Politiet — en sykkelfiendtlig etat?

Nå har poli­ti­et i Ber­gen hatt farts­kon­troll for å sjek­ke syk­lis­ter. Tid­li­ge­re har Oslo­po­li­ti­et aksjo­nert mot syk­lis­ter, dog ikke med farts­kon­troll så vidt jeg vet.

[PS: Jeg anbe­fa­ler også å lese “Ber­gens­po­li­ti­et feil­in­for­me­rer og ska­per fare” fra Syk­lis­te­nes land­for­ening, som jeg ikke var opp­merk­som på da jeg skrev inn­leg­get.]

Aften­pos­tens repor­ta­sje er man­gel­full. Den sier ikke noe om hva slags vei det her gjel­der. De for­tel­ler ikke om det er syk­ling på for­tau eller på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, slik det var i går. Det er fak­tisk gans­ke vik­tig for å vur­de­re det som sies i repor­ta­sjen. Men det er nok et eksem­pel på “pytt, pytt, erre så nøye’a?” jour­na­lis­tikk. Det er kan­skje gam­mel­dags i dagens medie­ver­den, men jeg synes fak­tisk at kor­rek­te fak­ta er vik­tig.

Det er greit å vars­le, men syk­ke­len har like­vel vike­plikt for gåen­de,” sier politi­be­tjent Odd­var Gandrud­bak­ken. Hvis det gjel­der for­tau eller gang­vei, så er det rik­tig. Men hvis det er kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, er det­te mind­re klart. Tra­fikk­re­ge­len § 18 nr 3 har bestem­mel­ser om syk­ling på gang­vei, men det står ingen ting om hva som gjel­der gang- og syk­kel­vei. Det er vel for så vidt bare nok en bekref­tel­sen på at de som utfor­mer reg­le­ne ikke tar syk­lis­ter på alvor. Når det er gang- og syk­kelvei, så må vel det også bety at fot­gjen­ge­re må inn­ret­te seg etter at de deler den­ne vei­en med syk­lis­ter?

Syk­lis­ter er kjø­ren­de, også når man syk­ler på syk­kel­vei og kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. En vei bereg­net for syk­ler er en vei for kjø­ren­de, også om den deles med fot­gjen­ge­re. Det er for så vidt ikke annet enn det som gjel­der på vei hvor biler, syk­ler og fot­gjen­ge­re deler vei­en. Fot­gjen­ge­re må her inn­ret­te seg etter at de går i en vei som også er for kjø­ren­de, og som syk­list syk­ler jeg som syk­list. Man får hol­de seg langs kan­ten, ikke gå så man­ge i bred­den at man hind­rer grei pas­sa­sje, hol­de hun­der i bånd i kort len­ke, osv. Jeg har selv nylig hatt et ublidt møte med asfal­ten etter at en uan­svar­lig fot­gjen­ger med hund lot hun­den løpe løs ved syk­kel­vei­en. Eier­ne gikk på gang­vei­en noen meter unna, da hun­den kom byk­sen­de ut av bus­ke­ne rett foran meg.  Hel­dig­vis kom både hun­den og jeg fra det uten alvor­li­ge ska­der. Men pro­ble­met var uan­sett hunde­ei­en­de fot­gjen­ger som opp­tråd­te ufor­svar­lig.

Gene­rel­le akt­som­hets­reg­ler gjel­der selv­føl­ge­lig og man skal avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne. Men jeg syk­ler som syk­list, ikke slik jeg vil­le ha gjort om jeg had­de syk­let på et for­tau (jeg unn­går som best jeg kan å syk­le på for­tau).

Med sli­ke aksjo­ner, presse­opp­slag og i alle fall høyst ukla­re utta­lel­ser, så for­ster­ker poli­ti­et inn­tryk­ket av at fot­gjen­ge­re kan opp­fø­re seg så tul­le­te de vil i en gang- og syk­kel­vei. Men det kan de ikke. De bør opp­tre som i en van­lig vei med kjø­ren­de. Og er det delt for­tau og syk­kel­vei skal fot­gjen­ge­re hol­de seg borte fra syk­kel­vei­en. Men går ikke og tril­ler barne­vogn i syk­kel­vei­en.

