ke seg noe slikt? Nok om det. Jeg syk­let bl.a. fra Frog­ner plass til Carl Ber­ners plass og til­ba­ke, med den del avstik­ke­re til and­re områ­der. Men nå er Kirke­vei­rin­gen tema.

Fra Frog­ner plass er det stort sett syk­kel­felt det førs­te styk­ket. Men ved holde­plas­sen ved Frog­ner­par­ken er det smalt. Mar­ke­rin­gen av syk­kel­fel­tet er i stor grad slitt bort. Jeg stop­pet noen minut­ter, og det var lett å se hvor­for: De fles­te bile­ne krys­ser lin­jen og kjø­rer del­vis i syk­kel­fel­tet. Da gir det ikke mye trygg­het å ha sykkelfelt.

Så er det selv­føl­ge­lig buss­holde­plas­se­ne som bry­ter opp syk­kel­fel­tet. Con­ti­nue read­ing Kirke­vei­rin­gen — en syk­kel­tur.

Carl Berners plass — revisited

Når man ikke fin­ner igjen det man mener å ha lest, og fin­ner noe man ikke kan hus­ke å ha lest på en nett­side lurer man all­tid på om man har lest feil eller om den har blitt end­ret. For noen uker siden skrev jeg om Carl Ber­ners plass og mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg kan sam­ti­dig leg­ge til at jeg ikke har fått svar fra Veg­ve­se­net på mine spørs­mål om prosjektet.

Men i dag var jeg inn­om nett­si­de­ne en gang til. Og på pro­sjekt­be­skri­vel­sens for­si­de står det vitterlig:

Per­son­ka­pa­si­te­ten gjen­nom krys­set skal økes med 50 pro­sent ved å prio­ri­te­re rei­sen­de med buss, trikk og syk­kel. Blant annet skal trikke­av­gan­ge­ne gå hyppigere.”

Les en gang til: “prio­ri­te­re rei­sen­de med … syk­kel. Det kan godt hen­de at jeg over­så det­te for­ri­ge gang jeg var inn­om side­ne. Eller kan­skje er det endret.

Con­ti­nue read­ing Carl Ber­ners plass — revi­sited

Politiet — en sykkelfiendtlig etat?

Nå har poli­ti­et i Ber­gen hatt farts­kon­troll for å sjek­ke syk­lis­ter. Tid­li­ge­re har Oslo­po­li­ti­et aksjo­nert mot syk­lis­ter, dog ikke med farts­kon­troll så vidt jeg vet.

[PS: Jeg anbe­fa­ler også å lese “Ber­gens­po­li­ti­et feil­in­for­me­rer og ska­per fare” fra Syk­lis­te­nes land­for­ening, som jeg ikke var opp­merk­som på da jeg skrev innlegget.]

Aften­pos­tens repor­ta­sje er man­gel­full. Den sier ikke noe om hva slags vei det her gjel­der. De for­tel­ler ikke om det er syk­ling på for­tau eller på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, slik det var i går. Det er fak­tisk gans­ke vik­tig for å vur­de­re det som sies i repor­ta­sjen. Men det er nok et eksem­pel på “pytt, pytt, erre så nøy­e’a?” jour­na­lis­tikk. Det er kan­skje gam­mel­dags i dagens medie­ver­den, men jeg synes fak­tisk at kor­rek­te fak­ta er viktig.

Det er greit å vars­le, men syk­ke­len har like­vel vike­plikt for gåen­de,” sier politi­be­tjent Odd­var Gandrud­bak­ken. Hvis det gjel­der for­tau eller gang­vei, så er det rik­tig. Men hvis det er kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, er det­te mind­re klart. Tra­fikk­re­ge­len § 18 nr 3 har bestem­mel­ser om syk­ling på gang­vei, men det står ingen ting om hva som gjel­der gang- og syk­kel­vei. Det er vel for så vidt bare nok en bekref­tel­sen på at de som utfor­mer reg­le­ne ikke tar syk­lis­ter på alvor. Når det er gang- og syk­kelvei, så må vel det også bety at fot­gjen­ge­re må inn­ret­te seg etter at de deler den­ne vei­en med syklister?

