Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos mang­len­de sat­sing på syk­kel, noe jeg også har gjort. Men uan­sett hvor dår­lig man måt­te være, så skal man ikke kri­ti­se­res for mang­ler man selv ikke har ansvar for og som man fak­tisk ikke kan gjø­re så mye med.

Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men. Jeg har man­ge gan­ge kri­ti­sert de opp­styk­ke­de syk­kel­fel­te­ne i Oslo, som sta­dig avbry­tes for­di man mener at biler er vik­ti­ge­re enn syk­ler. Den kri­tik­ken er beret­ti­get og opp­rett­hol­des. Det er også beret­ti­get å kri­ti­se­re Oslos poli­ti­ke­re for å kom­me med tom­me løf­ter som ikke hol­des. Og det er all mulig grunn til å kri­ti­se­re de ansvar­li­ge for gans­ke kon­se­kvent å ute­late syk­kel når man plan­leg­ger sto­re end­rin­ger i kryss, eller bare opp­rus­tin­ger av noen gate­stub­ber. De for­tje­ner også kri­tikk for mang­len­de vil­je, og for ikke å føl­ge opp det som bysty­ret fak­tisk har vedatt (ikke noe av det som bysty­ret ved­tok i 2006, som skul­le vært fer­dig innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trum og sen­trums­nære områder.)

Men jeg har også ankla­get Oslo kom­mu­ne for ikke å skil­te når syk­kel­felt opp­hø­rer. I “mitt and­re syk­kel­land”, Frank­ri­ke, er jeg vant til at det all­tid er tyde­lig skil­tet når syk­kel­vei opp­hø­rer. Jeg har skre­vet at jeg tror de ansvar­li­ge synes det vil­le være pin­lig om man skul­le syn­lig­gjø­re alle brud­de­ne på syk­kel­felt ved å skil­te dem. Kan­skje vil­le man ha syn­tes det had­de vært pin­lig om det had­de vært mulig. Og det blir sik­kert dyrt med så man­ge skilter.

Men: Det eksis­te­rer fak­tisk ikke skil­ter i Nor­ge som vars­ler slutt på syk­kel­felt. Det fin­nes hel­ler ikke skilt som vars­ler slutt på syk­kel­vei, slutt på gang­vei eller slutt på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Der­imot fin­nes det skilt som vars­ler slutt på gate­tun og slutt på gågate. De fin­nes nok for­di man da kan vars­le sine els­ke­de biler om at nå er det ende­lig slutt på tul­let, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel der­for man også vars­ler at det er slutt på kol­lek­tiv­felt. At gang- og syk­kel­vei­er blir borte slik at man brått og uven­tet kas­tes til ulve­ne, det er det der­imot ingen grunn til å vars­le om. De har jo bare betyd­ning for syk­lis­ter og fotgjengere.

Con­ti­nue read­ing Unn­skyld, Oslo kom­mu­ne. Sta­tens veg­ve­sen er hoved­syn­de­ren den­ne gan­gen

En liten honnør til Trafikketaten

Fot­fol­ket hos Tra­fikk­eta­ten har en utakk­nem­lig jobb og må sik­kert ta i mot mye kjeft bare for­di de gjør job­ben sin. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe hyg­ge­lig å få en liten “hil­sen” fra eta­ten, men da har man stort seg selv å takke.

Tra­fikk­eta­ten er en vik­tig ser­vice­etat. Uten noen som hånd­he­ver par­ke­rings­be­stem­mel­ser m.m. kan vi reg­ne med at for­tau, syk­kel­sti­er, par­ker og annet vil­le vært fyllt opp av feil­par­ker­te biler. Man­ge bilis­ter har en mer­ke­lig tro på at det er en men­neske­rett å kun­ne set­te fra seg bilen over alt, om det ikke er noe som hind­rer dem.

