Er samferdsel og miljø ikke byutvikling?

Jeg kas­tet er raskt blikk på saks­kar­te­ne til diver­se komi­te­er i Oslo kom­mu­ne, bare for å se om det var noe inter­es­sant (f.eks. den nye syk­kel­stra­te­gi­en som byråds­le­de­ren har bebu­det).

Jeg avslø­rer nå min uvi­ten­het om lokal­po­li­tikk i Oslo. Men jeg ble over­ras­ket da jeg så et saks­kart m.m. for Byut­vik­lings­ko­mi­te­en og et for Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en. Jeg ble over­ras­ket. For meg er sam­ferd­sel og mil­jø noe av det vik­tigs­te i byut­vik­lin­gen. Vei­er, kol­lek­tiv­trans­port, syk­kel­vei­er og mil­jø, er det noe som er vik­ti­ge­re for byutviklingen?

Kan­skje er det­te noe av for­kla­rin­gen på hvor­for syk­lis­ter ikke var nevnt  da Plan og byg­nings­eta­ten pre­sen­ter­te sine frem­tids­vyer i “Byb­likk”? Er det noen som kan opp­ly­se meg om hva som er byut­vik­ling når man unn­tar sam­ferd­sel og miljø?

Print Friendly, PDF & Email