Sykling mot enveiskjøring

Jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring. Jeg gjør det nes­ten hver dag, hvil­ket vil si hver dag jeg syk­ler. Som regel syk­ler jeg mot enveis­kjø­ring fle­re gan­ger om dagen. Jeg vet utmer­ket godt at det er ulov­lig. Men jeg gjør det like­vel. Og jeg kom­mer til å fort­set­te å syk­le mot enveis­kjø­ring.

Jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring for­di jeg vel­ger de bes­te og tryg­ges­te syk­kel­trasé­ene. Siden de som har hatt ansvar for tra­fikk­plan­leg­gin­gen og -regu­le­rin­gen bare har tenkt bil og full­sten­dig glemt at det fin­nes syk­ler, er det ofte langt bed­re å bry­te reg­le­ne enn å føl­ge dem.

Jeg kan star­te hjem­me hos meg selv. Hvis jeg skal syk­le lov­lig til jobb må jeg ta til høy­re i Mogens Thor­sens gt, syk­le Fre­de­rik Stangs gt en kort strek­ning opp til Bygd­øy Allé, og der­et­ter syk­le Bygd­øy Allé i ret­ning sen­trum. I Bygd­øy Allé er det man­ge biler. Og det er bus­ser. Man­ge bus­ser. Selv­føl­ge­lig fin­nes det ingen til­rette­leg­ging for syk­ler — vi er tross alt i Oslo.

I ste­det vel­ger jeg å svin­ge til venst­re og syk­ler mot enveis­kjø­rin­gen til Gabels gt.De fles­te av mine syk­kel­tu­rer begyn­ner her, mot enveis­kjø­ring:

Ved Gabels gt snur kjøre­ret­nin­gen i Mogens Thor­sens gt, så fra Gabels gt til Niels Juels gt syk­ler jeg lov­lig. Men jeg føl­ger sam­me rute hjem, så da syk­ler jeg mot enveis­kjø­ring fra Niels Jules gt til Gabels gt, og der­et­ter med enveis­kjø­rin­gen den sis­te biten hjem. På vei hjem syk­ler jeg i de fles­te til­fel­ler inn her, også mot enveis­kjø­ring.

I min gate er det få biler. Som regel møter jeg ingen. De to bil­de­ne er gans­ke typis­ke: Det er ingen kjø­ren­de biler i noen av dem. De bile­ne jeg møter kjø­rer stort sett gans­ke sak­te. Hel­dig­vis er vei­en såpass smal at det bare er par­ker­te biler på den ene siden. Så det er all­tid mulig å stik­ke opp på for­tau­et om det skul­le bli nød­ven­dig — noe det i prak­sis ald­ri er. Men er i alle fall lov til å syk­le på for­tau­et, også mot kjøre­ret­nin­gen, se reg­le­ne for skilt 302 “inn­kjø­ring for­budt” i skilt­for­skrif­te­ne § 8.

Når det står mel­lom å bli jaget bak­fra av bile­ne i Bygd­øy Allé eller å syk­le mot enveis­kjø­ring i Mogens Thor­sens gt er val­get lett: Jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring i Mogens Thor­sens gt. Det får være så ulov­lig det vil. Jeg syk­ler der uan­sett.

Den­ne gaten er et eksem­pel på en type enveis­re­gu­le­ring: Man vil hind­re at gate­ne blir gjen­nom­kjø­rings­vei­er, sam­ti­dig som det skal være mulig å kjø­re inn i dem. Gjen­nom­gangs­tra­fik­ken skal hol­de seg på hoved­vei­ene. Det er mer enn nok av bilis­ter som gjer­ne raser gjen­nom noen bolig­ga­ter om de kan sni­ke en plass eller to i køen på hoved­vei­en. Man må hind­re bilis­te­ne i å ta sli­ke snar­vei­er. Der­for kan slik regu­le­ring fun­ge­re utmer­ket — for biler. Men at syk­lis­ter også skal jages ut fra små­vei­er nes­ten uten tra­fikk og ut blant bile­ne på hoved­vei­en — i mitt til­fel­le Bygd­øy Allé — de er totalt menings­løst. Det er regu­le­rin­gen som er feil og som ikke tar noe hen­syn til syk­lis­ter, og da kan ikke jeg som syk­list ta alt for mye hen­syn til til regu­le­rin­ger. Jeg vel­ger trygg­het frem­for lov­ly­dig­het, for det er fak­tisk val­get.

I Oslos syk­kel­stragi kan vi lese føl­gen­de på s. 11:

Til­rette­leg­ging for syk­ling mot enveis­kjø­ring bidrar til å gi syk­kel­trans­port for­de­ler frem­for annen trans­port gjen­nom prio­ri­tert frem­kom­me­lig­het og kor­te­re reise­av­stand. Stra­te­gi­en er en posi­tiv mar­ke­ring av byens sats­ning på syk­kel, med økt frem­kom­me­lig­het og redu­sert risi­ko for tra­fikk­ulyk­ker.”

Sta­tens veg­ve­sen har utre­det spørs­må­let om syk­ling mot enveis­kjø­ring. Man kan vel ikke si at de er ube­tin­get posi­ti­ve, men de anbe­fa­ler løs­nin­gen. Det vises ofte til erfa­rin­ger fra Tysk­land, både i Veg­ve­se­nets rap­port og i Oslos syk­kel­stra­te­gi. Veg­ve­se­net viser også til posi­ti­ve erfa­rin­ger fra Bel­gia. Der er erfa­rin­ge­ne udelt posi­ti­ve.

Selv kjen­ner jeg for­hol­de­ne i Frank­ri­ke bed­re enn for­hol­de­ne i Tysk­land. Bil­det til høy­re er et eksem­pel fra Paris, hen­tet fra Mor­ten Josef­sens blogg, hvor man kan se noen fle­re bil­der av slik regu­le­ring.

I Frank­ri­ke ble det fra 1. juli i år gene­relt til­latt å syk­le mot enveis­kjø­ring i gater med farts­gren­se 30 km/t eller lave­re, hvil­ket i prak­sis vil si at det er til­latt å syk­le mot enveis­kjø­ring i alle fall i sen­trum av byene. Det­te har man inn­ført etter å ha hatt mer begren­se­de for­søk. I de fem åre­ne man har hatt for­søk har det i de områ­der som har vært omfat­tet ikke blitt regist­rert en enes­te ulyk­ke som skyl­des at en syk­list syk­let mot enveis­kjø­ring. Tvert i mot anses det for mer risi­ka­belt å syk­le med enveis­kjø­ring, for­di man da ikke ser bile­ne som kom­mer bak­fra. Når syk­lis­ter kan syk­le mot enveis­kjø­ring vil bile­ne auto­ma­tisk redu­se­re far­ten — det er i alle fall de frans­ke erfa­rin­ge­ne. (Og frans­ke bilis­ter er slett ikke mer lov­ly­di­ge enn nors­ke bilis­ter, sånn i sin almin­ne­lig­het.)

Til tross for alle anbe­fa­lin­ge­ne kan kom­mu­nen opp­sum­me­re til­stan­den som føl­ger:

Syk­ling mot enveis­kjø­ring må skil­tes spe­si­elt. Vi har ingen ste­der i Oslo i dag hvor det­te er gjen­nom­ført.”