Løs­nin­gen med gang- og syk­kel­vei er idio­tisk. Den skri­ver seg fra den gang man så på syk­kel mer som et leke­tøy for barn og unge, og ikke som et trans­port­mid­del for voks­ne. Man vil­le ha tryg­ge områ­der hvor barn og unge kun­ne utfol­de seg. Det er vel og bra. Vi tren­ger sli­ke områ­der. Men sli­ke leke­plas­ser er ueg­net som trans­port­vei for syk­lis­ter. Men de er nå der, og da må beg­ge par­ter ta hen­syn til hver­and­re, det er ikke noe ensi­dig hvor syk­lis­ten all­tid skal vike for fot­gjen­ge­re.

Dess­ver­re så fin­nes det fort­satt sam­ferd­sels­by­rå­kra­ter og -poli­ti­ke­re som ikke skjøn­ner syk­kel, og som fort­satt vil lage leke­plas­ser hvor trans­port­syk­lis­ter og barn blan­des i en uskjønn for­ening. Sam­ferd­sels­di­rek­tør Ove Fold­nes i Ber­gen er en av dem. Så len­ge han sit­ter der han sit­ter er det vel ikke så mye håp for Ber­gen.

Syk­lis­ter må slut­te å bru­ke gang- og syk­kel­vei­er som et tre­nings­felt” sier leder for tra­fikk­sek­sjo­nen, Jens Klep­pe. Det er i utgangs­punk­tet ikke så vans­ke­lig å være enig i det­te. Men hvor skal de som vil tre­ne få tre­ne da, herr Klep­pe? Tre­ner man i sko­gen eller i vei­en er det stort sett bare kjeft å få der også. Dess­uten tror fak­tisk ikke folk bru­ker gang- og syk­kel­vei­er til tre­ning. Man bru­ker dem til trans­port, typisk til og fra jobb, i man­gel av bed­re til­rette­lag­te trasé­er. Den som syk­ler et styk­ke hver dag blir etter­hvert i god form, og man hol­der en fart som and­re kan synes er høy. Uan­sett er det ingen ting i fohrold til den far­ten bile­ne har. Råsyk­lis­ten i repor­ta­sjen syk­let hele 22 km/t! Synes dere ikke at dere ser over­skrif­ten om biler: Råkjø­rer tatt for å kjø­re 22 km/t.

I fjor had­de man 4–5 vel­dig alvor­li­ge syk­kel­ulyk­ker, og 35 med per­son­ska­de, sier den sam­me Klep­pa. Det er selv­føl­ge­lig man­ge ulyk­ker for mye. Men hva slags ulyk­ker var det og hvor skjed­de de? Skyl­tes noe av dem syk­lis­ter som syk­let 22 km/t på gang- og syk­kel­vei? Det for­tel­ler de ikke noen ting om, og gir oss der­for ingen holde­punk­ter for å vur­de­re om poli­ti­ets aksjo­ner kan være et til­tak som bidrar til å redu­se­re dis­se. Og hvor man­ge ulyk­ker had­de man som ivolv­ler­te bil i sam­me peri­ode? Og hvor man­ge ber­gen­se­re døde i fjor av en alt for stille­sit­ten­de livs­stil, godt sti­mu­lert at et poli­ti som for­føl­ger syk­lis­ter? Hvis vi for­la­ter syn­sing og hel­ler ser på det som fin­nes av ana­ly­ser, så frem­he­ves usam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­nett som en av de vik­tigs­te årsa­ker til alvor­li­ge syk­kel­vei­er. Så vil man begren­se alvor­lig utlyk­ker er det der man bør sat­se, ikke på PR-stunt mot syk­lis­ter.

