Bil og sykkel i Aften — samferdselspolitikk i Oslo

Dagens Aften (18. august 2010) kan på for­si­den for­tel­le at bile­ne kve­ler Oslo. “Vil set­te brem­se­ne på for rene­re luft”, heter det.  Sam­ti­dig kan de for­tel­le at sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr (FrP) ikke mener det er nød­ven­dig med spe­si­el­le til­tak. Det over­ras­ker ikke at Jøran Kall­myr mener det. Vi kan spo­le tiden litt til­ba­ke. 16. sep­tem­ber 2009 kun­ne vi lese føl­gen­de i Aften (så vidt jeg vet ikke i nett­ut­ga­ven, men på retriever):

Byråd Jøran Kall­myr er lei av å stam­pe i Oslo-tra­fik­ken. Nå instru­erer han Sam­ferd­sels­eta­ten om å prio­ri­te­re bilis­te­ne ster­ke­re. (…) Sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr sit­ter i sin skin­nen­de Audi og stam­per i krys­set ved Olav Kyr­res plass. Bak ham må bilis­te­ne som skal til venst­re ned Dram­mens­vei­en og opp Bygd­øy allé dele fil, for­di avkjø­rings­fel­tet der Kall­myr står som første­mann er så kort.”

Tror noen at den man­nen noen gang kom­mer til å instru­ere eta­ten om at de skal fjer­ne sli­ke sving­fi­ler for å gi plass til syk­kel­felt? Jeg tror det ikke, men mind­re noen instru­erer ham til å gjø­re det. Men bysty­ret har alle­re­de ved­tatt at det­te skul­le ha skjedd innen utgan­gen av 2009, uten at det synes å ha hjul­pet. Ingen av de syk­kel­til­tak som etter bysty­rets ved­tak skul­le ha vært gjen­nom­ført innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trums­om­rå­de­ne. (Len­ger ute har de skjedd noe.) Så armen må nok vris gans­ke hardt, og det skal føre til noe. Vi kan i sam­me artik­kel vide­re lese dette:

I et brev til Sam­ferd­sels­eta­ten instru­erer han nå eta­ten til å ta mer hen­syn til bilis­te­ne når nyan­legg planlegges.

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år», heter det i brevet.

(…)

- Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe biltrafikken.”

Hel­dig­vis fikk han mot­bør, og så vidt jeg vet måt­te han snu. Aps sam­ferd­sels­po­li­tis­ke tals­kvin­ne, Rina Mari­ann Han­sen sa dette.

Skal en byråd begyn­ne å end­re tra­fikk­møns­te­ret basert på syn­sing etter å ha kjørt litt rundt i byen?”

Poli­tikk etter inn­falls­me­to­den. Men det er ikke akku­rat førs­te gang en FrP-poli­ti­ker dri­ver med slikt.

Man fin­ner gode løs­nin­ger for …  syk­lis­ter” sa sam­ferd­sels­by­rå­den. Noen ste­der fin­nes det nok, men ikke inne i byen. Og slett ikke ved Olav Kyr­res plass, det byrå­den tyde­lig­vis måt­te ven­te litt len­ger enn han lik­te i sin skin­nen­de Audi.

Vi kun­ne nylig lese at oslo­folk kjø­per syk­ler som ald­ri før. Og byråds­le­de­ren vil ha fort­gang i syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen og lager en egen etat.

I dagens Aften sier SV-poli­ti­ker­ne Mari­an­ne Bor­gen og Knut Even Lind­sjørn at de vil ha fart i syk­kel­pla­ner. At SV-poli­ti­ke­re mener det, er vel ikke akku­rat noen bom­be. De fore­slår et eget syk­kel­pro­sjekt, og byråd Jøran Kall­myr kan da røpe den hem­me­lig­het at et slikt syk­kel­pro­sjekt har han alle­re­de etab­lert, men at det ennå ikke har vært offent­lig­gjort. Det sier alt­så han som for under et år siden men­te at det alle­re­de fan­tes gode løs­nin­ger for syk­lis­te­ne, og som instru­er­te sin etat at de skul­le ta mer hen­syn til bilistene.

Hvis min hukom­mel­se er rett, har Jøran Kall­myr også sagt gans­ke direk­te at der det er kon­flikt mel­lom biler og syk­ler prio­ri­te­rer han bilen. Men det­te har jeg ikke klart å fin­ne igjen, så det er mulig jeg hus­ker feil.

Hans for­gjen­ger som sam­ferd­sels­by­råd, Peter N Myh­re, send­te 21. april 2005 ut en presse­mel­ding og lot seg inter­vjue om at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Jeg tror at det­te utspil­let bare var spill for gal­le­ri­et, og at Peter N Myh­re ald­ri had­de noen pla­ner om å føl­ge det opp i prak­sis. Vi har sett hvor lite som har kom­met ut av det, og for egen del har jeg ikke noe mer til­lit til Jøran Kall­myr enn jeg had­de til Peter N Myh­re.