Det er poli­ti­et, som gjer­ne vil anmel­de meg for å vel­ge gode syk­kel­vei­er, som er bremse­klos­sen her. (Man kun­ne selv­føl­ge­lig håpe at sli­ke anmel­del­ser hen­leg­ges like rutine­mes­sig som anmel­del­se av stjål­ne syk­ler, hen­syns­løse bilis­ter, osv, men det skjer nok nep­pe.) Men hvis det vir­ke­lig er sant som poli­ti­et sier, at de kon­trol­le­rer for å fore­byg­ge ulyk­ker, så stil­ler de seg ikke opp der jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring.

Jeg for­står ikke poli­ti­ets mot­stand mot syk­ling mot enveis­kjø­ring. Et norsk poli­ti uten erfa­ring med slik regu­le­ring er åpen­bart sik­re på at de vet så mye bed­re enn de som fak­tisk har erfa­ring med det­te, og vil ikke inn­føre ord­nin­gen. Det kan se ut som om poli­ti­et er mer opp­tatt av å bøte­leg­ge syk­lis­ter enn av å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling.

Skul­le jeg få en bot for å syk­le mot enveis­kjø­ring, så vet jeg at jeg har opp­trådt ulov­lig. Jeg har ikke noe valg, annet enn å beta­le. Men jeg kom­mer nok også til å si vel­dig tyde­lig fra om hva jeg mener om å prio­ri­te­re poli­ti­ets begren­se­de res­sur­ser på den­ne måten.

Det er man­ge eksemp­ler på enveis­kjø­rin­ger som er for­nuf­ti­ge i for­hold til biler, men menings­løse i for­hold til syk­ler. De som har ansva­ret for det­te må der­for vur­de­re sepa­rat regu­le­ring for biler og regu­le­ring for syk­ler. Og poli­ti­et må trek­ke nisse­lua opp fra øyne­ne, og slut­te å mot­ar­bei­de gode løs­nin­ger.

Jeg har tid­li­ge­re nevnt en annen av mine strøks­ga­ter, Gimle­vei­en, og skal her ikke si noe mer om den. Men jeg behø­ver ikke syk­le langt for å fin­ne fle­re eksemp­ler. Oscars gt går fra Frog­ner­vei­en til Bis­lett. I dag er den enveis­kjørt i skif­ten­de ret­nin­ger, igjen for å hind­re at den blir en gjen­nom­farts­vei.

I prak­sis ledes nord/syd tra­fik­ken i den delen av byen enten i Park­vei­en eller Skovveien/Camilla Col­lets gt. Mel­lom dis­se to fin­ner vi Inkog­nitogt og Oscars gt. Oscars gt vil­le vært en god syk­kel­tra­sé, noe jeg også tid­li­ge­re har påpekt. Men når ver­den er som den er, så er uan­sett Oscars gt den bes­te syk­kel­trasé­en, til tross for at det inne­bæ­rer syk­ling mot enveis­kjø­ring. I Park­vei­en og Skov­vei­en er det man­ge biler. I Skov­vei­en går det dess­uten bus­ser. I Inkog­ni­to gt går trik­ken, og syk­kel og trikke­skin­ner er en dår­lig kom­bi­na­sjon. Dess­uten er også Inkog­nitogt enveis­kjørt deler av strek­nin­gen.

Jeg har all­tid syk­let i tra­fikk, og vel­ger ofte det lov­li­ge alter­na­ti­vet Skov­vei­en / Camil­la Col­lets gt. Jeg vel­ger det ikke for­di det er lov­lig, men for­di det ofte er den ras­kes­te vei­en. Jeg pas­ser all­tid på å lig­ge godt ute i vei­en, slik at biler som vil for­bi må fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring og det ikke er plass til å kjø­re for­bi meg når det kom­mer noen i mot. Noe av det far­ligs­te og mest ube­ha­ge­li­ge som er, er biler som skal pres­se seg for­bi når det såvidt er plass. Der­for må de ikke få den mulig­he­ten. Syk­lis­ter som er ner­vø­se i tra­fik­ken syk­ler gjer­ne helt på kan­ten, og lar der­med bile­ne få mulig­het til å pres­se dem — en mulig­het bile­ne ikke liker å gi fra seg.

Men når jeg syk­ler sam­men med noen som opp­le­ver tra­fik­ken som langt mer ube­ha­ge­lig og skum­mel enn hva jeg gjør, da vel­ger vi Oscars gt — peri­ode­vis mot enveis­kjø­ring. For selv om det i prak­sis tar litt len­ger tid å syk­le der, så opp­le­ves det som langt tryg­ge­re — selv om det inne­bæ­rer at man syk­ler mot enveis­kjø­ring. Det skyl­des det enk­le fak­tum at det er langt mind­re tra­fikk i den gaten.

En av de mest håp­løse regu­le­rin­ge­ne i den­ne byen er krys­set Akers­gt / Gren­sen. Man kom­mer syk­kel­fel­tet ned Ulle­våls­vei­en / Akers­gt. Som så alt for ofte i den­ne byen, så ender syk­kel­fel­tet i ingen­ting eller kaos — even­tu­elt en kom­bi­na­sjon av dis­se. Når man kom­mer ut i Gren­sen har man fire mulig­he­ter: Man kan ta til høy­re eller venst­re i Gren­sen. Der går det trikk, og vei­en er så smal at man ikke har annet valg enn å syk­le i trikke­skin­ne­ne. For­tau­ene er sma­le og med gans­ke mye fot­gjen­ger­tra­fikk, så syk­ling på for­tau­et er i prak­sis ikke et alter­na­tiv.

En annen mulig­het er å syk­le ned gåga­ten i Lil­le Gren­sen. Syk­ling i gåga­ter er bed­re enn syk­ling på for­tau, siden man gjer­ne har litt bed­re plass. Men noen god løs­ning er det ikke.

Den klart bes­te løs­nin­gen er å fort­set­te rett fram, gjen­nom Akers­gata, mot Karl Johans gt og Stor­tin­get. Men da syk­ler man mot enveis­kjø­rin­gen.

Det er bra at den­ne gaten er enveis­kjørt i den­ne ret­nin­gen — for biler. Hvis bile­ne had­de kun­net kjø­re inn her, had­de de i prak­sis bare hatt én vei ut igjen: Opp Karl Johans gt. Og i den gaten bør bil­tra­fikk begren­ses så mye som mulig, og ster­ke­re enn den er begren­set i dag. Men det er menings­løst at den­ne enveis­kjø­rin­gen også skal gjel­de syk­lis­ter.

Man bur­de nok ha fjer­net noe av det som synes å være hel­lig for de som i dag har ansva­ret i byen: Gate­par­ke­rin­gen. Det er noen par­ke­rings­plas­ser langs Akers­gt mel­lom Gren­sen og Karl Johans gt. Dis­se må bort. Det er absurd at de ansvar­li­ge myn­dig­he­ter prio­ri­te­rer en hånd­full par­ke­rings­plas­ser på gaten frem­for å få en god løs­ning for syk­lis­ter. (En syk­kel­vei bør her på en eller annen måte for­bin­des med syk­kel­fel­te­ne i Råd­hus­ga­ten, uan­sett hvor dår­li­ge dis­se måt­te være. Trikke­skin­ner i Akers­gt mel­lom Prin­sens gt og Råd­hus­ga­ten gjør det vans­ke­lig å fin­ne en god løs­ning her. Men det er en annen sak.)