For noen dager siden var jeg en tur på Grøn­land og tok bil­der av biler som sto i syk­kel­fel­tet. Jeg send­te len­ken til Tra­fikk­eta­ten, og sa at de kan­skje bur­de stik­ke inn­om litt ofte­re. Og her kom­mer jeg til noe jeg set­ter stor pris på hos Tra­fikk­eta­ten, i til­legg til den vik­ti­ge job­ben de gjør: De svarer.

Con­ti­nue read­ing En liten hon­nør til Tra­fikk­eta­ten

Bil og sykkel i Aften — samferdselspolitikk i Oslo

Dagens Aften (18. august 2010) kan på for­si­den for­tel­le at bile­ne kve­ler Oslo. “Vil set­te brem­se­ne på for rene­re luft”, heter det.  Sam­ti­dig kan de for­tel­le at sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr (FrP) ikke mener det er nød­ven­dig med spe­si­el­le til­tak. Det over­ras­ker ikke at Jøran Kall­myr mener det. Vi kan spo­le tiden litt til­ba­ke. 16. sep­tem­ber 2009 kun­ne vi lese føl­gen­de i Aften (så vidt jeg vet ikke i nett­ut­ga­ven, men på retriever):

Byråd Jøran Kall­myr er lei av å stam­pe i Oslo-tra­fik­ken. Nå instru­erer han Sam­ferd­sels­eta­ten om å prio­ri­te­re bilis­te­ne ster­ke­re. (…) Sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr sit­ter i sin skin­nen­de Audi og stam­per i krys­set ved Olav Kyr­res plass. Bak ham må bilis­te­ne som skal til venst­re ned Dram­mens­vei­en og opp Bygd­øy allé dele fil, for­di avkjø­rings­fel­tet der Kall­myr står som første­mann er så kort.”

Tror noen at den man­nen noen gang kom­mer til å instru­ere eta­ten om at de skal fjer­ne sli­ke sving­fi­ler for å gi plass til syk­kel­felt? Jeg tror det ikke, men mind­re noen instru­erer ham til å gjø­re det. Men bysty­ret har alle­re­de ved­tatt at det­te skul­le ha skjedd innen utgan­gen av 2009, uten at det synes å ha hjul­pet. Ingen av de syk­kel­til­tak som etter bysty­rets ved­tak skul­le ha vært gjen­nom­ført innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trums­om­rå­de­ne. (Len­ger ute har de skjedd noe.) Så armen må nok vris gans­ke hardt, og det skal føre til noe. Vi kan i sam­me artik­kel vide­re lese dette:

Con­ti­nue read­ing Bil og syk­kel i Aften — sam­ferd­sels­po­li­tikk i Oslo

Sykkelmania – årets trafikksikkerhetskampanje fra Samferdselsetaten

Sam­ferd­sels­eta­ten gjen­nom­fø­rer i år som tid­li­ge­re år en kam­pan­je om Tra­fikk­sik­ker­het i Oslo. I år er den ret­tet mot syk­lis­ter og har fått nav­net Syk­kel­ma­nia. Det er en pla­kat­kam­pan­je og et spill som kal­les Syk­kel­ma­nia. De som spil­ler er med i trek­nin­gen om en sykkel.

Det er udelt posi­tivt at Sam­ferd­sels­eta­ten set­ter fokus på tra­fikk­sik­ker­het for syk­lis­ter. Men jeg er langt fra over­be­vist om at den­ne kam­pan­jen er det bes­te bidra­get vi kun­ne fått fra den kan­ten. Man begyn­ner å lure på om Sam­ferd­sels­eta­ten kan ha kom­met til å anset­te for man­ge med det som Elin Ørja­se­ter kal­te “tulle­fag”, og som kan mer om pla­ka­ter enn om sam­ferd­sel. Man ser litt for ofte at det offent­li­ge sat­ser på hold­nings­kam­pan­jer frem­for handling.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ma­nia – årets tra­fikk­sik­ker­hets­kam­pan­je fra Sam­ferd­sels­eta­ten

Sykling Frogner — Oslo sentrum

Det­te er mitt nær­om­rå­de og min arbeids­vei. Der­for tar jeg opp det­te, selv om det sik­kert fin­nes områ­der hvor syk­kel­for­hol­de­ne er langt dårligere.

