Sykling Frogner — Oslo sentrum

Det­te er mitt nær­om­rå­de og min arbeids­vei. Der­for tar jeg opp det­te, selv om det sik­kert fin­nes områ­der hvor syk­kel­for­hol­de­ne er langt dårligere.

Jeg star­ter med det som bur­de vært rygg­ra­den i syk­kel­vei­net­tet: Bygd­øy Allé og Hen­rik Ibsens gate (det som tid­li­ge­re fra Dram­mens­vei­en mel­lom sen­trum og Sol­li plass). Det er også den strek­nin­gen hvor det bør være enk­lest å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er man­ge som bru­ker den­ne vei­en som syk­kel­vei slik at den, til tross for mang­len­de til­rette­leg­ging, i prak­sis fun­ge­rer som en hoved­syk­kel­vei. Her er vi også ved et vik­tig punkt som plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må ta inn over seg:

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må kom­me seg ut av sine kon­to­rer, løf­te blik­ke­ne fra sine kart og se hva folk fak­tisk gjør. Det hjel­per ikke om man byg­ger ut syk­kel­vei­er and­re ste­der. Man må leg­ge for­hol­de­ne til ret­te der folk fak­tisk syk­ler. Man kan ikke leg­ge syk­kel­vei­ene der byrå­kra­ter synes at folk bør sykle.

For noen år siden ble det gjort noen opp­gra­de­ring av kant­stein i Bygd­øy Allé. Jeg trod­de den gang at man også vil­le lage syk­kel­sti når man arbei­det med vei­kan­ten og for­tau­et. Det­te bur­de man selv­føl­ge­lig ha gjort. Men det­te er Oslo, hoved­stad i det i den­ne sam­men­heng u‑landet Norge.

I Oslo betrak­ter de ansvar­li­ge plan­leg­ge­re og polit­ke­re åpen­bart fort­satt syk­kel som et kuriøst leke­tøy. De vil ikke ta inn­over seg at syk­kel er et frem­komst­mid­del som på kor­te­re avstan­der i byer og bynæ­re områ­der er det klart mest effek­ti­ve og miljø­venn­li­ge trans­port­al­ter­na­ti­vet. Syk­kel er sam­funns­øko­no­misk lønn­somt og har meget god helse­ef­fekt, men slikt biter ikke på H/FrP-poli­ti­ker­ne i byrå­det. Der­for ser vi gang på gang at syk­lis­te­ne blir totalt over­sett når vei­er rus­tes opp. Vi har sett det i Bygd­øy Allé, vi så det i Cort Adlers gt (som jeg skal kom­me til­ba­ke til), vi så det ved Nord­ra­aks plass, vi ser det nå når man rus­ter opp Dram­mens­vei­en (nye trikke­skin­ner) og vi ser det i Holme­koll­vei­en hvor man opp­gra­de­rer for­tau og vei, men uten å leg­ge til ret­te for syk­ler. Og vi ser i det i skan­dale­pro­sjek­tet Carl Ber­ners plass.

Bygd­øy Allé er av en for meg ufor­ståe­lig grunn ikke med i Oslos syk­kel­stra­te­gi (det fin­nes fak­tisk noe slikt, og den er slett ikke ille om den bare had­de blitt gjen­nom­ført). I Hen­rik Ibsens gt mel­lom Sol­li plass og sen­trum vil­le det vært sær­de­les enkelt å lage syk­kel­sti. Det er bare et av alt for man­ge eksemp­ler på at Oslo mang­ler vil­je, ikke plass.

På syd­si­den bør det ikke være noe pro­blem. Uten­for Han­dels­byg­nin­gen og uten­for Finans­næ­rin­gens hus (?) er det noen få par­ke­rings­plas­ser som må fjer­nes. Får man bort dis­se er de mer enn nok plass i vei­ba­nen. Det er egent­lig van­vit­tig at man prio­ri­te­rer et titalls par­ke­rings­plas­ser frem­for syklister.

Ved Indeks­hu­set har man en litt stør­re utford­ring. Dro­sje­holde­plas­sen må flyt­tes. Men det bur­de ikke være så vans­ke­lig å fin­ne et annet sted (selv om man må ofre noen parkeringsplasser).