Det er trangt her, rela­tivt mye tra­fikk og vans­ke­lig å søke til­flukt på for­tau­et. Den­ne gate­stub­ben er der­for i dag lite egnet for syk­ling mot enveis­kjø­ring. Men får man bare bort par­ke­rings­plas­se­ne og noe av “sji­ka­nen” mot Gren­sen, så vil det ikke være noe pro­blem. Skul­le jeg valgt ett sted å star­te med til­tak for å leg­ge til ret­te for syk­ling mot enveis­kjø­ring, så vil­le jeg ha valgt den­ne delen av Akers­gata.

St. Olavs gt er enveis­kjørt opp­over fra St Olavs plass til Ulle­våls­vei­en. Det er sik­ker for­nuf­tig det også — når det gjel­der biler. I for­hold til syk­ler er det igjen menings­løst at gaten skal være enveis­kjørt. I den­ne byen mang­ler det til­rette­lag­te syk­kel­ru­ter inn mot sen­trum. St. Olavs gate kun­ne vært del av en slik, med fort­set­tel­se Uni­ver­si­tetsgt ned til en bil­fri Frid­tjof Nan­sens plass og til­knyt­ning til syk­kel­vei­er inn til og over Råd­hus­plas­sen.

Det mang­ler også syk­kel­ru­ter øst og nord-øst fra inn mot sen­trum. Det fin­nes ruter mot Oslo S og Sen­trum Øst, men ikke mot Sen­trum vest. Man bør fin­ne plass til en slik i Fre­dens­borgvn / Thor Olsens gt, som vil­le gi for­bin­del­se både opp Mari­dals­vei­en og over til Grü­ner­løk­ka og vide­re mot Tøy­en. En syk­kel­rute i St Olavs gt / Uni­ver­si­tets­gt vil­le betje­ne dis­se inn mot sen­trum.

Det hen­der jeg syk­ler mot enveis­kjø­rin­gen i den­ne delen av St Olav gt. Men jeg er ikke helt kom­for­ta­bel med det. Det er er gans­ke smalt og rela­tivt man­ge biler. Men at vei­en er smal skyl­des nok en gang at våre poli­ti­ke­re prio­ri­te­rer gate­par­ke­ring på beg­ge sider frem­for syk­kel­løs­ning. Det er ikke noe vans­ke­lig å ryd­de plass her hel­ler.

Hol­bergs gt er enveis­kjørt. Også her fin­nes det sik­kert gode grun­ner til å gjø­re den enveis­kjørt for biler. Men den bur­de inn­gå i en syk­kel­rute med syk­kel­tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger. Strek­ker man en lin­je fra Nord­ra­aks plass (hvor man har glemt syk­lis­te­ne), for­bi SAS-hotel­let, over Hol­bergs plass og opp Stens­berggt får man en utmer­ket tra­sé fra sykk­trasé­en i Ulle­vålsvn til sen­trum. Det er ikke man­ge meter­ne med syk­kel­felt i Wer­ge­lands­vei­en, men det er noen der. Og kan­skje vil byrå­det en gang gjen­nom­føre det som bysty­ret har ved­tatt og som skul­le ha vært gjort innen utgan­gen av 2009: Syk­kel­tra­sé i Kris­ti­an IVs gate. Da vil­le man kom­me helt inn i sen­trum.

Vi kan dve­le litt len­ger ved den­ne trasé­en. Fra Stens­berggt har man Sofies gt som en nes­ten rett lin­je for­bi Bis­lett og opp til Adam­stu­en. Der­fra kan man fort­set­te til Blin­dern, Ulle­vål, Sogn m.m.

Nor­ges styg­ges­te gåta­te er i dag anta­ge­lig­vis Torggt. Men det er lov å håpe at det vil bli gjort noe her, med for­bin­del­se til de nylig ved­tat­te end­rin­ge­ne i Markvn. Legg til Col­lets gt fra St Hans hau­gen til Grif­fen­felts gate, Mari­dals­vei­en og Wal­de­mar Thra­nes gt / San­nergt, og at myn­dig­he­te­ne også ten­ker syk­kel når man skal regu­le­re tra­fik­ken når beg­ge Bjør­vi­ka-tun­ne­le­ne er fer­dig. Men det­te gjel­der ikke syk­ling mot enveis­kjø­ring, så det får bli til en annen gang.

Jeg er sik­ker på at man kan fin­ne man­ge eksemp­ler på at enveis­kjø­ring kan være vel­be­grun­net for biler, men er menings­løst for syk­lis­ter, både i sen­trum og uten­for. Jeg har ikke syk­let mot alle enveis­kjø­rin­ger i den­ne byen. Men jeg skal i alle fall ta meg meg ett eksem­pel fra et styk­ke uten­for sen­trum.

Båhus­vei­enSin­sen er enveis­kjørt ned­over, fra Løren­vei­en i ret­ning Trond­heims­vei­en.  I alle fall i den øvers­te delen, mel­lom Løren­vei­en og Sin­sen­ter­ras­sen er enveis­kjø­rin­gen gans­ke menings­løs og ska­per sto­re omvei­er og dår­li­ge tra­se­er for syk­lis­ter — om de vel­ger å respek­te­re enveis­kjø­rin­gen.

Kom­mer man opp gang- og syk­kel­vei­en langs Tor­hov­da­lens øst­side er det en fot­gjen­ger- og syk­kel­un­der­gang under Trond­heims­vei­en som kom­mer ut i Sin­sen­ter­ras­sen. Det er selv­føl­ge­lig utmer­ket at man får en sik­ker krys­sing av en så tra­fi­kert vei.

Hvis man vil syk­le den kor­tes­te og tryg­ges­te ruten mot Løren­vei­en, som er en av syk­kel­ru­te­ne (“ikke til­rette­lagt for syk­kel”), svin­ger man til venst­re, mot enveis­kjø­rin­gen i Båhus­vei­en. Det er smalt akku­rat under den førs­te av to jern­bane­un­der­gan­ger. Men det er rela­tivt god sikt om man ikke kut­ter svin­gen for mye og man får bort de par­ker­te bile­ne. Vide­re opp­over er det mer enn plass, selv om man behol­der gate­par­ke­rin­gen på beg­ge sider.

Som nevnt er Løren­vei­en en del av det som er ment å skul­le være syk­kel­vei­net­tet, det er en vei gjen­nom de nye boli­om­rå­de­ne som byg­ges ut på Løren og det er en grei vei å syk­le til Økern. En paren­tes at det i den­ne gaten ikke bare står par­ker­te per­son­bi­ler. Her ser det ut som om man­ge av fir­ma­ene i områ­det plei­er å par­ke­re laste­bi­le­ne sine. At man til­la­ter par­ke­ring av laste­bi­ler i en rela­tivt smal vei som er ment å skul­le være en sykk­le­rute (“ikke til­rette­lagt for syk­kel”), er for meg ufor­ståe­lig. Men det sier vel igjen en del om hvor­dan man prio­ri­te­rer i den­ne byen.