Det må en hold­nings­end­ring til”, sier Klep­pa. Det kan jeg være enig i. Men det vi tren­ger er en hold­nings­end­ring hos bilis­ter, fot­gjen­ge­re og ikke minst poli­ti­ke­re, sam­ferd­sels­by­rå­kra­ter og poli­ti. Og selv­føl­ge­lig også syk­lis­ter. Man får nep­pe noen slik hold­nings­end­ring ved at poli­ti­et for­føl­ger syk­lis­ter ved sli­ke aksjo­ner. Da støt­ter man opp under neg­a­ti­ve hold­nin­ger til syk­lis­ter hos and­re tra­fi­kan­ter og nær­mest legi­ti­me­rer tra­kas­se­ring av syk­lis­ter, i til­legg til å under­stre­ke sin egen syk­kel­fi­ent­lig­het. Og man skrem­mer kan­skje noen fra å syk­le. Syk­lis­te­ne blir bare for­ban­net på poli­ti­et og poli­ti­ke­re, som ikke gjør noe posi­tivt og bare for­føl­ger dem på den­ne måten.

Skal man få til en hold­nings­end­ring må man få fle­re syk­lis­ter ut på vei­en. Når det bare er de mest fan­den­i­volds­ke syk­lis­te­ne som våger seg ut i tra­fik­ken, da blir tra­fikkul­tu­ren der­et­ter. Der man ser god syk­kel­kul­tur syk­ler alle. Min vik­tigs­te uten­lands­re­fe­ran­se er Frank­ri­ke. Når jeg syk­ler mel­lom La Gran­de Mot­te og Montpel­li­er, en strek­ning på 25–30 km alt etter hvil­ken rute jeg vel­ger, kan jeg hele tiden syk­le på vel­re­gu­ler­te og godt mer­ke­de syk­kel­vei­er. Ved syk­kel­vei­ene som går langs lande­vei­ene går det helt fint å syk­le fort. De fles­te som syk­ler der er trans­port­syk­lis­ter som skal fra et sted til et annet. Her er det ingen små­barn, vim­se­te fot­gjen­ge­re og folk som tror at syk­kel­vei­en er et greit sted å luf­te hun­den. Inne i byene og lands­by­ene er det anner­le­des. Det er fort­satt syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt og de er nes­ten all­tid adskilt fra for­tau­ene. Men de er ikke laget på en måte som inn­byr til å syk­le så fort, akku­rat som bytra­fikk mer gene­relt ikke inn­byr til fart. Det er ikke noe vans­ke­lig. Det er stort sett ikke bed­re plass i Frans­ke byer enn det er i Oslo eller Ber­gen. Men der det er vil­je er det også mulig­he­ter.

Pro­ble­met er ikke syk­lis­te­ne. Pro­ble­met er bile­ne, samt poli­ti­ke­re, byrå­kra­ter og poli­ti som kon­se­kvent prio­ri­te­rer biler. Bilis­ter er krav­sto­re. Ikke bare kre­ver de mas­se vei å kjø­re på. Om Ber­gen sa den norsk attrak­sjo­nen Lin­da Eide for to år siden at det går ni kjøre­felt for biler over Dan­marks plass, og da bur­de vel syk­lis­te­ne kun­ne få et eller to av dis­se?

Bilis­te­ne kre­ver ikke bare mas­se vei­er å kjø­re på. De er så krav­sto­re at de også kre­ver at vei­grunn skal avset­tes for at de skal kun­ne hen­set­te sine biler på gaten, til hin­der for and­re tra­fi­kan­ter — f.eks. syk­lis­ter. Fei­ge poli­ti­ke­re tør ikke utford­re bile­ne. Det er en absurd prio­ri­te­ring at man set­ter av mas­se plass til gate­par­ke­ring og sam­ti­dig hev­der at det ikke er plass til å leg­ge til ret­te for syk­ler. Men det er nok ikke bare i Oslo at det er vil­jen som mang­ler, ikke plas­sen. Bilen er fort­satt hel­lig for litt for man­ge poli­ti­ke­re.

Det må til­rette­leg­ges for syk­ling, og det må til­rette­leg­ges for man­ge typer syk­ling. Poli­ti­ke­re og byrå­kra­ter må leg­ge til ret­te for at vel­tren­te (man blir det av å syk­le) per­soner syk­ler fram og til­ba­ke til jobb i et tem­po som pas­ser for godt tren­te per­soner som øns­ker eff­ke­tiv trans­port.