Jeg har mer til­lit til at ini­tia­ti­vet fra byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land er mer ærlig ment. Man at sam­ferd­sels­by­rå­den annon­se­rer et syk­kel­pro­sjekt kort tid etter at byråds­le­de­ren annon­ser­te en syk­kel­etat, det gir grunn til en viss bekym­ring. Byråds­le­de­ren og fag­by­rå­den frem­står ikke som så godt sam­kjør­te i sine sat­sin­ger. Og dess­ver­re har Sti­an Ber­ger Røs­land nis­sen Jøran Kall­myr med på las­set når han skal sat­se på syk­kel. Så det­te kan bli et spørs­mål om hvor sterkt byråds­le­de­ren kla­rer å over­sty­re og tvin­ge fag­by­rå­den. Jeg har ikke noen sær­lig tro på at så mye kom­mer til å skje så len­ge FrP sit­ter i byrå­det, i alle fall ikke med mind­re Høy­re sør­ger for å “fri­ta” FrP for ansva­ret for byens samferdsel.

Til­ba­ke til bilen. FrP er mot beboer­par­ke­ring. De synes visst ikke det er gjest­fritt nok i for­hold til de som så gjer­ne vil ha med seg bilen når de besø­ker byen. Jeg les­te eva­lu­e­rings­rap­por­ten for prøve­pro­sjek­tet, og den er langt mer posi­tiv enn det man kan få inn­trykk av om man får infor­ma­sjo­nen silt gjen­nom poli­tisk spill. Jeg synes det er ufor­ståe­lig at noen kan gå imot noe som så man­ge er for­nøyd med. Men FrP er par­ti­et for fri fart og fri flyt av biler, og restrik­sjo­ner på bil­bruk er vel omtrent det enes­te som står igjen om FrP fort­satt står for “sterk begrens­ning i offen­ti­ge inn­grep”. Og FrPs poli­tikk har ikke akku­rat vært kunn­skaps­ba­sert, noe Jøran Kall­myr så klart demon­strer­te da han vil­le end­re byens sam­ferd­sels­po­li­tikk etter å ha måt­tet ven­te litt for len­ge i et vei­kryss, der han sto i sin skin­nen­de Audi.

Ellers er det to til­tak som ikke nev­nes, og det kan skyl­des at det­te er på stat­li­ge hen­der: Jern­bane­ut­byg­ging og skatt­leg­ging av parkering.

Under et arran­ge­ment i regi av Syk­lis­te­nes lands­for­ening før val­get 2009 ble repre­sen­tan­ter for uli­ke par­ti­er spurt blant annet om hva de men­te om rush­tids­av­gift. Venst­res Ola Elve­stu­en vred seg på en måte bort fra pro­ble­met ved å si at det­te måt­te avgjø­res lokalt, slik at Venst­re på riks­plan ikke had­de noe syn på det­te (det var stor­tings­valg i 2009). Men sam­ti­dig sa han noe som det er vans­ke­lig å være uenig i: Man kan ikke inn­føre ster­ke restrik­sjo­ner på bruk av bil før det fin­nes et annet alter­na­tiv for de som i dag kjø­rer bil. Bed­re syk­kel­vei­er kan kan­skje hjel­pe litt, men nep­pe så mye i for­hold til bil­bruk. Kapa­si­te­ten på kol­lek­tiv­trans­port er stort sett sprengt, og toget er den vir­ke­lig sto­re flaske­hal­sen. Toget har i dag stør­re belegg enn de har kapa­si­tet til, og den utbed­rin­gen som nå gjen­nom­fø­res i Oslo­tun­ne­len vil bare i beskje­den grad øke den kapa­si­te­ten. Her sit­ter sta­ten med nøk­ke­len, og de synes å bru­ke den til å hol­de døra låst mot reell økning av kapa­si­te­ten (ny tun­nel og fort­gang i byg­ging av nye dob­bel- og quadruppelspor).

Så må man avvik­le at noe som direk­te mot­vir­ker øns­ket utvik­ling er et av de få frynse­go­der man kan få skatte­fritt: Gra­tis par­ke­ring på arbeids­plas­sen. Tid­li­ge­re har jeg vært skep­tisk, bl.a. for­di jeg er redd det kan bli nok en ny byskatt inn­ført av en beskat­nings­glad og byfi­ent­lig regje­ring. Men jeg ser ikke noen vei uten­om, så får man fin­ne bruk­ba­re måter å gjen­nom­føre det på. Det vil dels kun­ne føre til mind­re bil­tra­fikk inn til byen når bilis­te­ne må beta­le for par­ke­ring, enten direk­te eller indi­rek­te gjen­nom beskat­ning av frynse­go­det. Skjer det­te bør det også føre til at en del gara­sje- og par­ke­rings­plas­ser som dis­po­ne­res av fir­ma­er til for­del for deres ansat­te, fri­gjø­res til bebo­ere. Jeg har inn­trykk av at fler­tal­let av plas­se­ne der jeg selv lei­er gara­sje er leid ut til fir­ma­er og ikke bebo­ere i området.

Noe må gjøres.

  • Syk­kel­vei­er må byg­ges ut.
  • Beboer­par­ke­ring på inn­fø­res for hele ind­re by, kan­skje også i en del and­re områder.
  • Det må bli fort­gang i jern­bane­ut­byg­gin­gen og plan­leg­ging av ny Oslo-tun­nel må starte.
  • FrP må ut av byrå­det, eller i alle fall “fri­tas” for ansva­ret for samferdselspolitikken.
  • Gra­tis par­ke­ring må beskat­tes som and­re frynsegoder.
Print Friendly, PDF & Email