Hvis man vil syk­le lov­lig fra den­ne under­gan­gen under Trond­hems­vei­en må man ned Båhus­vei­en, til venst­re Olaf Schous vei og vide­re Rød­stu­vei­en. Krys­set mel­lom Rød­stu­vei­en og Sin­sen­vei­en er skum­melt. Tra­fik­ken fra Sin­sen­vei­en kom­mer nes­ten rett bak­fra til venst­re. Rik­tig­nok har de som kom­mer den­ne vei­en vike­plikt. Men som syk­list tar man ikke sjan­sen på at bilis­ter har sett at man kom­mer, og om de så har sto­ler man ikke på at de bryr seg om å stop­pe for en skra­ve syk­list. Og vi vet hvem som taper om det blir en hard kon­fron­ta­sjon. Tra­fik­ken opp fra Sin­sen­vei­en er vel ikke ver­re enn annen tra­fikk. Skal man opp Sin­sen­vei­en, som fort­set­ter over Sto­re ring­vei i ret­ning Bjer­ke (den bur­de vært knyt­tet til syk­kel­vei langs Trond­heims­vei­en, men det er en annen his­to­rie), må man i prak­sis til­ba­ke nes­ten der man kom fra. Og det blir en bety­de­lig omvei.

Hvis man skal litt len­ger øst kan man fort­set­te vider det som for en stak­ket stund har skif­tet navn til Foug­ners vei, og så ta til venst­re inn Has­le­vei­en. Krys­set er på en bakke­topp med dår­lig over­sikt, så det er ikke et sted man liker å svin­ge av. Det er kan­skje ikke helt til­fel­dig at et sel­skap med navn Oslo Gla­dia­tors AS hol­der til akku­rat i det krys­set. Der­fra er vei­en som and­re strøks­ga­ter, men det er fort­satt en omvei for de som vil inn på syk­kel­trasé­en i Løren­vei­en.

For meg er val­get enkelt hvis jeg syk­ler på de kan­ter: Jeg syk­ler mot enveis­kjø­rin­gen opp Båhus­vei­en til Løren­vei­en.

Her slut­ter min lil­le gjen­nom­gang av gater hvor jeg gjer­ne syk­ler mot enveis­kjø­ring i den­ne byen, for­di det er, alle for­hold tatt i betrakt­ning, de bes­te syk­kel­ru­te­ne. And­re har sik­kert sine ruter. Skriv gjer­ne om dem i kom­men­tar­fel­tet.

Print Friendly, PDF & Email
 • Yng­var

  Jeg kjø­rer ned syk­lis­ter. Jeg gjør det nes­ten hver dag, hvil­ket vil si hver dag jeg kjø­rer og ser syk­lis­ter. Som regel kjø­rer jeg ned syk­lis­ter fle­re gan­ger om dagen. Jeg vet utmer­ket godt at det er ulov­lig. Men jeg gjør det like­vel. Og jeg kom­mer til å fort­set­te å kjø­re ned syk­lis­ter.

  Jeg kjø­rer ned syk­lis­ter inn­til de lærer seg å føl­ge van­li­ge tra­fikk­reg­ler. Siden de som syk­ler bare har ten­ker på seg selv og har full­sten­dig glemt at det fin­nes and­re tra­fi­kan­ter, er det ofte langt bed­re å bry­te reg­le­ne enn å føl­ge dem.

 • Bjørn Ander­sen

  Med all respekt for den­ne blog­ge­rens iher­di­ge inn­sats for syk­lis­te­nes sak, synes jeg det er påfal­len­de med en slik for­her­li­gel­se av lov­brudd. Jeg synes ikke det gjør saken bed­re at det­te kom­mer fra en jus­pro­fes­sor.

  Før man gjør ulov­li­ge krum­spring på syk­kel i tra­fik­ken, bør man ten­ke gjen­nom hvil­ket sig­nal det­te krum­sprin­get gir til omver­de­nen. Om du syk­ler mot “inn­kjø­ring for­budt”, betyr det kan­skje ikke mye for din egen sik­ker­het, og du opp­når en for­del. Men hva med bar­net som står og ser på? Hvil­ke hold­nin­ger byg­ger seg opp hos den syk­list-haten­de bilis­ten som kom­mer deg i møte i Mogen Thor­sens gate — før du smet­ter opp på for­tau­et?

  Sli­ke kon­se­kven­ser bør avvei­es mot de “for­de­le­ne” du opp­når ved å ta en ulov­lig snar­vei.

  Syk­ling mot enveis­kjø­ring er kan­skje ikke den størs­te for­bry­tel­se man kan ten­ke seg, men slik atferd er med på å byg­ge opp om det råden­de hatet mot syk­lis­ter som grup­pe. Argu­men­ter av den typen som her bru­kes for å for­sva­re syk­ling mot enveis­kjø­ring, kan også bru­kes for å for­sva­re f.eks. syk­ling mot rødt lys.

 • Etter­stad

  Thumbs up!

  Jeg har ikke noen enveis­kjø­rin­ger når jeg syk­ler på jobb, men lappe­teppeas­falt, biler som ven­ter på bom­men i syk­kel­fel­tet på Galge­berg (der det er lov for alle å kjø­re gjen­nom, men kun noen biler som kan åpne den), syk­kel­sti­er som går over i buss­lom­mer, syk­kel­sti­er med gate­par­ke­ring til høy­re (og der­med også bil­der som ven­ter i syk­kel­fel­tet), syk­kel­sti­par­sel­ler som er fjer­net for å gi to fel­ter for bilen er alt sym­pto­mer på det sam­me — en by som helst ser at vi kjø­rer pri­vat­bil eller pres­ser oss sam­men på stapp­ful­le bus­ser, trik­ker og baner alle sam­men.

  Oslo tren­ger en sykke­l­ak­sjon!

 • Jeg har tenkt godt gjen­nom hva slags sig­nal det gir til omver­den at jeg åpent vekjen­ner med at jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring noen ste­der. Det gir i alle fall det sig­nal at vi ikke len­ger kan ven­te på tre­ge plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re. Her som ellers gjel­der at man må opp­tre med for­sik­tig­het. Ikke alle gater er egnet for syk­ling mot enveis­kjø­ring. Men jo fle­re som syk­ler på den­ne måten i de gater som fak­tisk er egnet for slik syk­ling, desto bed­re er det.

  Jeg syk­ler ikke mot enveis­kjø­ring for å vel­ge en snar­vei. Jeg gjør det for å vel­ge den tryg­ges­te vei­en. Mye enveis­re­gu­le­ring plan­lagt for å lede all gjen­nom­gangs­tra­fikk inn på hoved­vei­er. Som syk­list vil jeg helst unn­gå dis­se hoved­vei­ene, og vil der­for ikke føl­ge en regu­le­ring som leder meg dit.

 • Det er kan­skje noen nyan­ser som det er vans­ke­lig for bil­bøl­ler å opp­fat­te. Jeg syk­ler ikke ned noen. Og jeg hind­rer for den saks skyld hel­ler ingen.

  Der jeg syk­ler mot enve­s­kjø­ring er det liten tra­fikk, over­sikt­lig og god plass. Jeg har slett ikke glemt and­re tra­fi­kan­ter. Og som sagt er det lov å syk­le mot enveis­kjø­ring på for­tau­et, om de skul­le bli nød­ven­dig.

  Det er ellers en unde­lig form form logikk du har at du vil gjø­re meget gro­ve brudd på van­li­ge tra­fikk­reg­ler for å lære and­re at de skal føl­ge dem.

