Carl Berners plass — revisited

Når man ikke fin­ner igjen det man mener å ha lest, og fin­ner noe man ikke kan hus­ke å ha lest på en nett­side lurer man all­tid på om man har lest feil eller om den har blitt end­ret. For noen uker siden skrev jeg om Carl Ber­ners plass og mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg kan sam­ti­dig leg­ge til at jeg ikke har fått svar fra Veg­ve­se­net på mine spørs­mål om pro­sjek­tet.

Men i dag var jeg inn­om nett­si­de­ne en gang til. Og på pro­sjekt­be­skri­vel­sens for­si­de står det vit­ter­lig:

Per­son­ka­pa­si­te­ten gjen­nom krys­set skal økes med 50 pro­sent ved å prio­ri­te­re rei­sen­de med buss, trikk og syk­kel. Blant annet skal trikke­av­gan­ge­ne gå hyp­pi­ge­re.”

Les en gang til: “prio­ri­te­re rei­sen­de med … syk­kel. Det kan godt hen­de at jeg over­så det­te for­ri­ge gang jeg var inn­om side­ne. Eller kan­skje er det end­ret.

Men pro­ble­met gjen­står: Jeg fin­ner ikke noen til­tak for å lede syk­lis­ter gjen­nom krys­set, ver­ken i pla­ne­ne eller i det som synes på bak­ken. Uten til­rette­leg­ging for syk­kel kan man selv­føl­ge­lig hel­ler ikke prio­ri­te­re rei­sen­de med syk­kel. Vi står fort­satt til­ba­ke med at når det er til­rette­lagt for trikk, buss, fot­gjen­ge­re og bil, men ikke for syk­kel, da har man ikke prio­ri­tert rei­sen­de med syk­kel.

Det er ennå tre uker til krys­set offi­si­elt skal åpnes. Vi får se om noe skjer i løpet av de tre uke­ne.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig.

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alter­na­tiv.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Du har helt rett. Jeg bor i strø­ket og syk­ler for­bi her hele tiden. Og rent bort­sett fra at syk­lis­ter har hatt aller lavest prio­ri­tet av alle tra­fi­kant­grup­per som har slitt med den enormt lan­ge opp­rus­tin­gen, er det intet som tyder på at vi blir iva­re­tatt når det står fer­dig.

  Rett nok er det nå mer­ket opp en mye tyde­li­ge­re syk­kel­sti i Chris­ti­an Michelel­sens gate inn mot rundt(dvs firkant-)kjøringen — du ser hvor­dan det var før på Goog­le Maps-bil­det av krys­set. Men gjen­nom rund­kjø­rin­gen er det ingen­ting som for oss.

  Rundt plas­sen har man laget pene og bre­de for­tau, men beplan­tin­gen sør­ger for at det blir like vans­ke­lig som før å ta den ruta for å unn­gå et uover­sikt­lig kryss med man­ge stres­sa bilis­ter. Har prøvd alle ten­ke­li­ge vei­er inn og ut, og er kom­met til at jeg fort­satt kom­mer til å kjø­re ned Fjell­ga­ta og bort Dæle­n­eng­gata for å kom­me ned i Finn­marks­gata. Ikke til­rette­lagt for syk­ler der hel­ler, men tra­fik­ken er erfa­rings­mes­sig langt mind­re agres­siv…

 • Uffda. “Men gjen­nom rund­kjø­rin­gen er det ingen­ting som for oss” skul­le være “Men gjen­nom rund­kjø­rin­gen er det ingen­ting som er gjort for å gjø­re til­væ­rel­sen enk­le­re for sli­ke som oss.” 🙂

 • Mor­ten How Lode

  Det­te er også tyde­lig når man kom­mer ned Grense­vei­en mot krys­set — her er det ofte stille­stå­en­de kø, men det er ikke mulig å syk­le for­bi den­ne køen for­di kjøre­ba­nen inn­snev­res. For­tau­et er ikke et alter­na­tiv her for­di det på det­te hjør­net er både smalt, uover­sikt­lig og sterkt tra­fik­kert av fot­gjen­ge­re.

