Norsk verdi(skapings)debatt

Vi har i dag hatt en under­lig debatt om verdi­ska­ping i Nor­ge. NRK pre­sen­ter­te noen tall, som etter det jeg for­står egent­lig ikke er annet enn SSBs årli­ge over­sikt over BNP brutt ned på fyl­ker. Det var tal­le­ne fra 2007 som ble offent­lig­gjort den­ne gan­gen, og de ble offent­lig­gjort 3. mars 2010. Så man kan lure på hvor­for de plut­se­lig ska­per så mye debatt fem måen­der sene­re. Det bekref­ter i alle fall at “nyhe­ter” ikke er noe som er nytt, men noe jour­na­lis­ter har vært uvi­ten­de om.

Det er lite reell verdi­ska­ping” i Oslo, sa sunn­mø­rin­gen Per Waagan, leder av Wagen trans­port, til NRK. De ver­di­ene sør­get han for å ta ut da han solg­te sel­ska­pet for to år siden. (NRK for­vir­rer og pre­sen­te­rer ham som den som dri­ver det sel­ska­pet han solg­te for to år siden, men de er tross alt bare jour­na­lis­ter.) Slik sni­ker man det til i norsk poli­tisk debatt, i alle fall dis­trikts­de­bat­ter: Noe verdi­ska­ping er fine­re enn annen, og verdi­ska­ping i Oslo er ikke reell. Selv der­imot, ska­per han tyd­lig­vis reel­le og ordent­li­ge ver­di­er med sine laste­bi­ler. IT-sel­ska­per som Base­farm ska­per der­imot ikke ver­di­er i føl­ge Waagan, om jeg hus­ker mor­ge­nens nyhets­sen­din­ger rett. Det­te til tross for at sel­ska­pet har fle­re ansat­te (140) enn Waagan trans­port had­de da det ble solgt for to år siden (110).

Her­man Frie­le gikk også av skaf­tet. Man bør vel ikke bli over­ras­ket over at han mener av verdi­ska­pin­gens hoved­stad er Ber­gen. 70% av verdi­ska­pin­gen skjer mel­lom Kris­tian­sand og Kris­tian­sund, sier Frie­le. Da synes det som om han for­ut­set­ter at det er vest­len­din­ge­ne, først og fremst ber­gen­ser­ne, som har skapt oljen i Nord­sjø­en og fisken i havet. Det kan nok hen­de at vest­len­din­ge­ne er de som høs­ter mest av havets rik­dom­mer både i og under vann, og Ber­gen byg­get opp­rin­ne­lig sin rik­dom på å sel­ge det and­re had­de høs­tet. Men de ska­per ikke den rik­dom­men.

For en gangs skyld skal jeg gi ros til en poli­ti­ker i en slik debatt, og att­på til en fra Sen­ter­par­ti­et. Det er ikke ofte jeg gjør det. Men Tryg­ve Slags­vold Ved­ing sa helt kor­rekt at ver­di­ene ska­pes i et sam­spill mel­lom hoved­sta­den og dis­trik­te­ne, og at dis­ku­sjo­nen var gans­ke menings­løs. Jeg had­de ikke ven­tet at en sen­ter­parti­po­li­ti­ker skul­le være den som bidro til å balan­se­re bil­det når man kun­ne mobi­li­se­re dis­trik­te­ne mot Oslo. Men det er all­tid hyg­ge­lig å ta feil når det viser seg at folk opp­trer mye bed­re enn man had­de ven­tet.

Debat­ten bekref­ter at man i Nor­ge fort­satt ikke aksep­te­rer av ver­di­er er noe annet enn noe fysisk, og det er bare råvare­pro­du­sen­ten som ska­per ver­di­er. Fisk har selv­sagt ver­di. Men det er ikke mye ver­di i hau­ger av fisk som råt­ner. Den må ut i mar­ke­det. Det er helt nød­ven­dig for å kun­ne gjø­re råstof­fet om til øko­no­misk ver­di, og det er nå en gang øko­no­misk ver­di vi snak­ker om i den­ne sam­men­hen­gen.

Man må utvik­le tek­no­lo­gi for å få opp oljen og gas­sen, og også den må ut i mar­ke­det. Man må ha trans­port, og det hele må sel­ges. Den forsk­ning og tek­no­logi­ut­vik­ling som har vært helt nød­ven­dig for å kun­ne utvin­ne (mis­vi­sen­de omtalt som å “pro­du­se­re”) oljen og gas­sen er ikke utvik­let bare på Vest­lan­det. Det er hel­ler ikke de folke­retts­li­ge og kom­mer­si­el­le avta­ler som ble inn­gått og som sik­ret at dis­se res­sur­se­ne fak­tisk til­kom Nor­ge.