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et — en syk­kel­fiendt­lig etat?

Sykling mot enveiskjøring

Jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring. Jeg gjør det nes­ten hver dag, hvil­ket vil si hver dag jeg syk­ler. Som regel syk­ler jeg mot enveis­kjø­ring fle­re gan­ger om dagen. Jeg vet utmer­ket godt at det er ulov­lig. Men jeg gjør det like­vel. Og jeg kom­mer til å fort­set­te å syk­le mot enveiskjøring.

Jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring for­di jeg vel­ger de bes­te og tryg­ges­te syk­kel­trasé­ene. Siden de som har hatt ansvar for tra­fikk­plan­leg­gin­gen og ‑regu­le­rin­gen bare har tenkt bil og full­sten­dig glemt at det fin­nes syk­ler, er det ofte langt bed­re å bry­te reg­le­ne enn å føl­ge dem.

Jeg kan star­te hjem­me hos meg selv. Hvis jeg skal syk­le lov­lig til jobb må jeg ta til høy­re i Mogens Thor­sens gt, syk­le Fre­de­rik Stangs gt en kort strek­ning opp til Bygd­øy Allé, og der­et­ter syk­le Bygd­øy Allé i ret­ning sen­trum. I Bygd­øy Allé er det man­ge biler. Og det er bus­ser. Man­ge bus­ser. Selv­føl­ge­lig fin­nes det ingen til­rette­leg­ging for syk­ler — vi er tross alt i Oslo.

I ste­det vel­ger jeg å svin­ge til venst­re og syk­ler mot enveis­kjø­rin­gen til Gabels gt.De fles­te av mine syk­kel­tu­rer begyn­ner her, mot enveiskjøring:

Con­ti­nue read­ing Syk­ling mot enveis­kjø­ring

Så hakker vi på noen syklister igjen — denne gang i Bergen

Til kamp mot råsyk­lis­te­ne” skri­ver Aften­pos­ten. Vi kan lese mas­se om hvor for­fer­de­lig hen­syns­løse syk­lis­te­ne er. Og for all del: Syk­lis­ter skal ta hen­syn til and­re, enten man syk­ler i mar­ka eller i byen. Og dess­ver­re er det her som ellers noen som ødelegger.

Men de fles­te syk­lis­ter er ikke “råsyk­lis­ter”, like lite som de fles­te fot­gjen­ge­re er “rågjen­ge­re” eller de fles­te bilis­ter er “råkjø­re­re”. Pro­ble­met er at “råjour­na­lis­ter” og “mons­ter­des­ker” får lov til å domi­ne­re i media, slik at vi får den­ne type opp­slag og and­re for­vreng­te mons­ter­bil­der av virkeligheten.

Den som tar seg bry­et med å lese hele artik­ke­len kan mot slut­ten lese følgende:

Direk­tør i Trygg Tra­fikk, Kari Sand­berg, kjen­ner til pro­ble­met med kom­bi­ner­te gang- og sykkelveier.

- Det er vik­tig at gang- og syk­kel­vei­er er sepa­ra­te tra­se­er. Det bur­de de være over alt. Det blir mer og mer av sepa­ra­te vei­er, men det er på langt nær nok, sa Sand­berg til bt.no mandag.

(…)

- Når man går og syk­ler i sam­me tra­sé, vil det skje sam­men­støt. Vi må hus­ke at en syk­kel er et kjøre­tøy som kan kom­me opp i sto­re has­tig­he­ter. En gåen­de er en myk tra­fi­kant i for­hold til en syk­list, mener Sandberg.”

Men så slip­pes kat­ten ut av sekken:

Con­ti­nue read­ing Så hak­ker vi på noen syk­lis­ter igjen — den­ne gang i Ber­gen

Stenersgt — sykkelfeltet som bare forsvant

Det var en gang et syk­kel­felt. Fak­tisk var det to, et i hver ret­ning. De var ikke så lan­ge. De gikk i Ste­ners­gt bak Oslo spekt­rum, mel­lom Lil­le­tor­get og Lybek­ke­r­gata. Men det var det som i alle fall brak­te syk­kel­vei­en fra øst fram til Jern­bane­tor­get — sånn omtrent.

