Carl Berners plass — en sykkelskandale

I dag fikk jeg “Oslo­syk­lis­te­ne”, et ved­legg til med­lems­bla­det i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, “på Syk­kel”. Det var ned­slå­en­de lesing. De kan for­tel­le at i det nye krys­set på Carl Ber­ners plass er det ikke gjort noe for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter. Det­te til tross for at det­te er en del av det sta­dig bare plan­la­get hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo. (Det er pin­lig at det doku­men­tet ikke synes å være revi­dert siden 1999.)

286 mil­lio­ner har det kos­tet når det nye krys­set åpner 20. sep­tem­ber. I føl­ge Oslo­syk­lis­te­ne har man lagt godt til ret­te for kol­lek­tiv­trans­port, fot­gjen­ge­re og bilis­ter, mens man alt­så igjen full­sten­dig har glemt eller gitt blaf­fen i syklistene.

Jeg har man­ge gan­ger kri­ti­sert byrå­det i Oslo for deres mang­len­de syk­kel­sat­sing. Der­for er det grunn til å under­stre­ke at det­te er stat­lig utbyg­ging i regi av Sta­tens veg­ve­sen. På Carl Ber­ners plass krys­ser Rv 4 og Rv 161. Jeg vil tro at de kom­mu­na­le eta­ter også må ha del­tatt i plan­leg­gin­gen, og jeg vet ikke hvor­dan sam­spil­let mel­lom sta­ten og Oslo er i et utbyg­gings­pro­sjekt som det­te. Men hoved­skyt­set må den­ne gang ret­tes mot sta­ten og Sta­tens vegvesen.

I pro­sjekt­be­skri­vel­sen skri­ver Sta­tens veg­ve­sen bl.a.  at det skal være “Til­rette­leg­ging for alle bru­ker­grup­per”. Så kan man spør­re: Har Sta­tens veg­ve­sen gått bort fra det­te siden de har ute­latt syk­lis­te­ne, eller er det slik at Sta­tens veg­ve­sen ikke anser syk­lis­ter som en bru­ker­grup­pe? Det er uan­sett uakseptabelt.

Rett skal være rett. Etter kar­tet som viser ved­tatt regu­le­rings­plan skal det være syk­kel­sti langs Ring 2 (Chris­ti­an Michel­se­ns gt og Finn­marks­gt). Men det er ingen syk­kel­vei gjen­nom krys­set. Som van­lig står syk­lis­te­ne uten eget  felt der det er aller vik­tigst å ha det. Selv om utbyg­gin­gen av krys­set er et stat­lig pro­sjekt, så er det Oslo kom­mu­ne som har ansva­ret for syk­kel­vei­en i føl­ge sta­tus­kar­tet 2010 for utbyg­ging av hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det er hel­ler ikke regu­lert syk­kel­sti i Trond­heims­vei­en eller Grense­vei­en, noe det selv­føl­ge­lig bur­de ha vært.

Pro­sjek­tet er nok en talen­de og depri­me­ren­de illust­ra­sjon på hvor­for det står så dår­lig til med syk­kel­vei­er i Nor­ge: Man inklu­de­rer ikke syk­lis­ter når tra­fikk­løs­nin­ger plan­leg­ges. Syk­lis­ter er i Nor­ge fort­satt noe eks­tra­ord­niært, og man har noen sær­pro­sjek­ter (som alt for ofte bare er papir­pro­sjek­ter og tom­me løf­ter) om utbyg­ging av syk­kel­vei­er. De ansvar­li­ge, både på poli­tisk og byrå­kra­tisk nivå, må få inn i hode­ne sine at syk­lis­ter er tra­fi­kan­ter som and­re, og at til­rette­leg­ging for syk­lis­ter er like selv­føl­ge­lig som til­rette­leg­ging for biler, kol­lek­tiv­trans­port og fot­gjen­ge­re. Det er ikke len­ge siden jeg kun­ne pre­sen­te­re et annet Oslo-eksem­pel som viser at tan­ken på syk­lis­ter synes å være totalt fra­væ­ren­de hos de ansvar­li­ge. Først når det­te har skjedd kan vi ha håp om å slip­pe fle­re sli­ke skandaler.

