Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Jeg skrev for litt siden en kom­men­tar om biler som stan­ser uten­for Ulle­vålsvn 15. Mitt spørs­mål var om det var feil­par­ke­ring eller (“bare”) en idio­tisk regu­le­ring. En sjå­før­læ­rer som jeg kom i en viss dis­ku­sjon med, pek­te på at det var lov­lig å stå akku­rat der. Men jeg er ikke overbevist.

Et sik­kert utgangs­punkt er at det er all stans for­budt i syk­kel­felt. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 17 nr. 1 bok­stav g. Men tra­fikk­reg­le­ne sier ikke noe om at det er for­budt å par­ke­re eller stan­se uten­for et syk­kel­felt. Føl­ger man Ulle­våls­vei­en fra Wal­de­mar Thra­nes gt i ret­nig sen­trum, så står det ikke noe skilt med par­ke­ring eller stopp for­budt mel­loem Wlade­mar Thra­nes gt og Dals­berg­sti­en. Det nes­te kvar­ta­let er skil­tet med par­ke­ring for­budt, men det er nok ment å regu­le­re laste­so­nen innen­for sykkelfeltet.

Ved nes­te kvar­tal er det buss­holde­plas­ser m.m. Men når vi kom­mer inn i “vårt” kvar­tal, fra Fri­manns gt, står det hel­ler ikke noe skilt med par­ke­ring eller stopp forbudt.

Ulle­våls­vei­en er for­kjørs­vei, men det har ikke noen betyd­ning for par­ke­ring. Det er etter tra­fikk­reg­le­ne § 17 nr 3 for­budt å par­ke­re i kjø­ren­ba­nen på for­kjørs­veg med høy­ere farts­gren­se enn 50 km i timen. Men farts­gren­sen er ikke over 50 km/t, så det har ikke noen betyd­ning her.

Det at det er mer­ket syk­kel­felt betyr at det er all stans for­budt i syk­kel­fel­tet, men det­te gjel­der ikke uten­for det­te fel­tet. Så jeg kan ikke skjøn­ne annet enn at det­te fak­tisk betyr at det er til­latt å par­ke­re uten­for syk­kel­fel­tet fra i Ulle­vålsvn fra Fri­manns gt til skil­tet med par­ke­ring for­budt, som er fes­tet på veg­gen til nr. 17.

Vår sjå­før­læ­rer pek­te på skil­tet “par­ke­ring for­budt”, og vis­te til at det betyr at det er til­latt med kort­va­rig stans for av- og påles­sing , samt av- og påstig­ning. Det er rik­tig at man slik stans er til­latt der det­te skil­tet er satt opp. Men spørs­må­let er hvor det­te skil­tet gjelder.

Skil­tet er skrudd fast på hus­veg­gen. Selv om det alt­så er for­tau mel­lom der skil­tet står og kjøre­ba­nen, så betyr det selv­føl­ge­lig ikke at det der­med er til­latt å stan­se på for­tau­et. Til­sva­ren­de må gjel­de når det er syk­kel­felt uten­for. Skil­tet betyr i seg selv ikke at det er til­latt å stan­se i et sykkelfelt.

Bilen på bil­det har for­øv­rig stop­pet i syk­kel­fel­tet, uan­sett hvor­dan man tol­ker reg­le­ne. Og skul­le noen lure, så til­hø­rer bilen Bis­let Bil­ut­leie, så det er ikke så godt å vite hvem som er den egent­li­ge syn­de­ren i det­te til­fel­let. (Send SMS til 2282 med kode­ord regnr fulgt av regist­re­ring­sum­me­ret for å få vite hvem som eier bilen.)

Det som må være avgjø­ren­de er om det fak­tisk er syk­kel­felt på den aktu­el­le strek­nin­gen. Det er det ikke lett å ta stil­ling til.

Ved star­ten av strek­nin­gen, ved krys­set Fri­manns gt står skilt nr 521 “Syk­kel­felt”.  Etter skilt­for­skrif­ten § 12 betyr det­te følgende:

Skil­tet angir at kjøre­ba­nen har eget kjøre­felt for syk­len­de. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av syk­kel­felt gjelder.”

Det avgjø­ren­de her er om tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av syk­kel­felt gjel­der.

