Stenersgt — sykkelfeltet som bare forsvant

Det var en gang et syk­kel­felt. Fak­tisk var det to, et i hver ret­ning. De var ikke så lan­ge. De gikk i Ste­ners­gt bak Oslo spekt­rum, mel­lom Lil­le­tor­get og Lybek­ke­r­gata. Men det var det som i alle fall brak­te syk­kel­vei­en fra øst fram til Jern­bane­tor­get — sånn omtrent.

Men syk­kel­fel­tet ble bare borte, uten at det er så lett å fin­ne ut hvor­for.  Mer­kin­gen er borte, men fort­satt ser man at det har vært noe der. Jeg har for­søkt å søke etter infor­ma­sjon via Oslo kom­mu­nes nett­si­der, men jeg har ikke klart å fin­ne noe.  Dess­ver­re er det ikke den enes­te syk­kel­vei­en som bare har blitt borte. Det var en gang syk­kel­sti langs Ruse­løkk­vei­en, men den har blitt borte. En gang var det også syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen, nå er det bare kaos. Og det har vært syk­kel­vei i Karl Johans gt. Kan­skje var de ikke ide­el­le. Men de var bed­re enn ikke noe, og har ikke blitt erstat­tet av and­re syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt. Men det er and­re historier.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Con­ti­nue read­ing Ste­ners­gt — syk­kel­fel­tet som bare for­svant

Kan noen gi meg noen hint om WP-design?

Hei til WP-guru­er og WP-desig­ne­re der ute:

Jeg har end­ret design på min blogg, og har valgt tema­et “AndyBlue“som utgangs­punkt. Men kom­men­tar­fel­tet plas­se­rer seg ikke rik­tig på siden. Av en eller annen grunn vises det­te i midt­spal­ten (som det skal), men først neden­for side­fel­te­ne og ikke umid­del­bart etter inn­leg­get. Det vises f.eks. her: http://blogg.torvund.net/2010/08/23/manglende-skilter-en-henvendelse-til-statens-vegvesen-vegdirektoratet/ (og sik­kert på det­te inn­leg­get, siden det er så kort at det ikke fyl­ler spal­ten ned til slut­ten av sidefeltene).

Er det noen som har noen for­slag til hva fei­len kan skyl­des og hva jeg børe gjøre?

Manglende skilter — en henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet

Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re, så har jeg blitt over­ras­ket over å kun­ne kon­sta­te­re at vi i Nor­ge mang­ler skilt for bl.a. å vars­le opp­hør av syk­kel­vei og opp­hør av syk­kel­felt. Litt beskjem­met har jeg måt­tet kon­sta­te­re at min kri­tikk mot Oslo kom­mu­ne på det­te punk­tet har vært ret­tet mot feil adres­sat, da Oslo ikke kan lage sine egne skilt for slikt — om de skul­le ha øns­ket det.

Jeg har der­for i dag sendt føl­gen­de hen­ven­del­se til Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg har ikke helt klart for meg for­hol­det mel­lom dis­se to):

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skil­ter — en hen­ven­del­se til Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet