Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos mang­len­de sat­sing på syk­kel, noe jeg også har gjort. Men uan­sett hvor dår­lig man måt­te være, så skal man ikke kri­ti­se­res for mang­ler man selv ikke har ansvar for og som man fak­tisk ikke kan gjø­re så mye med.

Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men. Jeg har man­ge gan­ge kri­ti­sert de opp­styk­ke­de syk­kel­fel­te­ne i Oslo, som sta­dig avbry­tes for­di man mener at biler er vik­ti­ge­re enn syk­ler. Den kri­tik­ken er beret­ti­get og opp­rett­hol­des. Det er også beret­ti­get å kri­ti­se­re Oslos poli­ti­ke­re for å kom­me med tom­me løf­ter som ikke hol­des. Og det er all mulig grunn til å kri­ti­se­re de ansvar­li­ge for gans­ke kon­se­kvent å ute­late syk­kel når man plan­leg­ger sto­re end­rin­ger i kryss, eller bare opp­rus­tin­ger av noen gate­stub­ber. De for­tje­ner også kri­tikk for mang­len­de vil­je, og for ikke å føl­ge opp det som bysty­ret fak­tisk har vedatt (ikke noe av det som bysty­ret ved­tok i 2006, som skul­le vært fer­dig innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trum og sen­trums­nære områder.)

Men jeg har også ankla­get Oslo kom­mu­ne for ikke å skil­te når syk­kel­felt opp­hø­rer. I “mitt and­re syk­kel­land”, Frank­ri­ke, er jeg vant til at det all­tid er tyde­lig skil­tet når syk­kel­vei opp­hø­rer. Jeg har skre­vet at jeg tror de ansvar­li­ge synes det vil­le være pin­lig om man skul­le syn­lig­gjø­re alle brud­de­ne på syk­kel­felt ved å skil­te dem. Kan­skje vil­le man ha syn­tes det had­de vært pin­lig om det had­de vært mulig. Og det blir sik­kert dyrt med så man­ge skilter.

Men: Det eksis­te­rer fak­tisk ikke skil­ter i Nor­ge som vars­ler slutt på syk­kel­felt. Det fin­nes hel­ler ikke skilt som vars­ler slutt på syk­kel­vei, slutt på gang­vei eller slutt på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Der­imot fin­nes det skilt som vars­ler slutt på gate­tun og slutt på gågate. De fin­nes nok for­di man da kan vars­le sine els­ke­de biler om at nå er det ende­lig slutt på tul­let, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel der­for man også vars­ler at det er slutt på kol­lek­tiv­felt. At gang- og syk­kel­vei­er blir borte slik at man brått og uven­tet kas­tes til ulve­ne, det er det der­imot ingen grunn til å vars­le om. De har jo bare betyd­ning for syk­lis­ter og fotgjengere.

At sli­ke skilt ikke fin­nes er bare nok en bekref­tel­se på at de ansvar­li­ge, i det­te til­fel­let Sta­tens veg­ve­sen, ikke tar syk­ler på alvor. (Hvis Sta­tens veg­ve­sen vir­ke­lig had­de tatt syk­kel på alvor vil­le også “Syk­list” vært et punkt i hoved­me­ny­en på deres nett­si­der, på lik lin­je med “Pri­vat­bi­list” og “Yrkes­sjå­før”. Syk­lis­ter har man ikke brydd seg om. Men det­te er en annen sak.)

Jeg synes det er idio­tisk, van­vit­tig, tanke­tomt, osv, legg til uttrykk etter behov, at man ikke har gjort sli­ke skilt til en del av de offi­si­el­le nors­ke tra­fikk­skil­te­ne. Det falt meg ikke inn at noe så dumt var mulig, ikke en gang når det gjel­der nors­ke vei­myn­dig­he­ter og syk­kel. Men slik er det alt­så. Jeg opp­da­get det­te for­di jeg begyn­te å gra­ve i et kon­kret eksem­pel for å fin­ne ut hva slags reg­ler som egent­lig gjel­der der. Tak­ket være man­ge­len på skilt har man fått en uklar og gans­ke far­lig regulering.

I Sta­tens veg­ve­sens egen “Syk­kel­hånd­bok” heter det på s. 45 (avsnitt B3.1.5):

Det er behov for å gjø­re syk­len­de og bil­fø­re­re tyde­lig opp­merk­som på at det er end­ring i stan­dard når et syk­kel­felt for­svin­ner, slik at syk­len­de og bil­tra­fikk blan­des i kjørebanen.”

Det er ikke vans­ke­lig å være enig i det­te. Men desto mer mer­ke­lig er det at det sam­me veg­ve­se­net ikke har sør­get for at vi har de nød­ven­di­ge verk­tøy, alt­så skil­te­ne som man tren­ger for å gjø­re “tyde­lig opp­merk­som på  på at det er end­ring i stan­dard når et syk­kel­felt for­svin­ner”.