Skilt 521 er et opp­lys­nings­skilt. I skilt­for­skrif­ten § 11 heter det:

1. Opp­lys­nings­skilt angir at sær­li­ge reg­ler, her­under for­bud og påbud, gjel­der eller slut­ter å gjel­de for ved­kom­men­de veg­strek­ning eller sted, der­som ikke annet fram­går av § 12 for de enkel­te skilt.”

Skil­tet “syk­kel­felt” angir ikke et sted, men en strek­ning. Skil­tet gjel­der alt­så for strek­nin­gen. Det er ikke noen egne reg­ler om det­te for det aktu­el­le skil­tet, så hoved­re­ge­len gjelder.

Der­med blir spørs­må­let hva som skal reg­nes for en “veg­strek­ning”.

Hvis det er skil­tet at sær­reg­le­ne opp­hø­rer, gjel­der de selv­føl­ge­lig ikke. Til­sva­ren­de må gjel­de der­som det er skil­tet at en annen regu­le­ring skal gjel­de, f.eks. hvis det blir skil­tet som buss­holde­plass. Holde­plas­ser i syk­kel­fel­tet, som her i Ulle­våls­vei­en på mot­satt side av nr 15, er en dår­lig løs­ning, men det skal jeg kom­me til­ba­ke til en annen gang. Også her bur­de det vært et skilt med at syk­kel­felt opp­hø­rer, men det er dess­ver­re ingen mulig­het pr i dag, se neden­for. Men det er i alle fall ikke noen tvil om at det­te er en buss­holde­plass. Det­te er en dår­lig løs­ning, men den er i alle fall rela­tivt tyde­lig merket.

Men et skilt som angir “par­ke­ring for­budt” mar­ke­rer i seg selv ingen avslut­ning av syk­kel­felt, like lite som det mar­ke­rer avslut­ning på for­tau. Et slikt skilt har ingen betyd­ning for hvor­vidt det eksis­te­rer et syk­kel­felt eller ikke. Det vil fort­satt bare være til­latt å stan­se der­som syk­kel­fel­tet opp­hø­rer på annet grunnlag.

Det kan se ut som om hele skil­tin­gen i Ulle­våls­vei­en (og sik­kert i and­re vei­er) er basert på den mis­for­tåel­se at et sykk­le­felt auto­ma­tisk fører til at det er stopp for­budt også uten­for syk­kel­fel­tet. Men det gir ikke tra­fikk­reg­le­ne dek­ning for.

Et “par­ke­ring for­budt” skilt vil­le nok ha med­ført opp­hør av syk­kel­felt der­som det had­de vært en opp­mer­ket plass skil­tet f.eks. som plass for “vare­le­ve­ring”. Men slik opp­mer­king eller skil­ting fin­nes ikke på det aktu­el­le stedet.

Jeg har ved fle­re anled­nin­ger etter­lyst skil­ting av at syk­kel­felt opp­hø­rer. I Frank­ri­ke, som er mitt and­re syk­kel­land, er det all­tid et skilt som vars­ler at syk­kel­vei opp­hø­rer, som på det­te bil­det. Men til min smu­le over­ras­kel­se så ser det ut til at sli­ke skilt ikke fin­nes i Nor­ge, ver­ken for syk­kel­vei eller syk­kel­felt. Det er skilt for opp­hør av motor­vei, kol­lek­tiv­felt, gate­tun og gågate. Men alt­så ikke noe som skal mar­ke­re slutt på syk­kel­vei eller syk­kel­felt, ei hel­ler slutt på gang­vei for den saks skyld. Det har fak­tisk ald­ri falt meg inn at man kun­ne lage så dum­me skilt­reg­ler. Men det har man tyde­lig­vis klart i Norge.

Det betyr for så vidt også at jeg må trek­ke til­ba­ke kri­tik­ken mot Oslo kom­mu­ne for ikke å skil­te. Kom­mu­nen kan ikke skil­te med et skilt som ikke fin­nes, eller fin­ne opp sine egne tra­fikk­skilt. Så adres­sa­ten for kri­tik­ken må være de stat­li­ge skilt­myn­dig­he­te­ne.  Det er vans­ke­lig å se det at sli­ke skilt man­ger som nok et eksem­pel på at de som har ansvar for slikt ikke tar syk­kel på alvor.

