Sykkelmania – årets trafikksikkerhetskampanje fra Samferdselsetaten

Sam­ferd­sels­eta­ten gjen­nom­fø­rer i år som tid­li­ge­re år en kam­pan­je om Tra­fikk­sik­ker­het i Oslo. I år er den ret­tet mot syk­lis­ter og har fått nav­net Syk­kel­ma­nia. Det er en pla­kat­kam­pan­je og et spill som kal­les Syk­kel­ma­nia. De som spil­ler er med i trek­nin­gen om en sykkel.

Det er udelt posi­tivt at Sam­ferd­sels­eta­ten set­ter fokus på tra­fikk­sik­ker­het for syk­lis­ter. Men jeg er langt fra over­be­vist om at den­ne kam­pan­jen er det bes­te bidra­get vi kun­ne fått fra den kan­ten. Man begyn­ner å lure på om Sam­ferd­sels­eta­ten kan ha kom­met til å anset­te for man­ge med det som Elin Ørja­se­ter kal­te “tulle­fag”, og som kan mer om pla­ka­ter enn om sam­ferd­sel. Man ser litt for ofte at det offent­li­ge sat­ser på hold­nings­kam­pan­jer frem­for handling.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ma­nia – årets tra­fikk­sik­ker­hets­kam­pan­je fra Sam­ferd­sels­eta­ten