Politiet — en sykkelfiendtlig etat?

Nå har poli­ti­et i Ber­gen hatt farts­kon­troll for å sjek­ke syk­lis­ter. Tid­li­ge­re har Oslo­po­li­ti­et aksjo­nert mot syk­lis­ter, dog ikke med farts­kon­troll så vidt jeg vet.

[PS: Jeg anbe­fa­ler også å lese “Ber­gens­po­li­ti­et feil­in­for­me­rer og ska­per fare” fra Syk­lis­te­nes land­for­ening, som jeg ikke var opp­merk­som på da jeg skrev innlegget.]

Aften­pos­tens repor­ta­sje er man­gel­full. Den sier ikke noe om hva slags vei det her gjel­der. De for­tel­ler ikke om det er syk­ling på for­tau eller på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, slik det var i går. Det er fak­tisk gans­ke vik­tig for å vur­de­re det som sies i repor­ta­sjen. Men det er nok et eksem­pel på “pytt, pytt, erre så nøy­e’a?” jour­na­lis­tikk. Det er kan­skje gam­mel­dags i dagens medie­ver­den, men jeg synes fak­tisk at kor­rek­te fak­ta er viktig.

Det er greit å vars­le, men syk­ke­len har like­vel vike­plikt for gåen­de,” sier politi­be­tjent Odd­var Gandrud­bak­ken. Hvis det gjel­der for­tau eller gang­vei, så er det rik­tig. Men hvis det er kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, er det­te mind­re klart. Tra­fikk­re­ge­len § 18 nr 3 har bestem­mel­ser om syk­ling på gang­vei, men det står ingen ting om hva som gjel­der gang- og syk­kel­vei. Det er vel for så vidt bare nok en bekref­tel­sen på at de som utfor­mer reg­le­ne ikke tar syk­lis­ter på alvor. Når det er gang- og syk­kelvei, så må vel det også bety at fot­gjen­ge­re må inn­ret­te seg etter at de deler den­ne vei­en med syklister?

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et — en syk­kel­fiendt­lig etat?