Stenersgt — sykkelfeltet som bare forsvant

Det var en gang et syk­kel­felt. Fak­tisk var det to, et i hver ret­ning. De var ikke så lan­ge. De gikk i Ste­ners­gt bak Oslo spekt­rum, mel­lom Lil­le­tor­get og Lybek­ke­r­gata. Men det var det som i alle fall brak­te syk­kel­vei­en fra øst fram til Jern­bane­tor­get — sånn omtrent.

Men syk­kel­fel­tet ble bare borte, uten at det er så lett å fin­ne ut hvor­for.  Mer­kin­gen er borte, men fort­satt ser man at det har vært noe der. Jeg har for­søkt å søke etter infor­ma­sjon via Oslo kom­mu­nes nett­si­der, men jeg har ikke klart å fin­ne noe.  Dess­ver­re er det ikke den enes­te syk­kel­vei­en som bare har blitt borte. Det var en gang syk­kel­sti langs Ruse­løkk­vei­en, men den har blitt borte. En gang var det også syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen, nå er det bare kaos. Og det har vært syk­kel­vei i Karl Johans gt. Kan­skje var de ikke ide­el­le. Men de var bed­re enn ikke noe, og har ikke blitt erstat­tet av and­re syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt. Men det er and­re historier.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Jeg har blitt for­talt, av såkalt “vel­in­for­mer­te kil­der” som vet mer om de poli­tis­ke og byrå­kra­tis­ke irr­gan­ger i Oslo enn hva jeg gjør, at den for­svant for­di det skul­le være plass til å stan­se laste­bi­ler og bus­ser ved Oslo spekt­rum. Det er all stans for­budt i syk­kel­vei­er, så man kan ikke stan­se der, ei hel­ler for av- og påles­sing. Det­te er Oslo. Her er syk­lis­te­ne tra­fik­kens paria­kas­te, så man fjer­ner selv­føl­ge­lig litt syk­kel­sti om oslo­po­li­ti­ker­nes hel­lig­dom, bilen, tren­ger litt av plassen.

Jeg har også blitt for­talt at den­ne omre­gu­le­rin­gen ble gjort av Sam­ferd­sels­eta­ten uten at den er poli­tisk kla­rert og at vei­en slik den nå er, er i strid med gjel­den­de regu­le­ring. Så vidt jeg vet skjed­de det under sam­ferd­sels­by­råd og syk­kel­sa­bo­tør Peter N Myh­re. Men, og igjen hol­der jeg meg til sam­me kil­de, så var ikke pro­ble­met med FrP og Peter N Myh­re at de gjor­de så mye galt, pro­ble­met var at de ikke gjor­de noe i det hele tatt. Der­med har sam­ferd­sels­sek­to­ren vært en etat­styrt sek­tor med liten grad av poli­tisk sty­ring. Og Sam­ferd­sels­eta­ten er bilis­tens venn og synes ikke syk­kel er vik­tig. Slik sett vil det være bra om det nå etab­le­res en egen syk­kel­etat. Det bur­de være unød­ven­dig, men det er kan­skje enes­te måten å få gjen­nom­ført noe å “fri­ta” for det­te ansva­ret de som til nå har sabo­tert sykkelutbyggingen.

Jeg vet ikke om det jeg her refe­re­rer fak­tisk stem­mer, jeg base­rer meg stort sett på det har blitt for­talt av en per­son jeg ikke vil navn­gi, siden det ikke er kla­rert med ved­kom­men­de å refe­re­re utta­lel­se­ne i en sam­men­heng som det­te. Men jeg har igjen til­skre­vet Sam­ferd­sels­eta­ten med spørs­mål om doku­men­ta­sjon av ved­ta­ket om omre­gu­le­ring, her­under hvem som har truf­fet det, i hen­hold til hvil­ken full­makt, og hva slags grunn­lags­do­ku­men­ter som lå til grunn for beslut­nin­gen. Det­te er min hen­ven­del­se til Samferdselsetaten:

For noen år siden var det syk­kel­felt i Ste­ners­gate, langs Oslo spekt­rum. Men det har for­svun­net, uten at jeg har klart å fin­ne ut hvor­for det­te har skjedd. Jeg har blitt for­talt, fra såkalt vel­in­for­mer­te kil­der, at den­ne omdis­po­ne­rin­gen fra syk­kel­felt til van­lig kjøre­bane er gjort uten at det er truf­fet nød­ven­di­ge ved­tak for omre­gu­le­ring og uten at det­te har vært poli­tisk kla­rert. Men det­te er opp­lys­nin­ger jeg ikke har klart å få bekref­tet. Jeg ber der­for om å få til­sendt føl­gen­de, enten pr e‑post eller på papir:

1. Gjel­de­ne regu­le­rings­plan, evt gate­bruks­plan for Ste­ners­gt (det som for­tel­ler hvor­dan det er bestemt at gaten skal disponeres).