Men syk­kel­fel­tet ble bare borte, uten at det er så lett å fin­ne ut hvor­for.  Mer­kin­gen er borte, men fort­satt ser man at det har vært noe der. Jeg har for­søkt å søke etter infor­ma­sjon via Oslo kom­mu­nes nett­si­der, men jeg har ikke klart å fin­ne noe.  Dess­ver­re er det ikke den enes­te syk­kel­vei­en som bare har blitt borte. Det var en gang syk­kel­sti langs Ruse­løkk­vei­en, men den har blitt borte. En gang var det også syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen, nå er det bare kaos. Og det har vært syk­kel­vei i Karl Johans gt. Kan­skje var de ikke ide­el­le. Men de var bed­re enn ikke noe, og har ikke blitt erstat­tet av and­re syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt. Men det er and­re historier.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Con­ti­nue read­ing Ste­ners­gt — syk­kel­fel­tet som bare for­svant

Kan noen gi meg noen hint om WP-design?

Hei til WP-guru­er og WP-desig­ne­re der ute:

Jeg har end­ret design på min blogg, og har valgt tema­et “AndyBlue“som utgangs­punkt. Men kom­men­tar­fel­tet plas­se­rer seg ikke rik­tig på siden. Av en eller annen grunn vises det­te i midt­spal­ten (som det skal), men først neden­for side­fel­te­ne og ikke umid­del­bart etter inn­leg­get. Det vises f.eks. her: http://blogg.torvund.net/2010/08/23/manglende-skilter-en-henvendelse-til-statens-vegvesen-vegdirektoratet/ (og sik­kert på det­te inn­leg­get, siden det er så kort at det ikke fyl­ler spal­ten ned til slut­ten av sidefeltene).

Er det noen som har noen for­slag til hva fei­len kan skyl­des og hva jeg børe gjøre?

Manglende skilter — en henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet

Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re, så har jeg blitt over­ras­ket over å kun­ne kon­sta­te­re at vi i Nor­ge mang­ler skilt for bl.a. å vars­le opp­hør av syk­kel­vei og opp­hør av syk­kel­felt. Litt beskjem­met har jeg måt­tet kon­sta­te­re at min kri­tikk mot Oslo kom­mu­ne på det­te punk­tet har vært ret­tet mot feil adres­sat, da Oslo ikke kan lage sine egne skilt for slikt — om de skul­le ha øns­ket det.

Jeg har der­for i dag sendt føl­gen­de hen­ven­del­se til Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg har ikke helt klart for meg for­hol­det mel­lom dis­se to):

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skil­ter — en hen­ven­del­se til Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet

Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Jeg skrev for litt siden en kom­men­tar om biler som stan­ser uten­for Ulle­vålsvn 15. Mitt spørs­mål var om det var feil­par­ke­ring eller (“bare”) en idio­tisk regu­le­ring. En sjå­før­læ­rer som jeg kom i en viss dis­ku­sjon med, pek­te på at det var lov­lig å stå akku­rat der. Men jeg er ikke overbevist.

Et sik­kert utgangs­punkt er at det er all stans for­budt i syk­kel­felt. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 17 nr. 1 bok­stav g. Men tra­fikk­reg­le­ne sier ikke noe om at det er for­budt å par­ke­re eller stan­se uten­for et syk­kel­felt. Føl­ger man Ulle­våls­vei­en fra Wal­de­mar Thra­nes gt i ret­nig sen­trum, så står det ikke noe skilt med par­ke­ring eller stopp for­budt mel­loem Wlade­mar Thra­nes gt og Dals­berg­sti­en. Det nes­te kvar­ta­let er skil­tet med par­ke­ring for­budt, men det er nok ment å regu­le­re laste­so­nen innen­for sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Er det lov å stan­se her? Når slut­ter et syk­kel­felt?