Hel­ler ikke på and­re siden, kjøre­ret­ning ut fra sen­trum, kre­ves det vel­dig mye. Langs Slotts­par­ken er for­tau­et bredt og fot­gjen­ger­tra­fik­ken er ikke så vel­dig stor. I prak­sis fun­ge­rer for­tau­et alle­re­de del­vis som syk­kel­vei. Mitt inn­trykk at det er fle­re syk­lis­ter enn fot­gjen­ge­re som bru­ker det­te, også i dag. Det er anta­ge­lig­vis bredt nok til at man kan ha både for­tau og syk­kel­sti, man må bare lage et skil­le mel­lom de to. Men også her er det bred­de nok i vei­en, med unn­tak for trikke­holde­plas­sen ved Slotts­par­ken. Der kan det bli litt for trangt mel­lom holde­plas­sen og fortauet.

Igjen er områ­det ved Indeks­hu­set en utford­ring, da det er trangt mel­lom buss/trikkeholdeplassen og for­tau­et. Men det er for­tau i Som­mer­rogt og en gang­vei gjen­nom den lil­le par­ken. Det er ingen som har inn­gang fra Hen­rik Ibsens gt mel­lom Som­mer­rogt mot Inkog­nitogt og Sol­li pl. For­tau­et går langs en mur. Det bør der­for være mulig å gjø­re for­tau­et om til syk­kes­ti, og lede fot­gjen­ge­re gjen­nom Som­mer­rogt. Mitt inn­trykk er at de fles­te fot­gjen­ge­re alle­re­de i dag vel­ger å gå Som­mer­rogt. Med en slik løs­ning kan man til og med behol­de par­ke­rings­plas­se­ne i Som­mer­rogt, hvis man ikke hel­ler vel­ger å flyt­te dro­sje­holde­plas­sen dit — der den lå for en del år siden.

I Bygd­øy Allé er det plass nok. Alt som trengs er å end­re opp­mer­kin­gen. Men man kun­ne fått en ver­di­full meter eller så eks­tra ved å la syk­kel­vei­en gå nær­me­re trær­ne enn kjøre­ba­nen går i dag.

Man bur­de selv­føl­ge­lig gjø­re mer. En gate som Bygd­øy Allé bør ikke være en gjen­nom­kjø­rings­vei for biler. Den bør hel­ler ikke være rute for fjern­bus­ser. Dis­se bør gå i Sjø­lyst­vei­en. Had­de vi hatt poli­ti­ke­re med evne til å se litt len­ger fram enn til nes­te valg had­de vi vel også hatt et jern­bane­nett med til­strek­ke­lig kapa­si­tet. Mye av tra­fik­ken vest­fra inn mot byen bør over på tog. Men da må man først byg­ge ut jern­bane, noe nors­ke poli­ti­ke­re har ned­prio­ri­tert og for­sømt i minst 60 år (og siden AP har hatt regje­rings­mak­ten i de fles­te av dis­se åre­ne er de også hoved­an­svar­li­ge for for­søm­mel­se­ne). Under­ka­pa­si­tet, sær­lig på jern­bane, er den størs­te hind­rin­gen møt økt kolle­tiv­an­del. Men når det oslo­fi­ent­li­ge Seter­par­ti­et har  sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren og hun ikke vil gå len­ger enn til å utre­de når man bør begyn­ne å utre­de ny Oslo­tun­nel, da er det len­ge før det pro­bel­met er løst. Men det er hel­dig­vis ikke nød­ven­dig å ven­te på det­te før man kan lage syk­kel­vei. Syk­kel­vei kan man lage med en gang.

I Oslos syk­kel­stra­te­gi heter det at man skal leg­ge til ret­te for syk­ling mot enveis­kjø­ring. På s. 11 kan vi bl.a. lese følgende:

Til­rette­leg­ging for syk­ling mot enveis­kjø­ring bidrar til å gi syk­kel­trans­port for­de­ler frem­for annen trans­port gjen­nom prio­ri­tert frem­kom­me­lig­het og kor­te­re reise­av­stand. Stra­te­gi­en er en posi­tiv mar­ke­ring av byens sats­ning på syk­kel, med økt frem­kom­me­lig­het og redu­sert risi­ko for trafikkulykker.”