Det som står om vars­ling i syk­kel­hånd­bo­ken er følgende:

Inn­snev­rin­gen mar­ke­res ved at syk­kel­fel­tet avslut­tes. Det vil si stip­let syk­kel­felt­lin­je og evt eget belegg/farge avsluttes.

Syk­kel­felt avslut­tes mot hump.

Det anleg­ges hum­per med 50 m avstand i gaten. Hum­pe­ne kan være for­skjel­li­ge fra den første.”

Men uan­sett så er det­te for dår­lig vars­ling. Man skal vars­les før end­rin­gen, det er ikke til­strek­ke­lig at man mer­ker den først når den har skjedd og man plut­se­lig befin­ner seg i et kjøre­felt med biler.Vanligvis bru­ker man i Nor­ge mer skil­ting og mind­re vei­bane­mer­king enn i and­re land, for­di mer­king i vei­ba­nen kan være skjult under snø, den sli­tes bort av pigg­dekk, osv. Men det gjel­der mer­king for biler. Det er visst ikke så nøye med syklistene.

Se på bil­det til høy­re. Det er tatt i Ulle­vålsvn, mel­lom Wal­de­mar Thra­nes gt og St Hans hau­gen. Man ser at der her er menin­gen at det skal være et syk­kel­felt. Men Oslo prio­ri­te­rer ikke ved­li­ke­hold av opp­mer­king av syk­kel­felt, så her er mer­kin­gen så godt som borte. Men skil­tet står der. Betyr det at mer­kin­gen er slitt bort at også selve syk­kel­fel­tet der­med er slitt bort for­di mer­king mang­ler? For meg vil­le det bli helt meningsløst.

Er det biler i fel­tet, så ser man for så vidt at det er biler i syk­kel­fel­tet — et ikke uvan­lig syn for en syk­list. Men da ser man ikke nød­ven­dig­vis at også mer­kin­gen for­svin­ner. Se på bil­det neden­for. Det­te er omtrent den utsik­ten man har hvis man kom­mer syk­len­de i syk­kel­fel­tet ned­over Ulle­våls­vei­en. Er det mulig å se at syk­kel­fel­tet angi­ve­lig skal opp­hø­re under den ulov­li­ge par­ker­te bilen for­di mer­kin­gen der opp­hø­rer? Gå til inn­leg­get Er det lov å stop­pe her? Når slut­ter et syk­kel­felt? for en dis­ku­sjon av hvor­dan den­ne mer­kin­gen er å forstå.

Der syk­kel­felt for­svin­ner foran kryss i Oslo er det ikke for­di vei­en blir sma­le­re, men for­di de ansvar­li­ge synes at biler er vik­ti­ge­re enn syk­ler, så det er ikke noe annet i omgi­vel­sen som gir noen form for var­sel om end­rin­gen, slik man synes å for­ut­set­te i Veg­ve­se­nets sykke­hånd­bok.

Nå har man også ute­latt små, kjek­ke ord som “og” og “eller” i den­ne opp­stil­lin­gen, så det er ikke klart om anbe­fa­lin­gen det er til­strek­ke­lig at lin­je avslut­tes, eller at det skal være avslut­ning av mar­ke­ring og en annen merking.

Det er lat­ter­lig enkelt å lage de nød­ven­di­ge skil­te­ne. Man tar bare de man har, og set­ter en dia­go­nal rød strek over dem, slik man har gjort når man f.eks. vars­ler at det er slutt på kol­lek­tiv­felt. Så det bør ikke ta tid og det bør ikke kos­te, i alle fall ikke å ved­ta at man skal ha sli­ke skilt.

Så kjæ­re Oslo: Jeg kom­mer fort­satt til å kri­ti­se­re dere for mang­len­de syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, og for at de som fin­nes ikke hen­ger sam­men. Den kri­tik­ken er fort­satt beret­ti­get, og jeg er redd den kom­mer til å være det i en god del år ennå. Men kri­tik­ken for mang­len­de skil­ting av at de opp­hø­rer, den skal stil­les i bero inn­til Sta­tens veg­ve­sen tar til vet­tet og gjør det som de bur­de ha gjort for len­ge siden.

Her er de skil­te­ne som mang­ler. Litt små­flik­king må vel gjø­res, men det trengs ver­ken dyre utred­nin­ger eller desig­ne­re for å lage det­te. Det er slett ikke vans­ke­lig, og alle vil umid­del­bart for­stå hva de betyr. Litt vil­je er alt som skal til.

Print Friendly, PDF & Email