Contadors “matforgifning” — dårlig unnskyldning eller dårlig oversettelse?

I dag våk­net jeg til den lite hyg­ge­li­ge nyhe­ten at Tour de Fran­ce-vin­ne­ren Alber­to Con­ta­dor var tatt for doping, og til en unn­skyld­ning som er omtrent like dår­lig som Tri­ne Hat­te­stads kyl­ling (hun ble siden fri­kjent, B‑prøven var visst­nok neg­a­tiv): Alber­to Con­ta­dor sier det var mat­for­gift­ning, om man skal tro NRK. Men det skal man kan­skje ikke.

Jeg sjek­ke noen and­re medi­er, bl.a. cyclingnews.com. Der skri­ver man om food or sup­ple­ment con­ta­mi­na­tion, og det er fak­tisk noe helt annet enn mat­for­gif­ning. Mat­for­gift­ning for­står jeg som en til­stand hvor per­sonen har blitt for­gif­tet av maten, og da vil­le man nep­pe ha kun­net syk­le en mons­ter­etap­pe opp til Tour­malet dagen etter. Food con­ta­mi­na­tion, alt­så mat­for­urens­ning, opp­fat­ter jeg som at maten har vært for­uren­set — i den­ne sam­men­hen­gen at den har inne­holdt noe som står på doping­lis­ten. Det gir et helt annet bil­de og en mer tro­ver­dig for­kla­ring. Con­ti­nue read­ing Con­ta­dors “mat­for­gif­ning” — dår­lig unn­skyld­ning eller dår­lig over­set­tel­se?

Vindstille i Piratbukta

Da Stock­holm tings­rätt etter­vin­te­ren og vår­en 2009 behand­let Pirate Bay saken var vi vit­ne til et medie­sir­kus uten side­styk­ke. Som kjent ble pira­te­ne dømt, de anket og anke­be­hand­lin­gen star­tet i dag i Svea Hovrätt. Om det som er tema for anke­be­hand­lin­gen viser jeg til det jeg har skre­vet om det­te, og kon­sta­te­rer at Dani­el West­man ved IRI i Stock­holm deler mine syns­punk­ter på hva som er hoved­spørs­må­let. Det er betryg­gen­de å få det­te bekref­tet fra en som kjen­ner svensk rett langt bed­re enn hva jeg gjør.

Nå har vin­den stil­net av i Pirat­buk­ta. Dagens Nyhe­ter beskri­ver det slik:

Nästan helt tyst är det om den sajt som bli­vit en inter­na­tio­nell sym­bol för fil­del­ning – TPB – trots att målet är det sam­ma och att anta­let använ­da­re i prin­cip är lika många.”

Con­ti­nue read­ing Vind­stil­le i Pirat­buk­ta

Vil du betale $25.000 for budskapet om gratis?

The Guar­di­an har i dag, 27. sep­tem­ber 2010, en inter­es­sant artik­kel, The cost of free om hvor mye det kos­ter å enga­sje­re en av gra­tis­gu­ru­ene. Vil man høre Cory Doc­torow snak­ke om å gi bort gra­tis inn­hold som for­ret­nings­mo­dell, kos­ter det deg $25.000 + rei­se på førs­te klas­se etc. Chris Ander­son, som for­tel­ler at gra­tis er frem­ti­dens for­ret­nings­mo­dell, kos­ter $40–50.000. Vil du ha Seth Goo­din til å pre­dike bud­ska­pet om “stam­mer” som deler, så skal det visst­nok kos­te deg $150.000. Alt i føl­ge The Guar­di­an.

På en måte er de bare eksemp­ler på at deres teori­er vir­ker, i alle fall for dem. Deres bud­skap kan gene­ra­li­se­res om omskri­ves på føl­gen­de måte:

Mar­keds­før deg på den mest mulig effek­ti­ve måten og ta der­et­ter så mye betalt som mulig for det folk er vil­li­ge til å beta­le for.