Jeg har tid­li­ge­re vist til frans­ke erfa­rin­ger med syk­ling mot enveis­kjø­ring, og i syk­kel­stra­te­gi­en vises det til til­sva­ren­de erfa­rin­ger fra Tysk­land. Man har også for­søkt det i Skeds­mo kom­mu­ne. Det er helt enty­dig: Det fun­ge­rer utmer­ket. Men som Sam­fer­del­s­eta­ten skri­ver om det­te til­ta­ket:

Syk­ling mot enveis­kjø­ring må skil­tes spe­si­elt. Vi har ingen ste­der i Oslo i dag hvor det­te er gjennomført.”

Det tross alt ikke mer enn seks år siden syk­kel­stra­te­gi­en ble ved­tatt, og det­te er Oslo. Ser man på frem­drif­ten i utbyg­ging av syk­kel­vei­net­tet vil­le det være alt for opti­mis­tisk å tro at Oslo skul­le kun­ne tref­fe ved­tak og skil­te i løpet av bare seks år. Når vi nær­me­re oss 2020 kan vi kan­skje ven­te å se et prøve­pro­sjekt med syk­ling mot enveiss­kjø­ring i en gate eller to i Oslo — san­syn­lig­vis i et par avsi­des­lig­gen­de gate­stub­ber uten tra­fikk. Men jeg min­ner om at man i Frank­ri­ke nå har gjen­nom­ført syk­ling mot enveis­kjø­ring i alle gater med 30km farts­gren­se uten at det er skil­tet spe­si­elt, så det er mulig.

Rett skal være rett.  Det synes som om det er poli­ti­et som er bremse­klos­sen her, og poli­ti­et bekref­ter der­med at også det er en syk­kel­fi­ent­lig etat. Man kan jo lure på hvor­dan poli­ti­et i Nor­ge, som ikke synes å har noen erfa­ring med det­te, vet det­te så mye bed­re enn de som fak­tisk har for­søkt. Men der­med frem­står de nisse­lue­po­li­ti som sto­ler mer på sin frykt og sine for­dom­mer enn på and­res erfaringer.

Det er man­ge ste­der hvor det­te bur­de vært gjort. Beho­vet for å gjø­re noe er nok mer akutt i Akers­gt mel­lom Gren­sen og Karl Johans gt enn i mitt loka­le eksem­pel. Men den­ne gan­gen hol­der jeg meg i nær­om­rå­det, omtrent så nært jeg kan kom­me i mitt tilfelle.

Mogens Thor­sens gt går paral­lelt med Bygd­øy Allé mel­lom Niels Juels gt og Fre­de­rik Stangs gt, og deles omtrent på midt­en av Gabels gt. Den er regu­lert slik at de to halv­de­le­ne er enveis­kjørt hver sin vei: Man må kjø­re inn fra Gabels gt uan­sett hvor i gaten man skal, og det er ikke mulig å kjø­re lov­lig fra den ene enden til den and­re. I for­hold til bil­tra­fikk er det utmer­ket. Had­de man kun­net kjø­re gjen­nom vil­le vi gans­ke sik­kert ha man­ge biler som vil­le for­sø­ke å bru­ke den­ne vei­en for å sni­ke noen plas­ser i køen i Bygd­øy Allé. Også and­re ste­der har man valgt en slik opp­styk­ket enveis­kjø­ring for å hind­re at vei­er blir brukt som gjen­nom­kjø­rings­vei­er. Men at et slik regu­le­rings­til­tak også skal gjel­de for syk­lis­ter, og der­med tvin­ge syk­lis­te­ne ut blant biler og bus­ser i Bygd­øy Allé, alter­na­tivt opp på for­tau­et, det er totalt menings­løst. Det er bare et av alt for man­ge eksemp­ler på at plan­leg­ge­re ikke ten­ker på og ikke skjøn­ner sykkel.

Her vil jeg i full offent­lig­het til­stå et lov­brudd jeg begår ofte: Nes­ten dag­lig syk­ler jeg mot enveis­kjø­ring i Mogens Thor­sens gt minst to gan­ger. Poli­ti­et kan mase så mye de vil om at det er ulov­lig og hol­de på med sine pro­vo­se­ren­de aksjo­ner mot syk­lis­ter. Jeg kom­mer uan­sett ikke til å slut­te å syk­le mot enveis­kjø­rin­gen i Mogens Thor­sens gt. Det er langt tryg­ge­re å kjø­re mot kjøre­ret­nin­gen der, med for­tau­et som mulig flukt­rute, enn å syk­le med tra­fik­ken i Bygd­øy Allé. Man behø­ver ikke gjø­re mer enn å tref­fe et ved­tak. Det had­de vært greit med et skilt også, men det er mer skri­ken­de man­gel på skil­ting av syk­kel­vei enn det­te, så man skal ikke være for krav­stor. Men det er Oslo­po­li­ti­ke­re for hvem bilen synes å være hel­lig og syk­kel et frem­med­ele­ment som sty­rer den­ne byen, så om en 10–20 års tid har kan­skje også Oslo mot­vil­lig kom­met etter res­ten av verden.

