En liten honnør til Trafikketaten

Fot­fol­ket hos Tra­fikk­eta­ten har en utakk­nem­lig jobb og må sik­kert ta i mot mye kjeft bare for­di de gjør job­ben sin. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe hyg­ge­lig å få en liten “hil­sen” fra eta­ten, men da har man stort seg selv å takke.

Tra­fikk­eta­ten er en vik­tig ser­vice­etat. Uten noen som hånd­he­ver par­ke­rings­be­stem­mel­ser m.m. kan vi reg­ne med at for­tau, syk­kel­sti­er, par­ker og annet vil­le vært fyllt opp av feil­par­ker­te biler. Man­ge bilis­ter har en mer­ke­lig tro på at det er en men­neske­rett å kun­ne set­te fra seg bilen over alt, om det ikke er noe som hind­rer dem.

For noen dager siden var jeg en tur på Grøn­land og tok bil­der av biler som sto i syk­kel­fel­tet. Jeg send­te len­ken til Tra­fikk­eta­ten, og sa at de kan­skje bur­de stik­ke inn­om litt ofte­re. Og her kom­mer jeg til noe jeg set­ter stor pris på hos Tra­fikk­eta­ten, i til­legg til den vik­ti­ge job­ben de gjør: De svarer.

Con­ti­nue read­ing En liten hon­nør til Tra­fikk­eta­ten

Bil og sykkel i Aften — samferdselspolitikk i Oslo

Dagens Aften (18. august 2010) kan på for­si­den for­tel­le at bile­ne kve­ler Oslo. “Vil set­te brem­se­ne på for rene­re luft”, heter det.  Sam­ti­dig kan de for­tel­le at sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr (FrP) ikke mener det er nød­ven­dig med spe­si­el­le til­tak. Det over­ras­ker ikke at Jøran Kall­myr mener det. Vi kan spo­le tiden litt til­ba­ke. 16. sep­tem­ber 2009 kun­ne vi lese føl­gen­de i Aften (så vidt jeg vet ikke i nett­ut­ga­ven, men på retriever):

Byråd Jøran Kall­myr er lei av å stam­pe i Oslo-tra­fik­ken. Nå instru­erer han Sam­ferd­sels­eta­ten om å prio­ri­te­re bilis­te­ne ster­ke­re. (…) Sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr sit­ter i sin skin­nen­de Audi og stam­per i krys­set ved Olav Kyr­res plass. Bak ham må bilis­te­ne som skal til venst­re ned Dram­mens­vei­en og opp Bygd­øy allé dele fil, for­di avkjø­rings­fel­tet der Kall­myr står som første­mann er så kort.”

Tror noen at den man­nen noen gang kom­mer til å instru­ere eta­ten om at de skal fjer­ne sli­ke sving­fi­ler for å gi plass til syk­kel­felt? Jeg tror det ikke, men mind­re noen instru­erer ham til å gjø­re det. Men bysty­ret har alle­re­de ved­tatt at det­te skul­le ha skjedd innen utgan­gen av 2009, uten at det synes å ha hjul­pet. Ingen av de syk­kel­til­tak som etter bysty­rets ved­tak skul­le ha vært gjen­nom­ført innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trums­om­rå­de­ne. (Len­ger ute har de skjedd noe.) Så armen må nok vris gans­ke hardt, og det skal føre til noe. Vi kan i sam­me artik­kel vide­re lese dette:

Con­ti­nue read­ing Bil og syk­kel i Aften — sam­ferd­sels­po­li­tikk i Oslo