Lede­ren i Stor­tin­gets finans­ko­mi­té, Tor­geir Michal­senhar tatt til orde for “motor­vei­er for syk­lis­ter”. Om ikke motor­vei­er, så bør det i alle fall leg­ges opp gode inn- og gjen­nom­farst­vei­er for syk­lis­ter som er laget for effek­tiv syk­ling. Ustø og ving­le­te barn har ikke noe mer å gjø­re på en slik vei enn de har å gjø­re i en bil­vei med gjen­nom­gangs­tra­fikk. I til­legg kan man ha strøks­ga­ter med blan­det fotgjen­ter og syk­kel­tra­fikk (skjønt adskil­te syk­kel­felt og for­tau er ofte bed­re også her), samt tur­vei­er. Og selv­føl­ge­lig leke­plas­ser.

Vi leser om syk­lis­ter som blir pres­set av vei­en og tru­et på and­re måter av bøl­le­te bilis­ter. Syk­lis­ter trues på livet. Bilis­te­ne kla­ger over at syk­lis­te­ne ikke er i gang- og syk­kel­felt, mens for­eld­re og poli­ti­et kla­ger over at de er er. Det blir som Leif Knut­sen skrev i sin utmer­ke­de kom­men­tar i E24:

Det aller mes­te av nors­ke syk­kel­ru­ter er “til­rette­lagt” i blan­det tra­fikk, der syk­lis­te­ne lider under det ekis­ten­si­el­le dilem­ma å vel­ge enten å kjø­re på fot­gjen­ge­re, eller å bli påkjørt av bil.”

Jeg kan ikke hus­ke å ha lest om en enes­te aksjon hvor poli­ti­et har vil­let iva­re­ta syk­lis­te­ne i for­hold til annen tra­fikk. De opp­ford­rer rik­tig­nok til syk­ling, men liker visst ikke at folk føl­ger opp­ford­rin­gen. Det jeg får høre fra syk­lis­ter som f.eks. vil anmel­de bilis­ter som opp­fø­rer seg far­lig over­for syk­lis­ter, er at det har man ikke tid til å se på. Jeg har selv­føl­ge­lig ikke over­sikt over alt hva poli­ti­et gjør og ikke gjør, så det at jeg ikke har lest om det­te betyr ikke nød­ven­dig­vis at de ald­ri har gjort det. Men jeg vil gjer­ne vite det om noen kjen­ner til sykke­l­ak­sjo­ner fra poli­ti­et som ikke er ret­tet mot syk­lis­ter.

Den­ne kom­men­ta­ren til poli­ti­ets hold­ning til bil­bøl­ler som tra­kas­se­rer og tru­er syk­lis­ter kun­ne vi tid­li­ge­re i år lese fra gene­ral­sek­re­tær i Syk­lis­te­nes lands­for­ening,  Rune Gjøs:

Og hva gjør poli­ti­et? Jo, de karak­te­ri­se­rer syk­lis­te­ne omtrent på sam­me måte som syk­kel­ha­ter­ne.”

Han had­de sam­let det­te lil­le knip­pet av utta­lel­ser fra poli­ti­et i Oslo, Ber­gen og Trond­heim:

– Man­ge syk­lis­ter opp­fø­rer seg som om vei­tra­fik­ken er en gla­dia­tor­kamp som skal vin­nes.

– De ten­ker mest på seg selv og tar ikke hen­syn til and­re.

– Det er man­ge kami­ka­ze­syk­lis­ter med inn­syd­de hvile­pu­ter.

– Deres enes­te mål er å syk­le uten å bry seg om gåen­de, kjø­ren­de eller kry­pen­de for den saks skyld.”