Jeg star­ter med det som bur­de vært rygg­ra­den i syk­kel­vei­net­tet: Bygd­øy Allé og Hen­rik Ibsens gate (det som tid­li­ge­re fra Dram­mens­vei­en mel­lom sen­trum og Sol­li plass). Det er også den strek­nin­gen hvor det bør være enk­lest å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er man­ge som bru­ker den­ne vei­en som syk­kel­vei slik at den, til tross for mang­len­de til­rette­leg­ging, i prak­sis fun­ge­rer som en hoved­syk­kel­vei. Her er vi også ved et vik­tig punkt som plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må ta inn over seg:

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re må kom­me seg ut av sine kon­to­rer, løf­te blik­ke­ne fra sine kart og se hva folk fak­tisk gjør. Det hjel­per ikke om man byg­ger ut syk­kel­vei­er and­re ste­der. Man må leg­ge for­hol­de­ne til ret­te der folk fak­tisk syk­ler. Man kan ikke leg­ge syk­kel­vei­ene der byrå­kra­ter synes at folk bør sykle.

For noen år siden ble det gjort noen opp­gra­de­ring av kant­stein i Bygd­øy Allé. Jeg trod­de den gang at man også vil­le lage syk­kel­sti når man arbei­det med vei­kan­ten og for­tau­et. Det­te bur­de man selv­føl­ge­lig ha gjort. Men det­te er Oslo, hoved­stad i det i den­ne sam­men­heng u‑landet Norge.

I Oslo betrak­ter de ansvar­li­ge plan­leg­ge­re og polit­ke­re åpen­bart fort­satt syk­kel som et kuriøst leke­tøy. De vil ikke ta inn­over seg at syk­kel er et frem­komst­mid­del som på kor­te­re avstan­der i byer og bynæ­re områ­der er det klart mest effek­ti­ve og miljø­venn­li­ge trans­port­al­ter­na­ti­vet. Syk­kel er sam­funns­øko­no­misk lønn­somt og har meget god helse­ef­fekt, men slikt biter ikke på H/FrP-poli­ti­ker­ne i byrå­det. Der­for ser vi gang på gang at syk­lis­te­ne blir totalt over­sett når vei­er rus­tes opp. Vi har sett det i Bygd­øy Allé, vi så det i Cort Adlers gt (som jeg skal kom­me til­ba­ke til), vi så det ved Nord­ra­aks plass, vi ser det nå når man rus­ter opp Dram­mens­vei­en (nye trikke­skin­ner) og vi ser det i Holme­koll­vei­en hvor man opp­gra­de­rer for­tau og vei, men uten å leg­ge til ret­te for syk­ler. Og vi ser i det i skan­dale­pro­sjek­tet Carl Ber­ners plass.

Bygd­øy Allé er av en for meg ufor­ståe­lig grunn ikke med i Oslos syk­kel­stra­te­gi (det fin­nes fak­tisk noe slikt, og den er slett ikke ille om den bare had­de blitt gjen­nom­ført). I Hen­rik Ibsens gt mel­lom Sol­li plass og sen­trum vil­le det vært sær­de­les enkelt å lage syk­kel­sti. Det er bare et av alt for man­ge eksemp­ler på at Oslo mang­ler vil­je, ikke plass.

