Bruk hjelm!

Ons­dag kveld had­de jeg et rela­tivt bru­talt møte med asfal­ten. Jeg var på vei fra Gro­rud i ret­ning sen­trum. På den sis­te strek­nin­gen ned mot Sin­sen er gang- og syk­kel­vei­en delt, slik at i det ene løpet går gang­vei­en sam­men med syk­kel­vei­en opp­over, mens det ved siden av er en syk­kel­vei for de som skal nedover.

Jeg var på vei ned­over. Det var ingen and­re i syk­kel­vei­en, så jeg bare slapp på ned­over. Siden jeg had­de pulsklokke/GPS på, vet jeg at has­tig­he­ten på ulyk­kes­tids­punk­tet var 48,5 km/t. Plut­se­lig kom det en løs hund ut i syk­kel­vei­en rett foran meg. Hunde­ei­e­ren gikk på gang­vei­en noen meter oven­for, men had­de alt­så vært uan­svar­lig nok til å la hun­den løpe løs også i syk­kel­vei­en. Jeg er ikke helt sik­ker på om jeg egent­lig kjør­te på hun­den eller bare stup­te over den da jeg hogg i brem­se­ne. Jeg hus­ker ikke hva som skjed­de i øye­blik­ket fra jeg så hun­det og brem­set, til jeg lå på asfal­ten. Hun­den løp i alle fall opp til sin eier, til­syne­la­ten­de uskadd.

Selv var jeg opp­skrub­bet og for­slått, og to dager etter er jeg fort­satt gans­ke mør­ban­ket med en vond tom­mel, en vond skul­der og en opp­skrub­bet legg og noe annet småt­te­ri. Men jeg har fått kon­sta­tert at det ikke er noen vari­ge eller alvor­li­ge ska­der, så om noen dager er det sik­kert bra igjen.

[Et PS: Legen som under­søk­te meg først ring­te etter å ha sett på rønt­gen­bil­de­ne og sa at det kan­skje kun­ne være noe i venst­re tom­mel, og anbe­fal­te at jeg lot skade­spe­sia­lis­te­ne på lege­vak­ten se nær­me­re på det. Så i dag, man­dag 30.08.10, tok jeg turen inn­om lege­vak­ten. De kun­ne kon­sta­te­re et brudd i tom­me­len, så nå er det fem uker med gip­set tom­mel og hånd­ledd. Det kun­ne uan­sett ha gått så mye verre.]

Men jeg så litt nær­me­re på hjel­men. Den har fått en gans­ke god trøkk på den ene siden. Jeg er glad det var hjel­men, og ikke hodet mitt som tok imot det stø­tet.  Det er ikke sik­kert jeg had­de skre­vet det­te hvis jeg ikke had­de brukt hjelm. Så min opp­ford­ring er vel­dig klar: Bruk hjelm!

Et tra­gisk PS:

Sam­me dag som jeg had­de mitt syk­kel­uhell omkom vise­rek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Agder, Per Kris­ti­an Ege­berg, i en syk­kel­ulyk­ke på Varodd­brua i Kris­tian­sand. Han fikk i føl­ge Agder­pos­ten skrens, falt av syk­ke­len og traff auto­ver­net. Han døde på ste­det av ska­de­ne. Han bruk­te ikke hjelm. Så jeg bare gjen­tar: Bruk hjelm!

Print Friendly, PDF & Email