Nes­te ele­ment i deres bud­skap er at det å gi bort noe gra­tis kan være en meget effek­tiv markedsføring.

Con­ti­nue read­ing Vil du beta­le $25.000 for bud­ska­pet om gra­tis?

FrP og spøkelset i hagen

Carl I Hagen har meldt seg inn i poli­tik­ken igjen, og vil bli ord­fø­rer i Oslo. Det er vel nåæ­væ­ren­de ord­fø­rer, Fabi­an Stang, som had­de den bes­te kom­men­ta­ren til det­te i Aften, her gjen­gitt etter hukommelsen:

Jeg har en mor som har hatt 15 avskjeds­fore­stil­lin­ger, så jeg blir ikke over­ras­ket av at gam­le sir­kus­hes­ter vil til­ba­ke i manesjen.”

Jeg liker ikke Carl I Hagen og har ald­ri gjort det. Man må ha respekt for at han har klart å byg­ge FrP opp fra et lite tulle­par­ti til et stort par­ti. Men utover det behø­ver man ver­ken ha respekt for per­sonen eller det han til enhver tid måt­te hev­de at han står for. Han må være den mest nar­sis­sis­tis­ke poli­ti­ker vi har hatt i Nor­ge, i alle fall i moder­ne tid. Når han relan­se­rer seg selv i uli­ke rol­ler, sist som ord­fø­rer­kan­di­dat i Oslo, for­di “han har sav­net seg selv i poli­tik­ken”, så bekref­ter han nett­opp det. Det han først og fremst har sav­net er nok rampe­ly­set, det å bli beund­ret og å kun­ne beund­re seg selv i offent­lig­he­ten. Å bare ha Eli som fan­klubb har vel blitt litt for stus­se­lig. Men fol­ket har ikke sav­net ham, i alle fall er han ikke øns­ket som ord­fø­rer i Oslo.

En menings­må­ling for VG ga FrP et opp­sving etter at Hagen lan­ser­te seg selv. Men det bekref­tes ikke av sene­re måling for NRK . Så det er langt fra sik­kert at Hagen vil være noen vel­ger­mag­net. Hvis suk­sess­kri­te­ri­et er å få medie­opp­merk­som­het og mar­keds­an­de­ler (sær­lig på menings­må­lin­ger) har FrP under Hagen hatt stor suk­sess. Men hvis målet på poli­tisk suk­sess er å få inn­fly­tel­se og resul­ta­ter, da har de vært svært så dår­li­ge. Med et slikt utgangs­punkt er det hel­ler SP som har fost­ret de dyk­tigs­te poli­ti­ker­ne i Norge.

Con­ti­nue read­ing FrP og spø­kel­set i hagen

Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Utgangs­punk­tet for å rei­se det­te spørs­må­let er medie­om­ta­le av to syk­kel­ulyk­ker. Den ene var en døds­ulyk­ke i Oslo 1. mai 2009, og jeg tar utgangs­punkt i omta­le i NRK Øst­lands­sen­din­gen. Den and­re en ulyk­ke i Tøns­berg 23. august 2010, hvor syk­lis­ten ut fra omta­len i Tøns­bergs Blad bare fikk let­te­re ska­der. Jeg hol­der meg her til omta­le i Tøns­bergs Blad sam­me dag, 23.08.2010.

Fel­les for de to ulyk­ke­ne er at bilis­ten skul­le svin­ge til venst­re, og kol­li­der­te med møten­de syk­list da bilis­ten krys­set syk­lis­tens kjøre­felt. I beg­ge til­fel­ler viser media til politi­kil­der. NRK Øst­lands­sen­din­gen viser til inn­sats­le­der Tore Bar­stad ved Oslo politi­kam­mer. Tøns­bergs Blad viser til ope­ra­sjons­le­der ved Vest­fold politi­dis­trikt, Jan Kris­ti­an Johns­rud.

Man kan selv­føl­ge­lig ikke være sik­ker på at dis­se politi­kil­de­ne er kor­rekt gjen­gitt, men jeg leg­ger like­vel det til grunn.

