Sykkelmania – årets trafikksikkerhetskampanje fra Samferdselsetaten

Sam­ferd­sels­eta­ten gjen­nom­fø­rer i år som tid­li­ge­re år en kam­pan­je om Tra­fikk­sik­ker­het i Oslo. I år er den ret­tet mot syk­lis­ter og har fått nav­net Syk­kel­ma­nia. Det er en pla­kat­kam­pan­je og et spill som kal­les Syk­kel­ma­nia. De som spil­ler er med i trek­nin­gen om en sykkel.

Det er udelt posi­tivt at Sam­ferd­sels­eta­ten set­ter fokus på tra­fikk­sik­ker­het for syk­lis­ter. Men jeg er langt fra over­be­vist om at den­ne kam­pan­jen er det bes­te bidra­get vi kun­ne fått fra den kan­ten. Man begyn­ner å lure på om Sam­ferd­sels­eta­ten kan ha kom­met til å anset­te for man­ge med det som Elin Ørja­se­ter kal­te “tulle­fag”, og som kan mer om pla­ka­ter enn om sam­ferd­sel. Man ser litt for ofte at det offent­li­ge sat­ser på hold­nings­kam­pan­jer frem­for handling.

Hvis Sam­ferd­sels­eta­ten vir­ke­lig er opp­tatt av syk­lis­ters tra­fikk­sik­ker­het bur­de de bru­ke sine res­sur­ser på reelt å bed­re tra­fikk­sik­ker­he­ten. En skik­ke­lig skil­ting at de få syk­kel­felt som fin­nes vil­le ha bidratt mer enn en pla­kat­kam­pan­je. De kun­ne star­te med Ulle­vålsvn 15, som jeg har tatt opp med dem i det sis­te. Jeg kan ikke hus­ke å ha sett et enes­te skilt i Oslo som for­tel­ler at det er slutt på syk­kel­felt, slik all­tid ser i Frank­ri­ke når syk­kel­vei­er tar slutt. De bare for­svin­ner uten for­var­sel, gjer­ne på tra­fikk­far­li­ge steder.

Så kun­ne man også ha fulgt opp bysty­rets ved­tak og sør­get for at syk­kel­felt ikke bare for­svin­ner i intet der man har mest bruk for dem. Sam­ferd­sels­eta­ten har sær­de­les mye ugjort i for­hold til syklister.

Men også om man aksep­te­rer at en pla­kat­kam­pan­je kan være en god idé, så har jeg vans­ke­lig for å for­stå tanke­gan­gen bak den­ne.  Man kjø­rer en “pla­kat­kam­pan­je på buss, t‑bane og leskur i Oslo” i uke 32 og 33, slik at vi nå alt­så er inne i den and­re av de to kam­panje­uke­ne. Jeg har ikke sett noen sli­ke pla­ka­ter.  Jeg opp­da­get kam­pan­jen for­di jeg søk­te infor­ma­sjon om kom­mu­nal syk­kel­po­li­tiekk på Sam­ferd­sels­eta­tens nett­si­der. Men man når ikke så man­ge gjen­nom den kana­len. For­kla­rin­gen på hvor­for jeg ikke har sett dem er gans­ke enkel: Jeg syk­ler, og bru­ker i liten grad buss eller T‑bane. Jeg har hel­ler ikke for vane å syk­le inn­om léskur på holde­plas­ser. Jeg er nep­pe den enes­te syk­lis­ten som syk­ler, og som der­for ikke har sett dis­se plakatene.

Nå heter det rik­tig­nok at

Pla­ka­te­ne er ikke bare ret­tet mot syk­lis­te­ne selv, men også mot and­re tra­fi­kant­grup­per som kan bli mer opp­merk­som­me på syk­lis­te­nes spe­si­elt utsat­te posi­sjon i trafikken.”

Men er det kol­lek­tiv­pas­sa­sje­re­ne som er pro­ble­met her? Som syk­list er bilis­te­ne jeg opp­le­ver som pro­ble­met, og de når man hel­ler ikke på buss og T‑bane. Og jeg håper vir­ke­lig at de ikke kjø­rer inn­om lesku­re­ne. Skal sli­ke pla­ka­ter hen­ge på en buss gjør de anta­ge­lig­vis størst nyt­te om de hen­ger foran som en påmin­nel­se til sjåføren.

Jeg vet ikke hva den­ne kam­pan­jen kos­ter. Men uan­sett er det nep­pe sær­lig vel anvend­te penger.

Print Friendly, PDF & Email