Res­sur­ser må for­val­tes for å gi avkast­ning. Det gjel­der enten det er olje, fisk, tre­vir­ke, elekt­risk kraft eller pen­ger. Og pro­duk­te­ne må sel­ges om man skal få noe øko­no­misk resul­tat. Alt det­te er ledd i verdi­kje­de­ne. I dis­se kje­de­ne ska­pes ver­di­ene. Man kan ikke pro­du­se­re uten råva­rer. Men råvare­pro­duk­sjon i seg selv er hel­ler ikke nok.

Vi beve­ger oss fra en pro­duk­sjons­øko­no­mi til en tje­neste­øko­no­mi, sier øko­no­me­ne. Når man gjer­ne vil behol­de ship­ping i Nor­ge er det ver­ken for­di vi er flin­ke til å byg­ge skip eller for­di vi har så man­ge dyk­ti­ge sjø­folk. (Norsk skips­fart byg­get seg opp ved hjelp av under­be­talt man­skap, dår­li­ge båter og høy risi­ko, men det er en annen his­to­rie.) Det er kom­pe­tan­sen til å dri­ve skips­fart, alt­så tje­neste­yting som gjør at Nor­ge fort­satt (kan­skje) kan reg­ne seg som en sjø­farts­na­sjon.

Kunn­skap og kunn­skaps­øko­no­mi er noe poli­ti­ker­ne gjer­ne snak­ker om i fest­ta­ler. Det er det vi skal leve av i frem­ti­den, heter det da. Og skal vi ha noe å leve av i frem­ti­den må det være kunn­skap. Det er vel omtrent det skips­far­ten gjør i dag: Inn­gå avta­ler om pro­duk­sjon der det er bil­lig, rekrut­te­re arbeids­kraft der det er bil­lig, og så utvik­le og sty­re det hele fra Nor­ge.

I prak­sis liker man i Nor­ge ikke at noen lever av kunn­skap uten å lage dings­er eller bli møk­ke­te på hen­de­ne. Det er ikke “reell verdi­ska­ping”, som den verdi­ska­pen­de laste­bil­ei­er (?) Per Waagan sier med med til­slut­ning av kaffe­im­por­tør Her­man Frie­le som i føl­ge sin egen logikk lever godt på ver­di­er skapt i kaffe­pro­du­se­ren­de land. Også poli­ti­ke­re skal døm­mes på hva de gjør, ikke på hva de sier. Nors­ke poli­ti­ke­re har ikke opp­munt­ret til kunn­skaps­ba­sert virk­som­het. Det har valgt å straf­fe de som dri­ver med den type sus­pekt virk­som­het ved å skatt­leg­ge dem har­de­re enn de som dri­ver med noe “ordent­lig”. For de som tje­ner mas­se pen­ger på noen “ordent­lig” er Nor­ge et skatte­pa­ra­dis, selv om Rimi-Hagen kla­ger. Men tje­ner man pen­ger på kunn­skap, da put­tes man i båsen “libe­ralt yrke” og “beløn­nes” med høy­ere skatt. Det er i Nor­ge “lov” å tje­ne en del mil­lio­ner på å eie en rør­leg­ger­be­drift eller et trans­port­fir­ma, mens man får “straffe­skatt” om man tje­ner det sam­me på å eie et advo­kat­fir­ma eller et kon­su­lent­fir­ma. For­stå det den som kan. Men det er i alle fall tyde­lig at nors­ke poli­ti­ke­re, som har bestemt det­te, er dypt skep­tis­ke til kunn­skaps­ba­sert virk­som­het.

De ster­ke reak­sjo­ne­ne kan ikke for­stås annet enn som et utslag av den evin­de­li­ge norsk dis­trikts­de­bat­ten. Vi lever med en Oslo-fient­lig regje­ring, og det mest Oslo-fient­li­ge par­ti­et er en del av regje­rings­koa­li­sjo­nen. Illu­sjo­nen om dis­trik­te­ne som verdi­skap­nin­ger er et ele­ment i det­te, kom­bi­nert med fiende­bil­det om at Oslo stort sett består av byrå­kra­ter og penge­flyt­te­re som ikke ska­per noen ver­di­er.

Opp­sla­get om verdi­ska­pin­gen har åpen­bart truf­fet et ømt punkt i “Dis­trikts­nor­ge” (det sen­tra­le Øst­lan­det er selv­fø­li­ge også et “dis­trikt”, selv om de ikke er dis­trikt i norsk poli­tisk reto­rikk). Det er kun når man er vel­dig redd for sann­he­ten at man rea­ge­rer vold­somt som man­ge gjor­de i den­ne saken. Ta illu­sjo­ne­ne fra en dis­trikts­re­pre­sen­tant og livet mis­ter sin mening.

Oslo­folk kan på sin side si: Hva var det vi sa? til alle de poli­ti­ke­re som vil hil­se hjem til sitt dis­trikt med å ha kar­ret til seg enda noen over­fø­rin­ger og noen arbeids­plas­ser fra det sen­tra­le Øst­lan­det.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  Jeg had­de plan­lagt en egen blogg­post om tema­et og ikke minst NRKs håp­løse vink­ling, men det var før jeg les­te din. Den inne­hol­der alle de poen­ge­ne jeg had­de tenkt å ta med i til­legg til fle­re and­re gode. Det er håp­løst å for­sø­ke å kon­stru­ere en peri­fieri/­sen­trum-kon­flikt av den­ne sta­ti­stik­ken. Meget god blogg­post, Olav

  Hil­sen Knut J.

 • Øyvind

  Sist jeg sjek­ket lå olje/gass ikke på vest­lan­det, men langt ute i havet.

  Som dan­net Oslo-bor­ger kan jeg selv­sagt være med å late som om vest­lan­det nå plut­se­lig også inn­be­fat­ter Off­shore-nor­ge, slik at vest­len­din­ge­ne kan føle at de er verdt litt eks­tra, men innerst inne vet jeg at det ikke er sant:)

 • Øystein Sjø­lie

  Vel­dig bra post. Gra­tu­le­rer, Olav.

  For­skjel­le­ne i BNP over­dri­ver imid­ler­tid pro­duk­ti­vi­tets­for­skjel­le­ne noe, ved at pri­se­ne på de tje­nes­ter av sam­me kva­li­tet ofte vil være uli­ke mel­lom to ste­der med ulikt inn­tekts­nivå. Det er mye dyre­re å klip­pe seg (for å hol­de oss til det) i Nor­ge enn i Polen, og nors­ke fri­sør­tje­nes­ter bok­fø­res der­med til en høy­ere ver­di i nasjo­nal­regn­ska­pet enn de pols­ke gjør.

 • Kon­rad

  Ide­er om “reell” verdi­ska­ping er selv­sagt bare tøv. Depar­te­men­ter, juris­ter, bank­folk etc dri­ver også verdi­ska­ping selv om de ikke lager hard­wa­re.

  Men, det­te er langt mer kom­pli­sert regne­styk­ke enn bare å se på stats­bud­sjet­tet.

  Uan­sett er en ting sik­kert: Oslo har fått sin andel av inn­tekt fra olje/gass som vit­ter­lig lig­ger på Vest­lan­det. Bare his­to­ris­ke til­fel­dig­he­ter gjør at Oslo er en del av Nor­ge. Det sam­me gjel­der gevins­ten av vann­kraft. Dess­uten er over­fø­rin­ger over stats­bud­sjet­tet bare én av fle­re omfor­de­lings­me­ka­nis­mer, men til­fel­dig­vis den mest syn­li­ge.

 • Det var nett­opp den­ne debat­ten om hva som var “reell verdi­ska­ping” som var start­skud­det for sam­funns­øko­nomi­fa­get, en gene­ra­sjon før Adam Smith drei­de faget i ret­ning av å omhand­le usyn­li­ge hen­ders til­de­ling av over­skudd skapt gjen­nom spe­sia­li­se­ring. De frans­ke fysio­krat-øko­no­me­ne sat­te opp regn­skap for de for­skjel­li­ge nærin­gers sub­si­die­ring eller skatt­leg­ging av hver­and­re, for å fin­ne ut hvem-som-sub­si­di­e­rer-hvem. Ikke uven­tet reg­net de seg fram til at hoff­et i Ver­sail­les og adels­stan­den snyl­tet på den “reel­le verdi­ska­pin­gen” i land­bru­ket. Det­te var i mot­strid til de øko­no­mis­ke dog­me­ne før opp­lys­nings­ti­den, som sa at rik­dom­me­ne til adel og hoff var en gjen­spei­ling av lan­dets ære og rik­dom. http://en.wikipedia.org/wiki/Physiocrats

  Nå er regne­styk­ket snudd. Den fysio­kra­tis­ke ide­en om at det er en “egent­lig verdi­ska­ping” i land­bruk og den marx­is­tis­ke ide­en om at “egent­lig verdi­ska­ping” er pro­duk­sjon av (fysis­ke) indu­stri­va­rer, har sta­tus som en slags selv­inn­ly­sen­de mytisk folke­øko­no­misk fore­stil­ling. Den lever i bes­te vel­gå­en­de. På tross av at øko­no­mer har pre­sen­tert nasjo­nal­bud­sjett hvert år siden 1945, hvor BNP/innbygger/fylke er det­te i strid med den intui­ti­ve inn­sik­ten om at der en slags “egent­lig verdi­ska­ping” som er knyt­tet til pro­duk­sjon av “nyt­ti­ge” fysis­ke ting.

