Er samferdsel og miljø ikke byutvikling?

Jeg kas­tet er raskt blikk på saks­kar­te­ne til diver­se komi­te­er i Oslo kom­mu­ne, bare for å se om det var noe inter­es­sant (f.eks. den nye syk­kel­stra­te­gi­en som byråds­le­de­ren har bebu­det).

Jeg avslø­rer nå min uvi­ten­het om lokal­po­li­tikk i Oslo. Men jeg ble over­ras­ket da jeg så et saks­kart m.m. for Byut­vik­lings­ko­mi­te­en og et for Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en. Jeg ble over­ras­ket. For meg er sam­ferd­sel og mil­jø noe av det vik­tigs­te i byut­vik­lin­gen. Vei­er, kol­lek­tiv­trans­port, syk­kel­vei­er og mil­jø, er det noe som er vik­ti­ge­re for byut­vik­lin­gen?

Kan­skje er det­te noe av for­kla­rin­gen på hvor­for syk­lis­ter ikke var nevnt  da Plan og byg­nings­eta­ten pre­sen­ter­te sine frem­tids­vyer i “Byb­likk”? Er det noen som kan opp­ly­se meg om hva som er byut­vik­ling når man unn­tar sam­ferd­sel og mil­jø?

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav Tor­vund

  Jeg vet meget godt at byråds­par­ti­ene er syk­kel­brem­sen i Oslo, noe jeg også har kom­men­tert på http://blogg.torvund.net/2010/05/08/byradet-saboterer-sykkelveiutbyggingen-i-oslo-byraadslederen/ . Men jeg plei­er å ta med at AP/SV-byrå­det hel­ler ikke ga syk­lis­te­ne noen grunn til å jub­le, for å under­stre­ke at hel­ler ikke de har noen grunn til å hove­re, se http://blogg.torvund.net/2010/06/18/sykkelveier-33-ar-med-svik-og-manglende-politisk-vilje/. Og selv om H/FrP har hoved­an­sva­ret i Oslo, så har AP hoved­an­sva­ret på lands­ba­sis. Det impo­ne­rer ikke når man ikke på stat­lig nivå kla­rer å si klart og tyde­lig at gam­le og ned­lag­te jern­bane­tra­se­er, f.eks. i Vest­fold, skal omgjø­res til syk­kel­vei­er når de er egnet for det. Slikt gjør man i and­re land, men man får det ikke til i Nor­ge.

  Noe av det jeg mis­li­ker med poli­tikk og poli­ke­re er at man er så alt for opp­tatt av å svart­male sine poli­tis­ke mot­stan­de­re og for lite opp­tatt av å fin­ne løs­nin­ger. Når det gjel­der syk­kel (og tog) er det bare å erkjen­ne at ingen har vært gode nok. I ste­det for å krang­le om hvem som har vært dår­ligst og “la det gå poli­tikk i det” (det må være depri­me­ren­de for en poli­ti­ker at det har blitt et uttrykk for at det har gått galt). Når Røs­land nå viser vil­je til å gjø­re noe, og jeg tror fak­tisk at han mener det alvor­lig, så bør han få støt­te av alle gode kref­ter. Det er nok ikke bare regje­rin­gen som sli­ter med uenig­het mel­lom koa­li­sjons­part­ne­re, og FrP er nep­pe sær­lig entu­si­as­tis­ke i for­hold til syk­kel­sat­sing. Sats på å gå gjen­nom­ført det dere er eni­ge om, og ikke fou­ku­ser på alt det neg­a­ti­ve hvor man er uenig.

 • Tone Dahl

  Hei
  I Oslo kom­mu­ne behand­ler sam­ferd­sel og mil­jø de over­orde­ne­de pla­ne­ne, som f eks hoved­syk­kel­vei­net­tet (som skul­le stått fer­dig i 2008), mens byut­vik­lings­ko­mi­te­en behand­ler regu­le­rings­for­sla­ge­ne på de uli­ke tra­se­ene. Siden Stol­ten­berg kom til mak­ten har sta­tens vei­ve­sen (som har ansvar for 40% av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo) fått mid­ler både til regu­le­rings­ar­beid og byg­ging til svært man­ge strek­nin­ger. I de tre åre­ne jeg har sit­tet i byut­vik­ling har vi hatt 10 stat­li­ge regu­le­rin­ger på syk­kel­vei, og kun en kom­mu­nal (den kom i fjor). Sam­ferd­sels­eta­ten har ansvar for å leg­ge frem regu­le­rings­for­sla på de kom­mu­na­le strek­ke­ne. Ikke har de pen­ger til å gjø­re det, og når de har fått en sak frem så blir den lig­gen­de i byrå­det i åre­vis for­di de er så redd for å måt­te eks­pro­pri­ere grunn for å lage den ved­tat­te syk­kel­vei­en (eks Væke­rø­vei­en har lig­ger i snart 3 år i byrå­det).

  AP har i all­le sine alter­na­ti­ve bud­sjet­tet lagt inn mer pen­ger til regu­le­rings­ar­beid i eta­ten, men vi har jo ikke fler­tall for det­te. Vi ven­ter spent på den­ne slag­kraf­ti­ge syk­kel­eta­ten Røs­land snak­ker om. Som syk­lig i ind­re by kom­mer det ikke en dag for tid­lig.