Sykling Frogner — Oslo sentrum

Det­te er mitt nær­om­rå­de og min arbeids­vei. Der­for tar jeg opp det­te, selv om det sik­kert fin­nes områ­der hvor syk­kel­for­hol­de­ne er langt dårligere.

Jeg star­ter med det som bur­de vært rygg­ra­den i syk­kel­vei­net­tet: Bygd­øy Allé og Hen­rik Ibsens gate (det som tid­li­ge­re fra Dram­mens­vei­en mel­lom sen­trum og Sol­li plass). Det er også den strek­nin­gen hvor det bør være enk­lest å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er man­ge som bru­ker den­ne vei­en som syk­kel­vei slik at den, til tross for mang­len­de til­rette­leg­ging, i prak­sis fun­ge­rer som en hoved­syk­kel­vei. Her er vi også ved et vik­tig punkt som plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må ta inn over seg:

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må kom­me seg ut av sine kon­to­rer, løf­te blik­ke­ne fra sine kart og se hva folk fak­tisk gjør. Det hjel­per ikke om man byg­ger ut syk­kel­vei­er and­re ste­der. Man må leg­ge for­hol­de­ne til ret­te der folk fak­tisk syk­ler. Man kan ikke leg­ge syk­kel­vei­ene der byrå­kra­ter synes at folk bør sykle.

For noen år siden ble det gjort noen opp­gra­de­ring av kant­stein i Bygd­øy Allé. Jeg trod­de den gang at man også vil­le lage syk­kel­sti når man arbei­det med vei­kan­ten og for­tau­et. Det­te bur­de man selv­føl­ge­lig ha gjort. Men det­te er Oslo, hoved­stad i det i den­ne sam­men­heng u‑landet Norge.

I Oslo betrak­ter de ansvar­li­ge plan­leg­ge­re og polit­ke­re åpen­bart fort­satt syk­kel som et kuriøst leke­tøy. De vil ikke ta inn­over seg at syk­kel er et frem­komst­mid­del som på kor­te­re avstan­der i byer og bynæ­re områ­der er det klart mest effek­ti­ve og miljø­venn­li­ge trans­port­al­ter­na­ti­vet. Syk­kel er sam­funns­øko­no­misk lønn­somt og har meget god helse­ef­fekt, men slikt biter ikke på H/FrP-poli­ti­ker­ne i byrå­det. Der­for ser vi gang på gang at syk­lis­te­ne blir totalt over­sett når vei­er rus­tes opp. Vi har sett det i Bygd­øy Allé, vi så det i Cort Adlers gt (som jeg skal kom­me til­ba­ke til), vi så det ved Nord­ra­aks plass, vi ser det nå når man rus­ter opp Dram­mens­vei­en (nye trikke­skin­ner) og vi ser det i Holme­koll­vei­en hvor man opp­gra­de­rer for­tau og vei, men uten å leg­ge til ret­te for syk­ler. Og vi ser i det i skan­dale­pro­sjek­tet Carl Ber­ners plass.

Bygd­øy Allé er av en for meg ufor­ståe­lig grunn ikke med i Oslos syk­kel­stra­te­gi (det fin­nes fak­tisk noe slikt, og den er slett ikke ille om den bare had­de blitt gjen­nom­ført). I Hen­rik Ibsens gt mel­lom Sol­li plass og sen­trum vil­le det vært sær­de­les enkelt å lage syk­kel­sti. Det er bare et av alt for man­ge eksemp­ler på at Oslo mang­ler vil­je, ikke plass.

På syd­si­den bør det ikke være noe pro­blem. Uten­for Han­dels­byg­nin­gen og uten­for Finans­næ­rin­gens hus (?) er det noen få par­ke­rings­plas­ser som må fjer­nes. Får man bort dis­se er de mer enn nok plass i vei­ba­nen. Det er egent­lig van­vit­tig at man prio­ri­te­rer et titalls par­ke­rings­plas­ser frem­for syklister.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling Frog­ner — Oslo sen­trum

En deprimerende sykkeltur på Grønland

Jeg tok nylig en liten sving bort­om Grøn­land på syk­kel. Det var en depri­me­ren­de syk­kel­tur. Ikke for­di det er noe galt med Grøn­land, men for­di det fin­nes så man­ge hen­syns­løse og idio­tis­ke bilis­ter som synes å tro at syk­kel­sti­en — som fak­tisk i utgangs­punk­tet er en av de bed­re i byen — er par­ke­rings­plass for biler. Her er et lite utvalg av par­ke­rin­ger. Klikk på bil­de­ne om du vil ha dem litt stør­re, men f.eks. mer les­lei­ge regist­re­rings­num­re. (Nei, jeg ser ingen grunn til å slad­de num­mer eller ano­ny­mi­se­re de som set­ter fra seg sin bil på et offent­lig sted på den­ne måten.)

Den­ne bilen er tyde­lig mer­ket med hvem som eier den, så her behø­ver man ikke gjø­re noe for å fin­ne ut mer. Med num­me­ret så tyde­lig mer­ket på bilen kan man rin­ge og for­tel­le at slik hen­set­ting av biler er uak­sep­ta­bel, noe jeg også gjor­de. Der traff jeg en venn­lig per­son som sa han skul­le føl­ge det opp. Om han fak­tisk gjør det, er en annen sak.

Con­ti­nue read­ing En depri­me­ren­de syk­kel­tur på Grøn­land