En deprimerende sykkeltur på Grønland

Jeg tok nylig en liten sving bort­om Grøn­land på syk­kel. Det var en depri­me­ren­de syk­kel­tur. Ikke for­di det er noe galt med Grøn­land, men for­di det fin­nes så man­ge hen­syns­løse og idio­tis­ke bilis­ter som synes å tro at syk­kel­sti­en — som fak­tisk i utgangs­punk­tet er en av de bed­re i byen — er par­ke­rings­plass for biler. Her er et lite utvalg av par­ke­rin­ger. Klikk på bil­de­ne om du vil ha dem litt stør­re, men f.eks. mer les­lei­ge regist­re­rings­num­re. (Nei, jeg ser ingen grunn til å slad­de num­mer eller ano­ny­mi­se­re de som set­ter fra seg sin bil på et offent­lig sted på den­ne måten.)

Den­ne bilen er tyde­lig mer­ket med hvem som eier den, så her behø­ver man ikke gjø­re noe for å fin­ne ut mer. Med num­me­ret så tyde­lig mer­ket på bilen kan man rin­ge og for­tel­le at slik hen­set­ting av biler er uak­sep­ta­bel, noe jeg også gjor­de. Der traff jeg en venn­lig per­son som sa han skul­le føl­ge det opp. Om han fak­tisk gjør det, er en annen sak.

Også den­ne bilen er mer­ket. Her er det ISS som er syn­de­ren, eller i alle fall en ansatt hos ISS. For oss som syk­ler er det greit å vite hvil­ke fir­ma­er vi bør unn­gå å bru­ke. ISS vil få bil­de av bilen sin med mel­ding om at de får inn­skjer­pe over­for sine ansat­te at syk­kel­felt er for syk­ler, ikke for å par­ke­re biler. Men om de gjør noe med det, vet jeg selv­føl­ge­lig ikke.

[Et inn­skutt PS: Jeg send­te en mel­ding til ISS, og fikk etter kort tid det­te svaret:

Det er bekla­ge­lig at en av våre sjå­fø­rer har sper­ret syk­kel­fel­tet. Vi bekla­ger det­te på det ster­kes­te og skal ta kon­takt med sjå­før av bil slik at det­te ikke skjer igjen. ISS som sel­skap øns­ker ikke å frem­stå som sykke­list­fiendt­li­ge og vi skal selv­føl­ge­lig for­sø­ke å sør­ge for at det­te ikke skjer igjen.

Ha en fin dag og takk for at du ga beskjed! ”

Slutt på innskudd.]

Det fin­nes en prak­tisk liten SMS-tje­nes­te. Send en SMS til 2282 med kode­ord regnr fulgt av bil­num­me­ret, og man får straks vite hvem som eier bilen. Den­ne bilen, BC99287, eies av en som heter Erik Niko­lai Staff. Så vet vi det.

Den­ne bilen, DL 66691, eies av Ahmet Uzunyollu.

Den sis­te bilen i den­ne omgang, DJ 46016, eies av Ayan­le Moha­met Godor.

Det er som sagt gans­ke depri­me­ren­de. Fem biler som sam­ti­dig blok­ke­rer syk­kel­vei­en over Grøn­land på en van­lig man­dag. Fak­tisk var det et par til, men de to jeg ikke bil­der av. Det er ikke for man­ge syk­kel­vei­er i den­ne byen, og når de som fin­nes øde­leg­ges av bil­bøl­ler på den­ne måten, blir det gans­ke håpløst.

Poli­ti­et har hatt aksjo­ner mot syk­lis­ter. Syk­lis­ter skal i utgangs­punk­tet føl­ge tra­fikk­reg­le­ne. Jeg sier i utgangs­punk­tet, for reg­le­ne er så dår­lig til­pas­set syk­lis­ter at det kan være tryg­ge­re å bry­te dem enn å føl­ge dem (bl.a. p.g.a mot­stand fra poli­ti­et mot å gjø­re nød­ven­di­ge moder­ni­se­rin­ger og til­pas­nin­ger). Men egne aksjo­ner mot bilis­ter som er hen­syns­løse over­for syk­lis­ter, det har ikke poli­ti­et vil­let prio­ri­te­re. Jeg er helt enig med lede­ren i Stor­tin­gets trans­port­ko­mi­té, Knut Arild Harei­de, om at syk­lis­te­ne behand­les som en paria­kas­te og at det­te er feil­prio­ri­te­ring fra poli­ti­et. Biler i syk­kel­vei er et stør­re pro­blem enn syk­ler på for­tau og noen rødlyssykling.

Tra­fikk­eta­ten bør nes­ten kon­ti­nu­er­lig patrul­je­re byens syk­kel­vei­er og skri­ve ut sto­re geby­rer. Dess­ver­re vil det anta­ge­lig­vis blir gans­ke lønn­somt for kom­mu­nen. Helst bør bile­ne taues bort, men de fles­te er nok sli­ke som “skal bare” og ikke står så lenge.

Et PS, noe som bur­de vært med fra start: Jeg bur­de selv­føl­ge­lig ha sagt at det var http://feilblog.wordpress.com/2009/09/17/parkering-i-sykkelfelt som inspi­rer­te meg til å dra på en liten foto­eks­pe­di­sjon den dagen.

I Mono­litt­vei­en, bak Frog­ner­par­ken, ser jeg jevn­lig bilis­ter som synes å tro at det er greit at de par­ke­rer “bare” halv­veis inn i syk­kel­fel­tet. Da kla­rer de akku­rat å gjø­re syk­kel­fel­tet så smalt at det er ubru­ke­lig, sam­ti­dig som de sper­rer en del av kjøre­fel­tet for biler m.m. Da snak­ker man om vir­ke­lig hjern­døde bilis­ter. Men det­te får jeg kom­me til­ba­ke til en annen gang. Og rett skal være rett, de fles­te som står der set­ter bilen i kjøre­fel­tet, uten­for sykkelfeltet.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email