Nor­ge lig­ger håp­løst langt etter res­ten av Euro­pa når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ler. I føl­ge Syk­lis­te­nes lands­for­enings under­sø­kel­se fra 2008 var for­hol­de­ne enda dår­li­ge­re i Ber­gen enn i Oslo, så der må det være vir­ke­lig ille. Og med per­soner som sam­ferd­sels­di­rek­tør Ove Fold­nes som ansvar­lig for den eta­ten som skul­le gjort noe med for­hol­de­ne har syk­lis­te­ne i Ber­gen lite å gle­de seg til.

I mer sivi­li­ser­te syk­kel­land har man ikke slikt tull som kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er. I alle fall er det ikke det som er den domi­ne­ren­de løs­nin­gen, og den bru­kes bare der tra­fik­ken er liten (f.eks. på tur­vei­er). Man har syk­kel­felt og syk­kel­vei­er for syk­lis­ter, og for­tau eller gang­vei­er for fot­gjen­ge­re. Men Nor­ge er som syk­kel­land fort­satt ikke sivi­li­sert.

I mer sivi­li­ser­te syk­kel­land har man også inn­sett at det ikke gir mening at alle enveis­kjø­rin­ger som er laget for å hind­re gjen­nom­kjø­rin­ger med bil, også skal gjel­de for syk­kel. Der­for er det til­latt å syk­le mot enveis­kjø­ring. De fles­te ste­der der det­te er skil­tet. Men i Frank­ri­ke har man gått et skritt len­ger og bestemt at syk­ling mot enveis­kjø­ring all­tid er til­latt der farts­gren­sen er 30 km/t eller lave­re. Jeg har ikke sett noen eksemp­ler på direk­te neg­a­ti­ve erfa­rin­ger, selv om det f.eks. om Dan­mark sies at det er pro­ble­ma­tisk for­di man der ikke kan ha under­skilt under skil­tet “Inn­kjø­ring for­budt”, men det er bare et eksem­pel på at det også i and­re land fin­nes tåp­li­ge reg­ler.

Veg­di­rek­to­ra­tet har for lengst gått inn for at man skal kun­ne åpne for syk­ling mot enveis­kjø­ring. Oslo kom­mu­ne har i sin syk­kel­stra­te­gi at det skal leg­ges til ret­te for det­te. Hvem er det så som hind­rer at det­te skjer? Poli­ti­et! De ivrer etter å ha aksjo­ner mot syk­lis­ter, men ikke noen for syk­lis­ter. Og de er den vik­tigs­te bremse­klos­sen i for­hold til ett til­tak som kun­ne gitt bed­re frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter.

Jeg mener vi kan fjer­ne spørs­måls­teg­net i over­skrif­ten. Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat.

Print Friendly, PDF & Email
 • Bjørn Ander­sen

  Bra blogg­inn­legg. Helt enig i at gang- og syk­kel­vei er en mer­ke­lig krea­sjon som vi helst bur­de vært for­uten. Den er uten tvil laget for å få “uøns­ke­de ele­men­ter” bort fra vei­en på en enkel måte.

  Jeg har lest tra­fikk­reg­le­ne uten å fin­ne gode svar på hvor­dan gåen­de og syk­lis­ter skal for­hol­de seg til hver­and­re på “gang- og syk­kel­vei”.

  Skul­le gjer­ne fun­net ut av føl­gen­de kon­kre­te spørs­mål:

  Rege­len om å pas­se­re gåen­de med “til­nær­met gang­fart” gjel­der på for­tau og gang­vei. Men gjel­der den også på gang- og syk­kel­vei?

 • jaws

  Vel­dig bra!!

  Usik­ker­he­ten om gang- og syk­kel­veg er gjen­nom­gangs­tema i man­ge debat­ter om syk­ling. Etter min mening vit­ner det om at de myn­dig­he­ter som fat­ter skilt­ved­tak IKKE TØR å vel­ge MELLOM gang­veg og syk­kel­veg … for da had­de vi også fått kla­re reg­ler.

  Etter­som rege­len om å pas­se­re gåen­de med til­nær­met gang­fart eks­pli­sitt gjel­der på for­tau og gang­vei, må det vel tol­kes dit­hen at den IKKE gjel­der på and­re områ­der (alt­så syk­kel­veg og gang- og syk­kel­veg)

 • Litt uenig i hva som er rik­tig på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, men enig i at det ofte er en ufor­nuf­tig løs­ning.

  Min mening er at når en bru­ker en slik kom­bi­nert løs­ning, så må hen­sy­net til den sva­kes­te tra­fi­kan­ten veie tyngst. På sam­me måte som jeg mener at jeg som bil­fø­rer må ta hen­syn til at gåen­de og syk­len­de i fel­les løs­nin­ger for bil, syk­kel og gang-vei­er: Det er den sva­kes­te, den mest utsat­te, som tren­ger beskyt­tel­se. Det kun­ne for eksem­pel ikke fal­le meg inn annet enn å stop­pe for syk­len­de som ikke går av syk­ke­len når de bru­ker gang­felt.

  Det vil si — hvis det er gåen­de, sær­lig barn, på fel­les­vei­en, vel da får jeg til­pas­se far­ten etter det, eller bru­ke ““bil”-veien.

  Noen gan­ger er der for­nuf­tig med sli­ke kom­bi­na­sjo­ner. For eksem­pel en lang, for­holds­vis bratt strek­ning, der de enes­te fot­gjen­ger­ne er rime­lig spre­ke, og det er få av dem. Pro­tes­te­ne fra de mer hard­bar­ka bil­bøl­le­ne over at det i det hel­e­tatt ble satt av plass til noe som helst annet enn biler (tre felt) var sto­re og lang­va­ri­ge.

  Men det jeg ser er føl­gen­de: Noen av oss bru­ker den fel­les gang- og syk­kel­vei­en både opp og ned. Noen er så ras­ke at de fore­trek­ker vei­en ned. Det synes jeg er for­nuf­tig. Noen få er så tøf­fe i try­net at de også syk­ler i vei­en opp­over. Det mener jeg er idio­tisk, i og med at det ald­ri kan bli snakk om sær­lig høye has­tig­he­ter opp­over i alle fall — men dem om det.

  Jeg har ikke opp­levd kon­flik­ter i den­ne vei­en — and­re ste­der er det ikke sånn.

  (Selv­føl­ge­lig er den­ne strek­nin­gen for­bun­det med and­re syk­kel­venn­li­ge løs­nin­ger uten mer­king i beg­ge ender, slik at en skal være lom­me­kjent for å hol­de seg unna far­li­ge strek­nin­ger, en kan jo ikke skjem­me bort dis­se syk­lis­te­ne hel­ler.)

 • Ole

  Kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er er for­fer­de­lig. Spe­sjelt i Oslo er det så mye folk som set­ter på øre­prop­per med mp3-spil­le­ren, snak­ker på tele­fon eller er på vei med barne­tril­ler­vogn at bruk av en slik vei er kjempe­far­lig til sykk­lis­ter.

  Hva sier loven egent­lig hvis folk på fots har mp3-spil­le­ren på og i øre­ne sin mens de løper på kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er? De har jo også pflikt til å bidra til trygg­het i traf­fik, ikke sant?

 • Vi er anta­ge­lig ikke så vel­dig uenig. Det føl­ger av den all­min­ne­li­ge plik­ten til å opp­tre akt­somt og til å avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne. Men skal det være en rea­li­tet i at det er gang- og syk­kelvei og ikke bare gang­vei, så må det være at man her skal ta gjen­si­dig hen­syn til hver­and­re. Sagt litt enkelt, så vil jeg ald­ri plin­ge på en fot­gjen­ger for at den­ne skal flyt­te seg om jeg syk­ler på gang­vei eller for­tau (noe jeg prø­ver å unn­gå). På syk­kel­vei plin­ger jeg på dem og for­ven­ter at de flyt­ter seg, men jeg syk­ler ikke på dem.

