En liten honnør til Trafikketaten

Fot­fol­ket hos Tra­fikk­eta­ten har en utakk­nem­lig jobb og må sik­kert ta i mot mye kjeft bare for­di de gjør job­ben sin. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe hyg­ge­lig å få en liten “hil­sen” fra eta­ten, men da har man stort seg selv å takke.

Tra­fikk­eta­ten er en vik­tig ser­vice­etat. Uten noen som hånd­he­ver par­ke­rings­be­stem­mel­ser m.m. kan vi reg­ne med at for­tau, syk­kel­sti­er, par­ker og annet vil­le vært fyllt opp av feil­par­ker­te biler. Man­ge bilis­ter har en mer­ke­lig tro på at det er en men­neske­rett å kun­ne set­te fra seg bilen over alt, om det ikke er noe som hind­rer dem.

For noen dager siden var jeg en tur på Grøn­land og tok bil­der av biler som sto i syk­kel­fel­tet. Jeg send­te len­ken til Tra­fikk­eta­ten, og sa at de kan­skje bur­de stik­ke inn­om litt ofte­re. Og her kom­mer jeg til noe jeg set­ter stor pris på hos Tra­fikk­eta­ten, i til­legg til den vik­ti­ge job­ben de gjør: De svarer.

Det tok ikke lang tid før jeg fikk føl­gen­de svar fra Trafikketaten:

Takk for din henvendelse.

Vi kon­trol­le­rer fle­re gan­ger dag­lig syk­kel­sti­en på Grøn­land. Det­te gjel­der også de and­re belas­te­de syk­kel­sti­ene i byen. Våre egne sykk­lis­ter har blant annet det­te som et av sine fokus områder.”

Jeg had­de gjer­ne sett at de er inn­om sli­ke ste­der enda ofte­re. Men det er ikke poen­get her. Jeg har sendt noen hen­ven­del­ser til diver­se kom­mu­na­le eta­ter ved uli­ke anled­nin­ger. Tra­fikk­eta­ten sva­rer hver gang, og de sva­rer raskt. De and­re har jeg til nå ikke fått noen svar fra, bort­sett fra en auto­ma­tisk gene­rert mel­ding om at hen­ven­del­sen er mottatt.

?
Print Friendly, PDF & Email