 • Mag­nus

  Det er her­lig å lese at en jus­pro­fes­sor dri­ter i reg­le­ne…

  Du ten­ker ikke så langt du, Tor­vund? Du utset­ter deg for en rela­tivt stor risi­ko ved å dund­re inn en enveis­kjørt gate. Kan­skje vi som kjø­rer bil skul­le begyn­ne å kjø­re mot enveis­kjø­ring også? Eller bru­ke syk­kel­vei­ene som snike­fi­ler på vei inn til Oslo hver dag? Det er ikke lov, men det dri­ter jeg i. Jeg ten­ker bare på meg selv.

  Jeg antar at du også drop­pet å lese hva poli­ti­et synes om enkel­te syk­lis­ter i gårs­da­gens Aften­pos­ten?

 • Bjørn Ander­sen

  …jo fle­re som syk­ler på den­ne måten i de gater som fak­tisk er egnet for slik syk­ling, desto bed­re er det.”

  Nå skuf­fer du, Tor­vund. Nå opp­ford­rer du til lov­brudd. Du unn­gikk det nok­så omhyg­ge­lig i selve artik­ke­len.

  Skil­tet “Inn­kjø­ring for­budt” blir nes­ten påfal­len­de høyt respek­tert i dag. La oss fort­set­te med det. Når bilis­ter har så stor ære­frykt for det­te skil­tet, vil man­ge av dem anta­ke­lig bli desto mer pro­vo­sert av at vi syk­lis­ter igno­re­rer det.

  Jeg for­sø­ker å lære min dat­ter trygg atferd i tra­fik­ken, bl.a. på syk­kel. Da vil jeg helst unn­gå å se voks­ne men­nes­ker syk­le på den måten du anbe­fa­ler.

 • Emil

  Min hjäl­te!

  Flyt­ta­de till Oslo för ett par år sedan och fram­kom­lig­he­ten för oss cyk­lis­ter i den­na by är tid­vis rent bedröv­lig! Synd på en annars så fan­tas­tisk stad.

  Håll engage­man­get uppe!

  Hil­sen
  Emil

 • Jeg “dund­rer” ikke inn i enveis­kjø­rin­ger.

  Om jeg hol­der meg til mitt loka­l­om­rå­de og der jeg oftest syk­ler mot enveis­kjø­ring, så er risi­ko­en langt høy­ere om man syk­ler blant alle bile­ne i Bygd­øy Allé. Erfa­rin­gen der man fak­tisk har prøvd det­te i prak­sis er at det er far­li­ge­re å syk­le med en mot enveis­kjø­ring.

 • Erfa­ring til­si­er at man bør ha en kri­tisk mas­se av syk­lis­ter før bilis­te­ne begyn­ner å ta hen­syn, der­for vil det være bra hvis man­ge syk­ler mot enveis­kjø­ring. Men det som bør skje er selv­føl­ge­lig at de ansvar­li­ge ende­lig får gjort noe med det og skil­ter at enveis­kjø­ring og inn­kjø­ring for­budt ikke gjel­der syk­lis­ter. Det er slik man gjør det i sivi­li­ser­te land.

 • Mikal Wåseth

  Et lite video­ka­me­ra (con­tour) bak på syk­ke­len ten­ker jeg å anskaf­fe, til nes­te gang jeg blir kjørt på eller trak­ka­sert av en bilist. (Poli­ti­et er ikke all­tid til hjelp har jeg bit­tert erfart.) Håper at en fil­snutt kan bru­kes over­for poli­ti­et, eller i en rett­sak.

  Hva mener du Tor­vund? Noe jeg bør pas­se på (å få med) i den for­bin­del­se?

 • Et lite video­ka­me­ra er sik­kert ikke så dumt. Poli­ti­et er opp­tatt med å bøt­leg­ge syk­lis­ter, så det er nok ikke så mye hjelp å hen­te fra den kan­ten. Men man har jo f.eks. YouT­ube hvor slik bil­bøl­ler kan pre­sen­te­res. Man kan også for­tel­le dem at de har blitt “film­stjer­ner”.

 • Bjørn Ander­sen

  Jeg har syk­let mye i Oslo, og er kri­tisk til mang­len­de og mis­for­stått til­rette­leg­ging. Men jeg for­står ikke den­ne uimot­ståe­li­ge tran­gen til å syk­le mot enveis­kjø­ring?

  Fra A til B i et sis­te eksem­pe­let ditt, vil­le jeg gans­ke enkelt ha syk­let noen meter nord­over langs Trond­heims­vei­en, og svingt ned mot Sin­sen­krys­set. Kan­skje jeg vil­le valgt for­tau­et det­te lil­le styk­ket. Vide­re er det stra­ke vei­en ned Løren­vei­en. Ikke noe pro­blem!

 • Kris­ti­an ?hun

  Jeg syk­let i fle­re år ulov­lig mot fle­re enveis­kjør­te gater i Trond­heim sen­trum. Det­te gjor­de jeg av de sam­me grun­ner som du beskri­ver, for­di alter­na­ti­vet vil­le vært å ta lan­ge og til dels far­li­ge omvei­er der jeg vil­le vært til langt stør­re sje­nan­se for and­re tra­fi­kan­ter.
  For en tid til­ba­ke sat­te man imid­ler­tid opp sli­ke skilt som du etter­ly­ser, her er eksemp­ler på hvor­dan det er gjort i hen­holds­vis Kalv­skinns­gata og Sver­res gate: http://kart.gulesider.no/m/ICZ0H
  http://kart.gulesider.no/m/ICZq6
  Nå går det an å syk­le seg fra A til B via en trygg og for­nuf­tig rute uten å ha dår­lig sam­vit­tig­het for å over­se inn­kjø­rings­for­bud. Jeg flyt­tet fra Trond­heim ikke len­ge etter det­te, så jeg vet ikke om det­te er gjen­nom­ført også i and­re deler av byen, men det er uan­sett godt å se at det fin­nes eksemp­ler på at man går inn og end­rer kjøre­møns­te­ret i enveis­kjør­te gater der hvor all sunn for­nuft til­si­er at det er til alles bes­te om syk­lis­ter til­la­tes i beg­ge ret­nin­ger. Et eksem­pel til etter­føl­gel­se for beslut­nings­ta­ker­ne i hoved­sta­den.

 • Det er mulig det fin­nes et alter­na­tiv ved Sin­sen. Men gene­relt vil­le den bes­te løs­nin­gen man­ge ste­der være å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Og igjen: Poen­get er ikke først å fremst å fin­ne snar­vei­er, men å fin­ne tryg­ge ruter. Ofte er mot enveis­kjø­ring det tryg­ges­te.

 • Det er godt å se at det går litt frem­over, også i Nor­ge. Jeg skul­le bare øns­ke at man noen gan­ger fak­tisk øns­ket å stat­se, og ikke bare kom­me dil­ten­de etter med til­tak som for­lengst er gjen­nom­ført and­re ste­der.

 • Bjørn Ander­sen

  Jeg er uenig med deg når det gjel­der enveis­kjø­ring, men la nå det lig­ge.

