Doping II — etter EM i friidrett

Uken som gikk har jeg fulgt sånn halv­veis med på EM i fri­idrett. Jeg skal ikke mene noe om pre­sta­sjo­ner, om Nor­ge har grunn til å være for­nøyd, eller noe slikt. Men det inn­tryk­ket jeg sit­ter igjen med er at i svært så man­ge av fina­le­ne del­tok utøve­re som har vært ute­stengt for doping.

NRKs kom­men­ta­to­rer har kom­men­tert det­te som om det er en selv­føl­ge­lig del av idretts­ver­den. “Han har kom­met sterkt til­ba­ke etter å ha vært ute­stengt for doping” var en type kom­men­tar man kun­ne høre gans­ke ofte. Det var ingen kri­tis­ke kom­men­ta­rer til at tid­li­ge­re doping­tat­te utøve­re igjen får delta.

Det inn­tryk­ket jeg sit­ter igjen med er at i fri­idrett er doping fort­satt i alle fall nes­ten aksep­tert som en del av idret­ten. Det er selv­følg­li­ge kon­trol­ler. At noen blir tatt og kom­mer til­ba­ke etter en utsten­gel­se er visst bare “part of the game”.

Jeg kom­men­ter­te for en uke siden at det ikke har vært noen doping­av­slø­rin­ger i årets Tour de Fran­ce, og det har hel­ler ikke kom­met noen avslø­rin­ger den førs­te uken etter rit­tet. Det del­tok noen ryt­te­re som tid­li­ge­re har vært utstengt for doping, men ikke man­ge. At de fikk del­ta var omdis­ku­tert. De fles­te doping­tat­te syk­lis­ter vil man nep­pe noen gang se igjen i de sto­re rit­te­ne, uan­sett hvor gode de måt­te være etter at de er fer­dig med sin utestengelse.

Mitt inn­trykk etter for­ri­ge ukes EM er at fri­idrett har et alvor­lig doping­pro­blem og at det er for lett å kom­me til­ba­ke etter ute­sten­gel­se for doping. Man skal ikke nød­ven­dig­vis ute­sten­ges for livs­tid etter en doping­sak, og som jeg nevn­te i min for­ri­ge kom­men­tar må reak­sjo­ne­ne være nyan­ser­te i for­hold til alvor­lig­hets­grad og grad av skyld. Det er for­skjell på tab­be med bruk av van­lig­vis uskyl­dig medi­sin og bruk av f.eks. EPO og ana­bo­le stereoider.

Men bør en som har en alvor­lig doping­sak bak seg få del­ta i et mes­ter­skap? Jeg synes ikke det.

Les vins du Tour de France 2010

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email