Vi står alt­så til­ba­ke med spørs­må­let om hva som er en “veg­strek­ning”. Det­te er ikke defi­nert i tra­fikk­re­ge­le­ne eller i skilt­for­skrif­ten. Jeg fin­ner hel­ler ikke and­re holde­punk­ter for å avgjø­re det­te. Det mest nær­lig­gen­de må være at veg­strek­nin­gen løper til den får en natur­lig avslut­ning. I byga­ter må det bety at veg­strek­nin­gen går fram til nes­te kryss, med mind­re det er skil­ter som sier noe annet. Det er det­te som gjel­der for for­buds­skilt, som etter skilt­for­skrif­ten § 7 også gjel­der for veg­strek­nin­gen. Men for sli­ke skilt er det et til­legg i annet ledd:

2. For­buds­skilt gjel­der i kjøre­ret­nin­gen fra der skil­tet er satt opp og fram til nær­mes­te veg­kryss, der­som ikke annet er bestemt i § 8 for de enkel­te skilt.”

Noen slik regel fin­nes ikke for opp­lys­nings­skilt. I og med at dis­se også angir for­bud, f.eks. all stans for­budt i syk­kel­felt, bur­de reg­le­ne være de sam­me som for for­buds­skilt. Men at reg­le­ne er uli­ke på det­te punk­tet ska­per i seg selv en usik­ker­het om hvor­vidt reg­le­ne er ment å skul­le være for­skjel­li­ge. Uan­sett tolk­ning så er reg­le­ne dår­lig utfor­met når de etter­la­ter en slik uklarhet.

I tra­fikk­reg­le­ne § 1 bok­stav g er syk­kel­felt defi­nert slik:

g)    Syk­kel­felt: Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syklende.”

På den aktu­el­le strek­nin­gen er det mar­kert med tra­fikk­skilt at det er syk­kel­felt. Men det skal også være opp­mer­king, og det er et fak­tum at mer­king mang­ler noen meter at strek­nin­gen. Spørs­må­let er om det­te også betyr at syk­kel­fel­tet opphører.

Hvis noen meter brudd i veg­mer­kin­gen uten annen vars­ling skal bety at sær­reg­le­ne for syk­kel­felt ikke len­ger gjel­der, så blir det svært så pro­ble­ma­tisk. De ansvar­li­ge myn­dig­he­ter i Oslo er dår­li­ge til å ved­li­ke­hol­de veg­mer­kin­gen, så det er ikke uvan­lig at mer­kin­gen er slitt vekk (noe som viser at bile­ne ikke respek­te­rer den, for det er nep­pe syk­lis­te­ne som sli­ter vekk mer­kin­gen). Vi behø­ver ikke gå mer enn noen hund­re meter len­ger opp i Ulle­våls­vei­en, nær­me­re bestemt til nr 16 rett oven­for krys­set med Wal­de­mar Thra­nes gt, for å fin­ne et eksem­pel på at vei­mer­king mang­ler for­di den er ned­slitt og ikke malt opp igjen.

Skal det bety at det her ikke len­ger er syk­kel­felt for­di mer­kin­gen har for­svun­net? Det vil i såfall åpne for inter­es­san­te tol­kings­pro­ble­mer der mer­kin­gen er ned­slitt, men ennå ikke helt for­svun­net: Hvor slitt må mer­kin­gen i vei­en være før den ikke len­ger gjel­der, slik at sær­reg­ler for f.eks. syk­kel­felt ikke gjel­der for den aktu­el­le strekningen?

Man blir stå­en­de uten noe klart svar i det­te til­fel­let. Den enes­te for­nuf­ti­ge regel er at regu­le­rin­gen gjel­der fra skil­tet og fram til nes­te kryss, eller til den opp­he­ves ved skilt. Det bør være skil­tet og bare skil­tet som avgjør om det er syk­kel­felt, mens mer­kin­gen bare angir gren­sen mot kjøre­felt. Der mer­king av en eller annen grunn skul­le mang­le, kan det kan­skje være litt uklart hvor gren­sen går, men opp­he­ver ikke syk­kel­fel­tet. På den strek­ning som den uten­for Ulle­vålsvn 15 vil det være lett å si at den gjel­der i for­len­gel­sen av eksis­te­ren­de mer­king til der nes­te mer­king begynner.