  Jeg vil tak­ke for alt det and­re du så iher­dig tar opp i syk­kel­blog­gen din, og til­la­ter meg å tip­se deg om en annen “rari­tet” som du kan­skje har inter­es­se av:

  Her er et bil­de (lånt fra finn.no’s gate­bil­der) tatt fra Mor­ge­dals­vei­en mot krys­set Sørke­dals­vei­en:
  http://tinyurl.com/3yob9uo
  Som vi ser, har Mor­ge­dals­vei­en vike­plikt for Sørke­dals­vei­en. Vike­plikt­skil­tet (og “haitann”-oppmerkingen står foran gang- og syk­kel­vei­en som går langs Sørke­dals­vei­en.

  Hvem har vike­plikt — bilist som kom­mer fra Mor­ge­dals­vei­en og skal ut i Sørke­dals­vei­en eller syk­list på gang- og syk­kel­vei­en?

  Iføl­ge tra­fikk­reg­le­ne § 7, 4. punkt, tred­je punkt­um, har syk­list på gang- og syk­kel­vei vike­plikt for krys­sen­de vei.

  Men etter tra­fikk­reg­le­ne § 3, 1. punkt, gjel­der anvis­ning gitt ved tra­fikk­skilt eller opp­mer­king foran tra­fikk­reg­le­ne.

  Det­te krys­set er langt fra unikt — det er man­ge sli­ke uav­klar­te fel­ler, man­ge av dem sterkt tra­fik­ker­te.

 • Ola Tho­re­sen

  Dere som er så for­tør­net over syk­ling mot enveis­kjø­ring — hvor­for er det så gude­gitt at de reg­le­ne som gjel­der for bil abso­lutt også skal gjel­de for syk­kel? Jeg vet det er sånn reg­le­ne er i dag, men det er da ingen syk­lis­ter som har en “uimot­stå­lig trang til å syk­le mot enveis­kjø­rin­ger”.

  Jeg har der­imot en uimotstp­lig trang til å kom­me meg leven­de og for­holds­vis effek­tivt mel­lom to ste­der. Og fak­tum er at man­ge ste­der i Oslo er det helt på sin plass å bru­ke enveis­kjø­ring og inn­kjø­ring for­budt som et mid­del for å lede biler i bestem­te tra­se­er. Å lede syk­lis­ter gjen­nom de sam­me omvei­ene blir bare tøve­te.
  Jeg job­ber selv i kvad­ra­tu­ren som jo er et opp­kom­me av enveis­kjø­rin­ger, og for å kom­me meg lov­lig til jobb må jeg siksak­ke rundt tre kvar­ta­ler, noe som er helt greit når jeg kjø­rer bil eller motor­syk­kel, og full­sten­dig uak­tu­elt når jeg syk­ler.
  Det er på tide at både poli­ti og vei­myn­dig­he­ter begyn­ner å inn­se at syk­kel er et helt annet frem­komst­mid­del enn bil, og både tren­ger and­re reg­ler og and­re til­rette­leg­gel­ser. Sam­ti­dig som man for­står at syk­kel fak­tisk er et fram­komst­mid­del, ikke bare noe man set­ter seg på og fla­ne­rer rundt på med hatt og lang kjo­le for kosens skyld på en vak­ker som­mer­dag.

 • Bio­la­far

  Lov­lig vari­ant?
  Ved inn­kjø­ring for­budt, syk­le inn på for­tau­et.
  10 meter inn i vei­en syk­ler du fra for­tau­et og ned på vei­en. Vil det­te være lov­lig?
  (Fort­satt litt tung­vint)

 • Jeg tvi­ler på om det­te vil være noe mer lov­lig. Og man skal være svært opp­tatt av å være for­melt lov­ly­dig for å gjø­re det så vans­ke­lig for seg selv.

 • Over­ras­ken­de, og skud­den­de, må jeg si. Hva synes du om bilis­ter som stop­per i syk­kel­fel­tet for­di det er så dår­lig til­rette­lagt for par­ke­ring? Hvor går gren­sen?

  Tra­fikk­reg­le­ne må føl­ges, uan­sett. Og _så_ ube­ha­ge­li­ge er det ikke å syk­le blant biler.

 • Det er mer enn nok av bilis­ter som stop­per i syk­kel­fel­tet, til tross for at det ikke er noe pro­blem å par­ke­re i den­ne byen. Man kan rik­tig­nok risi­ke­re å måt­te gå noen meter, men det bør ikke være noe pro­blem.

  Når jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring hind­rer jeg ingen. Det er visst sli­ke detal­jer en del bilis­ter har så vans­ke­lig for å se når de kom­mer med sine tåpe­li­ge grynt om “hva hvis jeg blokkerer/kjører på sykles­ter”.

 • Bjørn Ander­sen

  Når du dri­ver med den­ne tras­si­ge syk­lin­gen mot kjøre­ret­nin­gen, hva skjer når du kom­mer til nes­te kryss, hvor tra­fi­kan­ter (med ret­te) for­ven­ter at ingen kjø­rer ut?

  Kan vi bry­te en hvil­ken som helst tra­fikk­re­gel så sant atfer­den vår ikke hind­rer and­re? Hva med å syk­le mot rødt lys når det er klart — det bur­de vel også være OK etter den­ne logik­ken?

 • Som syk­list så reg­ner jeg ald­ri med at bilis­ter ser meg når jeg kom­mer ut i et vei­kryss, uan­sett om jeg kom­mer med eller mot kjøre­ret­nin­gen eller hvem som har vike­plikt. Syk­ler jeg mot enveis­kjø­ring er jeg selv­føl­ge­lig eks­tra opp­merk­som. Jeg kjø­rer også bil, om enn mind­re og mind­re, og vet godt at jeg ikke reg­ner med at det skal kom­me noen ut i vei­en mot enveis­kjø­ring. Det er rik­tig­nok slik at høyre­re­ge­len også gjel­der i sli­ke til­fel­ler. Kol­li­de­rer du med en bil som kom­mer fra høy­re, mot enveis­kjø­ring, så blir du ansvar­lig. Den som kjør­te mot enveis­kjø­ring får kan­skje en bot for det­te, men du har uan­sett vike­plikt for tra­fikk fra høy­re. Men om en syk­list kol­li­de­rer med en bil er det en fat­tig trøst at det var bilen som ikke over­holdt sin vikeplit — slik det litt for ofte er.

  Men når jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring så er ikke det ut fra en trass mot reg­le­ne. Det er for å vel­ge den bes­te og tryg­ges­te syk­kel­ru­ten, og slik tra­fik­ken er regu­lert i den­ne byen vil det ofte si at man peri­ode­vis syk­ler mot enveis­kjø­ring.

  Jeg skal ikke påstå at det ald­ri skjer at jeg syk­ler på rødt. Det er fak­tisk noen lys­kryss som er slik at de har føle­re i vei­en som regist­re­rer tra­fikk på vei som krys­ser det som anses for hoved­vei, og skif­ter ikke hvis det ikke er regist­rert tra­fikk. Det er vel ikke noen bom­be at sli­ke føle­rer stort sett ikke regist­re­rer en syk­kel, slik at en syk­list ikke vil få grønt lys. Man har da tre mulig­he­ter: Man kan ven­te på at det kom­mer en bil som skal sam­me vei, man kan bli fot­gjen­ger for et øye­blikk og tryk­ke på fot­gjen­ger­kna­ppen, eller man kan syk­le på rødt. I sli­ke kryss kan det nok hen­de at jeg krys­ser på rødt hvis det ikke er noe tra­fikk. Men jeg har ikke noen pro­ble­mer med å måt­te ven­te i lys­kryss. Det jeg ikke vil aksep­te­re er at jeg som syk­list tvin­ges ut i sterkt tra­fi­ker­te og tra­fikk­far­li­ge vei­er for­di man har laget en regu­er­ling som ikke på noen måte tar hen­syn til syk­lis­ter. Da prio­ri­te­rer seg min egen sik­ker­het frem­for lov­ly­dig­het.

