Kan noen gi meg noen hint om WP-design?

Hei til WP-guru­er og WP-desig­ne­re der ute:

Jeg har end­ret design på min blogg, og har valgt tema­et “AndyBlue“som utgangs­punkt. Men kom­men­tar­fel­tet plas­se­rer seg ikke rik­tig på siden. Av en eller annen grunn vises det­te i midt­spal­ten (som det skal), men først neden­for side­fel­te­ne og ikke umid­del­bart etter inn­leg­get. Det vises f.eks. her: http://blogg.torvund.net/2010/08/23/manglende-skilter-en-henvendelse-til-statens-vegvesen-vegdirektoratet/ (og sik­kert på det­te inn­leg­get, siden det er så kort at det ikke fyl­ler spal­ten ned til slut­ten av side­fel­te­ne).

Er det noen som har noen for­slag til hva fei­len kan skyl­des og hva jeg børe gjø­re?

Print Friendly, PDF & Email
 • Jeg instal­ler­te tema­et og tok en for­hånds­vis­ning og da fun­ger­te det greit hos meg. Sånn umid­del­bart vil­le jeg prøvd å instal­lert et annet tema og der­et­ter instal­le­re Andy­Blue igjen. Fun­ker ikek det, så vil­le jeg fjer­net Widge­te­ne, da jeg har lest at noen kan ska­pe pro­ble­mer og der­et­ter leg­ge til en og en for å se om det fun­ge­rer.

 • Jeg ser øverst til høy­re så har du share/save som wid­get. Jeg har hatt den selv, og mener bestemt at den skal lig­ge i inn­leg­get og ikke som en wid­get. Tror det er der pro­ble­met ditt lig­ger.

 • Kje­til

  Har tatt et dypt dykk i koden på sida, men var fryk­te­lig vans­ke­lig å fin­ne ut hva som kan skyl­des at det blir slik.
  Kan du tes­te å skru av Disqus-plu­gin som du har instal­lert for bed­re kom­men­te­ring? Bare deak­ti­ver den, så ser vi fort om det er den som har skyl­den, eller om det lig­ger i det nye tema­et.

 • Hans Mag­nus

  Det kjem av at kom­men­tar­fel­tet er Disqus-gene­rert, og da legg på uhel­dig CSS for ditt opp­sett. Det bur­de fun­ke rett ut av bok­sen, men her gjer det ikkje det. Om du skrur av Disqus-kom­men­tar (kan­skje i plu­gin admin), ser du at det ord­ner seg. Du kan sjå det same om du blok­ke­rer java­script fra disqus.com (via webdev verk­tøy, f.eks Fire­bug for Fire­fox).

 • Nå har jeg deak­ti­vert Disqus, og da ser det litt bed­re ut.

  Hans Mag­nus, går det an å skru på CSS for Disqus? Jeg mer­ker meg at den er plas­sert rik­tig mens den las­ter inn, men så leg­ger seg feil når den er fer­dig med å las­te.

 • I og med at det er en “Save & Share” i tema­et har jeg også fjer­net AddT­his wid­get. Tren­ger den uan­sett ikke to gan­ger. Skal fik­le litt mer med det­te sene­re, men har ikke tid nå.

  Takk for inn­spill så langt.

 • Etter å ha deak­ti­vert “AddT­his” gjor­de jeg et kort for­søk på å reak­ti­ve­re Disqus. Og det rein­tro­du­ser­te også straks fei­len. Så det er åpen­bart at det er Disqus som utlø­ser pro­ble­met, enten selve fei­len lig­ger i Disqus eller tema­et. Så jeg får stil­le Disqus i bero, og gjø­re en test fra tid til annen når det kom­mer nye ver­sjo­ner.

  Takk for alle inn­spill.

 • En under­lig side­ef­fekt av å deak­ti­ve­re Disqus var at man­ge av mine egne kom­men­ta­rer plut­se­lig sto om ano­ny­me. Jeg øns­ker på ingen måte å være ano­nym, sær­lig ikke på egen blogg. For­hå­pent­lig­vis har jeg fun­net alle og brakt dem ut av ano­ny­mi­te­tens mør­ke.