Carl Berners plass — en sykkelskandale

I dag fikk jeg “Oslo­syk­lis­te­ne”, et ved­legg til med­lems­bla­det i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, “på Syk­kel”. Det var ned­slå­en­de lesing. De kan for­tel­le at i det nye krys­set på Carl Ber­ners plass er det ikke gjort noe for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter. Det­te til tross for at det­te er en del av det sta­dig bare plan­la­get hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo. (Det er pin­lig at det doku­men­tet ikke synes å være revi­dert siden 1999.)

286 mil­lio­ner har det kos­tet når det nye krys­set åpner 20. sep­tem­ber. I føl­ge Oslo­syk­lis­te­ne har man lagt godt til ret­te for kol­lek­tiv­trans­port, fot­gjen­ge­re og bilis­ter, mens man alt­så igjen full­sten­dig har glemt eller gitt blaf­fen i syklistene.

Jeg har man­ge gan­ger kri­ti­sert byrå­det i Oslo for deres mang­len­de syk­kel­sat­sing. Der­for er det grunn til å under­stre­ke at det­te er stat­lig utbyg­ging i regi av Sta­tens veg­ve­sen. På Carl Ber­ners plass krys­ser Rv 4 og Rv 161. Jeg vil tro at de kom­mu­na­le eta­ter også må ha del­tatt i plan­leg­gin­gen, og jeg vet ikke hvor­dan sam­spil­let mel­lom sta­ten og Oslo er i et utbyg­gings­pro­sjekt som det­te. Men hoved­skyt­set må den­ne gang ret­tes mot sta­ten og Sta­tens vegvesen.

Con­ti­nue read­ing Carl Ber­ners plass — en syk­k­els­kan­da­le