  For øvrig gjør man i Frank­ri­ke for­søk med å la rødt lys for syk­lis­ter bety “vike­plikt” og ikke for­bud, alt­så at det vil være til­latt å syk­le på rødt hvis det er klart. Det er rela­tivt nytt, så jeg tror ikke man har noen sær­li­ge erfa­rin­ger med ord­nin­gen fore­lø­pig.

  Min syk­ling mot enveis­kjø­ring er ikke noe pro­blem for noen and­re enn en liten grup­pe selv­rett­fer­di­ge syk­lis­ter som åpen­bart blir vel­dig pro­vo­sert av syk­lis­ter, og som selv­føl­ge­lig selv ald­ri har brutt noen tra­fikk­reg­ler.

 • Per Bull Hol­men

  All­tid rart å se hvor per­spek­tiv­løse og pedan­tis­ke noen men­nes­ker kan bli i en slik blogg. Å syk­le mot enveis­kjørt gate er kan­skje noe av de mest kon­se­kvens­løse lov­brud­de­ne man kan fin­ne på å begå. Som å pluk­ke opp et flexi­kort med ett klipp igjen og bru­ke det selv, i ste­det for å leve­re inn til hitte­gods­kon­to­ret. Jeg syk­ler selv, og må inn­røm­me at jeg ikke en gang har lurt på om det er lov å syk­le mot enveis­kjø­ring… Kan­skje har jeg gjort det noen gan­ger, kan­skje ikke.

  Å par­ke­re i syk­kel­felt, der­imot, har alvor­li­ge kon­se­kven­ser, for­di det er med på å under­gra­ve de svært få gode­ne en syk­list har i den­ne byen. Når vi syk­lis­ter så vel­ger bort syk­kel­fel­te­ne for­di de er gjort ubru­ke­li­ge av hen­syns­løse bilis­ter, er det syk­lis­te­ne som får kjef­ta uan­sett. Som van­lig.

  Tra­fikk­reg­ler og regu­le­rin­ger som enveis­kjø­ring er minst 95% lagt opp med bilis­ter og fot­gjen­ge­re i tan­ke­ne, det er meget sjel­den man i det hele tatt har tenkt igjen­nom om hva kon­se­kven­se­ne blir for syk­lis­ter eller om dis­se kon­se­kven­se­ne er øns­ke­li­ge. Stort sett må vi bare bite i oss ulem­pe­ne ved det­te, som at vi har val­get mel­lom hum­pe­te lappe­tep­pe-asfalt i kan­ten av vei­en med tuten­de biler, eller å syk­le sikk­sakk mel­lom like irri­ter­te fot­gjen­ge­re. Men i til­legg å skul­le la seg hind­re av regu­le­rin­ger pålagt bilis­ter, som både er totalt menings­løse for syk­lis­ter, hvor i til­legg regu­la­to­re­ne sann­syn­lig­vis ikke har tenkt et øye­blikk på om de bør gjel­de syk­lis­ter i det hele tatt, OG kon­se­kven­se­ne av sla­visk å føl­ge love­ne er både far­li­ge­re og langt mer til hin­der for and­re tra­fi­kan­ter (myke som har­de) enn ved å over­se dem… vær så snill å skaf­fe dere litt gang­syn og per­spek­ti­ver fol­kens! De som kri­ti­se­rer ut Olav Tor­vund her må være enten sur­maga bilis­ter eller autis­tis­ke lov-pedan­ter.

 • Jeg er helt enig. Kom­men­ta­re­ne er vel omtrent som ven­tet. Da jeg bestem­te meg for å “stå fram og gi de som syk­ler mot enveis­kjø­ring et ansikt” så reg­net jeg med sli­ke reak­sjo­ner fra selv­rett­fer­di­ge bilis­ter.

 • Bjørn Ander­sen

  Som nevnt før, set­ter jeg stor pris på blog­ge­rens inn­sats for syk­lis­te­nes sak. Jeg syk­ler i Oslo hver dag, og kjem­per der­for sta­dig mot bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt, pas­se­rer for nær osv. Alle syk­lis­ter er kjent med det­te.

  Etter min mening er ulov­lig syk­ling med på å for­ster­ke den sta­dig øken­de kon­flik­ten mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter. Når vi prø­ver å for­sva­re syk­lis­te­nes sak, blir vi sta­dig møtt med påstan­der om at syk­lis­te­ne ikke har noe de skul­le sagt, for­di vi sta­dig syk­ler mot rødt lys osv. Der­for mener jeg det er i syk­lis­te­nes inter­es­se å opp­tre så kor­rekt som mulig.

  Jeg blir på ingen måte per­son­lig indig­nert over å se noen syk­le på rødt eller mot enveis­kjø­ring. Men å for­her­li­ge og opp­ford­re til det­te, had­de jeg ikke ven­tet fra den­ne blog­ge­ren.

  At noen mener det­te er “autis­tisk pedan­tisk” kan jeg fint leve med.

 • Det er greit å være uenig. Jeg mener for så vidt at jeg ver­ken for­her­li­ger eller opp­ford­rer and­re til å syk­le mot enveis­kjø­ring. Men jeg gjør det selv, og som sagt så kom­mer jeg til å fort­set­te å gjø­re det — der det er den bes­te syk­kel­ru­ten. Og jeg syn­tes det var greit å mar­ke­re det­te og ved­kjen­ne meg det.

  Når det­te er sagt, så har jeg ikke noe imot litt mer sivil uly­dig­het fra syk­lis­ter. Men det er stor for­skjell mel­lom det­te og å gi blaf­fen og syk­le hen­syns­løst. Vi må ta gate­ne til­ba­ke fra bilis­te­ne. Bilis­te­ne har okku­pert vei­en. Går man en del år til­ba­ke, til den gang folk syk­let for­di det var bil­lig, da fan­tes det gans­ke man­ge syk­kel­sti­er. Men bilis­te­ne okku­per­te dem og tok dem i bruk som par­ke­ring, akku­rat som de har gjort med leke­plas­ser og så mye annet area­le. Etter­hvert ga man etter for mak­ten og lot bile­ne få alle dis­se områ­de­ne. Slik sett skul­le jeg gjer­ne sett sto­re grup­per av syk­lis­ter som kre­ver sin rett i kjøre­ba­nen inne i byen, og syk­ler tre i bred­den uten å bry seg om biler. Og jeg skul­le gje­re ha sett at så man­ge syk­lis­ter syk­let mot enveis­kjø­ring de ste­de­ne det­te er den enes­te for­nuf­ti­ge regu­le­rin­gen for syk­lis­ter. Blir det til­strek­ke­lig man­ge vil bilis­te­ne måt­te ta hen­syn til det­te uan­sett skil­ting.

