Manglende skilter — en henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet

Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re, så har jeg blitt over­ras­ket over å kun­ne kon­sta­te­re at vi i Nor­ge mang­ler skilt for bl.a. å vars­le opp­hør av syk­kel­vei og opp­hør av syk­kel­felt. Litt beskjem­met har jeg måt­tet kon­sta­te­re at min kri­tikk mot Oslo kom­mu­ne på det­te punk­tet har vært ret­tet mot feil adres­sat, da Oslo ikke kan lage sine egne skilt for slikt — om de skul­le ha øns­ket det.

Jeg har der­for i dag sendt føl­gen­de hen­ven­del­se til Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg har ikke helt klart for meg for­hol­det mel­lom dis­se to):

Jeg har i lang tid kri­ti­sert Oslo kom­mu­ne for bl.a. dår­lig skil­ting av syk­kel­felt, i til­legg til dår­lig til­rette­leg­ging for syk­ler mer gene­relt. Sær­lig har jeg kri­ti­sert kom­mu­nen for at man ikke vars­ler om at syk­kel­felt / syk­kel­vei opp­hø­rer, noe som kan gi far­li­ge situa­sjo­ner når syk­kel­felt bare for­svin­ner og man er i kjøre­felt for bil­der uten at man er vars­let på for­hånd. Fra ”mitt and­re syk­kel­land”, Frank­ri­ke, er jeg vant til at det all­tid er tyde­lig skil­tet når en syk­kel­vei eller et syk­kel­felt opphører.

Nylig ble jeg til min sto­re for­und­ring opp­merk­som på at det fak­tisk ikke fin­nes skilt i Nor­ge for å mar­ke­re at syk­kel­vei opp­hø­rer. Jeg måt­te sjek­ke det fle­re gan­ger, for jeg had­de vans­ke­lig for å tro at det kun­ne være rik­tig. For å være ærlig fant jeg det vans­ke­lig å tro at man kun­ne fin­ne på noe så dumt som ikke å ta med sli­ke skilt når man har skilt som mar­ke­rer star­ten på syk­kel­vei og syk­kel­felt. Etter å ha kri­ti­sert Oslo kom­mu­ne så mye som jeg har gjort, fant jeg det på sin plass å bekla­ge akku­rat den­ne delen av min kri­tikk, se http://blogg.torvund.net/2010/08/20/unnskyld-oslo-kommune-statens-vegvesen-er-hovedsynderen-denne-gangen/

Det er vans­ke­li­ge å tol­ke det­te som nok en bekref­tel­se på at syk­lis­ter ikke tas på alvor av de som plan­leg­ger vei­er m.m. i Norge.

Mitt utgangs­punkt for å gå litt mer inn i det­te spørs­må­let er en kon­kret sak hvor det fak­tisk er vans­ke­lig å vite om det er syk­kel­felt (og der­med all stans for­budt for biler), eller om det er et brudd i syk­kel­fel­tet hvor stans for av- og påles­sing er til­latt. At reg­le­ne også er ukla­re, gjør det ikke enk­le­re. Den­ne saken er omtalt her, og jeg anser den nett­si­den som et bilag til den­ne hen­ven­del­sen: http://blogg.torvund.net/2010/08/20/er-det-lov-a-stanse-her-nar-slutter-et-sykkelfelt/

Det er gans­ke ele­men­tært at man skal vars­les om end­rin­ger i tra­fikk­møns­te­ret før det inn­tref­fer. Som syk­list skal man vite at syk­kel­fel­tet blir borte, slik at man for eksem­pel kan vel­ge å flyt­te seg opp på for­tau­et, om man ikke vil syk­le i kjøre­fel­tet. Det er ikke til­strek­ke­lig at man opp­da­ger at fel­tet har blitt borte og man uten for­var­sel befin­ner seg i en annen og langt far­li­ge­re tra­fikk­si­tua­sjon. Eksemp­ler på end­rin­ger som bur­de vært vars­let tyde­lig er dis­se (selv om hoved­pro­ble­met her er syk­kel­fi­ent­lig tra­fikk­re­gu­le­ring, så bør den i det mins­te vars­les) http://blogg.torvund.net/2009/06/21/bilene-prioriteres-kan-det-vises-tydeligere/ Dess­ver­re er det man­ge sli­ke eksemp­ler, og det er også and­re situa­sjo­ner hvor opp­hør av syk­kel­felt åpen­bart bur­de ha vært vars­let, slik at syk­lis­te­ne i det mins­te er for­be­redt på at tra­fikk­si­tua­sjo­nen vil bli mer risikabel.

Jeg har i http://blogg.torvund.net/2010/08/20/unnskyld-oslo-kommune-statens-vegvesen-er-hovedsynderen-denne-gangen/ skis­sert fire skilt som vi bur­de hatt i Nor­ge: Slutt på gang­vei, slutt på syk­kel­vei, slutt på syk­kel­felt og slutt på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Også det­te inn­leg­get kan anses som et bilag til følgende:

Jeg ber om at Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet sna­rest ved­tar dis­se skil­te­ne som en del av skil­te­ne i Nor­ge, slik at ansvar­li­ge myn­dig­he­ter kan begyn­ne å skil­te syk­kel­vei­er og syk­kel­felt på en bed­re måte.

Da min erfa­ring dess­ver­re er at offent­li­ge eta­ter er langt mind­re flin­ke til å sva­re enn de skal være, under­stre­ker jeg at jeg øns­ker svar og øns­ker å bli holdt under­ret­tet om behand­lin­gen av den­ne saken.”

Det førs­te spen­nings­mo­men­tet er om de i det hele tatt sva­rer, ut over en auto­ma­tisk mel­ding om at hen­ven­del­sen er mot­tatt. Om de sva­rer er det selv­føl­ge­lig spen­nen­de hva de sva­rer og om de gjø­re noe. Jeg vil føl­ge det opp og jeg vil hol­de dere underrettet.

Print Friendly, PDF & Email