I Oslo-saken ble bil­fø­re­ren sene­re dømt for uakt­somt drap, og en del detal­jer om ulyk­ken kom fra i retts­sa­ken. Jeg har omtalt den­ne i  “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het …”.

Beg­ge sake­ne har det til fel­les at hoved­år­sa­ken til ulyk­ken var at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. I Oslo­sa­ken ble det­te fast­slått i straffe­sa­ken. I Tøns­berg­sa­ken frem­går det­te av beskri­vel­sen av hen­del­ses­for­lø­pet. Det­te er en av de mest van­li­ge årsa­ker til kol­li­sjo­ner mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter. Men her kom­mer det førs­te alvor­li­ge spørs­må­let: I omta­le­ne av beg­ge saker under­slås det­te helt vesent­li­ge faktum.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for gir poli­ti­et mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker?

Vær åpne om egne forhold, eller hold kjeft, FrP

FrP kre­ver full åpen­het om hvor­dan anmel­del­sen av Liv Sig­ne Navar­sete behand­les. Man­ge vil sik­kert også hus­ke at Carl I Hagen nær­mest krev­de hvert bilag på bor­det da Vic­tor Nor­man som stats­råd had­de vært litt for rund­hån­det i sin representasjon.

Jeg har ikke noe i mot åpen­het om Navar­sete-saken. Men med sitt utspill bare bekref­ter FrP at de er en ekkel gjeng av selv­rett­fer­di­ge hyklere.

Vi kan fris­ke opp litt av FrPs his­to­rie og star­te med deres reise­kon­to og skatte­sak.

Con­ti­nue read­ing Vær åpne om egne for­hold, eller hold kjeft, FrP

Ankesaken om Pirate Bay

Om drøyt to uker, den 28. sep­tem­ber, star­ter sir­kus Pirate Bay igjen i Stock­holm. Skjønt det gjen­står å se om det blir like mye sir­kus den­ne gan­gen. Det blir kan­skje ikke like inter­es­sant for media å få repri­ser på alle eple­kjek­ke og skrå­sik­re utta­lel­ser fra Peter Sun­de & co. Men det kan være greit å gå gjen­nom hva saken egent­lig drei­er seg om. Jeg har omtalt tings­rät­tens dom her.

Pirate Bay og til­sva­ren­de tje­nes­ter gir infor­ma­sjon som gjør det mulig å fin­ne musikk­fi­ler m.m. på net­tet. Det kan være man­ge typer filer, men jeg hol­der meg for enkel­hets skyld til musikk­fi­ler. Hvor­dan det­te skjer rent tek­nisk har ikke så stor betyd­ning. Det vik­ti­ge er at musikk­fi­le­ne fin­nes and­re ste­der, gjer­ne hos pri­vat­per­soner, og når man las­ter ned filer hen­ter man dem direk­te fra dis­se. Vide­re at PB for­mid­ler infor­ma­sjon som gjør at man kan fin­ne fram til dis­se file­ne. Filen kan være delt opp i biter som hen­tes fra fle­re ste­der og så set­tes sam­men hos ned­las­te­ren. Med den tek­no­lo­gi som Pirate Bay benyt­ter vil den som las­ter ned sam­ti­dig gjø­re filen til­gjen­ge­lig for andre.

Con­ti­nue read­ing Anke­sa­ken om Pirate Bay

Er syklistene glemt enda en gang, nå i Universitetsgata?

Aften skri­ver i dag, 9. sep­tem­ber 2010, om pla­ne­ne for Uni­ver­si­tets­gata under tit­te­len “Fot­gjen­ge­re + biler = sant”. Man vil lage “shared space”, eller “gate­tun” som det heter for de som fore­trek­ker norsk.

Det skri­ves at biler og myke tra­fi­kan­ter deler gaten. Jeg har fin­lest artik­ke­len for å se hva de sier om syk­ler og syk­lis­ter. Jeg fin­ner ikke stort. Man kan nok si at “myke tra­fi­kan­ter” kan­skje også omfat­ter syk­lis­ter. Men det ser i alle fall ikke ut til at de har blitt høyt prioritert.