Ta en ny titt på bil­de nr 2 høy­ere oppe, med “par­ke­ring for­budt” skil­tet og den ulov­lig hen­sat­te bilen. Bil­det er tatt fra syk­kel­fel­tet, og viser omtrent det man ser når man kom­mer syk­len­de. Man ser en ulov­lig par­kert bil. Men er det mulig for en syk­list som kom­mer her å se at syk­kel­fel­tet opp­hø­rer? Jeg mener klart nei. Om man­gel på mer­king skal anses som en til­strek­ke­lig mer­king av at syk­kel­felt opp­hø­rer, da blir det en alde­les håp­løs regulering.

Men for­nuf­ten har ikke trengt igjen­nom hos de ansvar­li­ge myn­dig­he­ter. De har jo ikke en gang tatt seg bry­et med å lage et skilt som mar­ke­rer opp­hør av syk­kel­felt, og det sier vel i seg selv klart nok at det­te har de ikke tenkt på. Der­med er en klar og for­nuf­tig prak­ti­se­ring av reg­le­ne ikke mulig. Uan­sett hva man vel­ger blir det uklart. Vel­ger man å la noen meter mang­len­de mer­king bety at virk­nin­gen av skil­tin­gen opp­hø­rer, da blir det ikke bare uklart, men også dumt. Så jeg går for den tolk­ning at skil­tin­gen gjel­der og at det er syk­kel­felt på den aktu­el­le stek­nin­gen. Det vil i så fall bety at det ikke er til­latt å stan­se på det aktu­el­le ste­det. Men sik­kert svar kan som sagt ikke gis.

Det som imid­ler­tid kan sies sik­kert, er at ingen syk­list for­står at et “par­ke­ring for­budt” skilt på en hus­vegg og noen meter brudd i opp­mer­kin­gen av syk­kel­fel­tet skal bety at det plut­se­lig er til­latt å set­te biler i det som de facto er et syk­kel­felt. Når man ser biler her ser man nok det­te bare som et av så alt for man­ge eksemp­ler på biler som stan­ser ulov­lig i syk­kel­felt. Jeg mener å kun­ne tra­fikk­reg­le­ne rime­lig godt, og jeg har bed­re for­ut­set­nin­ger enn folk flest til å set­te meg inn i et regel­verk. Men det enes­te jeg kla­rer å kom­me fram til er at det­te er høyst uklart. Og det kom­mer jeg fram til etter å ha brukt litt tid på det, det er ikke slikt noen vil­le kom­me på når man syk­ler og er mest opp­tatt av å hol­de øye med trafikken.

Det enes­te som kan løse det­te er at Veg­di­rek­to­ra­tet gjør det de bur­de ha gjort for len­ge siden, og inn­fø­rer de skil­ter som bur­de ha vært der for len­ge siden. Man tren­ger ikke sto­re utred­nin­ger eller dyre desig­ne­re for å gjø­re det­te. Det er bare å set­te en dia­go­nal, rød strek over skil­tet, slik man f.eks. har i skil­tet som mar­ke­rer slutt på kol­lek­tiv­felt. Nød­ven­dig beslut­nings­grunn­lag er her­ved gitt helt gra­tis. Det er bare å tref­fe et vedtak.

Nå er byrå­kra­ti­et slik at det er poli­ti­et som har skilt­myn­dig­het for den­ne type skilt i Oslo, se skilt­for­skrif­ten § 28  nr 1, førs­te ledd, bok­stav b. Det står rik­tig­nok ikke noe om skilt­myn­dig­het for opp­hør av syk­kel­felt, siden skil­tet ikke eksis­te­rer. Men slik sys­te­ma­tik­ken er, må det bli poli­ti­et som til­leg­ges slik myn­dig­het også for sli­ke skilt.

I prak­sis betyr det at poli­ti­et må tref­fe ved­tak, og de har ikke akku­rat vist seg som en syk­kel­venn­lig etat de hel­ler. Men hvis man også kla­rer å pas­se­re det hin­de­ret, da kan kom­mu­nen begyn­ne å set­te ut sli­ke skilt.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email