  Inn­sikt i den abs­trak­te sam­funns­økon­mis­ke inn­sik­ten om at BNP/innbygger er et bed­re mål for ver­di­en av tje­neste­pro­duk­sjon, enn intui­ti­ve fore­stil­lin­ger om “reell” vs “klippe-håret”-verdiskaping, er også tungt for­døye­lig for­di fore­stil­lin­ge­ne om “reell verdi­ska­ping” også har et snev av sann­het for tje­neste­pro­du­sjon som til­bys som monopol/monpsoni. Hvis antal­let depar­te­ments­an­sat­te økes, går “verdi­ska­pin­gen” i regje­rings­kvar­ta­let opp. Siden det ikke fin­nes noe mar­ked for “regje­rings­tje­nes­ter” er etter­spør­se­len = til­bu­det = verdi­ska­pin­gen (a prio­ri). Sel­ska­per som skal ha et hoved­kon­tor leg­ger det gjer­ne til Oslo, og da blir Stor-oslo nasjo­nal­regn­skaps­mes­sig beløn­net for at den høyt løn­ne­de ledel­sen og admi­ni­stra­sjo­nen befin­ner seg der. Hvis en hypo­te­tisk kun­ne satt opp et bil­li­ge­re mer effek­tivt depar­te­ment i f.eks. Vadsø som gjor­de sam­me job­ben mer effek­tivt enn det i Oslo, kun­ne byrå­kra­ti som regn­skaps­fø­res som “verdi­ska­ping” i Oslo blitt flyt­ta ut og duk­ket opp i annet fyl­ke. Men her er det poli­tis­ke og juri­dis­ke hen­syn som har pre­se­dens foran øko­no­mis­ke hen­syn.

 • Olav­Tor­vund

  Paul Chaf­fey kom­men­ter­te det­te med tje­neste­sam­fun­net og å leve av å klip­pe hver­and­re at det blir menings­løst å si at det ikke ska­per å klip­pe hver­and­re, mens det er verdi­ska­ping å pro­du­se­re sak­se­ne som fri­sø­ren bru­ker. Det blir også som å si at det Hen­rik Ibsen skrev ikke har ver­di, men at de som tryk­ket bøke­ne hans skap­te ver­di­er. Å byg­ge opera­hu­set er verdi­ska­ping, men å fyl­le det med inn­hold er det ikke. Det er selv­føl­ge­lig menings­løst.

  Når man skal vur­de­re verdi­ska­ping etter sin egen selv­lag­de og ikke eks­pli­sit­te mora­lis­tis­ke vur­de­rin­ger, og si at noe er “ver­dig” eller “reelt”, blir det gans­ke tul­le­te.

 • Kon­rad

  Ja, det lig­ger ute i havet. Men nå er det slik at havet til­hø­rer den kys­ten som er nær­mest. Såvidt jeg vet er det lite driv­ver­dig olje & gass i Oslo­fjor­den eller i Nord­mar­ka, uten­for Vest­lan­det der­imot. Det­te er selv­sagt satt på spis­sen, poen­get er bare å vise hvor tøve­te prof Neu­manns utsagn var.

  Dess­uten: Jeg snak­ker ofte med utlen­din­ger som vil “se fjord­e­ne”, og da påpe­ker jeg at Oslo jo lig­ger ved en bare ris­ter de på hodet. De vil se en ordent­lig fjord, da sen­der jeg dem til Har­dan­ger eller Sogn, og de blir for­nøyd.

 • Kon­rad

  Eks­port og verdi­ska­ping er selv­sagt ikke det sam­me. Men det fine med eks­port at det til­la­ter oss å impor­te­re. Vest­len­din­ge­ne eks­por­te­rer, øst­len­din­ge­ne impor­te­rer. Fin arbeids­de­ling.

  Nå er det også slik at import fri­gjør res­sur­ser innen­lands, res­sur­ser som kan set­tes inn i eks­port­ret­tet næring. Men for olje & gass er nok den­ne kob­lin­gen under­ord­net.

