Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Jeg skrev for litt siden en kom­men­tar om biler som stan­ser uten­for Ulle­vålsvn 15. Mitt spørs­mål var om det var feil­par­ke­ring eller (“bare”) en idio­tisk regu­le­ring. En sjå­før­læ­rer som jeg kom i en viss dis­ku­sjon med, pek­te på at det var lov­lig å stå akku­rat der. Men jeg er ikke overbevist.

Et sik­kert utgangs­punkt er at det er all stans for­budt i syk­kel­felt. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 17 nr. 1 bok­stav g. Men tra­fikk­reg­le­ne sier ikke noe om at det er for­budt å par­ke­re eller stan­se uten­for et syk­kel­felt. Føl­ger man Ulle­våls­vei­en fra Wal­de­mar Thra­nes gt i ret­nig sen­trum, så står det ikke noe skilt med par­ke­ring eller stopp for­budt mel­loem Wlade­mar Thra­nes gt og Dals­berg­sti­en. Det nes­te kvar­ta­let er skil­tet med par­ke­ring for­budt, men det er nok ment å regu­le­re laste­so­nen innen­for sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Er det lov å stan­se her? Når slut­ter et syk­kel­felt?

Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos mang­len­de sat­sing på syk­kel, noe jeg også har gjort. Men uan­sett hvor dår­lig man måt­te være, så skal man ikke kri­ti­se­res for mang­ler man selv ikke har ansvar for og som man fak­tisk ikke kan gjø­re så mye med.

Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men. Jeg har man­ge gan­ge kri­ti­sert de opp­styk­ke­de syk­kel­fel­te­ne i Oslo, som sta­dig avbry­tes for­di man mener at biler er vik­ti­ge­re enn syk­ler. Den kri­tik­ken er beret­ti­get og opp­rett­hol­des. Det er også beret­ti­get å kri­ti­se­re Oslos poli­ti­ke­re for å kom­me med tom­me løf­ter som ikke hol­des. Og det er all mulig grunn til å kri­ti­se­re de ansvar­li­ge for gans­ke kon­se­kvent å ute­late syk­kel når man plan­leg­ger sto­re end­rin­ger i kryss, eller bare opp­rus­tin­ger av noen gate­stub­ber. De for­tje­ner også kri­tikk for mang­len­de vil­je, og for ikke å føl­ge opp det som bysty­ret fak­tisk har vedatt (ikke noe av det som bysty­ret ved­tok i 2006, som skul­le vært fer­dig innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trum og sen­trums­nære områder.)

Men jeg har også ankla­get Oslo kom­mu­ne for ikke å skil­te når syk­kel­felt opp­hø­rer. I “mitt and­re syk­kel­land”, Frank­ri­ke, er jeg vant til at det all­tid er tyde­lig skil­tet når syk­kel­vei opp­hø­rer. Jeg har skre­vet at jeg tror de ansvar­li­ge synes det vil­le være pin­lig om man skul­le syn­lig­gjø­re alle brud­de­ne på syk­kel­felt ved å skil­te dem. Kan­skje vil­le man ha syn­tes det had­de vært pin­lig om det had­de vært mulig. Og det blir sik­kert dyrt med så man­ge skilter.

Men: Det eksis­te­rer fak­tisk ikke skil­ter i Nor­ge som vars­ler slutt på syk­kel­felt. Det fin­nes hel­ler ikke skilt som vars­ler slutt på syk­kel­vei, slutt på gang­vei eller slutt på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Der­imot fin­nes det skilt som vars­ler slutt på gate­tun og slutt på gågate. De fin­nes nok for­di man da kan vars­le sine els­ke­de biler om at nå er det ende­lig slutt på tul­let, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel der­for man også vars­ler at det er slutt på kol­lek­tiv­felt. At gang- og syk­kel­vei­er blir borte slik at man brått og uven­tet kas­tes til ulve­ne, det er det der­imot ingen grunn til å vars­le om. De har jo bare betyd­ning for syk­lis­ter og fotgjengere.

Con­ti­nue read­ing Unn­skyld, Oslo kom­mu­ne. Sta­tens veg­ve­sen er hoved­syn­de­ren den­ne gan­gen