En liten honnør til Trafikketaten

Fot­fol­ket hos Tra­fikk­eta­ten har en utakk­nem­lig jobb og må sik­kert ta i mot mye kjeft bare for­di de gjør job­ben sin. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe hyg­ge­lig å få en liten “hil­sen” fra eta­ten, men da har man stort seg selv å tak­ke.

Tra­fikk­eta­ten er en vik­tig ser­vice­etat. Uten noen som hånd­he­ver par­ke­rings­be­stem­mel­ser m.m. kan vi reg­ne med at for­tau, syk­kel­sti­er, par­ker og annet vil­le vært fyllt opp av feil­par­ker­te biler. Man­ge bilis­ter har en mer­ke­lig tro på at det er en men­neske­rett å kun­ne set­te fra seg bilen over alt, om det ikke er noe som hind­rer dem.

For noen dager siden var jeg en tur på Grøn­land og tok bil­der av biler som sto i syk­kel­fel­tet. Jeg send­te len­ken til Tra­fikk­eta­ten, og sa at de kan­skje bur­de stik­ke inn­om litt ofte­re. Og her kom­mer jeg til noe jeg set­ter stor pris på hos Tra­fikk­eta­ten, i til­legg til den vik­ti­ge job­ben de gjør: De sva­rer.

Det tok ikke lang tid før jeg fikk føl­gen­de svar fra Tra­fikk­eta­ten:

Takk for din hen­ven­del­se.

Vi kon­trol­le­rer fle­re gan­ger dag­lig syk­kel­sti­en på Grøn­land. Det­te gjel­der også de and­re belas­te­de syk­kel­sti­ene i byen. Våre egne sykk­lis­ter har blant annet det­te som et av sine fokus områ­der.”

Jeg had­de gjer­ne sett at de er inn­om sli­ke ste­der enda ofte­re. Men det er ikke poen­get her. Jeg har sendt noen hen­ven­del­ser til diver­se kom­mu­na­le eta­ter ved uli­ke anled­nin­ger. Tra­fikk­eta­ten sva­rer hver gang, og de sva­rer raskt. De and­re har jeg til nå ikke fått noen svar fra, bort­sett fra en auto­ma­tisk gene­rert mel­ding om at hen­ven­del­sen er mot­tatt.

?
Print Friendly, PDF & Email
 • sun­ga­me

  Æres den som æres bør! Og æres den som ærer den som æres bør også…

  Alt­så: All ære til Tra­fikk­eta­ten som sva­rer på hen­ven­del­ser, og en liten por­sjon ære til blog­ge­ren som trek­ker fram det­te gode eksemp­let til kom­mu­nal og stat­lig etter­føl­gel­se.

 • Tra­fikk­eta­ten gjør åpen­bart en nød­ven­dig jobb. Men de sva­rer bare på spørs­mål de vil sva­re på.

  Jeg har for­søkt å få svar og parts­sinn­syn i noen saks­do­ku­men­ter i snart to år uten å lyk­kes. Etter å ha fun­net ut at de har jour­nal­ført doku­men­ter på to for­skjel­li­ge saks­num­mer (ett når de sen­der doku­men­ter til meg og ett annet når de sen­der doku­men­ter til ting­ret­ten) ba jeg om utskrift av doku­ment­jour­na­len på saks­num­me­ret de har brukt i kor­re­spon­dan­sen med ting­ret­ten (dom­me­ren satt med and­re doku­men­ter enn jeg had­de mot­tatt i for­kant av retts­mø­tet).

  Nå sva­rer de skrift­lig at de ikke VIL sva­re. Selv etter å ha sendt var­sel om søks­mål (for å få skre­vet ut en post­jour­n­aldn etter offent­lig­hets­lo­ven og få inn­syn i doku­men­te­ne de send­te ting­ret­ten i for­kant av retts­mø­tet) sva­rer de skrift­lig at de ikke vil sva­re (inn­vil­ge ytter­li­ge­re inn­syn).

  Nå har jeg tatt ut stev­ning og lurer på om de vil gi meg inn­syn (det fin­nes fak­tisk ingen retts­prak­sis på området…fordi det meg bekjent ald­ri har skjedd at en etat har nek­tet jour­nal­ut­skrift eller par­st­sinn­syn etter var­sel om søks­mål).

  (Men i prin­sip­pet har de jo svart: At de anser saken som avslut­tet og ikke fin­ner anled­ning til å bru­ke mer tid på saken!).