Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

Det går en syk­kel­sti langs Ulle­våls­vei­en mel­lom Col­lets gt og nes­ten (men bare nes­ten) fram til St Olavs gt. Like før St Olavs gt for­svin­ner syk­kel­sti­en for å gi plass til de som Oslos poli­ti­ke­re mener er langt vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter: Bilis­te­ne. Men det er en annen historie.

Uten­for Ulle­vå­slvei­en 15 blir syk­kel­sti­en plut­se­lig borte. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe skilt som som for­tel­ler at syk­kel­sti­en opp­hø­rer — man dri­ver ikke med den slags skil­ting i Oslo (det vil­le vel spren­ge skilt­bud­sjet­tet om man skul­le set­te opp skilt hver gang man har ned­prio­ri­tert syk­lis­te­ne).  Siden man også er vel­dig dår­li­ge til å ved­li­ke­hol­de mer­kin­gen av syk­kel­sti­er i Oslo behø­ver ikke det at mer­kin­gen opp­hø­rer bety annet enn at mer­kin­gen er ned­slitt og ikke har blitt malt opp på nytt. Det ser man tross alt man­ge ste­der i den­ne byen.

Det er ikke mulig å se noen som helst grunn til at syk­kel­sti­en skul­le opp­hø­re her. Man pas­se­rer et hus som alle and hus, med en inn­gang som det er på alle and­re hus.

Akku­rat der mer­kin­gen mang­ler lig­ger noe som kal­ler seg “Trygg tra­fi­kant kjøre­sko­le”. De har for uva­ne å set­te sine biler akku­rat der syk­kel­mar­ke­rin­gen mang­ler, så det­te er åpen­bart en kjøre­sko­le som lærer opp vor­den­de bilis­ter til å bli hen­syns­løse over­for syk­lis­ter. Den skal tid­lig krø­kes som skik­ke­lig bil­bøl­le skal bli. Enhver som er inters­sert i syk­kel, men som like­vel synes det er kjekt å ha fører­kort for bil, bør selv­sagt hol­de seg unna den­ne kjøreskolen.

Jeg får kan­skje under­stre­ke at det ikke var helt til­fel­dig at jeg tok en tur opp­om her da jeg skul­le ta noen syk­kel­bil­der. Jeg har alt for man­ge gan­ger sett at den­ne kjøre­sko­lens biler blok­ke­rer syk­kel­sti­en. Jeg har tid­li­ge­re også kom­men­tert at man had­de plas­sert en con­tai­ner som blok­ker­te syk­kel­sti­en uten­for den sam­me byg­nin­gen. Om det var kjøre­sko­len som var syn­de­ren også den gan­gen, vet jeg ikke. Jeg hen­vend­te meg den gang til Tra­fikk­eta­ten, og de skal ha ros både for raskt svar, og for at de sør­get for at con­tai­ne­ren ble flyt­tet. De kun­ne for­tel­le at de ald­ri gir til­la­tel­se til plas­se­ring av con­tai­ner på sykkelsti.

Kjøre­sko­lens instruk­tø­rer, eller i alle fall den jeg snak­ket til/med, hev­der at det ikke er syk­kel­sti akku­rat der. Kan­skje har de rett. Det fin­nes ingen grunn til at det skal være slik. Men de ansvar­li­ge i Oslo kan fin­ne på den mest hår­rei­sen­de idio­ti i for­hold til syk­ler, så man vet ald­ri. Men en kjøre­sko­le bør uan­sett lære opp sine ele­ver til å bli hen­syns­ful­le tra­fi­kan­ter. Så om det skul­le være kom­mu­nal idio­ti som gjør at det mang­ler noen meter mer­king av syk­kel­sti her, så er det uan­sett sær­de­les hen­syns­løst å stop­pe på en slik måte at man blo­ke­rer sykkelstien.

Seg har i dag sendt føl­gen­de spørs­mål til Sam­ferd­sels­eta­ten postmottak@sam.oslo.kommune.no:

Av en for meg kom­plett ufor­ståe­lig grunn er det ikke mer­ket syk­kel­sti for­bi Ulle­våls­vei­en 15. Det er syk­kel­sti før og etter, men ikke for­bi det­te huset. Det fin­nes ingen syn­lig grunn til at den skal opp­hø­re. Og siden man i Oslo ikke har for vane å vars­le syk­lis­ter med skilt når de få syk­kel­sti­er som tross alt fin­nes plut­se­lig og uven­tet for­svin­ner, er det ikke godt å vite om det fak­tisk er ment å skul­le være slik, eller om mer­kin­gen rett og slett er slitt vekk. Det er jo hel­ler ikke uvan­lig at mer­kin­gen sli­tes vekk (noe som viser at mer­kin­gen ikke respek­te­res av bilis­ter), så man vet ikke om det er det ene eller det andre.