På syd­si­den bør det ikke være noe pro­blem. Uten­for Han­dels­byg­nin­gen og uten­for Finans­næ­rin­gens hus (?) er det noen få par­ke­rings­plas­ser som må fjer­nes. Får man bort dis­se er de mer enn nok plass i vei­ba­nen. Det er egent­lig van­vit­tig at man prio­ri­te­rer et titalls par­ke­rings­plas­ser frem­for syklister.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling Frog­ner — Oslo sen­trum

En deprimerende sykkeltur på Grønland

Jeg tok nylig en liten sving bort­om Grøn­land på syk­kel. Det var en depri­me­ren­de syk­kel­tur. Ikke for­di det er noe galt med Grøn­land, men for­di det fin­nes så man­ge hen­syns­løse og idio­tis­ke bilis­ter som synes å tro at syk­kel­sti­en — som fak­tisk i utgangs­punk­tet er en av de bed­re i byen — er par­ke­rings­plass for biler. Her er et lite utvalg av par­ke­rin­ger. Klikk på bil­de­ne om du vil ha dem litt stør­re, men f.eks. mer les­lei­ge regist­re­rings­num­re. (Nei, jeg ser ingen grunn til å slad­de num­mer eller ano­ny­mi­se­re de som set­ter fra seg sin bil på et offent­lig sted på den­ne måten.)

Den­ne bilen er tyde­lig mer­ket med hvem som eier den, så her behø­ver man ikke gjø­re noe for å fin­ne ut mer. Med num­me­ret så tyde­lig mer­ket på bilen kan man rin­ge og for­tel­le at slik hen­set­ting av biler er uak­sep­ta­bel, noe jeg også gjor­de. Der traff jeg en venn­lig per­son som sa han skul­le føl­ge det opp. Om han fak­tisk gjør det, er en annen sak.

Con­ti­nue read­ing En depri­me­ren­de syk­kel­tur på Grøn­land

Er samferdsel og miljø ikke byutvikling?

Jeg kas­tet er raskt blikk på saks­kar­te­ne til diver­se komi­te­er i Oslo kom­mu­ne, bare for å se om det var noe inter­es­sant (f.eks. den nye syk­kel­stra­te­gi­en som byråds­le­de­ren har bebu­det).

Jeg avslø­rer nå min uvi­ten­het om lokal­po­li­tikk i Oslo. Men jeg ble over­ras­ket da jeg så et saks­kart m.m. for Byut­vik­lings­ko­mi­te­en og et for Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en. Jeg ble over­ras­ket. For meg er sam­ferd­sel og mil­jø noe av det vik­tigs­te i byut­vik­lin­gen. Vei­er, kol­lek­tiv­trans­port, syk­kel­vei­er og mil­jø, er det noe som er vik­ti­ge­re for byutviklingen?

Kan­skje er det­te noe av for­kla­rin­gen på hvor­for syk­lis­ter ikke var nevnt  da Plan og byg­nings­eta­ten pre­sen­ter­te sine frem­tids­vyer i “Byb­likk”? Er det noen som kan opp­ly­se meg om hva som er byut­vik­ling når man unn­tar sam­ferd­sel og miljø?

Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

Det går en syk­kel­sti langs Ulle­våls­vei­en mel­lom Col­lets gt og nes­ten (men bare nes­ten) fram til St Olavs gt. Like før St Olavs gt for­svin­ner syk­kel­sti­en for å gi plass til de som Oslos poli­ti­ke­re mener er langt vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter: Bilis­te­ne. Men det er en annen historie.

Uten­for Ulle­vå­slvei­en 15 blir syk­kel­sti­en plut­se­lig borte. Det er selv­føl­ge­lig ikke noe skilt som som for­tel­ler at syk­kel­sti­en opp­hø­rer — man dri­ver ikke med den slags skil­ting i Oslo (det vil­le vel spren­ge skilt­bud­sjet­tet om man skul­le set­te opp skilt hver gang man har ned­prio­ri­tert syk­lis­te­ne).  Siden man også er vel­dig dår­li­ge til å ved­li­ke­hol­de mer­kin­gen av syk­kel­sti­er i Oslo behø­ver ikke det at mer­kin­gen opp­hø­rer bety annet enn at mer­kin­gen er ned­slitt og ikke har blitt malt opp på nytt. Det ser man tross alt man­ge ste­der i den­ne byen.