En annen enveis­kjø­ring som jeg også jevn­lig for­bry­ter meg mot, om enn ikke dag­lig, er Gimle­vei­en mel­lom Eli­sen­berg­vei­en og Bygd­øy Allé. Skal man i ret­ning Frog­ner plass er Gimle­vei­en en grei rute. Frog­ner­vei­en er et dår­lig alter­na­tiv på grunn av trikke­skin­ner. Fra Bygøy Allé man man syk­le lov­lig. Men syk­ler man mot Bygd­øy Allé møter man et inn­kjø­ring for­budt skilt ved Eli­sen­berg­vei­en. Igjen kan det være et poeng å for­by biler å kjø­re den vei­en, men det er menings­løst at det også skal gjel­de syk­ler. Så kom­mer jeg den vei­en på syk­kel gir jeg blaf­fen i inn­kjø­rings­for­bu­det og syk­ler mot enveis­kjø­rin­gen — og jeg kom­mer til å for­set­te å gjø­re det.

Det er dess­ver­re man­ge eksemp­ler på at regu­le­ring av bil­tra­fikk ved enveis­kjø­ring tvin­ger syk­lis­ter ut på til dels lan­ge og tra­fikk­far­li­ge omvei­er om de skal syk­le lov­lig. Skal jeg ta med ett eksem­pel uten­for egen bydel gir Båhus­vei­enSin­sen en god illust­ra­sjon av hvor håp­løst det­te kan bli. En “stre­et wise” syk­list har der­for et flek­si­belt for­hold til syk­kel­fi­ent­li­ge tra­fikk­reg­ler, og bry­ter dem når det er den bes­te løs­nin­gen. Som syk­list for­hol­der man seg til enveis­kjø­rin­ger omtrent som man gjør i Ita­lia: Det betyr ikke at det er for­bud, bare at man må være litt for­sik­tig og at de som kjø­rer mot enveis­kjø­rin­gen må vike for de som kom­mer and­re veien.

Gyl­den­lø­ves gt står på kom­mu­nens syk­kel­kart som syk­kel­tra­sé som ikke er til­rette­lagt for syk­kel (kan man ten­ke seg bil­vei som ikke er til­rette­lagt for biler?). I Gyl­den­lø­ves gt kan også lett leg­ges til ret­te for syk­ling. I mer sivi­li­ser­te byer enn Oslo ser man man­ge eksemp­ler på at det er opp­ar­bei­det syk­kel­vei­er i den type midt­ra­bat­ter med allé som man har her. Det er plass nok. Det må leg­ges et egnet dek­ke til erstat­ning for den jord­sti­en som går der i dag, men det bør være over­kom­me­lig. For­di den­ne allé­en er real­tivt kort og det vil­le med­føre eks­tra krys­sin­ger av kjøre­ba­ne­ne vil jeg fore­trek­ke van­lig syk­kel­sti i vei­en. Men det er i alle fall en mulig­het. Mel­lom Niels Juels gt og Park­vei­en er det ikke noen slik midt­ra­batt, så der må man ofre noen av de hel­li­ge parkeringsplassene.

De som har plan­lagt de ikke rea­li­ser­te syk­kel­vei­ene har gjort den sam­me fei­len som de som i sin tid plan­la kol­lek­tiv­ru­ter: De går i en stjerne­form ut fra sen­trum, med få tverr­for­bin­del­ser. Det hen­der jeg syk­ler mot Bis­lett, mot Major­stua, Blin­dern eller ste­der som tar meg vide­re fra dis­se. Nor­ges “Sili­con Val­ley” er Gau­stad­bekk­da­len med Blin­dern og Gau­stad, vide­re over Ulle­vål til Nyda­len. Jeg vil anta at vel­dig mye av den verdi­ska­ping som har pro­vo­sert Dis­trikts-Nor­ge skjer i det­te området.