Jeg har der­for føl­gen­de spørsmål:

  1. Er det menin­gen at det langs den­ne byg­nin­gen ikke skal være sykkelsti?
  2. Hvis sva­ret på det­ter er ja ber jeg om å få begrun­nel­sen for det­te, her­under ved­tak om at det skal være slik og saks­do­ku­men­ter som viser begrun­nel­sen for hvor­for det er slik.
  3. Hvis det er menin­gen at det skal være syk­kel­sti også her, må man umid­del­bart ta affæ­re og sør­ge for at det­te mer­kes opp.

Da min erfa­ring dess­ver­re er at Sam­ferd­sels­eta­ten ikke sva­rer på den­ne type hen­ven­del­ser under­stre­ker jeg at jeg kre­ver et svar og at eta­ten har plikt til å svare.”

Som nevnt i hen­ven­del­sen har dess­ver­re Sam­ferd­sels­eta­ten ikke for vane å besva­re sli­ke hen­ven­del­ser — jeg har i alle fall ald­ri fått svar fra dem tid­li­ge­re. Men vi får se hva de gjør den­ne gangen.

Jeg har fått et svar fra Trygg Tra­fikk­sko­le, hvor de bl.a. skri­ver følgende:

Grun­nen til at veg­opp­mer­kin­gen opp­hø­rer uten­for Ulle­våls­vei­en 15 er at det er en sone for av/påstigning, av/pålessing. Noe par­ke­ring­for­budt­skil­tet på veg­gen der syk­kel­fel­tet opp­hø­rer på veg ned fra St Hau­gen for­tel­ler (det­te skil­tet for­tel­ler at det er for­bud mot å par­ke­re, men at kor­te­re stans for av og påstig­ning er til­latt. I mot­satt fall vil­le det stått skilt som for­tal­te at all stans er for­budt) I til­egg er det satt opp skilt om at syk­kel­fel­tet begyn­ner igjen der syk­kel­fel­tets vei­opp­mer­king star­ter opp igjen. Beg­ge dis­se skil­te­ne vises tyde­lig på bil­det du har ute på log­gen din!”

Jeg skri­ver i over­skrif­ten “feil­par­ke­ring og/eller tra­fikk­far­lig idiot­løs­ning?” Hvis det Trygg Tra­fikk­sko­le skri­ver er rik­tig, så betyr det at det ikke er feil­par­ke­ring, men en tra­fikk­far­lig idiot­løs­ning. Det er i så fall helt van­vit­tig og sær­de­les tra­fikk­far­lig: Plut­se­lig, uven­tet og uten var­sel opp­hø­rer syk­kel­sti for å ha sone for av/pålessing og av/påstigning. Det er ufor­svar­lig gal­skap, men som sagt ikke over­ras­ken­de fra Sam­ferd­sels­eta­ten i Oslo.

Jeg har ikke fått noe svar fra Sam­ferd­sels­eta­ten på min førs­te hen­ven­del­se, noe jeg ikke akku­rat had­de ven­tet så fort. Men på bak­grunn av sva­ret fra Trygg Tra­fikk sko­le har jeg sendt føl­gen­de til­legg til Samferdselsetaten:

Jeg har fått et svar fra Trygg Tra­fikk Sko­le, som hol­der til i Ulle­vålsvn 15, og som jeg omta­ler i mitt blogg­inn­legg. De skri­ver bl.a. følgende:

”  I den­ne saken der­imot er jeg redd du ikke har opp­fat­tet situasjonen/oppmerkingen helt kor­rekt. Grun­nen til at veg­opp­mer­kin­gen opp­hø­rer uten­for Ulle­våls­vei­en 15 er at det er en sone for av/påstigning, av/pålessing. Noe par­ke­ring­for­budt­skil­tet på veg­gen der syk­kel­fel­tet opp­hø­rer på veg ned fra St Hau­gen for­tel­ler (det­te skil­tet for­tel­ler at det er for­bud mot å par­ke­re, men at kor­te­re stans for av og påstig­ning er til­latt. I mot­satt fall vil­le det stått skilt som for­tal­te at all stans er for­budt) I til­egg er det satt opp skilt om at syk­kel­fel­tet begyn­ner igjen der syk­kel­fel­tets vei­opp­mer­king star­ter opp igjen. Beg­ge dis­se skil­te­ne vises tyde­lig på bil­det du har ute på log­gen din!”

I mitt blogg­inn­legg har jeg valgt over­skrif­ten ” feil­par­ke­ring og/eller tra­fikk­far­lig idiot­løs­ning?” for­di mer­kin­gen kun­ne være uklar. Hvis det de sier er rik­tig, er det ikke feil­par­ke­ring. Da står vi til­ba­ke med ”tra­fikk­far­lig idiotløsning”.

