Så hakker vi på noen syklister igjen — denne gang i Bergen

Til kamp mot råsyk­lis­te­ne” skri­ver Aften­pos­ten. Vi kan lese mas­se om hvor for­fer­de­lig hen­syns­løse syk­lis­te­ne er. Og for all del: Syk­lis­ter skal ta hen­syn til and­re, enten man syk­ler i mar­ka eller i byen. Og dess­ver­re er det her som ellers noen som ødelegger.

Men de fles­te syk­lis­ter er ikke “råsyk­lis­ter”, like lite som de fles­te fot­gjen­ge­re er “rågjen­ge­re” eller de fles­te bilis­ter er “råkjø­re­re”. Pro­ble­met er at “råjour­na­lis­ter” og “mons­ter­des­ker” får lov til å domi­ne­re i media, slik at vi får den­ne type opp­slag og and­re for­vreng­te mons­ter­bil­der av virkeligheten.

Den som tar seg bry­et med å lese hele artik­ke­len kan mot slut­ten lese følgende:

Direk­tør i Trygg Tra­fikk, Kari Sand­berg, kjen­ner til pro­ble­met med kom­bi­ner­te gang- og sykkelveier.

- Det er vik­tig at gang- og syk­kel­vei­er er sepa­ra­te tra­se­er. Det bur­de de være over alt. Det blir mer og mer av sepa­ra­te vei­er, men det er på langt nær nok, sa Sand­berg til bt.no mandag.

(…)

- Når man går og syk­ler i sam­me tra­sé, vil det skje sam­men­støt. Vi må hus­ke at en syk­kel er et kjøre­tøy som kan kom­me opp i sto­re has­tig­he­ter. En gåen­de er en myk tra­fi­kant i for­hold til en syk­list, mener Sandberg.”

Men så slip­pes kat­ten ut av sekken:

Con­ti­nue read­ing Så hak­ker vi på noen syk­lis­ter igjen — den­ne gang i Ber­gen