  Uan­sett: Øst­lan­det har hatt grise­flaks som til­fel­dig­vis ble del av Nor­ge, hvis ikke vil­le jo vest­len­din­ge­ne hatt oljen & gas­sen for seg selv.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykling Frogner — Oslo sentrum()

 • Pingback: Så hakker vi på noen syklister igjen – denne gang i Bergen » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: By og land – hand i hand? « Radikalt økonominettverks blogg()

 • Meget god blogg­post, Olav

 • Andreas

  Vel­dig bra blogg­post, herr Tor­vund! Men jeg har et spørs­mål:
  Du skri­ver at ” Det er i Nor­ge “lov” å tje­ne en del mil­lio­ner på å eie en rørlegger­bedrift eller et trans­port­fir­ma, mens man får “straffe­skatt” om man tje­ner det sam­me på å eie et advo­kat­fir­ma eller et kon­su­lent­fir­ma.” — Hva mener du med det­te? Er det for­skjel­ler i beskat­ning etter virk­som­hets­om­rå­de, eller snak­ker du om mora­li­se­ring nå?

 • Jeg er ikke helt opp­da­tert på alle skatte­ret­tens krok­vei­er. Men det var i alle fall slik. I Nor­ge er det høy skatt på arbeids­inn­tekt og lav skatt på kapi­tal­inn­tekt. Inves­te­rer du i aksjer er det gans­ke greit å se hva som er kapi­tal­inn­tekt. Men inves­te­rer du i egen virk­som­het er det i prak­sis ikke mulig å skil­le mel­lom kapi­tal­inn­tekt og arbeids­inn­tekt. Den som eier og dri­ver et rør­leg­ger­fir­ma, hvor mye tje­ner han på sitt arbeid og hvor mye tje­ner han på sine inves­te­rin­ger i fir­ma­et? I prak­sis er det ikke mulig å trek­ke noe skil­le mel­lom de to.

  For å kom­me rundt det pro­ble­met, sat­te man en gren­se og sa at for nærings­dri­ven­de var inn­tekt over den­ne gren­sen å betrak­te som kapi­tal­inn­tekt. Den var i alle fall på på 2,8 mill, men hva den er i dag (om den fort­satt eksis­te­rer), vet jeg ikke. Så i det øye­blikk inn­tek­ten for nærings­dri­ven­de pas­ser­te 2,8 mill, sank skat­ten dra­ma­tisk. Men til tross for alt snakk om at det er kunn­skap vi skal leve av, så er man i Nor­ge grunn­leg­gen­de skep­tisk til kunn­skap. Man skal bli møk­ke­te på fing­re­ne. Der­for inn­før­te man egne reg­ler for “libe­ra­le yrker”, som gjor­de at dis­se ikke vil­le nyte godt av den­ne skatte­re­ge­len. Å inves­te­re i kunn­skap og en kunn­skaps­be­drift, og få avkast­ning av det­te, ble (og blir kan­skje fort­satt) beskat­tet mye har­de­re enn om man får avkast­ning fra inves­te­ring i “ordent­lig” virk­som­het, alt­så en virk­som­het som er basert på møkk på fing­re­ne og ikke kunn­skap.

  Det hører med i bil­det at man­ge advo­ka­ter, og sik­ker and­re i libe­ra­le yrker, tok ut så mye de kun­ne fra sin virk­som­het i den peri­oden skatte­reg­le­ne var like for alle nærings­dri­ven­de. Deres vur­de­ring var at dis­se skatte­reg­le­ne var alt for guns­ti­ge til at de kun­ne vare, og at det gjaldt å utnyt­te dem mak­si­malt mens man kun­ne. Og de fikk rett.

  Skatte­reg­ler er mer basert på mis­un­nel­se enn på øko­no­misk for­nuft. Folk flest skjøn­ner ikke det­te med skatt på kapi­tal og skatt på arbeid. Der­for rea­ge­rer man ikke på at folk som Røk­ke og Rimi-Hagen beta­ler mye mind­re skatt av det de tje­ner, enn hva lønns­mot­ta­ge­re gjør. Dess­uten har skik­ke­li­ge rikin­ger en viss helte­sta­tus. Men tab­lo­i­de opp­slag om hva advo­ka­ter og and­re tje­ner, det trig­ger mis­un­nel­sen og der­med poli­ti­ker­ne. (At tal­le­ne er helt mis­vi­sen­de i for­hold til inn­tekt er et annet pro­blem, som jeg har kom­men­tert her http://blogg.torvund.net/2010/03/07/politisk-idioti-om-skattelister/ )