Moder­ne men­nes­ker i moder­ne nærings­virk­som­het vel­ger gjer­ne et moder­ne frem­komst­mid­del: Syk­kel. Men fra min del av byen er det ikke mulig å fin­ne en god syk­kel­rute i den ret­nin­gen. Det er mulig å syk­le opp til Frog­ner plass og syk­le syk­kel­sti­en langs Kirke­vei­en. Men det vil ofte være en bety­de­lig omvei og en smal syk­kel­sti som jevn­lig avbry­tes av buss­holde­plas­ser og som ikke tar en gjen­nom de vans­ke­ligs­te tra­fikk­om­rå­de­ne, det er det ikke verdt å syk­le omvei for. Jeg skal ikke si noe om bussjå­fø­rer gene­relt. De fles­te er sik­kert skik­ke­li­ge folk. Men det er dess­ver­re like­vel mer enn nok av dem som ikke tar noe hen­syn til syk­lis­ter og bare pres­ser syk­ler inn i for­taus­kan­ten hvis de skal inn på en holde­plass. Jeg har selv erfa­ring med noen sli­ke. Den “løs­ning” er valgt i Kirke­vei­en og en rek­ke and­re ste­der er en tra­fikk­far­lig syk­kel­fel­le. Bil­det neden­for er fra Ulle­våls­vei­en ved Vår frel­sers grav­lund, omtrent vis a vis  det håp­løse brud­det i syk­kel­opp­mer­kin­gen som jeg har kom­men­tert tid­li­ge­re. Den­ne tra­fikk­far­li­ge regu­le­rin­gen hvor syk­lis­ter skvi­ses ser man dess­ver­re man­ge ste­der i byen.

Mel­lom Kirke­vei­en og sen­trum er det fak­tisk ingen nord-syd for­bin­del­ser som er til­rette­lagt for syk­kel. (Og det er ikke stort i sen­trum hel­ler.) Vi har et fin­mas­ket nett av bil­vei­er, men det er stor avstand mel­lom sykkeltraséer.

Det bur­de i alle fall være to nord-syd for­bin­del­ser mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner­par­ken, i til­legg til Kirke­vei­en (hvor det må leg­ges ordent­lig til ret­te for syk­kel, dagens halv­veis­løs­ning er ikke akseptabel).

En tra­sé kun­ne gå Eli­sen­berg­vei­en og Fre­de­rik Stangs gt fra Bygd­øy Allé til der de løper sam­men ved Fro­ger­vei­en, vide­re Løven­skiolds gt til Briske­by brann­sta­sjon. Der kan den igjen split­tes i en vest­lig tra­sé i Indu­strigt (helt fram til Shums gt) og en øst­lig i ned Jør­gen Moes gt og nord­over Eilert Sundts gt. En mulig tra­sé vide­re er ned Pro­fes­sor Dahls gt og Under­haugs­vei­en fra Bogstadveien/Hegdehaugsveien til Bis­lett. Så må det også lages syk­kel­vei­er vide­re fra Bis­lett, men da er vi langt uten­for mitt område.

I fjor rus­tet man opp Hol­tegt, som kun­ne vært en slik nord-syd for­bin­del­se, for å leg­ge nye trikke­skin­ner. Som van­lig ble syk­lis­te­ne glemt — vi er sta­dig i Oslo og der vil de ansvar­li­ge for sam­ferd­sel helst ikke ten­ke på syk­ler. Men for rik­tig å under­stre­ke at det ikke står på pen­ger, bare på poli­tisk vil­je, opp­ar­bei­det man gra­tis, bro­stens­be­lag­te par­ke­rings­plas­ser langs vei­en. Det er bare nok et eksem­pel på at de ansvar­li­ge els­ker og prio­ri­te­rer biler, mens de helst ikke vil vite av syk­ler. (Men p.g.a. trikke­skin­ne­ne er ikke Hol­tegt noen god tra­sé for sykler.)

En annen tra­sé kan føl­ge Oscars gt. Den kan man føl­ge helt til Bis­lett. En slik tra­sé må på en eller annen måte for­len­ges ned til Skill­bekk og gang/sykkelbroen over E18 slik at den hen­ger sam­men med syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­da. Det helt ele­men­tæ­re om at syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men er også noe som de ansvar­li­ge i Oslo ikke synes å vil­le forstå.

