Norsk verdi(skapings)debatt

Vi har i dag hatt en under­lig debatt om verdi­ska­ping i Nor­ge. NRK pre­sen­ter­te noen tall, som etter det jeg for­står egent­lig ikke er annet enn SSBs årli­ge over­sikt over BNP brutt ned på fyl­ker. Det var tal­le­ne fra 2007 som ble offent­lig­gjort den­ne gan­gen, og de ble offent­lig­gjort 3. mars 2010. Så man kan lure på hvor­for de plut­se­lig ska­per så mye debatt fem måen­der sene­re. Det bekref­ter i alle fall at “nyhe­ter” ikke er noe som er nytt, men noe jour­na­lis­ter har vært uvi­ten­de om.

Det er lite reell verdi­ska­ping” i Oslo, sa sunn­mø­rin­gen Per Waagan, leder av Wagen trans­port, til NRK. De ver­di­ene sør­get han for å ta ut da han solg­te sel­ska­pet for to år siden. (NRK for­vir­rer og pre­sen­te­rer ham som den som dri­ver det sel­ska­pet han solg­te for to år siden, men de er tross alt bare jour­na­lis­ter.) Slik sni­ker man det til i norsk poli­tisk debatt, i alle fall dis­trikts­de­bat­ter: Noe verdi­ska­ping er fine­re enn annen, og verdi­ska­ping i Oslo er ikke reell. Selv der­imot, ska­per han tyd­lig­vis reel­le og ordent­li­ge ver­di­er med sine laste­bi­ler. IT-sel­ska­per som Base­farm ska­per der­imot ikke ver­di­er i føl­ge Waagan, om jeg hus­ker mor­ge­nens nyhets­sen­din­ger rett. Det­te til tross for at sel­ska­pet har fle­re ansat­te (140) enn Waagan trans­port had­de da det ble solgt for to år siden (110). Con­ti­nue read­ing Norsk verdi(skapings)debatt