Carl Berners plass — revisited

Når man ikke fin­ner igjen det man mener å ha lest, og fin­ner noe man ikke kan hus­ke å ha lest på en nett­side lurer man all­tid på om man har lest feil eller om den har blitt end­ret. For noen uker siden skrev jeg om Carl Ber­ners plass og mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg kan sam­ti­dig leg­ge til at jeg ikke har fått svar fra Veg­ve­se­net på mine spørs­mål om prosjektet.

Men i dag var jeg inn­om nett­si­de­ne en gang til. Og på pro­sjekt­be­skri­vel­sens for­si­de står det vitterlig:

Per­son­ka­pa­si­te­ten gjen­nom krys­set skal økes med 50 pro­sent ved å prio­ri­te­re rei­sen­de med buss, trikk og syk­kel. Blant annet skal trikke­av­gan­ge­ne gå hyppigere.”

Les en gang til: “prio­ri­te­re rei­sen­de med … syk­kel. Det kan godt hen­de at jeg over­så det­te for­ri­ge gang jeg var inn­om side­ne. Eller kan­skje er det endret.

Con­ti­nue read­ing Carl Ber­ners plass — revi­sited