Det må også være en for­bin­del­se mel­lom Hen­rik Ibsens gt og Rådhusplassen/Aker bryg­ge. Da AP satt i byråd sam­men med SV gjen­nom­før­te de en del sam­ferd­sels­mes­si­ge sym­bol­pro­sjek­ter. Sam­ferd­sels­by­råd for SV var den gang Ray­mond Johan­sen, som nå er parti­sek­re­tær i AP. Et av deres pro­sjek­ter var trikk til Aker bryg­ge. Da grov de opp hele Cort Adlers gt for å leg­ge trikke­skin­ner. I min nai­vi­tet anså jeg det som en selv­føl­ge at man sam­ti­dig sør­get for syk­kel­vei, som had­de gitt en god for­bin­del­se mel­lom Hen­rik Ibsens gt / Dram­mens­vei­en og Aker bryg­ge / Råd­hus­plas­sen. Men det­te er Oslo. Og det er ikke bare H/FrP som neg­li­sje­rer syk­lis­te­ne. AP/SV var ikke det spor bed­re. Det var da AP/SV satt med fler­tal­let at syk­kel­vei­en over Råd­hus­plas­sen for­svant, slik at det i dag er totalt kaos, for å få trikk til en idio­tisk desig­net holde­plass som svært få bru­ker (Kon­tra­skjæ­ret). Det had­de vært bed­re å la den­ne lin­jen gå opp Olav Vs gate og Klin­gen­berggt til Stor­tingst. Men det er en annen sak. AP skry­ter av at det var de som fikk til det­te, og da er det vel de som er ansvar­lig for den idio­tis­ke holde­plas­sen, og at syk­kel­fel­te­ne i Råd­hus­gt er for sma­le og ikke hen­ger sam­men. Mel­lom Akers­gata og Ned­re Slotts­gt (bil­det under) har syk­kel­fel­te­ne for­svun­net. For sta­dig å gjen­ta det­te: Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men.

De bruk­te også en god del mil­lio­ner på å lage en trikke­blind­tarm til Sage­ne, for å vek­ke liv i nos­tal­gis­ke min­ner om Sage­ne ring. Nå asfal­te­rer man over trikke­skin­ne­ne der. Man kun­ne sik­kert ha fått mye syk­kel­vei for de pen­ge­ne. Men det er uten­for vår bydel. (Had­de AP/SV-byrå­det sett frem­over og ikke bak­over vil­le de ha laget en moder­ne trikke­lin­je over Sage­ne, langs Kirke­vei­en til Major­stua. Det kun­ne ha betydd noe. Men nos­tal­gi og sym­bol­po­li­tikk var visst vik­ti­ge­re enn gode transportløsninger.)

I dag sier pla­ne­ne at det skal bli syk­kel­vei i Obser­va­to­rie­ga­ten. Hvis man ellers had­de hatt syk­kel­vei i Bygd­øy Allé, Hen­rik Ibsens gate og en tverr­for­bin­del­se nord-syd i Oscars­gate vil ikke det­te være så dumt. Dess­uten må man gjø­re noe ved Aker bryg­ge og Råd­hus­plas­sen. En syk­kel­vei som star­ter i intet og som ender der and­re syk­kel­vei­er løper sam­men i intet, det blir en håp­løs regulering.

Jeg har tatt for meg syk­kel­kar­tet for Oslo og lagt til noen trasé­er som også bør til­rette­leg­ges for syk­ling. De rød­bru­ne lin­je­ne går inn i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Men ikke la dere lure: De stip­le­de lin­je­ne mar­ke­rer trasé­er som inn­går i syk­kel­vei­net­tet men som ikke er til­rette­lagt for syk­ling. Det er vel omtrent som om man skul­le ha laget et kart over riks­vei­er for biler, og inklu­dert noen krøt­ter­sti­er som ikke er til­rette­lagt for bil i riks­vei­net­tet. Eller om man gjør det mer urbant: Kol­lek­tiv­trasé­er som ikke er til­rette­lagt for kol­lek­tiv­trans­port. Nå har kan­skje noen hund­re meter blitt til­rette­lagt for syk­ling siden kar­tet sist ble opp­da­tert, men hoved­inn­tryk­ket er like­vel det sam­me: Man later som om det er syk­kel­vei­er, men de eksis­te­rer ikke i vir­ke­lig­he­ten. De grøn­ne lin­je­ne er turveier.

