Stenersgt – sykkelfeltet som bare forsvant

Det var en gang et sykkelfelt. Faktisk var det to, et i hver retning. De var ikke så lange. De gikk i Stenersgt bak Oslo spektrum, mellom Lilletorget og Lybekkergata. Men det var det som i alle fall brakte sykkelveien fra øst fram til Jernbanetorget — sånn omtrent.

[mappress]

Men sykkelfeltet ble bare borte, uten at det er så lett å finne ut hvorfor.  Merkingen er borte, men fortsatt ser man at det har vært noe der. Jeg har forsøkt å søke etter informasjon via Oslo kommunes nettsider, men jeg har ikke klart å finne noe.  Dessverre er det ikke den eneste sykkelveien som bare har blitt borte. Det var en gang sykkelsti langs Ruseløkkveien, men den har blitt borte. En gang var det også sykkelvei over Rådhusplassen, nå er det bare kaos. Og det har vært sykkelvei i Karl Johans gt. Kanskje var de ikke ideelle. Men de var bedre enn ikke noe, og har ikke blitt erstattet av andre sykkelveier eller sykkelfelt. Men det er andre historier.

[Sykkelstrekninger i Oslo]

Jeg har blitt fortalt, av såkalt “velinformerte kilder” som vet mer om de politiske og byråkratiske irrganger i Oslo enn hva jeg gjør, at den forsvant fordi det skulle være plass til å stanse lastebiler og busser ved Oslo spektrum. Det er all stans forbudt i sykkelveier, så man kan ikke stanse der, ei heller for av- og pålessing. Dette er Oslo. Her er syklistene trafikkens pariakaste, så man fjerner selvfølgelig litt sykkelsti om oslopolitikernes helligdom, bilen, trenger litt av plassen.

Jeg har også blitt fortalt at denne omreguleringen ble gjort av Samferdselsetaten uten at den er politisk klarert og at veien slik den nå er, er i strid med gjeldende regulering. Så vidt jeg vet skjedde det under samferdselsbyråd og sykkelsabotør Peter N Myhre. Men, og igjen holder jeg meg til samme kilde, så var ikke problemet med FrP og Peter N Myhre at de gjorde så mye galt, problemet var at de ikke gjorde noe i det hele tatt. Dermed har samferdselssektoren vært en etatstyrt sektor med liten grad av politisk styring. Og Samferdselsetaten er bilistens venn og synes ikke sykkel er viktig. Slik sett vil det være bra om det nå etableres en egen sykkeletat. Det burde være unødvendig, men det er kanskje eneste måten å få gjennomført noe å “frita” for dette ansvaret de som til nå har sabotert sykkelutbyggingen.

Jeg vet ikke om det jeg her refererer faktisk stemmer, jeg baserer meg stort sett på det har blitt fortalt av en person jeg ikke vil navngi, siden det ikke er klarert med vedkommende å referere uttalelsene i en sammenheng som dette. Men jeg har igjen tilskrevet Samferdselsetaten med spørsmål om dokumentasjon av vedtaket om omregulering, herunder hvem som har truffet det, i henhold til hvilken fullmakt, og hva slags grunnlagsdokumenter som lå til grunn for beslutningen. Dette er min henvendelse til Samferdselsetaten:

“For noen år siden var det sykkelfelt i Stenersgate, langs Oslo spektrum. Men det har forsvunnet, uten at jeg har klart å finne ut hvorfor dette har skjedd. Jeg har blitt fortalt, fra såkalt velinformerte kilder, at denne omdisponeringen fra sykkelfelt til vanlig kjørebane er gjort uten at det er truffet nødvendige vedtak for omregulering og uten at dette har vært politisk klarert. Men dette er opplysninger jeg ikke har klart å få bekreftet. Jeg ber derfor om å få tilsendt følgende, enten pr e-post eller på papir:

1. Gjeldene reguleringsplan, evt gatebruksplan for Stenersgt (det som forteller hvordan det er bestemt at gaten skal disponeres).

2. Vedtaket om å regulere sykkelfelt i Stenersgt med underlagsdokumenter.

3. Vedtaket om at sykkelfeltet skulle fjernes, med underlagsdokumenter.

4. Litt avhengig av på hvilket nivå beslutningen er truffet ber jeg om å få delegasjonsfullmakten som viser at slike endringer ligger innenfor det besluttende organs fullmakter.”

Så får vi se hva som skjer. Det første spenningsmomentet er om de i det hele tatt svarer. Som regel får jeg en automatisk generert melding om at henvendelsen er mottatt og vil bli sendt en saksbehandler, og så skjer det ikke noe mer. Jeg har spurt om dette en gang før, skjønt da spurte jeg vel om når den skulle merkes opp igjen, men da nedverdiget ikke Samferdselsetaten seg til å svare. Hvis jeg nå får svar — og jeg har ikke tenkt å gi meg helt uten kamp — så er det spennende hva de faktisk svarer.

Fantasi og evne til å finne løsninger for syklister ser ikke ut til å være noen fremtredende egenskap hos de som har ansvaret for samferdselspolitikken i Oslo. Om det er byråkratiet eller politikerne som er hovedsabotøren når det gjelder å følge opp bystyrets vedtak, vet jeg ikke. Men byråkratiet fremstår i alle fall ikke som noen pådriver.

Hvis forklaringen jeg har blitt fortalt fra såkalt velinformert hold viser seg å stemme, så hadde det ikke vært så vanskelig å finne en løsning. Det er tross alt ikke så ofte det er arrangementer i Oslo spektrum som krever mange lastebiler og busser, og de behøver heller ikke å bli stående utenfor når man er ferdige med å laste eller losse bilen. Når dette pågår kan det gis midlertidig tillatelse, og man kan lage omkjøring. Aktivitetene i Oslo spektrum er planlagte, og det bør være mulig å etablere en avtale med ansvarlig etat som gjør at det kan behandles på en smidig måte.

Det er mange bilveier i denne byen, men nesten ingen sykkelveier. Så det er en selvfølge at det er bilene som må omdirigeres. Man sperrer ganske enkelt denne delen av Stenersgt for annen biltrafikk enn de som har særlig tillatelse, og bruker kjørebanen til sykkelvei. Så får man sende bilene om Schweigaards gate. Vanskeligere er det ikke, om man bare vil. Men problemet med de som til nå har hatt ansvaret har vært at de ikke har villet når det gjelder å legge til rette for sykler, og da skjer det som kjent ikke noe.

Det er egentlig ganske utrolig at man kan fjerne vedtatte sykkelfelt fordi det av og til kan være behov for å stanse for av- og pålessing. Jeg har tidligere kommentert et tilsvarende problem ved Ullevålsvn 15, og avventer Samferdselsetatens svar også i den saken.

Byrådsleder Stian Berge Røssland har lovet en ny giv for sykkel i Oslo, og jeg har ikke tenkt å la ham få løpe fra det. Å rydde opp i forhold som dette er enkelt, hvis man bare vil.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.