Danmark sykler fra oss — igjen

Før som­mer­en tok stor­tings­re­pre­sen­tant og leder for Finans­ko­mi­te­en, Tor­geir Micael­sen (AP), til orde for at det bør byg­ges egne “syk­kel­mo­tor­vei­er”. Etter at syk­lis­ter i Ber­gen har blitt lei av å bli mob­bet av man­ge og tra­kas­sert av poli­ti­et har man også der tatt til orde for det sam­me.

Men i Nor­ge har det til nå blitt mest prat og lite hand­ling. I Oslo vil den polti­tis­ke ledel­se omsi­der ta et løft. Men ambi­sjo­ne­ne går ikke len­ger enn til at man vil rea­li­se­re en uam­bi­siøs og for­el­det plan om et hoved­syk­kel­vei­nett, et vei­nett som i utgangs­punk­tet skul­le vært på plass for 25 år siden. Og så langt har vi ikke sett noe mer til den­ne sat­sin­gen enn var­sel om byrå­kra­tisk omor­ga­ni­se­ring. Sat­sin­ger har blitt lovet man­ge gan­ger før. Jeg har vel omtrent det sam­me for­hold  til syk­kel­løf­ter fra Oslo­po­li­ti­ke­re som ver­den har til freds­for­hand­lin­ger i Midt-Østen: Vi har bevart håpet, men har mis­tet troen.

I Dan­mark hand­ler man, og de syk­ler i god fart fra Nor­ge. Der er man i full gang med å byg­ge ut “motor­vei­er” for syk­lis­ter inn mot de sto­re byene. Inn­til tre syk­kel­felt i hver ret­ning, alt­så det som vil være en god motor­vei­stan­dard. I prak­sis blir vel en van­lig to-felts vei for bil til­sva­re en seks-felts “motor­vei” for syk­kel. Det sat­ses friskt:

Langt fle­re dans­ke­re skal op på cyk­len og lære at cyk­le til og fra arbej­de. Der­for anlægges der nu fle­re hund­re­de kilo­me­ter nye super­cykel­ve­je i og omkring de stør­re byer. Målet er at få op mod dob­belt så man­ge til at tage cyk­len til og fra arbejde.

»Cyk­lis­ter­ne har det som bilis­ter­ne, de vil ger­ne have motorve­je. Og de hader at stop­pe for rødt lys,« for­tæl­ler poli­tisk chef i Dansk Cyk­list­for­bund Lise Bjørg Pedersen.”

Mål­set­ting og mål­grup­pe er klar:

»Mål­grup­pen er bilis­ter med mel­lem 5 og 20 km til arbej­de. Dem vil vi ger­ne have til at cyk­le i ste­det for at tage bilen. Det er både sundt, godt for mil­jø­et og kan løse nog­le af træng­sels­pro­ble­mer­ne i byen,« for­kla­rer Maria Helle­di Stre­u­li, pro­jekt­le­der på ”Cykel­su­per­sti­er” i hovedstadsområdet.

(…)

For at det pro­jekt skal lyk­kes, skal man gøre det 10 pct. hur­ti­ge­re at cyk­le på arbej­de — og 25 pct. lang­som­mere at tage bilen, mener hun.”

Det er bare én for­skjell mel­lom Dan­mark og Nor­ge i den­ne sam­men­hen­gen: I Dan­mark tar man syk­kel på alvor og gjør noe, i Nor­ge tas syk­ke­len ikke på alvor og man farer bare med tomt prat. I Oslo krang­ler poli­ti­ker­ne om byg­ging av ny motor­vei vest­over for biler vest­over. Det  gjør man mens Oslo kve­les av biler. Jeg har ikke sett noe om syk­kel i dis­se Oslo­pak­ke­ne som poli­ti­ker­ne krang­ler om. Man vil alt­så gjø­re det ras­ke­re å kjø­re bil, mens det ikke gjø­res noe for å leg­ge til ret­te for effek­tiv sykkeltransport.

Det går ikke bare for lang­somt. Man går i feil retning.

Print Friendly, PDF & Email