De fio­let­te lin­je­ne har jeg lagt til. Her bør det til­rette­leg­ges for syk­kel, men de inn­går ikke i dagens pla­ner. De røde lin­je­ne er vei­er som vir­ke­lig bør obser­ve­res. Det­te er rød­lis­te­de syk­kel­vei­er som står i fare for utryd­del­se. Her er det, eller har det vært syk­kel­vei­er, men de står ikke på kar­tet. Det er et dår­lig tegn. Syk­kel­sti­en langs Mun­ke­dams­vei­en eksis­te­rer fort­satt. Men ser man på vei­en er det gans­ke tyde­lig at det ikke bare er de som har laget kar­te­ne som har over­sett den­ne syk­kel­vei­en. Også de som har ansva­ret for ved­li­ke­hold synes å ha glemt at den­ne syk­kel­vei­en eksisterer.

Om det er syk­kel­vei i den neders­te delen av Obser­va­to­riegt er et defi­ni­sjons­spørs­mål. I prin­sip­pet er det en syk­kel­sti. Men asfal­ten er så dår­lig at det min­ner om et tre­nings­strekk for bro­steins­rit­tet Paris-Rou­baix. På det som skul­le vært for­tau har butik­ken på hjør­net fått bre seg utover, så fot­gjen­ger­ne må ut i det som skul­le vært syk­kel­vei. Så den kan stå på rød­lis­ta for utryd­dings­true­de sykkelveier.

I Rus­løkk­vei­en var det en gang en syk­kel­vei, men den har blitt borte.

Det­te kar­tet viser hvor­dan det etter min mening bur­de ha vært i vår bydel. Det­te er en mini­mums­løs­ning og til­sva­ren­de må selv­føl­ge­lig gjø­res i res­ten av byen om Oslo noen gang skal for­tje­ne beteg­nel­sen “syk­kel­by”. Jeg er spent på om det kom­mer til å skje i min leve­tid. Som 55-åring er det tross alt ikke rea­lis­tisk å reg­ne med å leve i mer enn 30–40 år til.

Poli­ti­ker­ne må erkjen­ne at bilen er pro­ble­met, den er ikke løs­nin­gen. Bilen må vike i kon­flikt med and­re trans­port­in­ter­es­ser. Før poli­ti­ker­ne erkjen­ner det­te og har bal­ler til å stå i mot pro­tes­te­ne som man vet vil kom­me fra bil­fol­ket, skjer det ingen ting.

Dess­ver­re viser det sit­ten­de H/FrP-byrå­det langt stør­re omsorg over­for de som vil kjø­re inn og par­ke­re i byen enn for de som bor her. Så de vil ikke engang inn­føre beboer­par­ke­ring, slik alle sivi­li­ser­te byer av en viss stør­rel­se har. Får man bort frem­med­par­ke­rin­gen vil det hjel­pe noe. Men man må erkjen­ne at det er for man­ge biler i byen. Det ikke er noen men­neske­rett å kun­ne par­ke­re i gaten. Det er ikke en kom­mu­nal opp­ga­ve å sør­ge for gra­tis par­ke­ring, ver­ken for bebo­ere eller tilreisende.

Jeg bor i byde­len og jeg har bil. Så jeg vet vel­dig godt at det kan være vans­ke­lig å fin­ne par­ke­rings­plass og at det kos­ter om man vil ha gara­sje. Men man må aksep­te­re at det­te er en av kost­na­de­ne ved å bo sen­tralt, akku­rat som de som vel­ger å boset­te seg uten­for byen må aksep­te­re reise­tid, reise­kost­na­der og at det ikke all­tid vil være så enkelt å kjø­re bil inn til byen. Moder­ne, urba­ne men­nes­ker har ikke noe stort behov for bil. Vår nabo har ikke bil — de har ikke noe behov. De lei­er bil når de tren­ger det, hvil­ket ikke er så vel­dig ofte. Unge men­nes­ker prio­ri­te­rer ikke bil. Jeg er nep­pe den enes­te som har bil av gam­mel vane og for­di det er “kjekt å ha”, uten at jeg tren­ger den. (Jeg kom­mer ikke til å kjø­pe ny bil når jeg kvit­ter meg med den jeg har.) Syk­kel, kol­lek­tiv­trans­port, bil­kol­lek­tiv, taxi og leie­bil dek­ker trans­port­be­ho­vet på en utmer­ket måte og er bil­li­ge­re enn å eie bil. Og man slip­per parkeringsproblemene.