Til tross for at mer­kin­gen kan tyde på at det fak­tisk ikke er mer­ket syk­kel­felt på dis­se meter­ne har jeg hatt vans­ke­lig for å tro at det vir­ke­lig kun­ne være slik. Selv om det fin­nes utal­li­ge eksemp­ler på at ansvar­li­ge myn­dig­he­ter, alt­så dere, behand­ler syk­lis­ter full­sten­dig use­riøst, all­tid prio­ri­te­rer dem sist og lager ufor­ståe­li­ge og tra­fikk­far­li­ge ”løs­nin­ger”, så had­de jeg ikke ven­tet noe så van­vit­tig ufor­svar­lig og far­lig som det­te. Her er det mer­ket syk­kel­felt. Det fin­nes ikke noe skilt som for­tel­ler at syk­kel­fel­tet opp­hø­rer. Dere synes å fore­trek­ke at det­te skal kom­me som over­ras­kel­ser på syk­lis­ter, kan­skje er dere også red­de for å syn­lig­gjø­re de håp­løst usam­men­hen­gen­de syk­kel­fel­te­ne ved å set­te opp skilt hver gang de opp­hø­rer. At mer­kin­gen i vei­en blir borte, betyr i seg selv ikke noe. Dere plei­er jo ikke male opp igjen mer­kin­gen når den er slitt vekk av bilis­ter som ikke respek­te­rer den, så det er mest nær­lig­gen­de å tro at mer­king bare mang­ler som føl­ge av man­gel­fullt arbeid fra deres side. Man behø­ver ikke gå len­ger enn til Ulle­vål­vei­en 16, rett oven­for Wal­de­mar Thra­nes gt, for å fin­ne eksem­pel på det­te (bil­de ved­lagt). Jeg kan for så vidt vars­le at det kom­mer til å kom­me en blogg­kom­men­tar med til­hø­ren­de hen­ven­del­se til Sam­ferd­sels­eta­ten også om det­te, men det kom­mer noe sene­re. Jeg har en del sli­ke saker i kø.

At et ”par­ke­ring for­budt” skilt på veg­gen skal bety at det plut­se­lig er til­latt å stan­se i det som frem­står som en natur­lig del av syk­kel­fel­tet, det må man ten­ke seg om len­ge for å for­stå – om man i det hele tatt bør  reg­ne med at folk for­står slikt.

På bak­grunn av det­te føy­er jeg til føl­gen­de spørsmål:

  1. Er det rik­tig som Trygg Tra­fikk sko­le sier, at det er ikke er syk­kel­felt, men sone for av/på-les­sing og av/på-stig­ning?
  2. Hvis det er rik­tig kre­ver jeg å få doku­men­te­ne som viser ved­ta­ket om at det skal være slik, her­under grunn­lags­do­ku­men­te­ne, inklu­si­ve kopi av even­tu­el­le hen­ven­del­ser fra Trygg Tra­fikk sko­le og and­re som kan ha hatt en inter­es­se i en slik regu­le­ring. Jeg vil selv­føl­ge­lig også ha begrun­nel­sen for hvor­for man even­tu­elt har valgt å prio­ri­te­re sone for for av/på-les­sing og av/på-stig­ning uten hen­syn til syk­lis­ter og ved det­te lage en meget tra­fikk­far­lig løsning.
  3. Det er åpen­bart at det­te ikke kan opp­rett­hol­des. Som syk­list kre­ver jeg der­for at det­te tas opp og at det­te umid­del­bart omre­gu­le­res slik at det blir en noen­lun­de for­svar­lig løs­ning for syk­lis­ter. Jeg mener for så vidt at det alle­re­de er ved­tatt i Bysty­ret gjen­nom ved­ta­kel­sen av hand­lings­plan for syk­kel 2006–2009, http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/samferdselsetaten%20%28SAM%29/Intranett%20%28SAM%29/Dokumenter/Handlingsplan%20for%20sykkel%202006–09.pdf Jeg mener der­for at de nød­ven­di­ge poli­tis­ke ved­tak alle­re­de fore­lig­ger og at det skul­le ha vært gjen­nom­ført innen utgan­gen av 2009. Men at dere ikke har fulgt opp Bysty­rets ved­tak på det­te punk­tet. Med bystyre­ved­tak i ryg­gen bur­de det­te kun­ne gjen­nom­fø­res meget raskt. Det drei­er seg tross alt bare om å skru ned et skilt og litt maling.Hvis dere ikke vil behand­le det­te på bak­grunn av den­ne hen­ven­del­sen ber jeg om et begrun­net svar for hvor­for dere ikke kan gjø­re det, slik at jeg even­tu­elt kan ta det­te opp gjen­nom and­re kanaler.

Siden byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land i det sis­te har vist klart enga­sje­ment for å ryd­de opp i dår­li­ge syk­kel­løs­nin­ger i Oslo, sen­der jeg kopi av den­ne hen­ven­del­sen til ham.”

Sam­ferd­sels­eta­ten må selv­føl­ge­lig få litt saks­be­hand­lings­tid før jeg even­tu­elt føl­ger opp vide­re. Men jeg skal ikke slip­pe dette.

Nok et PS: Etter å ha under­søkt litt mer har jeg kom­met til at sjå­før­læ­rerns tolk­ning av reg­le­ne nep­pe er rik­tig, og at det er syk­kel­felt langs Ulle­vålsvn 15. Men det er høyst uklart. Jeg dis­ku­te­rer det nær­me­re i
“Er det lov å stan­se her? Når slut­ter et syk­kel­felt?

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email