Det er ikke mulig å se noen som helst grunn til at syk­kel­sti­en skul­le opp­hø­re her. Man pas­se­rer et hus som alle and hus, med en inn­gang som det er på alle and­re hus.

Con­ti­nue read­ing Ulle­våls­vei­en 15 — feil­par­ke­ring og/eller tra­fikk­far­lig idiot­løs­ning?

Carl Berners plass — en sykkelskandale

I dag fikk jeg “Oslo­syk­lis­te­ne”, et ved­legg til med­lems­bla­det i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, “på Syk­kel”. Det var ned­slå­en­de lesing. De kan for­tel­le at i det nye krys­set på Carl Ber­ners plass er det ikke gjort noe for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter. Det­te til tross for at det­te er en del av det sta­dig bare plan­la­get hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo. (Det er pin­lig at det doku­men­tet ikke synes å være revi­dert siden 1999.)

286 mil­lio­ner har det kos­tet når det nye krys­set åpner 20. sep­tem­ber. I føl­ge Oslo­syk­lis­te­ne har man lagt godt til ret­te for kol­lek­tiv­trans­port, fot­gjen­ge­re og bilis­ter, mens man alt­så igjen full­sten­dig har glemt eller gitt blaf­fen i syklistene.

Jeg har man­ge gan­ger kri­ti­sert byrå­det i Oslo for deres mang­len­de syk­kel­sat­sing. Der­for er det grunn til å under­stre­ke at det­te er stat­lig utbyg­ging i regi av Sta­tens veg­ve­sen. På Carl Ber­ners plass krys­ser Rv 4 og Rv 161. Jeg vil tro at de kom­mu­na­le eta­ter også må ha del­tatt i plan­leg­gin­gen, og jeg vet ikke hvor­dan sam­spil­let mel­lom sta­ten og Oslo er i et utbyg­gings­pro­sjekt som det­te. Men hoved­skyt­set må den­ne gang ret­tes mot sta­ten og Sta­tens vegvesen.

Con­ti­nue read­ing Carl Ber­ners plass — en syk­k­els­kan­da­le

Norsk verdi(skapings)debatt

Vi har i dag hatt en under­lig debatt om verdi­ska­ping i Nor­ge. NRK pre­sen­ter­te noen tall, som etter det jeg for­står egent­lig ikke er annet enn SSBs årli­ge over­sikt over BNP brutt ned på fyl­ker. Det var tal­le­ne fra 2007 som ble offent­lig­gjort den­ne gan­gen, og de ble offent­lig­gjort 3. mars 2010. Så man kan lure på hvor­for de plut­se­lig ska­per så mye debatt fem måen­der sene­re. Det bekref­ter i alle fall at “nyhe­ter” ikke er noe som er nytt, men noe jour­na­lis­ter har vært uvi­ten­de om.

Det er lite reell verdi­ska­ping” i Oslo, sa sunn­mø­rin­gen Per Waagan, leder av Wagen trans­port, til NRK. De ver­di­ene sør­get han for å ta ut da han solg­te sel­ska­pet for to år siden. (NRK for­vir­rer og pre­sen­te­rer ham som den som dri­ver det sel­ska­pet han solg­te for to år siden, men de er tross alt bare jour­na­lis­ter.) Slik sni­ker man det til i norsk poli­tisk debatt, i alle fall dis­trikts­de­bat­ter: Noe verdi­ska­ping er fine­re enn annen, og verdi­ska­ping i Oslo er ikke reell. Selv der­imot, ska­per han tyd­lig­vis reel­le og ordent­li­ge ver­di­er med sine laste­bi­ler. IT-sel­ska­per som Base­farm ska­per der­imot ikke ver­di­er i føl­ge Waagan, om jeg hus­ker mor­ge­nens nyhets­sen­din­ger rett. Det­te til tross for at sel­ska­pet har fle­re ansat­te (140) enn Waagan trans­port had­de da det ble solgt for to år siden (110). Con­ti­nue read­ing Norsk verdi(skapings)debatt