Nær­mest som en under­strek­ning av hvor dår­lig det står til med syk­kel­vei­ut­byg­ging i Nor­ge og Oslo, har sis­te nr av “på Syk­kel” repor­ta­sjer om syk­ling i bil­lan­det USA, bl.a. om syk­ling i New York. Der ser det ut til at man har begynt å for­stå at biler må vike for å gi plass til syk­lis­ter. En slik erkjen­nel­se har ennå ikke sun­ket inn hos de ansvar­li­ge i Nor­ge og Oslo.

Det nye krys­set på Carl Ber­ners plass skal åpne 20. sep­tem­ber. Jeg vet ikke hva slags ser­mo­ni­er man har når det åpnes et nytt vei­kryss av den­ne typen. Men det bur­de være noe som bur­de mar­ke­res, også av syk­lis­ter som gir tyde­lig uttrykk for sin mis­nøye med at sli­ke pro­sjek­ter kan gjen­nom­fø­res på den­ne måten.

Av infor­ma­sjon til­gjen­ge­lig på net­tet er det ikke så lett å fin­ne noen grunn til å at syk­lis­ter er utle­att. Syk­lis­te­ne er gans­ke enkelt ikke nevnt. Jeg har der­for sendt føl­gen­de til Sta­tens veg­ve­sen ved de to e‑postadresser som er opp­gitt for pro­sjek­tet carlberner@vegvesen.no og firmapost-ost@vegvesen.no:

Jeg mot­tok i dag ”Oslo­syk­lis­te­ne” og kun­ne lese den depri­me­ren­de mel­din­gen om at i utbyg­gin­gen av Carl Ber­ners plass er det ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. 286 mill kr til et slikt sam­ferd­sels­pro­sjekt uten å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter, det er intet mind­re enn en skandale.

Jeg har for­søk­te å gå gjen­nom de doku­men­ter som er til­gjen­ge­lig på net­tet, men fin­ner ingen begrun­nel­se for hvor­for syk­lis­te­ne er ute­latt. Jeg ber der­for om begrun­nel­se og refe­ran­se til rele­van­te ved­tak om at det ikke skal leg­ges til ret­te for syk­lis­ter, her­under hvem som har truf­fet dem,

I pro­sjekt­be­skri­vel­sen står det at det skal være ” Til­rette­leg­ging for alle bru­ker­grup­per”. Jeg vil der­for gjer­ne ha svar på om Sta­tens veg­ve­sen sene­re har fra­ve­ket det­te utgangs­punk­tet og hva slags ved­tak som lig­ger til grunn for det­te, eller om syk­lis­ter ikke reg­nes som en bru­ker­grup­pe når Sta­tens veg­ve­sen plan­leg­ger vegutbygginger.”

Jeg er spent på om jeg får svar, men er egent­lig ikke så vel­dig opti­mis­tisk. Sli­ke eta­ter har ikke for vane å sva­re.  Men jeg opp­ford­rer uan­sett and­re som har spørs­mål om pro­sjek­tet til å sen­de dis­se til carlberner@vegvesen.no og firmapost-ost@vegvesen.no.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land tok nylig i et inter­vju med Øst­kant­avi­sa selv­kri­tikk på at Oslo er kom­met alt­for kort i syk­kel­sats­nin­gen. Han vars­let vars­ler at hoved­syk­kel­vei­net­tet bør stå fer­dig innen 2–3 år. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert det­te, og lurer på om det den­ne gang er noen grunn til at vi skal tro på de ansvar­li­ge oslo­po­li­ti­ker­ne, etter at de har sve­ket oss så man­ge gan­ger. Som sagt er det­te først og fremst et stat­lig pro­sjekt. Men hvis byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land mener alvor, så kan han ikke bare sit­te rolig å se på en skan­da­le som den­ne. Her må han vise ini­tia­tiv og handle­kraft og sør­ge for at fei­le­ne blir ret­tet opp, om hans syk­kel­løf­ter skal frem­stå som noen­lun­de troverdige.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email