 • Jeg tror ikke det er mer om det­te en den gene­rel­le rege­len om at man skal opp­tre akt­somt. Den gjel­der også for fot­gjen­ge­re. Det er fris­ten­de å inklu­de­re det­te lil­le avsnit­tet fra headphone.com hvor de skri­ver om hode­te­le­fo­ner til jog­ging og løping:

  The abo­ve head­pho­nes will work for run­ning and jog­ging, but only in an area that is com­plete­ly iso­la­ted from traf­fic and other dan­gers you may not hear, such as a on a tra­ck. Natu­re gave us ears as an ear­ly war­ning sys­tem and you’d be sur­prised at how much you subcon­scious­ly rely on them for situa­tio­nal awa­re­ness.”

 • John

  Jeg syk­ler en del i Ber­gen, og den­ne strek­nin­gen er en kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei og del av den såkal­te Fanaru­ten. Det er ikke et for­tau, selv om kva­li­te­ten fle­re ste­der er slik.

  Tror jeg i hvert fall. Det er godt mulig det er noe tek­ni­ka­li­te­ter med når skil­tin­gen opp­hø­rer, men kom­bi­na­sjo­nen av sli­ke blå gang-/syk­kel­ve­iskilt og røde syk­kel­rute­skilt (de er vel ikke fak­tis­ke tra­fikk­skilt) på strek­nin­gen gjør vel at de fles­te vil tol­ke det som om det gjel­der hele.

  Syk­lis­ten i klip­pet blir stop­pet i Fjø­san­ger­vei­en 69 (http://tinyurl.com/393w5xz). Syk­kel­kar­tet for områ­det kan du se her: http://tinyurl.com/2vywpml (PDF). Ste­det der han blir stop­pet er på side 8, rett over fir­kan­ten det står Fanaru­ten i.

  Det­te områ­det er en av hoved­inn­farts­åre­ne i Ber­gen og svært over­traf­fi­kert. Det er et sted det er livs­far­lig å syk­le i bil­vei­en. Det er rett og slett ikke mulig.

  I ste­det for å si hva jeg synes om syk­kel­sat­sin­gen i Ber­gen, skal jeg hel­ler bare opp­sum­me­re med et bil­de fra den sam­me “syk­kel­ru­ten”: http://i38.tinypic.com/287jjir.jpg

 • pål

  takk for bra inn­legg.
  mener at mye av pro­ble­me­ne mel­lom fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter på kom­bi­ner­te vei­er skyl­des at man­ge fot­gjen­ge­re ikke føl­ger høyre­re­ge­len og der­med ‘bru­ker opp’ ufor­holds­mes­sig stor del av vei­bred­den.
  Prø­ver sjøl å være kon­se­kvent med ald­ri å pas­se­re på høyre­sida av fot­gjen­ge­re i sam­me ret­ning når jeg syk­ler. Men opp­le­ver desver­re sta­dig at fot­gjen­ge­re skvet­ter mot venst­re. Det­te gjel­der både i byen (Oslo) og i mar­ka.
  Synes det er litt rart at det­te ald­ri skjer med nord­menn i mar­ka om vin­te­ren (på ski) for da veit jo alle at man skal hol­de til høy­re. selv på sjø­en er folk flin­ke­re.
  Det­te kan vel kan­skje ha en bak­grunn i at man på lande­vei­en som fot­gjen­ger bør hol­de seg til venst­re eller også at det rett og slett ikke fin­nes noen fore­stil­ling om hvor man skal gå på en sone som også er for fot­gjen­ge­re.

  Det er vik­tig at syk­lis­ter ikke er med på å øke ter­ror­nivå­vet i tra­fik­ken — ialle­fall ikke over­for fot­gjen­ge­re.
  At noen fleske­kjø­re­re blir litt skremt og kan­skje hever ters­ke­len for å bru­ke ben­sin­rul­la­to­ren er kan­skje ikke så gær­li…

 • Jeg lik­te uttryk­ket “ben­sin­rul­la­to­ren”. Det skal jeg hus­ke 🙂

 • Pingback: Trafikkulykker og syklister i Oslo » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Syklisten kom i høy hastighet … » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker? » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Politiet hester syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslopolitiet er blant syklistenes verste fiender!()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Danmark sykler fra oss — igjen()