Det er også grunn til å spør­re om hvor­for man skal la biler kjø­re her hvis de like­vel ikke kan stan­se i gaten. Det er uan­sett ikke øns­ke­lig med mye bil­tra­fikk til Karl Johans gt. Det er mer enn nok av plass til biler i Rosen­krantz gate og Fre­de­riks gate. Det bur­de ikke være noen grunn til å la dem kjø­re Uni­ver­si­tets­gata — selv­føl­ge­lig unn­tatt varetransport.

Con­ti­nue read­ing Er syk­lis­te­ne glemt enda en gang, nå i Uni­ver­si­tets­gata?

Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Jeg har tid­li­ge­re tatt opp at vi i Nor­ge mang­ler skilt som vars­ler opp­hør av syk­kel­vei, syk­kel­felt, gang­vei og kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Dis­se skil­te­ne mang­ler i Nor­ge: Jeg har også tatt opp det­te i en hen­ven­del­se til Veg­di­rek­to­ra­tet, en hen­ven­del­se som så langt ikke har blitt besvart. [Og jeg har nå sendt det­te inn­leg­get som del av en hen­ven­del­se til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Vegdirektoratet]

For to uker siden had­de jeg et hyg­ge­lig møte om syk­kel­po­li­tikk med stor­tings­re­pre­sen­tant og med­lem av pro­gram­ko­mi­te­en i Oslo AP, Håkon Haug­li. Den­ne man­ge­len på skilt var et fle­re spørs­mål som vi dis­ku­ter­te. Håkon Haug­li tok etter vårt møte saken opp med Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, som svar­te at Sta­tens veg­ve­sen had­de vur­dert det­te og fun­net at sli­ke skilt var unød­ven­di­ge. Syk­kel­felt er mer­ket med skille­lin­je, og bort­fall av det­te gir et tyde­lig bud­skap, slik at vars­ling med skilt i til­legg til det­te anses unødvendig.

Min førs­te reak­sjon er at det­te er et skrive­bordsvar skre­vet av folk som ikke syk­ler selv, eller som i alle fall ikke syk­ler på de litt vans­ke­li­ge­re ste­der hvor sta­di­ge og uskil­te­de opp­hør av syk­kel­felt er et pro­blem. For meg er det ele­men­tært at vars­ling i et ofte kom­pli­sert og uover­sikt­lig tra­fikk­bil­det skal være tyde­lig og enty­dig. Man skal vars­ler før end­rin­gen inn­tref­fer, slik at man kan for­be­re­de seg på end­rin­gen før den inntreffer.

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skilt for opp­hør av syk­kel­vei m.m.

Dokumentarfilm om å sykle i norske byer — anyone?

Som en kom­men­tar til mitt inn­legg “Kirke­vei­rin­gen — en syk­kel­tur”, men­te en av mine kol­le­ger at det bur­de lages en doku­men­tar­film om hvor­dan det er å være syk­list i Oslo. Jeg synes det er en glim­ren­de idé. Det behø­ver ikke bare være Oslo. Her fin­ner man f.eks. noe om til­stan­den i Ber­gen. Man kun­ne sik­kert ta med eksemp­ler fra byer uten­for Nor­ge om hvor­dan det kan gjø­res. Jeg vil­le ha valgt å sty­re unna de byene som all­tid trek­kes fram (som Køben­havn), siden det er nok av and­re. I Gøte­borg skal det f.eks. være godt til­rette­lagt for syk­ling (har ikke syk­let der selv, så jeg base­rer meg på det and­re har fortalt).

Men jeg er ikke noe film­men­nes­ke, så det blir i alle fall ikke jeg som kom­mer til å lage en slik doku­men­tar­film. Der­for sen­der jeg idé­en ut i ver­den på den­ne måten, og håper på at noen som kan lage film pluk­ker opp tanken.