2. Ved­ta­ket om å regu­le­re syk­kel­felt i Ste­ners­gt med underlagsdokumenter.

3. Ved­ta­ket om at syk­kel­fel­tet skul­le fjer­nes, med underlagsdokumenter.

4. Litt avhen­gig av på hvil­ket nivå beslut­nin­gen er truf­fet ber jeg om å få dele­ga­sjons­full­mak­ten som viser at sli­ke end­rin­ger lig­ger innen­for det beslut­ten­de organs fullmakter.”

Så får vi se hva som skjer. Det førs­te spen­nings­mo­men­tet er om de i det hele tatt sva­rer. Som regel får jeg en auto­ma­tisk gene­rert mel­ding om at hen­ven­del­sen er mot­tatt og vil bli sendt en saks­be­hand­ler, og så skjer det ikke noe mer. Jeg har spurt om det­te en gang før, skjønt da spur­te jeg vel om når den skul­le mer­kes opp igjen, men da ned­ver­di­get ikke Sam­ferd­sels­eta­ten seg til å sva­re. Hvis jeg nå får svar — og jeg har ikke tenkt å gi meg helt uten kamp — så er det spen­nen­de hva de fak­tisk svarer.

Fan­ta­si og evne til å fin­ne løs­nin­ger for syk­lis­ter ser ikke ut til å være noen frem­tre­den­de egen­skap hos de som har ansva­ret for sam­ferd­sels­po­li­tik­ken i Oslo. Om det er byrå­kra­ti­et eller poli­ti­ker­ne som er hoved­sa­bo­tø­ren når det gjel­der å føl­ge opp bysty­rets ved­tak, vet jeg ikke. Men byrå­kra­ti­et frem­står i alle fall ikke som noen pådriver.

Hvis for­kla­rin­gen jeg har blitt for­talt fra såkalt vel­in­for­mert hold viser seg å stem­me, så had­de det ikke vært så vans­ke­lig å fin­ne en løs­ning. Det er tross alt ikke så ofte det er arran­ge­men­ter i Oslo spekt­rum som kre­ver man­ge laste­bi­ler og bus­ser, og de behø­ver hel­ler ikke å bli stå­en­de uten­for når man er fer­di­ge med å las­te eller los­se bilen. Når det­te pågår kan det gis mid­ler­ti­dig til­la­tel­se, og man kan lage omkjø­ring. Akti­vi­te­te­ne i Oslo spekt­rum er plan­lag­te, og det bør være mulig å etab­le­re en avta­le med ansvar­lig etat som gjør at det kan behand­les på en smi­dig måte.

Det er man­ge bil­vei­er i den­ne byen, men nes­ten ingen syk­kel­vei­er. Så det er en selv­føl­ge at det er bile­ne som må omdi­ri­ge­res. Man sper­rer gans­ke enkelt den­ne delen av Ste­ners­gt for annen bil­tra­fikk enn de som har sær­lig til­la­tel­se, og bru­ker kjøre­ba­nen til syk­kel­vei. Så får man sen­de bile­ne om Schwei­gaards gate. Vans­ke­li­ge­re er det ikke, om man bare vil. Men pro­ble­met med de som til nå har hatt ansva­ret har vært at de ikke har vil­let når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ler, og da skjer det som kjent ikke noe.

Det er egent­lig gans­ke utro­lig at man kan fjer­ne ved­tat­te syk­kel­felt for­di det av og til kan være behov for å stan­se for av- og påles­sing. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert et til­sva­ren­de pro­blem ved Ulle­vålsvn 15, og avven­ter Sam­ferd­sels­eta­tens svar også i den saken.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ge Røss­land har lovet en ny giv for syk­kel i Oslo, og jeg har ikke tenkt å la ham få løpe fra det. Å ryd­de opp i for­hold som det­te er enkelt, hvis man bare vil.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email