Er samferdsel og miljø ikke byutvikling?

Jeg kas­tet er raskt blikk på saks­kar­te­ne til diver­se komi­te­er i Oslo kom­mu­ne, bare for å se om det var noe inter­es­sant (f.eks. den nye syk­kel­stra­te­gi­en som byråds­le­de­ren har bebu­det).

Jeg avslø­rer nå min uvi­ten­het om lokal­po­li­tikk i Oslo. Men jeg ble over­ras­ket da jeg så et saks­kart m.m. for Byut­vik­lings­ko­mi­te­en og et for Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en. Jeg ble over­ras­ket. For meg er sam­ferd­sel og mil­jø noe av det vik­tigs­te i byut­vik­lin­gen. Vei­er, kol­lek­tiv­trans­port, syk­kel­vei­er og mil­jø, er det noe som er vik­ti­ge­re for byutviklingen?

Kan­skje er det­te noe av for­kla­rin­gen på hvor­for syk­lis­ter ikke var nevnt  da Plan og byg­nings­eta­ten pre­sen­ter­te sine frem­tids­vyer i “Byb­likk”? Er det noen som kan opp­ly­se meg om hva som er byut­vik­ling når man unn­tar sam­ferd­sel og miljø?

Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

Det går en syk­kel­sti langs Ulle­våls­vei­en mel­lom Col­lets gt og nes­ten (men bare nes­ten) fram til St Olavs gt. Like før St Olavs gt for­svin­ner syk­kel­sti­en for å gi plass til de som Oslos poli­ti­ke­re mener er langt vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter: Bilis­te­ne. Men det er en annen historie.

Uten­for Ulle­vå­slvei­en 15 blir syk­kel­sti­en plut­se­lig borte. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe skilt som som for­tel­ler at syk­kel­sti­en opp­hø­rer — man dri­ver ikke med den slags skil­ting i Oslo (det vil­le vel spren­ge skilt­bud­sjet­tet om man skul­le set­te opp skilt hver gang man har ned­prio­ri­tert syk­lis­te­ne).  Siden man også er vel­dig dår­li­ge til å ved­li­ke­hol­de mer­kin­gen av syk­kel­sti­er i Oslo behø­ver ikke det at mer­kin­gen opp­hø­rer bety annet enn at mer­kin­gen er ned­slitt og ikke har blitt malt opp på nytt. Det ser man tross alt man­ge ste­der i den­ne byen.

Det er ikke mulig å se noen som helst grunn til at syk­kel­sti­en skul­le opp­hø­re her. Man pas­se­rer et hus som alle and hus, med en inn­gang som det er på alle and­re hus.

Con­ti­nue read­ing Ulle­våls­vei­en 15 — feil­par­ke­ring og/eller tra­fikk­far­lig idiot­løs­ning?