  Jeg lurer også på hvor det er menin­gen at man skal syk­le der­som man vil vide­re opp Trond­heims­vei­en. Her er anleg­get ikke fer­dig­stilt enda, men jeg ser ikke helt for meg hvor­dan det skal kun­ne løses for syk­lis­ter, hel­ler.

  Det kan vir­ke som om man har for­ven­tet at syk­lis­ter skal for­duf­te (kan­skje bli til fot­gjen­ge­re som lei­er syk­kel) gjen­nom krys­set, for så å mate­ra­li­se­re seg igjen når man er vel gjen­nom krys­set. Igjen den­ne tanke­gan­gen om at syk­lis­ter ald­ri skal noen ste­der, ald­ri har det tra­velt, men bare er ute på “tur”.

  Mine egne uvi­ten­skap­li­ge under­sø­kel­ser for­tel­ler meg at enhver syk­list over 18 utgjør en bil mind­re i køen. (enes­te unn­tak er polsk­re­gist­rer­te biler — de har for­stått at det er plass til mer enn en per­son i hver bil).

 • Pingback: Kirkeveiringen — en sykkeltur. » Olav Torvunds blogg()

 • Bjørn Ander­sen

  Jeg har ikke prøve­syk­let nye Carl Ber­ners plass, men så vidt jeg for­står, “for­svin­ner” syk­kel­fel­te­ne like før rund­kjø­rin­gen.
  Det­te ser ut til å være i tråd med anbe­fa­lin­ge­ne i Sta­tens Veg­ve­sens hånd­bok nr 233 (Syk­kel­hånd­boka), se side 52–53.
  http://www.vegvesen.no/_attachment/69912/binary/34600
  Har du noen ide om hvor­dan syk­kel­fel­ter i rund­kjø­ring bur­de vært utført? Jeg vil­le i hvert fall hatt sto­re beten­ke­lig­he­ter med å føl­ge et syk­kel­felt anlagt i ytter­svin­gen hvis jeg skul­le svin­ge til venst­re.

 • Jeg tar til etter­ret­ning at egne syk­kel­felt i rund­kjø­rin­ger ikke er en god løs­ning. Men det fin­nes mel­lom­løs­nin­ger mel­lom egne felt og ingen mer­king i det hele tatt. SLF har i en hørings­ut­ta­lel­se tatt til orde for det de kal­ler “bike and chev­ron”. Jeg vet ikke så mye om det, men jeg har sett det omtalt bl.a. i beskri­vel­se fra San Fran­cis­co.

  Fra Frank­ri­ke kjen­ner jeg eksemp­ler på at syk­lis­ter ledes uten­om rund­kjø­rin­ge­ne på sam­me måte som fot­gjen­ge­re, alt­så i et eget felt adskilt fra kjøre­fel­tet, hvor man krys­ser av/påkjøring (og har vike­plikt, noen gan­ger også egen lys­re­gu­le­ring). Den som skal svin­ge til høy­re kom­mer da ikke inn i noen rund­kjø­ring i det hele tatt. Ved Carl Ber­ner kun­ne man ha laget en slik løs­ning for de som kom­mer fra Chris­ti­an Michel­se­ns gt og skal fort­set­te ned Finn­marks­gt, hvor man ikke had­de behøvd å kjø­re inn i “fir­kant­kjø­rin­gen” i det hele tatt. Og uten at jeg har gjort noen opp­tel­ling, så synes jeg at jeg i Frank­ri­ke langt ofte­re møter over/underganger for syk­lis­ter som gjør at man slip­per å syk­le inn i selve rund­kjø­rin­gen.

  Man skal selv­føl­ge­lig unn­gå løs­nin­ger som gir falsk trygg­het. Men når man bru­ker 286 mill på et vei­kryss bur­de det være mulig å fin­ne en litt bed­re løs­ning.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Carl Berners plass nok en gang()