En opp­ga­ve for byens poli­ti­ke­re er å redu­se­re beho­vet for bil. Det hand­ler om syk­kel­vei­er og annen trans­port. Men det han­der også f.eks. om barne­ha­ger der folk bor, slik at man ikke tren­ger bil for å brin­ge og hen­te barn. Man­ge kla­rer seg utmer­ket uten bil fram til de får barn, men da fører bl.a. mang­len­de barne­hage­dek­ning til at det blir vans­ke­lig å få hver­da­ge­ne til å gå i hop uten. Hvis man fjer­ner det skatte­frie fryns­go­det par­ke­ring vil man anta­ge­lig også fri­gjø­re en del par­ke­rings­plas­ser. Der jeg lei­er gara­sje­plass synes fler­tal­let av plas­se­ne å være leid ut til fir­ma­er i områ­det, ikke til bebo­ere. Hvis man måt­te beta­le skatt av den ver­di par­ke­rings­plas­sen repre­sen­te­rer, da vil­le det nok bli mind­re attrak­tivt med par­ke­ring for ansat­te. Men det er en annen diskusjon.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land tok nylig i et inter­vju med Øst­kant­avi­sa selv­kri­tikk for Oslos mang­len­de syk­kel­sat­sing. Det mang­ler ikke pla­ner, men gjen­nom­fø­rin­gen er for dår­lig. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med byråds­le­de­ren i det­te. Det er 33 år siden man ved­tok en plan for hoved­syk­kel­vei­nett, og den er fort­satt ikke gjen­nom­ført. Den har vært revi­dert noen gan­ger, men frem­drif­ten er ikke akku­rat impo­ne­ren­de. Oslos syk­kel­stra­te­gi er ikke sær­lig ambi­siøs, med inne­hol­der like­vel en del posi­ti­ve ele­men­ter. Det er “bare” opp­føl­ging og gjen­nom­fø­ring som mangler.

Omtrent når jeg er i ferd med å fer­dig­stil­le det­te inn­leg­get har byråds­le­de­ren annon­sert at han vil lage en egen syk­kel­etat. Jeg begyn­ner å tro at han fak­tisk mener alvor med sitt øns­ke om å sat­se mer på syk­kel. Men det gjen­står å se om det gir resultater.

Byråds­le­de­ren har sagt at pla­nen for hoved­syk­kel­vei­net­tet bør være gjen­nom­ført i løpet av 2–3 år. Da bør han ha godt syn­li­ge resul­ta­ter å vise til når det er kom­mune­valg om et drøyt år. Det bør være syn­li­ge resul­ta­ter på bak­ken, ikke bare en ny kom­mu­nal etat. Han kan star­te med å sør­ge for at det som bysty­ret fak­tisk har ved­tatt og som skul­le ha vært gjen­nom­ført innen utgan­gen av 2009, i alle fall er gjen­nom­ført innen utgan­gen av 2010. Det enk­les­te er å sør­ge for at syk­kel­vei­er ikke bare for­svin­ner når man kom­mer inn mot et kryss, for å gi eks­tra plass til biler. Det bør også være enkelt å skil­te de syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som fak­tisk fin­nes, ikke minst vars­le med skilt når syk­kel­felt opp­hø­rer (jeg inn­ser at akku­rat det vil gjø­re et dypt inn­hogg i skilt­bud­sjet­tet). Og man må ret­te opp fei­le­ne som er gjort ved Nord­ra­aks plass og den fei­len man er i ferd med å semen­te­re ved Carl Ber­ners plass. Hvis han ikke viser vil­je til å prio­ri­te­re syk­lis­ten, men fort­satt viser at de ansvar­li­ge poli­ti­ke­re mener at bilen er vik­tigst, da vil han bare føye seg inn i den alt for lan­ge rek­ken av poli­ti­ke­re som lover bed­re sykke­vei­er, men som ikke gjør noe for å rea­li­se­re det­te.

Om Sti­an Ber­ger Røs­land selv glem­mer sine løf­ter om utbyg­ging syk­kel­vei­net­tet, så skal ikke vi gjø­re det. Og vi skal min­ne han på hva han har sagt.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email