  Men det bes­te vil­le ha vært om om ansvar­li­ge myn­dig­he­ter gans­ke enkelt fikk ut fin­gern og sør­get for at det ble lagt til ret­te for syk­ling. Det bes­te vil­le ha vært om vi kun­ne ha syk­let lov­lig.

 • Per Bull Hol­men

  Til Bjørn Ander­sen:

  Jeg syk­ler selv, og mener at selv om syk­lis­ter må fin­ne seg i urett­fer­dig mye hets og gene­ra­li­se­rin­ger, er det mye uvet­tig og dum syk­ling rundt omkring. Jeg skjøn­ner bilis­te­nes irri­ta­sjon godt i man­ge til­fel­ler. Når det gjel­der å syk­le mot enveis­kjø­ring kan jeg bare ikke si at det­te fal­ler i sam­me kate­go­ri. La oss begyn­ne med sunn for­nuft! Det er MANGE syk­lis­ter som har pro­ble­mer med det­te punk­tet. Om ikke sunn for­nuft skul­le hjel­pe, tvi­ler jeg på at det hjel­per å gå inn for plett­fri­het-selv-når-det-er-kon­tra­pro­duk­tivt, som det vir­ker som du argu­men­te­rer for. Eks­tremt få bil­kjø­re­re kjø­rer helt plett­fritt. De som gjør det er fak­tisk ofte til irri­ta­sjon for and­re bilis­ter, som de som insis­te­rer på å over­hol­de farts­gren­sa der and­re liker å “strek­ke den litt”. Vi kan ikke fin­ne oss i å BARE være en paria­kas­te hel­ler, og det vil ikke hjel­pe vår sak.

  Til de som mener at syk­lis­ter “ikke har noe de skul­le ha sagt”, må du kom­me med sak­li­ge argu­men­ter, ikke bare kry­pe for dem. Sak­li­ge argu­men­ter hand­ler om at 1) De fles­te syk­lis­ter prø­ver bare å pas­se inn i et fiendt­lig mil­jø der ingen ting er lagt til ret­te for dem, og får der­med lett skyl­da for alt som er galt. 2) Man­ge syk­lis­ter opp­fø­rer seg dumt, akku­rat som man­ge bilis­ter og fot­gjen­ge­re. Siden når ble det greit å kol­lek­tivt straf­fe en grup­pe for det *noen* av med­lem­me­ne gjør galt?

  PS! Min kom­men­tar om “autis­tisk pedant” var kan­skje uhel­dig. Jeg had­de Dus­tin Hoff­man fra fil­men Rain Man i tan­ke­ne da jeg skrev den… jeg syn­tes man­ge av kom­men­ta­re­ne min­net om den­ne per­sonen, som fikk panikk ved hvert mins­te avvik fra de stram­me reg­le­ne og fas­te ruti­ne­ne… uten evne til å ten­ke for­nuft og flek­si­bi­li­tet. Så tenk­te jeg hva var det han var igjen? Å ja… autist… 🙂

 • Per Bull Hol­men

  En ting til: Å syk­le på rødt lys er jeg ikke for i det hele tatt, og mener det kom­mer i en helt annen kate­go­ri.

 • Bjørn Ander­sen

  PBH, Tor­vund og and­re syk­list­laks:

  Vi har vel alle erfart at bytra­fik­ken ikke er noen sær­lig vel­eg­net are­na for utveks­ling av “sak­li­ge argu­men­ter” mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter.

  Den som syk­ler mot enveis­kjø­ring (“syk­kel­laks”), sig­na­li­se­rer gans­ke enkelt en igno­ran­se over­for en tra­fikk­re­gel som de fles­te respek­te­rer. Men hvis det­te blir for “plett­fritt” for dere, kan dere gjer­ne få fle­re argu­men­ter:

  - Som regel er det smalt. Møter du en bil, må du sann­syn­lig­vis gi avkall på de 1,5 meters side­veis kla­ring som vi for­lan­ger ved forbi­kjø­rin­ger. Det­te under­gra­ver vår egen inn­sats for at bilis­ter skal hol­de god avstand ved forbi­kjø­ring.

  - Møter du en bil, og det er par­ker­te biler på høy­re side, kan du bli nødt til å syk­le i den fryk­te­de dør­sonen.

  - Fot­gjen­ge­re som skal krys­se vei­en, kan (med god grunn) fin­ne på å se seg for bare i den ret­nin­gen de for­ven­ter at kjø­ren­de skal kom­me fra.

  - Kjø­ren­de fra utkjørs­ler og par­ke­rings­plas­ser kan også (med god grunn) være ufor­be­redt på syk­len­de laks.

  - Når du kom­mer ut i nes­te kryss, er det ingen som for­ven­ter at du kom­mer der­fra.

  - Du lærer and­re syk­lis­ter (f.eks. barn) at syk­ling mot enveis­kjø­ring er OK.

  Det er ikke uten grunn at vei­myn­dig­he­te­ne stil­ler helt spe­si­el­le krav til veier/gater der syk­ling mot kjøre­ret­ning kan til­la­tes:
  http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Vegnormaler/Nyhetsarkiv+vegnormaler/80603.cms

  Lakse­syk­ling er der­for ufor­svar­lig. Å avstå fra det­te, er ikke å kry­pe for syk­list­ha­te­re. Det er sunn for­nuft.

  De ver­ste syk­list­lak­se­ne er like­vel dem som syk­ler mot kjøre­ret­nin­gen i syk­kel­felt. Eller mener dere at det også er helt OK?

 • Jeg syk­ler ikke mot enveis­kjø­ring hvor som helst, selv om de frans­ke erfa­rin­ge­ne alt­så er at også det­te bra.

  Men jeg kom­mer ald­ri til å vel­ge den sterkt tra­fi­ker­te Bygd­øy Allé frem­for Mogens Thor­sens gt, uan­sett enveis­kjø­ring.

 • Jør­gen

  Liker å syk­le. Syk­ler gjer­ne mot inn­kjø­ring for­budt. Syk­ler ofte på rødt lys. Veks­ler mel­lom vei og for­tau.

  MEN..
  Er ald­ri til hin­der for bilis­ter eller fot­gjen­ge­re, viker for alle. Flyt i tra­fik­ken er vik­tig… Min og and­res sik­ker­het også.

  Skul­le likt å se reak­sjo­ne­ne hvis jeg had­de lig­get midt i kjøre­fel­tet i Bygd­øy Alle i 20–40 kmt. Køen had­de byg­get seg opp raskt.
  Love­lig, dus­te­te og hen­syns­løst.

 • Per

  Kjempe­bra artik­kel!

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » På sykkel i Paris()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Lider norsk politi av kunnskapsvegring, eller har de hemmelig kunnskap?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Dette skulle ha vært en gledens dag for oslosyklister, men politiet har forsinket det hele()

 • Pingback: 123456()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Toveis sykling i ellers enveisregulert gate @Trondheimsykkel @SLF_Oslo @Oslosykkel @Bymiljoetaten()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Kontroller mot sykling på rødt lys()

 • Pingback: Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Sykling på rødt lys | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Sykkelruter til og fra Blindern | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Skal Oslo bli en sykkelby må bilister, fotgjengere, politiet, politikere og byråkrater oppdras | Olav Torvunds blogg()